Thông tư số 26/2001/TT-BTM

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
58
lượt xem
1
download

Thông tư số 26/2001/TT-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 26/2001/TT-BTM về xuất nhập khẩu và các hoạt động thương mại khác của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ thương mại ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điểm của TT 22/2000/TT-BTM ngày 15/12/2000 hướng dẫn thực hiện NĐ 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của CP quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam về xuất nhập khẩu và các hoạt động thương mại khác của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 26/2001/TT-BTM

  1. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 26/2001/TT-BTM Hà N i, ngày 04 tháng 12 năm 2001 THÔNG TƯ C A B THƯƠNG M I S 26/2001/TT-BTM NGÀY 04 THÁNG 12 NĂM 2001 S A I B SUNG M T S I M C A THÔNG TƯ S 22/2000/TT-BTM NGÀY 15/12/2000 HƯ NG D N TH C HI N NGHN NNH S 24/2000/N -CP NGÀY 31/7/2000 C A CHÍNH PH QUY NNH CHI TI T THI HÀNH LU T U TƯ NƯ C NGOÀI T I VI T NAM V XU T NH P KH U VÀ CÁC HO T NG THƯƠNG M I KHÁC C A CÁC DOANH NGHI P CÓ V N U TƯ NƯ C NGOÀI Căn c Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31/7/2000 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u lư nư c ngoài t i Vi t Nam; Căn c Ngh nh s 44/2001/N -CP ngày 02/8/2001 c a Chính ph quy nh v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/1998/N -CP ngày 31/7/1998 quy nh chi ti t thi hành Lu t Thương m i v ho t ng xu t kháu, nh p kh u, gia công và i lý mua bán hàng hoá v i nư c ngoài; Căn c Quy t nh s 46/2001/Q -TTg ngày 4/4/2001 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý xu t nh p kh u hàng hoá th i kỳ 2001-2005; Th c hi n Ch th s 19/2001/CT-TTg ngày 28/8/2001 c a Th tư ng Chính ph v t ch c th c hi n Ngh quy t s 09/2001/NQ-CP ngày 28/8/2001 c a Chính ph v tăng cư ng thu hút u tư và nâng cao hi u qu u tư tr c ti p nư c ngoài t i Vi t Nam; Sau khi th ng nh t v i các B Tài Chính, B Công nghi p, B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn, T ng C c H i quan, B Thương m i s a i, b sung m t s i m c th như sau: I- PH N N I DUNG Ư C S A I: 1- V xu t khNu, nh p khNu (Ph n II): a- Kho n 1.2 ư c s a i như sau: "1.2. Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ư c mua nh ng m t hàng không do doanh nghi p s n xu t ch bi n xu t khNu ho c xu t khNu, tr nh ng m t hàng ghi trong "Danh m c hàng hoá không thu c i tư ng doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài mua xu t khNu" ban hành kèm theo Thông tư s a i b sung này. Danh m c hàng hoá nói trên có th ư c i u ch nh theo các quy nh v qu n lý xu t khNu, nh p khNu c a Chính ph cho t ng th i kỳ." b- B sung Kho n 6 m i như sau: "6- H sơ mi n thu nh p khNu nguyên li u:
  2. 6.1- B h sơ chung: - Văn b n ngh ư c mi n thu nh p khNu nguyên li u cho s n xu t (nêu rõ doanh nghi p thu c tiêu chuNn mi n thu quy nh t i i u 57 Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31/7/2000, kèm theo Danh m c nguyên li u nh p khNu cho s n xu t ngh ư c mi n thu (kê rõ tên m t hàng, mã phân lo i hàng hoá theo HS, s lư ng, tr giá). B n nh m c s d ng nguyên li u s n xu t nh p khNu theo quy trình s n xu t: + i v i doanh nghi p b t u i vào s n xu t là b n nh m c theo ăng ký t i Gi i trình kinh t k thu t. + i v i doanh nghi p ã s n xu t là b n nh m c nguyên li u th c t và kèm báo cáo s lư ng tr giá nh p khNu ã th c hi n trong năm trư c. - Văn b n c a S K ho ch u tư, ho c Ban qu n lý Khu công nghi p a phương xác nh n th i gian doanh nghi p b t u i vào s n xu t (ghi rõ ngày, tháng, năm). - B n sao Gi y phép u tư. - B n sao văn b n c a cơ quan ư c B Thương m i u quy n duy t k ho ch nh p khNu nguyên li u c a doanh nghi p. 6.2- Ngoài b h sơ quy nh t i i m 6.1 nêu trên, i v i t ng lo i tiêu chuNn ư c mi n thu khác nhau theo quy nh c a i u 57 Ngh nh s 24/2000/N -CP b sung thêm nh ng văn b n sau: 6.2.1 - D án thu c a bàn kinh t xã h i c bi t khó khăn: Văn b n xác nh n c a cơ quan c p Gi y phép u tư v công su t, lo i s n phNm c a t ng cơ s s n xu t c a doanh nghi p i v i trư ng h p doanh nghi p có nhi u cơ s s n xu t óng t i các a phương khác nhau. 6.2.2- D án thu c Danh m c c bi t khuy n khích u tư quy nh t i Ph n I Ph l c I kèm theo Ngh nh s 24/2000/N -CP: 6.2.2.1- D án xu t khNu t 80% tr lên: - Trư ng h p xác nh n mi n thu cho k ho ch nh p khNu nguyên li u c a năm t i ho c năm u tiên b t u s n xu t: + Báo cáo th c hi n xu t khNu c a năm trư c c a doanh nghi p và t l xu t khNu (v i doanh nghi p ã s n xu t xu t khNu) - Trư ng h p xác nh n hoàn thu nh p khNu nguyên li u cho th i gian trư c kia doanh nghi p ã xu t khNu t 80% tr lên: + Báo cáo th c hi n xu t khNu c a năm xin xác nh n hoàn thu nh p khNu nguyên li u c a doanh nghi p (trong th i h n quy nh c a Ngh nh 24/2000/N -CP): m t
  3. hàng, s lư ng, tr giá, t l % tr giá xu t khNu tính trên t ng tr giá hàng hoá s n xu t ra (bao g m xu t khNu, tiêu th trong nư c và t n kho). Các s li u báo cáo này ch i v i s n phNm doanh nghi p s n xu t ra theo Gi y phép u tư, không bao g m hàng doanh nghi p mua trong nư c xu t khNu. + Xác nh n c a cơ quan thu i v i báo cáo xu t khNu nêu trên. 6.2.2.2- D án ch bi n nông s n (tr g ), thu s n t ngu n nguyên li u trong nư c, xu t khNu 50% s n phNm tr lên: - Báo cáo c a doanh nghi p ch ng minh toàn b nguyên li u dùng s n xu t t ngu n trong nư c, tr ph gia, ph li u có th nh p khNu. Tr giá và t l % nguyên li u trong nư c trong tr giá nguyên li u v t tư u vào c a s n phNm. - Báo cáo xu t khNu s n phNm năm trư c: m t hàng, tr giá, t l % xu t khNu trên t ng tr giá s n xu t. 6.2.2.3- D án c bi t khuy n khích u t còn l i c a Danh m c d án li t kê t i Ph n I Ph l c 1 kèm theo Ngh nh 24/200/N -CP: -Văn b n xác nh n c a B qu n lý chuyên ngành r ng d án các tiêu chuNn c bi t khuy n khích u tư theo Ph n I Ph l c I kèm theo Ngh nh 24/2000/N -CP ngày 31/7/2000. 2- V gia công (Ph n IV) Kho n 1 ư c s a i như sau: "1. Gia công v i nư c ngoài. Ho t ng gia công v i nư c ngoài c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài theo quy nh t i Thông tư s 18/1998/TT-BTM ngày 28/8/1998 c a B Thương m i hư ng d n thi hành Ngh nh s 57/1998/N -CP ngày 31/7/1998 quy nh chi ti t thi hành Lu t Thương m i v ho t ng xu t khNu, nh p khNu, gia công và i lý mua bán hàng hoá v i nư c ngoài và Thông tư s 20/2001/TT-BTM ngày 17/8/2001 c a B Thương m i hư ng d n th c hi n Ngh nh s 44/2001/N -CP ngày 02/8/2001 c a Chính ph quy nh v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/1998/N -CP ngày 31/7/1998". 3- V thanh lý máy móc thi t b , phương ti n v n chuy n, nguyên li u (Ph n VIII) a- Kho n 2.2 ư c s a i như sau: "2.2- Trư ng h p tái xu t máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n, v t tư thu c ph n tài s n c a nhà u tư nư c ngoài: H sơ tái xu t máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n, v t tư g m: - Quy t nh gi i th doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài c a cơ quan c p Gi y phép u tư;
  4. - Quy t nh thành l p Ban thanh lý c a H i ng qu n tr ho c Quy t nh thành l p Ban thanh lý c a cơ quan c p gi y phép u tư; - Văn b n ngh c a Ban thanh lý kèm B ng kê danh m c máy móc thi t b , v t tư tái xu t (nêu s gi y phép nh p khNu, tr giá nh p khNu ban u, tr giá còn l i) phù h p v i ph n v n ư c chia c a phía nư c ngoài trong phương án thanh lý; - Phương án thanh lý ư c H i ng qu n tr phê duy t ho c ư c nhà u tư nư c ngoài phê duy t (trư ng h p doanh nghi p 100% v n nư c ngoài)". b- Kho n 3.1 ư c s a i như sau: "3.1- Vi c thanh lý máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n thay th , im i công ngh : Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ư c thanh lý máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n theo m t trong các trư ng h p sau: - ã h t th i gian kh u hao - B hư h ng - gi m chi phí do không có nhu c u s d ng - thay th máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n m i có công ngh tiên ti n hơn. H sơ thanh lý g m: - Văn b n ngh (nêu rõ lý do thanh lý) kèm Danh m c máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n c n thanh lý (lên hàng, s lư ng, s t khai hàng nh p khNu, tr giá khi nh p khNu, tr giá còn l i), b n sao t khai hàng nh p khNu, b n sao văn b n cho phép nh p khNu; - B ng kê kh u hao máy móc thi t b phương ti n v n chuy n thanh lý (trong trư ng h p thanh lý khi h t kh u hao). - Biên b n giám nh máy móc thi t b phương ti n v n chuy n b hư h ng (trong trư ng h p thanh lý thay th khi hư h ng). - Văn b n ch p thu n c a cơ quan c p Gi y phép u tư (trong trư ng h p thanh lý gi m b t chi phí ho t ng, ho c thanh lý i m i công ngh ). c- B sung kho n 7 m i như sau: "7- Vi c bán thanh lý máy móc thi t b phương ti n v n chuy n c a doanh nghi p ch xu t vào n i a:
  5. 7.1 - Doanh nghi p ch xu t ư c bán thanh lý máy móc thi t b phương ti n v n chuy n vào n i a theo các quy nh áp d ng i v i doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài. 7.2- Máy móc thi t b , phương ti n v n chuy n bán thanh lý vào n i d a ph i ch u thu nh p khNu và các nghĩa v tài chính khác." 4- i u ch nh trách nhi m c a B Thương m i và các cơ quan ư c B Thương m i u quy n (Ph n X) a- Kho n 1.3 s a i như sau: "1.3. B Thương m i xác nh n mi n thu nh p khNu nguyên li u s n xu t cho các d án ư c mi n thu nh p khNu trong 5 năm u s n xu t quy nh t i Kho n 5, 6 i u 57 và d án c bi t khuy n khích u tư theo Quy t nh c a Th tư ng Chính ph quy nh t i Kho n 8 i u 57 Ngh nh s 24/2000/N -CP". b- Kho n 2.1 ư c s a i , b sung như sau: "2.1- Duy t k ho ch nh p khNu và xác nh n mi n thu nh p khNu i v i nguyên li u, v t tư nh p khNu th c hi n d án BOT, BTO, BT; gi ng cây tr ng, v t nuôi, nông dư c c ch ng ư c phép nh p khNu th c hi n d án nông nghi p, lâm nghi p, ngư nghi p theo quy nh t i kho n 2 i u 57 Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31/7/2000 c a Chính ph ." II. HI U L C THI HÀNH 1- Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. 2- Các n i dung khác c a Thông tư s 22/2000/TT-BTM ngày 15/12/2000 c a B Thương m i gi nguyên hi u l c. DANH M C HÀNG HOÁ KHÔNG THU C I TƯ NG DOANH NGHI PCÓ V N U TƯ NƯ C NGOÀI MUA XU T KH U (Ban hành kèm theo Thông tư s 26/2001/TT-BTM ngày 04/12/2001) I/ HÀNG C M XU T KH U 1 . Vũ khí, n dư c, v t li u n , trang thi t b k thu t quân s . 2. c . 3. Các lo i ma tuý 4. Hoá ch t c. 5. G tròn, g x , g bóc t g r ng t nhiên trong nư c: c i, than t g ho c c i; các s n phNm, bán s n phNm làm t g r ng t nhiên trong nư c quy nh c m xu t khNu
  6. t i Quy t nh s 65/1998/Q -TTg ngày 24/3/ì998 c a Th tư ng Chính ph và các văn b n c a Chính ph i u ch nh Quy t nh này (Quy t nh s 136/1998/Q -TTg ngày 31/7/1999; Ch th s 19/1999/CT-TTg ngày 16/7/1999; văn b n s 743/CP-NN ngày 19/7/1999; văn b n s 340/CP-NN ngày 07/4/1999) . 6. Các lo i ng v t hoang và ng v t, th c v t quý hi m t nhiên do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n. II/ HÀNG HOÁ KHÁC 1. G o 2. ng v t r ng. 3. Th c v t r ng dùng làm gi ng 4. á quí, kim lo i quí, ng c trai t nhiên Ghi chú: Trư ng h p các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ư c c p Gi y phép u tư ho c Gi y phép kinh doanh s n xu t nh ng m t hàng Ph n II Danh m c này thì vi c xu t khNu th c hi n theo Gi y phép u tư và các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan. Mai Văn Dâu ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản