intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiểu luận Phân tích thực phẩm: Quả vải tươi

Chia sẻ: Trần Khánh Dư | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:39

243
lượt xem
37
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiểu luận Phân tích thực phẩm với đề tài "Quả vải tươi" cung cấp những thông tin để các bạn có thể hiểu thêm về các chỉ tiêu chất lượng không chỉ với sản phẩm Vải Tươi nói riêng mà tất cả các loại trái cây thông dụng khác nói chung để từ đó có những hiểu biết thêm về các quy trình kiểm tra, kiểm nghiệm phân tích, các chỉ tiêu làm cơ sở sau này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận Phân tích thực phẩm: Quả vải tươi

 1. Bài tiểu luận môn: Phân tích thực phẩm GVHD: Trần Thị Thanh Mẫn LỜI MỞ ĐẦU: BÊt kú mét s¶n phÈm nµo th× yÕu tè chÊt lîng lu«n lµ yÕu tè quan träng nhÊt n©ng gi¸ trÞ s¶n phÈm vµ còng lµ c«ng cô Marketing bÒn v÷ng nhÊt. BÊt kú ngêi tiªu dïng nµo khi bá tiÒn ra mua hµng, c©u hái ®Çu tiªn khiÕn ngêi ta quan t©m lµ: chÊt lîng s¶n phÈm hä mua ®îc nh thÕ nµo? LiÖu cã xøng ®¸ng víi ®ång tiÒn hä bá ra hay kh«ng? Trong giai ®o¹n hiÖn nay, khi møc sèng ®· ®îc n©ng cao, yÕu tè chÊt lîng s¶n phÈm cµng trë nªn quan träng. Nã chi phèi rÊt lín ®Õn kh¶ n¨ng tiªu thô cña ngêi tiªu dïng ®èi víi s¶n phÈm ®ã. V¶i thiÒu còng n»m trong bèi c¶nh chung ®ã. V¶i thiÒu cã chÊt lîng kh¸c nhau th× gi¸ trị cũng như gi¸ b¸n cña nã trªn thÞ trêng kh¸c nhau, cã khi gÊp vµi ba lÇn. Ngêi ta trång v¶i tríc hÕt lµ ®Ó ¨n qu¶ t¬i tuy ®å hép chÕ biÕn tõ v¶i vÉn cã chÊt lîng cao, nhng v¶i t¬i vÉn lµ h×nh thøc tiªu thô chÝnh cña mÆt hµng n«ng s¶n nµy. Do nhiÌu lý do, thø nhÊt lµ ë níc ta c¸c kü thuËt lµm v¶i hép, v¶i kh« cha cao nªn ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ t¬ng ®èi thÊp, h¬n n÷a ®èi víi v¶i hép th× thÞ trêng xuÊt khÈu lµ thÝch hîp nhÊt nhng c¸c chØ tiªu vÒ chÊt l- îng l¹i còng rÊt nghiªm ngÆt,(díi ®©y cã nªu mét sè chØ tiªu vÒ v¶i hép xuÊt khÈu ®Ó tham kh¶o), lý do thø hai quan träng h¬n lµ v¶i t¬i ®îc nhiÒu ngêi a chuéng tõ l©u do mïi vÞ thÝch hîp cho c¶ ngêi ch©u ¢u lÉn Ch©u ¸ víi mïi th¬m thanh khiÕt, ®é chua võa ph¶i ( 0,2 -0,5), cã ®é Brix cao tõ 19 -21 trong khi ®ã c¸c lo¹i qu¶ th«ng thêng nh ®u ®ñ, cam, quýt, bëi…chØ tõ 9-12, Tû l- SVTH: Phan Thị Thảo Hiếu Trang1 Lớp: 06S
 2. Bài tiểu luận môn: Phân tích thực phẩm GVHD: Trần Thị Thanh Mẫn îng ®êng trong qu¶ v¶i t¬i vµo lo¹i tèt, ngoµi ra trong cïi v¶i cßn cã l©n, v«i, s¾t, nhiÒu lo¹i vitamin nhÊt lµ B, C…§ã lµ lý do V¶i ®îc coi lµ mét trong nh÷ng lo¹i qu¶ nhiÖt ®íi ngon nhÊt. ë n¬c ta v¶i ®îc trång rÊt nhiÒu ë miÒn B¾c, cho thu hoÆch víi hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhng cha t¬ng xøng víi tiÒm n¨ng cña nã. Bëi do trong qu¸ tr×nh b¶o qu¶n hay vËn chuyÓn, mua b¸n ngêi ta Ýt quan t©m ®Õn chÊt lîng s¶n phÈm mµ kh«ng biÕt r»ng ®©y lµ yªu tè quan träng quyÕt ®Þnh ®Õn gi¸ trÞ s¶n phÈm, khi mµ qu¶ cã chÊt lîng tèt, biÕt c¸ch b¶o qu¶n, th× kh«ng chØ thÞ trêng trong níc ®îc c¶i thiÖn mµ cßn cã thÓ giang ra thÞ trêng thÕ giãi réng lín. Khi ®ã sÏ kh«ng cã t×nh tr¹ng v¶i rít gi¸, hay b¸n th¸o v× kh«ng cã n¬i tiªu thô nh thùc tr¹ng hiÖn nay. LÊy vÝ dô n¨m 2004 lµ n¨m ®îc mïa ngay t¹i cïng mét thêi ®iÓm v¶i lo¹i 1 gi¸ b¸n 3000®/kg, lo¹i 2 gi¸ 2500®/kg, lo¹i 3 th× kh«ng b¸n ®îc v¶i t¬i, chØ dïng ®Ó sÊy gi¸ chØ 1800- 2000®/kg. N¨m 2006 lµ n¨m mÊt mïa, ngay cïng mét thêi ®iÓm v¶i lo¹i 1 gi¸ còng chØ 10000®/kg, v¶i lo¹i 2 gi¸ 9000®/kg, lo¹i 3 chØ 7000®/kg. Tuy nhiªn ®Ó cã thÓ thùc hiÖn ®iÒu nµy tríc tiªn ph¶i x©y dùng cho nã mét th¬ng hiÖu ®Ó v¬n vai vµ ®øng v÷ng trªn thÞ trêng trong níc còng nh quèc tÕ, ®iÒu ®Çu tiªn vµ quyÕt ®Þnh nhÊt lµ c¸c chØ tiªu chÊt lîng Qua c¸c dÉn chøng thùc tiÔn nªu trªn cho ta thÊy viÖc n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm v¶i thiÒu cã kh¶ n¨ng n©ng cao gi¸ trÞ cho s¶n phÈm rÊt lín, Ýt cã c«ng cô Marketing nµo cã thÓ ®¹t ®îc nh vËy.Nhng ®Ó biÕt mét s¶n phÈm cã chÊt lîng nh thÐ nµo ta cÇn ph¶i c¨n cø vµo nh÷ng chØ tiªu quy ®Þnh vµ nh÷ng ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh chØ tiªu t¬ng øng C¸c chØ tiªu thêng dïng ®Ó x¸c ®Þnh qu¶ t¬i lµ: ChØ tiªu vËt lý:  Hµm Èm  Khèi lîng trung b×nh 1 qu¶ ChØ tiªu ho¸ häc:  Hµm lîng chÊt hoµ tan  Axit tæng sè  Nit¬ amin  Polyphenol  Hµm lîng Tanin  Pectin  VitaminC ChØ tiªu vi sinh:  NÊm mèc SVTH: Phan Thị Thảo Hiếu Trang2 Lớp: 06S
 3. Bài tiểu luận môn: Phân tích thực phẩm GVHD: Trần Thị Thanh Mẫn  Vi sinh vËt  …… C¸c chØ tiªu nµy cã thÓ tham kh¶o s¸ch gi¸o tr×nh m«n Ph©n TÝch Thùc PhÈm cña C« TrÇn ThÞ Thanh MÉn. Dưới đây là một số chỉ tiêu chất lượng và phương pháp xác định tương ứng swu tầm thêm. Hy vọng với những thông tin này ta sẽ hiểu thêm về các ch ỉ tiêu chất lượng không chỉ với sản phẩm Vải Tươi nói riêng mà tất cả các loại trái cây thông dụng khác nói chung để từ đó có những hiểu biết thêm v ề các quy trình kiểm tra, kiểm nghiệm phân tích, các chỉ tiêu làm cơ sở sau này. ……………………………..……………….…………… TIÊU CHUẨN VẢI QUẢ TƯƠI 10TCN 4182000 Ban hành kèm theo QĐ 56/2000/QĐ/BNNKHCN ngày 23/5/2000 1. Định nghĩa sản phẩm Tiêu chuẩn này áp dụng cho vải quả của các giống vải có tên khoa học Litchi Chinensis Sonn, thuộc họ Sapindaceae, tiêu thụ tươi sau khi xử lý và đóng gói. Không áp dụng cho vải dùng để chế biến công nghiệp. 2. Các qui định về chất lượng 2.1 Những yêu cầu tối thiểu Ngoài việc tuân theo những qui định riêng cho mỗi loại và mức độ cho phép, vải quả ở tất cả các loại phải: - Nguyên quả - Tươi tốt, không có những quả không phù hợp cho tiêu thụ như thối hỏng hoặc giảm chất lượng. - Sạch, hầu như không có tạp chất có thể nhìn thấy bằng mắt thường. - Hầu như không có sâu bệnh. - Hầu như không bị hư hỏng do sâu bệnh. - Không có những hư hỏng và trầy sát vỏ quả. - Hầu như không có những vết rám. - Không bị ẩm ướt bất thường ngoài vỏ quả trừ trường hợp có nước ngưng tụ khi chuyển khỏi kho lạnh. - Không có mùi vị lạ. - Vải quả tươi phải được thu hái cẩn thận,được phát triển đầy đủ và đủ độ chín. Sự phát triển và trạng thái của vải quả phải sao cho có thể chịu đựng được sự vận chuyển, bốc xếp và đưa đến địa chỉ cuối cùng SVTH: Phan Thị Thảo Hiếu Trang3 Lớp: 06S
 4. Bài tiểu luận môn: Phân tích thực phẩm GVHD: Trần Thị Thanh Mẫn vẫn giữ được chất lượng tốt. Màu sắc của quả vải có thể khác nhau từ màu hồng đến màu đỏ trong trường hợp quả không xử lý, từ màu vàng nhạt đến màu hồng trong trường hợp quả được xông khí Anhidrit sunfurơ (SO2). 2.2. Phân loại Vải quả được phân làm 3 loại: 2.2.1. Loại hảo hạng Vải quả loại này phải có chất lượng tốt nhất. Vải phải được phát triển đầy đủ về hình dạng quả và phải có màu đặc trưng của giống. Vải quả phải không có những khuyết tật, có thể cho phép những khuyết tật rất nhỏ nhưng không ảnh hưởng đến hình thái chung của sản phẩm, đến chất lượng, đến việc duy trì chất lượng và cách trình bày trong bao bì. 2.2.2. Loại I Vải loại này phải có chất lượng tốt và đặc trưng cho giống. Tuy nhiên có thể cho phép những khuyết tật nhẹ nhưng không ảnh hưởng đến hình thái chung của sản phẩm, đến chất lượng, đến việc duy trì chất lượng và cách trình bày trong bao bì như: Biến dạng nhẹ. Một khuyết tật nhẹ về màu sắc. Những khuyết tật nhẹ ở vỏ mà tổng diện tích không quá 0,25cm2. 2.2.3 Loại II Loại này bao gồm những quả không đạt chất lượng loại cao hơn nhưng vẫn đáp ứng được những yêu cầu tối thiểu. Những khuyết tật dưới đây có thể cho phép đối với vải quả vẫn giữ được những đặc điểm cơ bản của chúng về chất lượng, về bảo quản, về cách trình bày: - Khuyết tật về hình dạng. - Khuyết tật về mầu sắc. - Vết khuyết tật ở vỏ nhưng tổng diện tích không quá 0,5cm2. 3. Các quy định về kích thước - Kích thước quả được xác định bằng đường kính chỗ lớn nhất. - Kích thước quả nhỏ nhất cho loại hảo hạng là 33mm. - Kích thước quả nhỏ nhất cho loại I và loại II là 20mm. - Cho phép chênh lệnh tối đa về kích thước các quả trong mỗi bao bì là 10mm. 4. Các quy định về mức độ cho phép Mức độ cho phép trong mỗi bao gói về chất lượng và kích thước quả không đáp ứng yêu cầu được qui định cho từng loại. 4.1. Mức độ cho phép về chất lượng 4.1.1. Loại hảo hạng 5% số quả hoặc trọng lượng quả vải không đáp ứng yêu cầu của loại này nhưng đạt yêu cầu của loại I hoặc trong phạm vi cho phép của loại đó. 4.1.2. Loại I SVTH: Phan Thị Thảo Hiếu Trang4 Lớp: 06S
 5. Bài tiểu luận môn: Phân tích thực phẩm GVHD: Trần Thị Thanh Mẫn 10% số quả hoặc trọng lượng quả không đạt yêu cầu của loại này nhưng đạt yêu cầu của loại II hoặc trong phạm vi cho phép của loại đó. 4.1.3. Loại II 10% số quả hoặc trọng lượng quả không đạt yêu cầu của loại này hoặc những yêu cầu tối thiểu, trừ các sản phẩm không phù hợp cho tiêu thụ do bị thối hoặc bị giảm chất lượng. 4.2. Mức độ cho phép về kích thước 10% số quả hoặc trọng lượng quả ở tất cả các loại không đạt kích thước tối thiểu miễn là đường kính không dưới 15mm ở tất cả các loại hoặc chênh lệch kích thước tối đa là 10mm. 5. Các quy định về trình bày 5.1. Sự đồng đều Vải qủa phải đồng đều trong mỗi bao bì và cùng xuất xứ, cùng giống, chất lượng, kích thước, màu sắc. Phần vải quả nhìn thấy được phải đại diện được cho số quả trong bao bì 5.2. Đóng gói Vải qủa phải được đóng gói sao cho sản phẩm được bảo vệ hoàn toàn. Vật liệu dùng bên trong các bao bì phải mới, sạch và có chất lượng tốt để tránh hư hỏng bên trong và bên ngoài sản phẩm. Được phép sử dụng các vật liệu có in chữ hoặc nhãn hiệu đặc biệt là giấy hoặc các phiếu ghi các chỉ tiêu hàng hóa, miễn là bằng mực hoặc hồ không độc hại. Vải qủa phải được đóng gói trong mỗi bao bì theo qui đ ịnh cho đóng gói và vận chuyển rau quả tươi. Tuy nhiên khi vải qủa được trình bày thành chùm thì cho phép có một ít lá. 5.2.1. Mô tả bao bì Các bao bì phải đáp ứng yều cầu chất lượng, vệ sinh, thông gió và bền chắc để đảm bảo bốc xếp, vận chuyển đường thủy và bảo quản vải qủa. Các bao gói (hoặc lô nếu sản phẩm xếp rời) phải hoàn toàn không có tạp chất và mùi lạ. 5.3. Trình bày Vải qủa phải được trình bày theo các dạng dưới đây: 5.3.1. Quả rời Trong trường hợp này cuống quả phải được cắt ở mấu đầu tiên và chiều dài tối đa của cuống phải không quá 2mm kể từ đỉnh quả. Vải loại hảo hạng phải được trình bày theo dạng quả rời. 5.3.2. Quả chùm Trong trường hợp này mỗi chùm phải có trên 3 quả vải và có hình dáng đẹp. Chiều dài của nhánh không quá 15cm. 6. Ghi kí mã hiệu và ghi nhãn 6.1.Đối với bao bì dùng cho người tiêu thụ cuối cùng Ngoài những yêu cầu của tiêu chuẩn Codex cho ghi nhãn thực phẩm bao gói sẵn (Codex stan 11985, Rev 11991) áp dụng thêm qui đ ịnh: Nếu s ản phẩm không thể nhìn thấy được thì mỗi bao bì phải có một nhãn ghi tên của sản phẩm và có thể ghi giống hoặc đại diện của giống. SVTH: Phan Thị Thảo Hiếu Trang5 Lớp: 06S
 6. Bài tiểu luận môn: Phân tích thực phẩm GVHD: Trần Thị Thanh Mẫn 6.2.Đối với bao bì không dùng cho bán lẻ Mỗi bao bì phải có các chi tiết dưới đây ghi bằng chữ in về cùng một phía, dễ đọc, khó tẩy xóa và dễ nhìn thấy từ bên ngoài hoặc in trên những tài liệu kèm theo. Đối với sản phẩm được vận chuyển rời, những chi tiết này phải có trên 1 tài liệu kèm theo hàng hoá. 6.2.1. Xác nhận người xuất khẩu, người đóng gói, người gửi hàng 6.2.2. Bản chất của sản phẩm Phải ghi tên sản phẩm nếu không thể nhìn thấy sản phẩm từ bên ngoài; tên của giống hoặc tên thương phẩm, quy cách chùm nếu có yêu cầu. 6.2.3. Xuất xứ sản phẩm Phải ghi nước xuất xứ, không bắt buộc ghi khu vực trồng, tên quốc gia, tên vùng hoặc tên địa phương. 6.2.4. Xác nhận hàng hóa - Loại - Khối lượng tịnh (không bắt buộc) 6.2.5. Dấu giám định chính thức (không bắt buộc) 7. Các chất gây nhiễm độc 7.1. Kim loại nặng Vải qủa không được có kim loại nặng ở mức độ gây hại cho sức khỏe con người. 7.2. Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật Phải tuân theo quy định của Codex về giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cho sản phẩm vải qủa. 8. Vệ sinh 8.1. Sản phẩm tuân theo những qui định của tiêu chuẩn này phải được xử lý phù hợp với quy phạm quốc tếnguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm (CAC/RCP 11969, Rev 21985) và những qui định khác liên quan tới sản phẩm này do ủy ban tiêu chuẩn hóa về nông sản thực phẩm khuyến cáo. 8.2. Sản phẩm phải không có các chất có hại trong phạm vi thực hành đóng gói và xử lý tốt. 8.3. Khi được thử theo các phương pháp lấy mẫu và kiểm tra thích hợp sản phẩm phải: a) Không có các vi sinh vật ở mức có thể gây hại cho sức khỏe. b) Không có các kí sinh trùng ở mức có thể gây hại cho sức khỏe. c) Không có chứa bất kỳ chất nào do vi sinh vật tạo ra ở mức có thể gây hại cho sức khỏe. ……………………………..……………….…………… DANH MUC CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG TCVN 4782/89 SVTH: Phan Thị Thảo Hiếu Trang6 Lớp: 06S
 7. Bài tiểu luận môn: Phân tích thực phẩm GVHD: Trần Thị Thanh Mẫn Cơ quan biên soạn: Trung tâm tiêu chuẩn chất lượng- Tổng cục tiêu chuân đo lường chất lượng. Cơ quan đề nghị ban hành trình duyệt: Tổng cục tiêu chuẩn do lường chất lượng Cơ quan xét duyệt và ban hành: Uỷ ban khoa hoc và kỹ thuật nhà nước Quyết định ban hành số 653/QĐ ngày 9/12/1989 1. Áp dụng: Tiêu chuẩn này quy định danh mục các chỉ tiêu chất lượng của các loại rau củ quả tươi hoặc làm nguyên liệu chế biến 2. Các chỉ tiêu chất lượng theo quy định trong bảng Tên chỉ tiêu Đơn vị Màu sắc mùi vị và trạng thái bên ngoài 1. (bao gồm cả độ phát triển và độ tươi 2. Kích thước khối lượng cm, g, kg 3. Tỉ lệ phần không sử dụng % khối lượng cá thể 4. Trạng thái bên trong Mức độ khuyêt tật 5. - Tỷ lệ dập nát, thối ủng hoặc khô % khối lượng hoặc % héo cá thể - Tỷ lệ xây xát hoặc vết bệnh nhẹ --nt-- Chỉ tiêu vệ sinh - Tạp chất %Khối lượng 6. - Sinh vật hại Con/g;kg - Độc tố mg/kg Bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo 7. quản ……………………………..……………….…………… Đối với chỉ tiêu vi sinh vật có thế xác định bằng các phương pháp như:  Phương pháp MNP  Phương pháp đếm khuẩn lạc Tuỳ theo đièu kiện hay quy định Một số vi sinh vật với chỉ tiêu xác định tương ứng SVTH: Phan Thị Thảo Hiếu Trang7 Lớp: 06S
 8. Bài tiểu luận môn: Phân tích thực phẩm GVHD: Trần Thị Thanh Mẫn căn cứ pháp lệnh đo lường ngày 6/10/1999 và pháp lệnh chất lượng hàng hoá ngày 24/12/1999. Vi sinh vËt Lîng mÉu ChØ tiªu quy ®Þnh FAO FNP 14/4 10.1 Aspergillus flavus 200g (p. 223) - 1992 10.2 Coliform BS 5763 : 1991 100g TCVN 4883-93 10.3 Escherichia coli Sanofi SDP 100g 07/01-07 (1993) TCVN 5287: 1994 AOAC 2000 (975.55) 10.4 Staphylococc us 100g AOAC 2000 (987.09) Aureus TCVN 4830 - 89 10.6 Tæng sè vi sinh vËt AOAC 2000 100g (966.23) 10.7 Vi khuÈ n g©y bÖnh ®êng BS 5763 :1991 100g ruét Part 15 10.8 Salmonella TCVN 4829: 1989 60 100g TCVN 5287: 1994 10.9 Tæng sè vi khuÈn hiÕu khÝ 200g TCVN 5165-90 10.10 Clostridium perfrigens TCVN 4584: 1988 60 100g TCVN 4991-89 10.11 Streptococcus Faecalis 100g TCVN 4584: 1988 10.12 Preudomonas aeruginosa 100g TCVN 4584: 1988 10.13 Tæng sè bμo tõ nÊm men - 200g TCVN 4993 -1989 mèc ……………………………..……………….…………… Một số p2 xác định và chỉ tiêu hoá học: TCVN6427-1 :19998 ISO6557/1 :1986 SVTH: Phan Thị Thảo Hiếu Trang8 Lớp: 06S
 9. Bài tiểu luận môn: Phân tích thực phẩm GVHD: Trần Thị Thanh Mẫn XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG AXIT ASCORBIC- PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP CHUẨN TCVN 6427-1: 1998 hoàn toàn tương đương với ISO 6557/1:1986 TCVN 6427-1: 1998 do ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F10 rau quả và sản phẩm rau quả biên soạn.Tổng cục Tiêu Chuẩn đo lường chất lượng đề nghị và được bộ Khoa Học Công Nghệ và Môi Trường ban hành NỘI DUNG: 1. Phạm vi áp dụng : Tiêu chuẩn này quy định phương phápchuẩn để xác định hàm lượng axit Ascorbic và dehidroascorbic được kết hợp trong rau quả và sản phẩm rau quả, bằng cách dùng phổ kế huỳnh quang phân tử 2. Nguyên tắc Chuyển đổi axit ascorbic thành dehidroascorbic o-phenyllendiamin (OPDA) cho hợp chất huỳnh quang theo phản ứng su đây: SVTH: Phan Thị Thảo Hiếu Trang9 Lớp: 06S
 10. Bài tiểu luận môn: Phân tích thực phẩm GVHD: Trần Thị Thanh Mẫn SVTH: Phan Thị Thảo Hiếu Trang10 Lớp: 06S
 11. Bài tiểu luận môn: Phân tích thực phẩm GVHD: Trần Thị Thanh Mẫn SVTH: Phan Thị Thảo Hiếu Trang11 Lớp: 06S
 12. Bài tiểu luận môn: Phân tích thực phẩm GVHD: Trần Thị Thanh Mẫn SVTH: Phan Thị Thảo Hiếu Trang12 Lớp: 06S
 13. Bài tiểu luận môn: Phân tích thực phẩm GVHD: Trần Thị Thanh Mẫn SVTH: Phan Thị Thảo Hiếu Trang13 Lớp: 06S
 14. Bài tiểu luận môn: Phân tích thực phẩm GVHD: Trần Thị Thanh Mẫn ……………………………..……………….…………… TCVN 5368-1991 ISO 3094-1974 XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ĐỒNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ TCVN 5366-1991 phù hợp với ISO 3094-1974 TCVN 5366-1991 do trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng khu vực 1 biên soạn, tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng đề nghị và được uỷ ban Khoa Học Nhà Nước theo quyết định số 343/QĐ ngỳ 11tháng6 năm 1991. Tiêu chuẩn này phù hợp với ISO 3094 -1974 Chú thích: Bitmut và Telu có thể gây cản trở đối với phương pháp này, s ự có mặt của chúng có thể làm sai số kết quả thử. 1. Nguyên tắc: Sau khi phá huỷ chất hữu cơ, cho dung dịch Natri dietyldithio cacbamat vào dung dịch axit đã được trung hoà. Chiết phức đồng được tạo thành bằng clorofooc hoặc cácbon tetraclorua và đo cường độ màu của dung dịch thu được. 2. Thuốc thử : Thuốc thử phải có độ tinh khiết phân tích Nước dùng trong thí nghiệm phải là nước cất trong dụng cụ thuỷ tinh Bosilicat hoặc thuỷ tinh Silic hoặc nước có độ tinh khiết tương đương. Phải có đủ các thuốc thử dùng để phá huỷ chất hữu cơ ngoài ra phải có các thuốc thử sau đây: 2.1 . Clorofooc hoặc cacbon tetraclorua, không có phốtgen. 2.2 . Metanol khan (đối với phương pháp này Metanol 99% được coi là khan. 2.3 . Amoniăc dung dịch phải có P20 = 0,88g/ml. 2.4 . Dung dịch amonxitrat và muối đinatri của axit etylen diamin tetra axetic (EDTA). Hoà tan 20g amon xitrat và 5g muối đinatri của ADTA trong nước và pha loãng tới 100ml. 2.5 .Natri dietyldithiocacbamat dung dịch 5g/l . SVTH: Phan Thị Thảo Hiếu Trang14 Lớp: 06S
 15. Bài tiểu luận môn: Phân tích thực phẩm GVHD: Trần Thị Thanh Mẫn 2.6 . Đồng chuẩn dung dịch, tương ứng với 0,01g đồng trong 1 lít. Hoà tan 0,196g đồng sunfat (CuSO4.5H2O) trong nước (trước đó nhỏ vào nước vài giọt axits sunfuric có P20 =1,84 g/ml ) đổ thêm nước tới 500ml, lấy 10ml dung dịch này đổ thêm nước tới 100ml. 1ml dun dịch này chứa 10µg đồng. 2.7 .Thymol xanh dung dịch chỉ thị: Hoà tan bằng cách làm ấm 0,1 g thymol xanh trong 8,6 ml dung dịch Natri hydroxit 0,1 N và 10ml etanol 96% theo thể tích. Pha loãng đ ến 250 ml bằng etanol 20% theo thể tích. 3. Thiêt bị và dụng cụ: Ngoài dụng cụ dùng để phá huỷ chất hữu cơ, phải có những dụng cụ thông thường nếu không có quy định khác và các trang thiết bị sau đây: 3.1. Phễu chiết cuống ngắn 3.2. Quang phổ kế hoặc quang phổ kế hấp phụ quang điện, đo được ở bước sóng 435nm và lắp được cuvet có đọ dài quang học 10 hoặc 20 nm. 4. Trình tự thử: 4.1. Lượng mẫu cân và phá huỷ chất hữu cơ: 4.2. Tạo và chiết phức đồng : Nếu lượng đồng trong lượng mẫu cần dự đoán dưới 50 µg thì lấy toàn bộ dung dịch thu được theo mục 4.1 gọi là dung dịch A Nếu lượng đồng dự đoán nhiều hơn thì hoà loãng dung dịch A bằng nước thành 100ml và lấy ra một phần để thử. Dung dịch đem thử được làm mát, pha loãng bằng 30- 40ml nước, lại làm mát, sau đó chuyển vào phễu chiết (3.1). Thêm 20ml dung dịch Xitrat- EDTA(2.4), sau đó đổ thêm 5ml dung dịch amoniăc(2.3). Nhỏ 2 giọt chỉ thị thymol xanh(2.7) và một lượng amoniắc vừa đủ để màu chuyển từ vàng sang xanh (pH từ 8-9,6) Làm mát trong dòng nước chảy, thỉnh thoảng vặn lỏng nút phễu chiết. Cho thêm 2ml dung dịch Natri dietyldithiocacbamat (2.5) và đúng 10ml clorofooc hoặc cácbon tetraclorua(2.1) lắc trong 5 phút để tạo sự cân bằng trong cáu tạo của 2 pha. Để cho 2 lớp tách ra, sau đó dùng giấy lọc hoặc gạt bông thấm nước lau khô bên trong và ngoài cuống phễu chiết, cho lớp clorofooc hoặc cácbontatraclorua có chứa phức đông chảy vào 1 ống nghiệm. Không để ống nghiệm ngoài ánh sáng, giữ thẳng đứng ống nghiêm để nững hạt nước nhỏ được tách ra , lọc qua giáy lọc vào 1 ống nghiệm khác để laọi bỏ hết các vết nước. Cho 0,5l metanol (2.2) và để ở chỗ tối trước khi đo. Phức đồng phải giữ được sự ổn dịnh trong 2h ở chỗ tối và 1h ở chỗ sáng 4.3 Mẫu trắng: Cùng với việc xác định, tiến hành thử nghiệm mẫu trắng như sau: Lấy cùng 1 lượng các thuốc thử đã dùng phá huỷ chất hữu cơ trong mẫu và thực hịên như mục 4.2 Dùng lớp clorofooc hoặc cácbon tetraclorua thu được để xác định(xem mục 4.4) 4.4 tiến hành xác định: SVTH: Phan Thị Thảo Hiếu Trang15 Lớp: 06S
 16. Bài tiểu luận môn: Phân tích thực phẩm GVHD: Trần Thị Thanh Mẫn Đo cường độ màu của dung dịch phức đồng trong clorofooc hoặc cácbon tetraclorua (4.2) bằng cách so sánh với dung dịch thử trắng trong quang phổ kế hoặc quang phổ kế hấp phụ quang điện ở một độ dài sóng là 435nm. Tiến hành 2 lần xác định trên cùng 1 mẫu thử đã lấy để phá huỷ chất hữu cơ. 4.5 Dung dịch đường chuẩn: Tiến hành phá huỷ chất hữu cơ và đo quang phổ riêng biệt ứng với 1,2,3,4 và 5ml dung dịch đồng chuẩn(2.6) tương ứng với 10, 20, 30, 40 và 50 µg đồng. Trình tự xử lý giống như đối với dung dịch thử. Đồng thời chuẩn bị thủ dung dịch mẫu trắng (xem mục 4.3) và tiến hành theo mục 4.4) Dựng đường chuẩn bằng cách vẽ đồ thị trị số hấp phụ ứng với khối lượng đồng tương ứng tính bằng microgam. 5. Tính kết qủa: 5.1 Phương pháp tính toán và công thức : Dùng đường chuẩn chuyển số liệu thu được thành khối lượng đồng. Hàm lượng đường trong mẫu (X) tính bằng miligam trên 1kg sản phẩm thử được xác định theo công thức sau: m1 100 1000 100.m1 X= x x = 1000 v m0 v.m0 Trong đó :m0 là lượng mẫu cân (g) m1 là khối lượng đồng đọc được trên đường chuẩn tính bằng ( µg) v là thể tích của phần dung dịch A đem thử, (ml) 5.2 . Độ lặp lại : Sai lệch kết quả của hai lần xác định đồng thời hoặc liên tiếp, do cùng 1 người thực hiện không được vượt quá 0,2 mg đồng trên 1 kg sản phẩm có hàm lượng đồng đến 5mg/kg; Và không được vượt quá 5% trị số trung bình đối với sản phẩm có hàm lượng đồng cao hơn. 6. Biên bản thử: Trong báo cáo phải nêu rõ phương pháp đã sử dụng và kết quả thu được. báo cáo kết quả cũng được đề cập đến một số các điều kiện thao tác khác không quy định trong tiêu chuẩn này cũng như một số các chi tiết có thể ảnh hưởng đến kết quả thử. SVTH: Phan Thị Thảo Hiếu Trang16 Lớp: 06S
 17. Bài tiểu luận môn: Phân tích thực phẩm GVHD: Trần Thị Thanh Mẫn Báo cáo kết quả cũng bao gồm tất cả các thông tin cần thiết để nhận dạng đầy đủ về mẫu thử. ……………………………..……………….…………… TCVN 6429 :1998 ISO 2448:1973 XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ETANOL TCVN 6429:1998 hoàn toàn tương đương đương với ISO 2447:1973 TCVN 6429 :1998 do ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F10 Rau quả và sản phẩm rau quả biên soạn. Tổng cục Tiêu Chuẩn Đo lường Chất L ượng đề ngh ị và được bộ Khoa Học Công Nghệ và Môi Trường ban hành. 1. Phạm vi và lĩnh vực áp dụng: 1.1. Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này quy định phương pháp hoá học xác định etanol trong các sản phẩm rau quả. 1.2 . Lĩnh vực áp dụng: Phương pháp này không áp dụng cho các sản phẩm chứa quá 5% (m/m) etanol. Đối với các sản phẩm chứa tinh dầu thì cần chuyển sang phần dưới đây(xem điều 8) 2. Định nghĩa: Etanol : tất cả các sản phẩm có thể oxy hoá được trong điều kiện của phương pháp được mô tả Hàm lượng Etanol được biểu thị bằng phần trăm khối lượng đối với các sản phẩm rắn và bằng gam trong 100ml đối với các sản phẩm lỏng. 3. Nguyên tắc: Tách etanol bằng phương pháp cất sau đó oxy hóa bằng kali dicromat trong môi trường axit sunfuric. Xác định lượng dicromat dư bằng sắt (II) sunfat amoni dùng sắt Fero -O- phenanthrolin làm chất chỉ thị 4. Thuốc thử: Tất cả các thuốc thử phải thuộc loại phân tích. Nước được sử dụng phải la nước cất hoặc nước có độ tinh khiết tương đương. 4.1. Axit sunfuric, P20=1,836g/ml 4.2. Axit sunfuric, P20=1,488g/ml 4.3. Canxihidroxit [Ca(OH)2], huyền phù thu được bằng cách hoà 110-112g canxi oxit vào 1 lít nước SVTH: Phan Thị Thảo Hiếu Trang17 Lớp: 06S
 18. Bài tiểu luận môn: Phân tích thực phẩm GVHD: Trần Thị Thanh Mẫn 4.4. Dung dịch kali dicromat, chứa 42,572g K2Cr2O7 trong 1 lít nước. 1ml dung dịch này tương đương với 0,01g etanol 4.5. Dung dịch kali permanganat chứa 1,372g KMnO4 trong 1 lít. 10ml dung dịch này tương đương với 1ml dung dịch amoni sắt II sunfat (4.6) 4.6. Amoni sắt II sunfat ngậm 6 phân tử nước [(NH4)2Fe(SO4)2.6H2O], 170,2g/lít dung dịch chứa 20ml dung dịch axit sunfuric(4.1) và thêm tới vạch. Ổn định bằng cách thêm vào vài mảnh nhôm. 2ml dung dịch này tương đương với 1ml dung dịch kali dicromat(4.4) 4.7. Dung dịch fero-O-phenanthrolin Hoà tan 0,695g sắt II sunfat ngậm 7 phân tử nước (Fe(SO 4)2.7H2O) trong 100ml nước, thêm 1,485g O-phenanthrolin ngậm 1 phân tử nước và đun nóng để dễ hoà tan Dung dịch này cần bảo quản tốt. 5. Dụng cụ : 5.1. Dụng cụ cất gồm 1 bình cầu 500ml lắp khít với ống sinh hàn và 1 ống ngưng có phần cuối được vót thon hình búp măng đủ ngập tới đáy của 1 bình cầu 100ml. Có thể sử dụng những dụng cụ chưng hơi nước khác nếu thoả thử nghiệm sau đây 200ml hỗn hợp 10% etanol/nước được cất 5 lần liên tiếp, sẽ chứa ít nhất 9,9% etanol sau lần cất cuối cùng, có nghĩa là không mát quá 0,02 % etanol trong quá trình cất. 5.2. Dụng cụ đun nóng không gây 1 sự phân huỷ nhẹ nào dối với các chất có thể chiêt được chứa trong bình cầu 5.3. Các bình định mức dung tích 100ml phù hợp với loạ A của ISO/R1042 5.4. Các pipet 1 vạch dung tích 5-10-20 ml phù hợp với loại A của ISO/R648 5.5. Các buret có khoá với các dung tích 50ml phù hợp với loại A của ISO/R385 5.6. Các bình cầu rộng cổ, nút mài dung tích 250ml sạch, khô không có dầu mỡ và kín khí 5.7. Máy trộn 5.8. Cân phân tích 6. Cách tiến hành: 6.1. Chuẩn bị mẫu thử 6.1.1. Các sản phẩm đặc- rắn: Nghiền trộn toàn bộ mẫu được cung cấp, chú ý không để tăng nhiệt độ của sản phẩm và lấy đủ khối lượng của sản phẩm để có thể tiến hành 2 lần xác định song song. 6.1.2. Các sản phẩm lỏng: Trộn đều mẫu và lấy đủ khối lượng sản phẩm để có thể tiến hành xác định 2 lần song song 6.2. Phần mẫu thử: SVTH: Phan Thị Thảo Hiếu Trang18 Lớp: 06S
 19. Bài tiểu luận môn: Phân tích thực phẩm GVHD: Trần Thị Thanh Mẫn Cân một khối lượng mẫu đã chuẩn bị, chính xác đến 0.01g hoặc lấy 1 thể tích của mẫu thử sao cho lượng etanol thu được trong 100ml dịch cất ít hơn 1g 6.3. Xác định: SVTH: Phan Thị Thảo Hiếu Trang19 Lớp: 06S
 20. Bài tiểu luận môn: Phân tích thực phẩm GVHD: Trần Thị Thanh Mẫn SVTH: Phan Thị Thảo Hiếu Trang20 Lớp: 06S
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2