intTypePromotion=3

Thực hành hàn khí - Tập 2 - Bài 13

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
65
lượt xem
17
download

Thực hành hàn khí - Tập 2 - Bài 13

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo trình " Thực hành hàn hồ quang " Tập 2 nghiên cứu một cách rất hiệu quả về công nghệ hàn khí trong lĩnh vực gia công kim loại tấm cho cả giáo viên dạy nghề và học viên - Bài 13 Vận hành thiết bị cắt khí tự động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực hành hàn khí - Tập 2 - Bài 13

  1. Dù ¸n JICA – HIC Hµn khÝ – tËp II BμI 13: vËn hμnh thiÕt bÞ c¾t khÝ tù ®éng Môc ®Ých: H×nh thµnh kü n¨ng vËn hµnh vµ b¶o d−ìng thiÕt bÞ c¾t khÝ tù ®éng. VËt liÖu: KhÝ acetylen, khÝ «xi. ThiÕt bÞ, dông cô: - Xe c¾t tù hµnh. - ThiÕt bÞ hµn khÝ. - Bé b¶o hé lao ®éng. - Má lÕt. - Tuocn¬vÝt. 1. L¾p bÐp c¾t. - C¨n cø vµo chiÒu dµy vËt c¾t ®Ó lùa chä bÐp c¾t cho phï hîp. - CÈn thËn tr¸nh lµm háng phÇn c«n cña bÐp c¾t. 71 http://www.ebook.edu.vn
  2. Dù ¸n JICA – HIC Hµn khÝ – tËp II 2. L¾p èng dÉn khÝ. L¾p èng dÉn khÝ sao cho kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn xe tù hµnh khi ch¹y. 3. Nèi nguån ®iÖn. - T¾t c«ng t¾c tr−íc khi nèi nguån ®iÖn. - L¾p d©y dÉn ®iÖn sao cho kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn xe tù hµnh khi ch¹y. 4. KiÓm tra xe tù hµnh ch¹y. - Xoay c«ng t¾c vÒ vÞ trÝ lµm viÖc. - Thay ®æi vÞ trÝ cña c«ng t¾c vµ kiÓm tra h−íng ch¹y cña xe tù hµnh. 72 http://www.ebook.edu.vn
  3. Dù ¸n JICA – HIC Hµn khÝ – tËp II - Xoay nóm ®iÒu chØnh tèc ®é chËm vµ kiÓm tra sù thay ®æi tèc ®é cña xe tù hµnh. - Xoay c«ng t¾c vÒ vÞ trÝ gi÷a STOP, sau ®ã t¾t c«ng t¾c nguån. 5. KiÓm tra ngän löa. - §iÒu chØnh ¸p suÊt khÝ acetylen ë møc 0,2 kg/cm2 vµ khÝ «xi ë møc 2,5 kg/cm2. - Më van acetylen (1/4 vßng). - Më van «xi hçn hîp (1/4 vßng), sau ®ã måi löa. - Më tiÕp van acetylen vµ van «xi sau ®ã ®iÒu chØnh c¸c van cho tíi khi ®¹t ®−îc ngän löa trung tÝnh. - Më van «xi c¾t. - TiÕp tôc ®iÒu chØnh van «xi hçn hîp ®Ó ®¹t ®−îc ngän löa trung tÝnh. 73 http://www.ebook.edu.vn
  4. Dù ¸n JICA – HIC Hµn khÝ – tËp II - T¾t ngän löa. ♦Tham kh¶o: 1. ChÕ ®é c¾t. ChiÒu KÝch ¸p lùc khÝ BÐp Tèc ®é L−îng khÝ tiªu hao(l/h) dµy th−íc lç (kg/cm2) c¾t c¾t c¾t bÐp c¾t O2hçn (sè) (mm/ph) O c¾t O2 C2H2 C2H2 (mm) (mm) 2 hîp ≤5 /500 00 0,8 1,5 0,2 690 380 345 5~10 0 1,0 2,0 0,2 350~550 1200 380 345 10~15 1 1,2 2,5 0,2 300~400 2100 485 440 15~30 2 1,4 3,0 0,2 250~350 3400 485 440 2. Mét sè chó ý khi thao t¸c. - §¶m b¶o ch¾c ch¾n m« t¬ quay khi ®iÒu chØnh tèc ®é. - §Ó thay ®æi tèc ®é, ®Çu tiªn ta ®Æt tèc ®é nhá h¬n tèc ®é yªu cÇu mét Ýt, sau ®ã ta ®iÒu chØnh ®óng tèc ®é. 74 http://www.ebook.edu.vn
  5. Dù ¸n JICA – HIC Hµn khÝ – tËp II phiÕu ®¸nh gi¸ Hä tªn S¶n phÈm sè §¸nh gi¸ Ngµy thùc hiÖn Thêi gian thùc hiÖn Néi dung ®¸nh gi¸ YÕu tè ®¸nh gi¸ M· ®¸nh gi¸ §iÓm L¾p ®ång hå gi¶m ¸p L¾p èng dÉn khÝ L¾p thiÕt bÞ vµ dông cô c¾t KiÓm tra rß rØ khÝ KiÓm tra vßi phun khÝ Måi löa Måi löa vµ ®iÒu chØnh ngän löa §iÒu chØnh ngän löa T¾t löa L¾p d©y dÉn ®iÖn §Æt xe tù hµnh lªn ®−êng ray VËn hµnh xe tù hµnh §iÒu chØnh tèc ®é Ch¹y thö Dõng vËn hµnh X¶ khÝ Th¸o c¸c thiÕt bÞ Th¸o c¸c thiÕt bÞ §Ó c¸c thiÕt bÞ ®óng vÞ trÝ Thêi gian thùc Thêi gian hiÖn Tæng sè ®iÓm §iÓm 100 – Tæng sè lçi = ®iÓm Kho¶ng ®iÓm 100 ~ 75 74 ~ 50 49 ~ 25 D−íi 24 M· ®¸nh gi¸ A B C D 75 http://www.ebook.edu.vn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản