Thủ tục số 4194/TCHQ-GSQL

Chia sẻ: Nguyen Duy Nguyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
106
lượt xem
2
download

Thủ tục số 4194/TCHQ-GSQL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa mua từ nội địa vào KCX

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục số 4194/TCHQ-GSQL

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- --------------------- Số: 4194/TCHQ-GSQL Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2004 V/v: Thủ tục HQ đối với hàng hoá mua từ nội địa vào KCX Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố Theo đề nghị của các doanh nghiệp chế xuất tại Hội nghị doanh nghiệp tổ chức ngày 26 và 30/7/2004 tại TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh trong khi chờ Chính phủ sắp ban hành Nghị định thay thế Nghị định 36/CP ngày 24/4/1997của Chính phủ về qui chế khu công nghiệp, khu chế xuất, Tổng cục Hải quan hướng dẫn tạm thời về thủ tục hải quan đối với hàng hoá mua từ thị trường nội địa vào khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất của các doanh nghiệp chế xuất bao gồm cả doanh nghiệp chế xuất nằm ngoài khu chế xuất như sau: 1. Doanh nghiệp chế xuất mua lương thực, thực phẩm, văn phòng phẩm tại thị trường nội địa để phục vụ sinh hoạt và hoạt động của bộ máy văn phòng không coi là hoạt động xuất nhập khẩu mà là mua bán bình thường ở nội địa không phải có văn bản phê duyệt của Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp, không chịu sự điều chỉnh về chính sách mặt hàng, doanh nghiệp không phải làm thủ tục hải quan. 2. Đối với nguyên liệu, vật tư, phụ tùng, linh kiện và các hàng hoá khác được mua từ thị trường nội địa để phục vụ cho sản xuất của doanh nghiệp chế xuất, các mặt hàng này không thuộc danh mục hàng cấm xuất khẩu, có nguồn gốc hợp pháp (hoá đơn mua hàng do Bộ Tài chính phát hành), khi làm thủ tục hải quan để đưa hàng hoá vào khu chế xuất, doanh nghiệp không phải nộp hoặc xuất trình văn bản phê duyệt của Ban quản lý khu công nghiệp, Khu chế xuất. Thủ tục hải quan được tiến hành như sau: Doanh nghiệp Việt Nam bán hàng cho doanh nghiệp chế xuất mở tờ khai hàng hoá xuất khẩu và làm thủ tục xuất khẩu theo quy định tại Quyết định số 56/2003/QĐ-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hồ sơ hải quan, quy trình thủ tục hải quan đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng thương mại. Khi doanh nghiệp đưa hàng hoá vào khu chế xuất, doanh nghiệp xuất trình cho Hải quan khu chế xuất tờ khai hàng hoá xuất khẩu. Hải quan khu chế xuất kiểm tra theo quy định, nếu hàng hoá đúng với khai báo trên tờ khai thì xác nhận vào ô 27 - xác nhận thực xuất trên tờ khai. Hải quan khu chế xuất sao lại tờ khai đã nhận thực xuất và lưu lại tờ khai bản sao (bản sao có xác nhận của lãnh đạo Chi cục). Doanh nghiệp chế xuất không phải mở tờ khai hàng hoá nhập khẩu vào khu chế xuất. Qui định trên đây thay thế điểm 2 công văn số 3606 TCHQ-GSQL ngày 8/10/1998 và công văn số 646 TCHQ-GSQL ngày 21/2/2001 của Tổng cục Hải quan. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố niêm yết công khai văn bản này để các doanh nghiệp biết và thực hiện. Nơi nhận: KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN - Như trên Phó Tổng cục trưởng - LĐTCHQ - Vụ Kế hoạch - Đầu tư Bộ Thương mại - Lưu VT, GSQL (02b) Vũ Ngọc Anh
Đồng bộ tài khoản