Thông tư số 21/2000/TT-BTM

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
67
lượt xem
3
download

Thông tư số 21/2000/TT-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 21/2000/TT-BTM về quản lý chất lượng dầu nhờn động cơ trong lưu thông do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 21/2000/TT-BTM

  1. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 21/2000/TT-BTM Hà N i, ngày 14 tháng 11 năm 2000 THÔNG TƯ C A B THƯƠNG M I S 21/2000/TT-BTM NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2000 V QU N LÝ CH T LƯ NG D U NH N NG CƠ TRONG LƯU THÔNG Căn c Lu t Thương m i ngày 10 tháng 5 năm 1997; Căn c Ngh nh s 95/CP ngày 4/12/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Thương m i; Nh m tăng cư ng qu n lý Nhà nư c i v i ch t lư ng d u nh n ng cơ, B Thương m i hư ng d n v qu n lý ch t lư ng d u nh n ng cơ trong lưu thông như sau : 1. i tư ng và ph m vi áp d ng : a. Các t ch c, cá nhân, k c t ch c và cá nhân nư c ngoài (g i t t là thương nhân), ho t ng kinh doanh d u nh n ng cơ t i Vi t Nam bao g m : nh p khNu, bán buôn, bán l . b. Các lo i d u nh n dùng cho ng cơ pit-tông (không k lo i dùng cho tàu hàng h i) bao g m : ng cơ t trong 4 kỳ và 2 kỳ s d ng nhiên li u t là xăng ho c i-ê- zen (DO - Diesel Oil) ho c khí t nhiên (natural gas). c. Thông tư này không áp d ng i v i d u bôi trơn ng cơ máy bay. 2. Quy nh v ghi nhãn hàng hoá i v i d u nh n ng cơ : D u nh n ng cơ lưu thông trên th trư ng Vi t Nam ph i th c hi n ghi nhãn hàng hoá theo quy nh c a pháp lu t hi n hành và văn b n s 486/BTM-QLCL ngày 31/1/2000, văn b n s 3331/BTM-QLCL ngày 21/7/2000 c a B Thương m i . 3. Các quy nh v ch t lư ng. 3.1. Phân c p nh t và phân c p ch t lư ng : a. Phân c p nh t : C p nh t c a d u nh n ng cơ nêu t i kho n b, m c 1 ư c s d ng theo h th ng phân c p nh t c a Hi p h i k sư ôtô Hoa Kỳ - SAE (Society of Automotive Engineers) t i b ng 1. B ng 1 : CÁC C P NH T C A D U NH N NG CƠ PHÂN LO I THEO SAE
  2. C p nh t SAE nh t 100°C, cSt Nh nh t L n nh t OW 3,8 - 5W 3,8 - 10W 4,1 - 15W 5,6 - 20W 5,6 - 25W 9,3 - 20 5,6 < 9,3 30 9,3 < 12,5 40 12,5 < 16,3 50 16,3 < 21,9 60 21,9 < 26,1 b. Phân c p ch t lư ng: C p ch t lư ng c a d u nh n ng cơ nêu t i kho n b, m c 1, ư c s d ng theo h th ng c p ch t lư ng c a Vi n nghiên c u d u m Hoa Kỳ - API (American Petroleum Institute) t i b ng 2. B ng 2: CÁC C P CH T LƯ NG C A D U NH N NG CƠ PHÂN LO I THEO API Lo i d u nh n C p ch t lư ng D u nh n ng cơ dùng cho ng cơ xăng SA,SB,SC,SD,SE,SF,SG... D u nh n ng cơ dùng cho ng cơ i ê zen CA,CB,CC,CD,CE... D u nh n ng cơ a năng dùng cho c ng cơ SA/CB; SG/CD... xăng và i-ê-zen bao g m c hai ký hi u trên 3.2. Các ch tiêu b t bu c và c p ch t lư ng t i thi u : Các ch tiêu b t bu c và c p ch t lư ng t i thi u d u nh n ng cơ nêu t i kho n b, m c 1 ư c phép lưu thông trên th trư ng Vi t Nam theo quy nh t i B ng 3 (tương ng v i c p ch t lưo ng SC/CB). B ng 3: CÁC CH TIÊU B T BU C VÀ C P CH T LƯ NG T I THI U
  3. STT Tên ch tiêu M c gi i h n Phương pháp ki m nghi m 1 nh t ng h c 100°C(cSt) Theo b ng phân lo i ASTM-D445 c p nh t SAE 2 Ch s nh t Không nh hơn 95 ASTM-D2270 3 Tr s ki m t ng (TBN) Không nh hơn 2,4 ASTM-D2896 (mg KOH/g) 4 Nhi t ch p cháy c c h (°C) Không nh hơn 180 ASTM-D92 5 t ob t 93,5 °C (ml) Không l n hơn 50/0 ASTM-D892 6 T ng hàm lư ng kim lo i Ca, Mg, Không nh hơn 0,07 ASTM-D4628 Zn (% kh i lư ng) 7 Hàm lư ng nư c (% th tích) Không l n hơn 0,05 ASTM-D95 (ASTM: American Society for Testing Materials - H i ki m nghi m nguyên v t li u Hoa Kỳ). 3.3. Thương nhân ch ư c phép kinh doanh d u nh n ng cơ có c p ch t lư ng b ng ho c l n hơn c p ch t lư ng t i b ng 3. 3.4. Thương nhân là doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t ã có gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ngành ngh phù h p, ã ăng ký mã s doanh nghi p xu t khNu, nh p khNu ư c nh p khNu nguyên li u và d u nh n thành phNm s n xu t, lưu thông theo quy nh c a Thông tư này. 3.5. C p ch t lư ng th c t , ch tiêu ch t lư ng ã công b trên nhãn hàng hoá, h p ng mua bán và các quy nh t i Thông tư này là cơ s pháp lý cơ quan thNm quy n c a Nhà nư c ki m tra, thanh tra ch t lư ng, ki m soát th trư ng i v i d u nh n ng cơ. 4. i u kho n thi hành. 4.1. Thông tư này thay th Thông tư s 06/2000/TT-BTM ngày 20/3'/2000 c a B Thương m i. Các quy nh trái v i thông tư này u bãi b . 4.2. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ban hành. Mai Văn Dâu ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản