intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Tiểu luận quản trị chiến lược: Chiến lược phát triển truyền hình cáp HTVC đến năm 2015

Chia sẻ: Dsfcf Dsfcf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:96

0
187
lượt xem
81
download

Tiểu luận quản trị chiến lược: Chiến lược phát triển truyền hình cáp HTVC đến năm 2015

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiểu luận quản trị chiến lược: Chiến lược phát triển truyền hình cáp HTVC đến năm 2015 trình bày cơ sở lý luận về chiến lược phát triển doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường, thực tế chiến lược phát triển truyền hình cáp HTVC.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận quản trị chiến lược: Chiến lược phát triển truyền hình cáp HTVC đến năm 2015

 1. B GIÁO D C VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C KINH T TP. H CHÍ MINH KHOA SAU ð I H C -------oOo------- TI U LU N MÔN H C CHI N LƯ C VÀ CHÍNH SÁCH KINH DOANH CHI N LƯ C PHÁT TRI N TRUY N HÌNH CÁP HTVC ð N NĂM 2015 GVHD: TS HOÀNG LÂM T NH HVTH: NHÓM 21 Tp. H Chí Minh, tháng 9 năm 2010
 2. DANH SÁCH NHÓM 21 STT H và tên Ngày tháng năm sinh Khóa Ký tên 1. Nguy n Th Thu Hà 15/06/1984 K19 2. Nguy n L Huy n 07/02/1983 K18 3. Trương Thanh Lan 22/05/1985 K18 4. Vũ Th Nh Lương 28/10/1978 K18 5. Huỳnh Duy Phương 06/05/1979 6. Lê Th Bích Ph ng 19/09/1983 K18 7. Cao Anh Tu n 30/04/1980 K19
 3. Chi n lư c phát tri n truy n hình cáp HTVC ñ n năm 2015 PH N I: CƠ S LÝ LU N V CHI N LƯ C PHÁT TRI N C A DOANH NGHI P TRONG N N KINH T TH TRƯ NG I. Khái ni m và vai trò c a chi n lư c: 1. Khái ni m: - Theo Michael E.Porter thì: “chi n lư c là s sáng t o ra v th có giá tr ñ c ñáo bao g m các h at ñ ng khác bi t” hay “Chi n lư c là t o ra s phù h p gi a t t c các ho t ñ ng c a công ty” - Theo Alfred Chandler thu c ñ i h c Harward cho r ng: “Chi n lư c bao hàm vi c ñ nh các m c tiêu cơ b n dài h n c a doanh nghi p, ñ ng th i l a ch n cách th c ho c ti n trình hành ñ ng và phân b các tài nguyên thi t y u ñ th c hi n các m c tiêu ñó.” - Còn William J.Glueck trong giáo trình n i ti ng c a ông Business Polocy & Strategic Management (New York McGraw Hill, 1980) ñã vi t: “Chi n lư c là m t k h ach mang tính th ng nh t, tính tòan di n và tính ph i h p, ñư c thi t k ñ ñ m b o r ng các m c tiêu cơ b n c a doanh nghi p s ñư c th c hi n”. - Như v y, chi n lư c là m t chương trình hành ñ ng t ng quát xác ñ nh các m c tiêu dài h n cơ b n c a m t doanh nghi p, l a ch n các ñư ng l i h at ñ ng và các chính sách, ñi u hành vi c thu th p s d ng và b trí các ngu n l c ñ ñ t ñư c các m c tiêu c th làm tăng s c m nh m t cách hi u qu nh t và giành ñư c l i th bên v ng ñ i v i các ñ i th c nh tranh khác.Như v y, chi n lư c là phương t ên ñ ñ t ñ n m c tiêu dài h n. 2. Vai trò: - Chi n lư c ñ nh hư ng cho s phát tri n c a doanh nghi p trong th i gian dài. Trong v n ñ n i b c a công ty, nó giúp cho vi c ra quy t ñ nh mang tính th ng nh t, ph i h p các ho t ñ ng nh p nhàng uy n chuy n. Trang 1
 4. Chi n lư c phát tri n truy n hình cáp HTVC ñ n năm 2015 - Trong ñi u ki n môi trư ng kinh doanh ñ y bi n ñ ng và ph c t p thì chi n lư c s giúp nhà qu n tr luôn luôn ch ñ ng trư c nh ng thay ñ i c a môi trư ng: bi t khai thác nh ng cơ h i, bi t gi m b t nh ng ñe d a ñ t ñó có nh ng gi i pháp thích nghi ñư c v i môi trư ng. - Chi n lư c giúp các b ph n ch c năng c a doanh nghi p có ñư c ñ nh hư ng chung v ñư ng l i phát tri n, cách th c th c hi n ñ ñ t ñư c m c tiêu chung. 3. Yêu c u ñ i v i chi n lư c: - Chi n lư c ph i làm tăng l i th c nh tranh c a doanh nghi p - Chi n lư c ph i b o ñ m s an toàn kinh doanh cho doanh nghi p - Chi n lư c ph i xác ñ nh ñư c ph m vi kinh doanh, m c tiêu và nh ng ñi u k ên cơ b n ñ th c hi n m c tiêu. - Chi n lư c ph i d ñoán ñư c chính xác môi trư ng kinh doanh trong tương lai: + Chi n lư c ph i d báo ñư c t c ñ tăng trư ng + Chi n lư c ph i d báo v s thay ñ i c a nhu c u , th hi u tiêu dùng + Chi n lư c ph i d báo ñư c ñ i th c nh tranh, s c n ki t c a các ngu n nguyên li u + Chi n lư c ph i d báo ñư c ñ u ra - Ph i có k ch b n chi n lư c cho nh ng tình hu ng khác nhau (ph i có chi n lư c d phòng). - Ph i xác ñ nh ñư c ñ chính mu i và th i cơ, tránh ñưa ra s n ph m quá xa nhu c u hay tránh c u tòan ñ m t th i cơ. - Chi n lư c c n ph i ñơn gi n và t nhiên 4. Các c p chi n lư c và các cách ti p c n chi n lư c: 4.1 C p chi n lư c: o N u căn c vào ph m vi s d ng, chi n lư c doanh nghi p có th ñư c chia thành các c p sau: Trang 2
 5. Chi n lư c phát tri n truy n hình cáp HTVC ñ n năm 2015 + Chi n lư c c p công ty: tr l i câu h i doanh nghi p s ho t ñ ng trong ngành kinh doanh gì. ðây là chi n lư c ch ñ o, là chi n lư c c nh tranh chính. + Chi n lư c c p ñơn v kinh doanh (SBU): tr l i câu h i doanh nghi p s c nh tranh như th nào trong ngành kinh doanh ñã ñư c l a ch n. ðây là các chi n lư c t o l i th c nh tranh, c th cho t ng m t hàng, ngành hàng. + Chi n lư c c p b ph n ch c năng: nh m h tr cho vi c th c h ên chi n lư c c p ñơn v kinh doanh và chi n lư c c p công ty. Nó ph i xu t phát t chi n lư c SBU, t chi n lư c công ty. Nói cách khác, nó ph i tương thích v i các chi n lư c trên. 4.2 Các cách ti p c n chi n lư c: o Chi n lư c d a vào khách hàng: + N u nhu c u, m c tiêu và h th ng giá tr c a khách hàng thay ñ i thì chi n lư c c a công ty cũng ph i thay ñ i ñ ñáp ng ñúng h th ng giá tr c a khách hàng. + Căn c nhu c u c a khách hàng trong tương lai ñ thay ñ i c u trúc kinh doanh c a doanh nghi p + Là cơ s c a m i chi n lư c - Chi n lư c t p trung làm n i b t m t s m t, m t s ch c năng c a công ty. - Chi n lư c phát huy m t s ưu th tương ñ i c a doanh nghi p mà nh ng ưu th ñó l i là nh ng y u ñi m c a ñ i th c nh tranh : là chi n lư c ñánh vào ñi m y u xét theo tương quan l c lư ng theo t ng th i ñi m. - Chi n lư c th c hi n m t s sáng ki n m i l ñ c ñáo, th m chí không bình thư ng ñ làm thay ñ i lu t chơi, ñ o l n hi n tr ng giành ưu th m i mà trư c ñây doanh nghi p chưa có: chi n lư c này nh m tìm ra nh ng cách th c t o ra s khác bi t v i ñ i th . Trang 3
 6. Chi n lư c phát tri n truy n hình cáp HTVC ñ n năm 2015 - Chi n lư c tránh né c nh tranh tr c di n v i ñ i th b ng cách m nh ng con ñư ng m i, th trư ng m i, s n ph m m i và d ch v m i. - Ngoài ra có th ti p c n b ng cách tìm hi u nh ng nhu c u chưa bi t, qua nh ng khách hàng chưa ph c v . II. Quy trình xây d ng chi n lư c : S m ng M c tiêu Phân tích môi trư ng Các chi n Phân tích hoàn c nh bên ngoài lư c có th n ib - Cơ h i l a ch n - ði m m nh - ðe do - ði m y u Sơ ñ 1: Qui trình xây d ng chi n lư c 1. Phân tích môi trư ng bên ngoài : 1.1 Môi trư ng vĩ mô: 1.1.1 Các y u t kinh t : Các y u t kinh t nh hư ng ch y u ñ n m t doanh nghi p là xu hư ng c a t ng s n ph m qu c n i và t ng s n ph m qu c dân, lãi su t và xu hư ng lãi su t, cán cân thanh toán, xu hư ng c a t giá h i ñoái, xu hư ng tăng gi m c a thu nh p th c t , m c ñ l m phát, h th ng và m c thu , các bi n ñ ng trên th trư ng ch ng khoán, giai ño n c a chu kỳ kinh t , ngu n tài tr , chính sách tài chính ti n t , m c ñ th t nghi p…. 1.1.2 Các y u t chính ph và chính tr : Các y u t chính ph và chính tr bao g m các quan ñi m ñư ng l i chính sách, qui ch , lu t l , ch ñ ñãi ng , th t c, h th ng pháp lu t hi n hành, các xu hư ng Trang 4
 7. Chi n lư c phát tri n truy n hình cáp HTVC ñ n năm 2015 chính tr ngo i giao c a chính ph , nh ng di n bi n chính tr trong nư c, trong khu v c và trên toàn th gi i. M c ñ n ñ nh c a chính ph . 1.1.3 Các y u t xã h i: Nh ng bi n ñ i trong các y u t xã h i cũng t o nên nh ng cơ h i ho c nguy cơ cho các nhà doanh nghi p như: nh ng quan ñi m v ñ o ñ c, th m m , v l i s ng ngh nghi p, nh ng phong t c t p quán truy n th ng, thái ñ c a con ngư i v i ch t lư ng cu c s ng, tính linh ho t c a ngư i tiêu dùng, xu hư ng trong tiêu dùng, tôn giáo, vai trò c a n gi i, nh ng quan tâm và ưu tiên c a xã h i, trình ñ nh n th c, h c v n chung c a xã h i. Môi trư ng dân cư cũng là m t y u t r t quan tr ng nh hư ng ñ n các y u t khác c a môi trư ng vĩ mô, ñ c bi t là y u t xã h i và kinh t . Nó s tác ñ ng tr c ti p ñ n s thay ñ i c a môi trư ng kinh t , xã h i và nh hư ng ñ n chi n lư c kinh doanh c a doanh nghi p. 1.1.4 Các y u t t nhiên: Môi trư ng t nhiên là y u t nh hư ng khá l n ñ n ho t ñ ng s n xu t kinh doanh c a t ch c. T t c nh ng v n ñ như: v trí ñ a lý, khí h u, ñ t ñai, sông bi n, c nh quan thiên nhiên, s ô nhi m môi trư ng, s lãng phí tài nguyên, thi u năng lư ng… là nh ng m i quan tâm l n c a m i ñơn v s n xu t kinh doanh và cũng t ñó các nhà qu n tr có th ñưa ra các bi n pháp và các quy t ñ nh h p lý. 1.1.5 Các y u t công ngh : ðây là m t trong nh ng y u t r t năng ñ ng, ch a nhi u cơ h i và ñe d a v i các doanh nghi p. Nh ng áp l c và ñe d a t môi trư ng công ngh có th là: s ra ñ i c a công ngh m i, s bùng n c a công ngh m i, áp l c tác ñ ng c a s phát tri n công ngh và m c chi tiêu cho s phát tri n công ngh khác nhau theo ngành, ch tiêu Nhà nư c v nghiên c u và phát tri n nh ng n l c k thu t, b o v b ng sáng ch nh ng s n ph m m i, s chuy n giao công ngh … . ðây là nh ng y u t mang tính quy t ñ nh ñ n s t n t i và phát tri n c a doanh nghi p. Trang 5
 8. Chi n lư c phát tri n truy n hình cáp HTVC ñ n năm 2015 1.2 Môi trư ng vi mô: Các ñ i th m i ti m n Các ñ i th c nh tranh trong ngành Ngư i Ngư i mua cung c p S tranh ñua gi a các hãng hi n có trong ngành Hàng thay th Sơ ñ 2: s tác ñ ng qua l i c a các y u t thu c môi trư ng vi mô 1.2.1 Khách hàng: Khách hàng là y u t quy t ñ nh ñ u ra cho doanh nghi p. S trung thành và tín nhi m c a khách hàng có ñư c là nh vào s th a mãn nh ng nhu c u cho h cũng như thi n chí mong mu n làm t t hơn vai trò này c a công ty. ð s n ph m luôn ñi vào lòng khách hàng, nhà s n xu t ph i bi t phân tích các thu c tính c a khách hàng như: thái ñ tiêu dùng, hành vi tiêu dùng, tâm lý khách hàng, khu v c ñ a lý, lư ng hàng và th i ñi m mua hàng, th hi u khách hàng …. 1.2.2 S n ph m thay th : S hi n h u c a s n ph m thay th ngày càng ña d ng t o thành nguy cơ c nh tranh giá làm gi m l i nhu n c a các công ty cùng ngành. Ph n l n các s n ph m thay th m i là k t qu c a bùng n công ngh . N u không chú ý ñ n các s n ph m thay th ti m n thì doanh nghi p có th t t l i v i th trư ng. Vì v y doanh nghi p ph i luôn chú ý giành ngu n l c cho vi c phát tri n công ngh m i. Nghiên c u và ki m tra s n ph m thay th ti m n ñ ñưa ra các chi n lư c phù h p. Trang 6
 9. Chi n lư c phát tri n truy n hình cáp HTVC ñ n năm 2015 1.2.3 Các ñ i th c nh tranh: ðây là m t áp l c thư ng xuyên và ñe d a tr c ti p các công ty, khi áp l c c nh tranh gi a các công ty ngày càng tăng lên thì càng ñe d a v v trí và s t n t i c a các công ty. M c ñ c nh tranh càng cao, giá c nh tranh càng gi m kéo theo l i nhu n gi m. Tính ch t và cư ng ñ c a cu c c nh tranh gi a các công ty ph thu c vào các y u t : các ñ i th c nh tranh ñông ñ o ho c có qui mô g n như tương ñương nhau, t c ñ tăng trư ng c a ngành, chi phí c ñ nh và chi phí lưu kho cao, s thi u v ng tính khác bi t c a s n ph m và v chi phí bi n ñ i, các rào c n rút lui, m i quan h gi a các rào c n xâm nh p và rút lui... 1.2.4 Các ñ i th m i ti m n: ðây là nh ng ñ i th ti m n mà chúng ta c n ph i nghiên c u và tìm hi u trư c b i m t khi nó tr thành m t ñ i th chính th c thì s nh hư ng l n ñ n tình hình kinh doanh c a công ty n u không có chi n thu t ñ i phó trư c. 1.2.5 Ngư i cung c p: Ngư i cung c p có th kh ng ñ nh quy n l c c a h b ng cách ñe d a tăng giá ho c gi m ch t lư ng s n ph m d ch v cung ng. Do ñó, h có th chèn ép l i nhu n c a m t ngành khi ngành ñó không có kh năng bù ñ p chi phí tăng lên trong giá thành s n ph m. Vì v y, vi c nghiên c u ñ hi u rõ các nhà cung c p là không th thi u ñư c trong quá trình nghiên c u môi trư ng. Các ñ i tư ng c n quan tâm ch y u là: nh ng ngư i bán v t tư, thi t b , c ng ñ ng tài chính, ngu n lao ñ ng. 2 Hoàn c nh n i b : 2.1 Ngu n nhân l c: ðây là y u t r t quan tr ng trong s thành công hay th t b i c a doanh nghi p. M t ñ i ngũ nhân viên tr , năng ñ ng, sáng t o s giúp cho h at ñ ng c a b máy Trang 7
 10. Chi n lư c phát tri n truy n hình cáp HTVC ñ n năm 2015 c a doanh nghi p ñư c nhanh chóng, hi u qu v i nh ng ý tư ng sáng t o. Vì v y, y u t con ngư i c n ph i ñư c quan tâm m t cách thư ng xuyên. Nói cách khác, doanh nghi p c n ph i có k ho ch ñào t o, nâng cao nghi p v cho nhân viên, có chính sách ñãi ng h p lý ñ khuy n khích nhân viên c ng hi n h t mình vì doanh nghi p. Bên c nh ñó, doanh nghi p cũng c n t o ra m t môi trư ng làm vi c tho i mái, t o ñi u ki n ñ nhân viên phát huy h t kh năng c a mình và không ng ng sáng t o trong công vi c. 2.2 Nghiên c u và phát tri n: Ch t lư ng c a các n l c nghiên c u và phát tri n c a doanh nghi p có th giúp t ch c gi v ng v trí ñ ng ñ u trong ngành ho c ngư c l i làm cho doanh nghi p t t h u so v i các doanh nghi p ñ u ngành trong các lĩnh v c như phát tri n s n ph m m i, ch t lư ng s n ph m, ki m soát giá thành và công ngh s n xu t. 2.3 S n xu t: ðây là khâu xương s ng quy t ñ nh m i ho t ñ ng khác trong n i b . Chúng ta c n quan tâm ñ n m t s n i dung chính như: quá trình s n xu t, công su t, t n kho, vi c s d ng ngu n nhân l c và ch t lư ng c a s n ph m. 2.4 Tài chính, k toán: Các y u t tài chính bao g m: kh năng thanh toán, các kho n n , v n lưu ñ ng, l i nhu n, lư ng ti n m t… Vì các b ph n kinh doanh ch c năng có quan h ch t ch v i nhau nên các ch s tài chính có th bi u hi n m t m nh y u v qu n lý, marketing, s n xu t và c h th ng thông tin trong doanh nghi p. Nói chung b ph n ch c năng v tài chính và k toán có nh hư ng sâu r ng trong toàn b doanh nghi p. Trang 8
 11. Chi n lư c phát tri n truy n hình cáp HTVC ñ n năm 2015 2.5 Marketing: Marketing có th ñư c mô t như m t quá trình xác ñ nh, d báo, thi t l p và th a mãn các nhu c u mong mu n c a ngư i tiêu dùng ñ i v i s n ph m hay d ch v . Ch c năng c a b ph n Marketing bao g m: vi c phân tích, l p k ho ch, th c hi n và ki m tra các chương trình trong ñó ñ t tr ng tâm vào vi c t o ra và duy trì các m i quan h trao ñ i v i khách hàng theo nguyên t c hai bên cùng có l i. 2.6 H th ng thông tin: Thông tin liên k t t t c các ch c năng trong kinh doanh v i nhau và cung c p cơ s cho t t c các quy t ñ nh qu n tr . Nó là n n t ng trong t t c các t ch c. Thông tin bi u hi n nh ng b t l i hay l i th c nh tranh ch y u. ðánh giá ñi m m nh và ñi m y u v các h th ng thông tin bên trong c a công ty là khía c nh quan tr ng c a vi c th c hi n cu c ki m soát n i b . 3. M c tiêu, s m nh c a công ty: 3.1 M c tiêu dài h n: Các m c tiêu lâu dài bi u hi n các k t qu mong ñ i c a vi c theo ñu i các chi n lư c nào ñó. Các chi n lư c bi u th nh ng bi n pháp ñ ñ t ñư c m c ñích lâu dài. Khung th i gian cho các m c tiêu và chi n lư c ph i phù h p nhau, thư ng là t hai ñ n năm năm. 3.2 M c tiêu ng n h n: M c tiêu ng n h n thư ng là m c tiêu năm, c th b ng các ch tiêu ñ nh lư ng ñ ta bi t ñ t tr ng tâm vào v n ñ gì. 3.3 S m nh: S m nh là b n tuyên ngôn c a doanh nghi p ñ i v i xã h i, m t phát bi u có giá tr lâu dài v m c ñích. Nó phân bi t doanh nghi p này v i các doanh ngh êp Trang 9
 12. Chi n lư c phát tri n truy n hình cáp HTVC ñ n năm 2015 khác, nó ch ng minh tính h u ích c a doanh ngh êp v i xã h i. Th c ch t, b n tuyên b s m nh c a doanh nghi p t p trung làm sáng t v n ñ h t s c quan tr ng: “Công vi c kinh doanh c a doanh nghi p nh m m c ñích gì?”. Ph m v c a b n tuyên b s m nh có liên quan ñ n s n ph m, th trư ng, khách hàng, công ngh và tri t lý mà doanh nghi p theo ñu i. Các y u t c u thành s m nh c a doanh nghi p thư ng tr l i các câu h i sau: + Ai là ngư i tiêu th s n ph m c a doanh nghi p? + D ch v hay s n ph m chính c a doanh ngh êp là gì? + Doanh nghi p c nh tranh t i ñâu? + Công ngh m i có ph i là m i quan tâm hàng ñ u c a doanh nghi p? + Doanh nghi p có ràng bu c v i các m c tiêu kinh t hay không? + ðâu là ni m tin, giá tr , nguy n v ng ưu tiên c a doanh nghi p? + Năng l c ñ c bi t ưu th c nh tranh c a doanh nghi p là gì? + Hình nh c ng ñ ng có ph i là m i quan tâm hàng ñ u c a doanh nghi p? + Thái ñ c a doanh nghi p ñ i v i nhân viên như th nào? 4 Công c xây d ng chi n lư c: 4.1 Ma tr n SWOT: Ma tr n SWOT là m t công c k t h p quan tr ng ñ giúp các nhà qu n tr phát tri n các lo i chi n lư c sau: ñi m m ng – cơ h i, ñi m m nh – ñi m y u, ñi m m nh – nguy cơ, ñi m y u – nguy cơ. ð l p m t ma tr n SWOT thì ph i tr i qua 8 bư c: + Li t kê các cơ h i bên ngoài công ty + Li t kê các m i ñe d a quan tr ng bên ngoài công ty + Li t kê các ñi m m nh ch y u bên trong công ty + Li t kê nh ng ñi m y u bên trong công ty + K t h p ñi m m nh bên trong v i cơ h i bên ngoài và ghi k t qu c a chi n lư c SO vào ô thích h p Trang 10
 13. Chi n lư c phát tri n truy n hình cáp HTVC ñ n năm 2015 + K t h p nh ng ñi m y u bên trong v i nh ng cơ h i bên ngoài và ghi k t qu c a chi n lư c WO + K t h p ñi m m nh bên trong v i m i ñe d a bên ngoài và ghi k t qu vào chi n lư c ST + K t h p ñi m y u bên trong v i nguy cơ bên ngoài và ghi k t qu c a chi n lư c WT 4.2 Ma tr n ñánh giá các y u t bên ngoài: Ma tr n ñánh giá các y u t bên ngoài cho phép các nhà chi n lư c tóm t t và ñánh giá các thông tin kinh t , xã h i, văn hóa, nhân kh u, ñ a lý, chính tr , chính ph , lu t pháp… Có năm bư c trong vi c phát tri n m t ma tr n ñánh giá y u t bên ngoài: - L p danh m c các y u t có vai trò quy t ñ nh ñ i v i s thành công c a doanh nghi p - Phân lo i t m quan tr ng t 0 (không quan tr ng) ñ n 1,0 (r t quan tr ng) - Phân lo i t 1 ñ n 4 cho m i y u t quy t ñ nh s thành công. - Nhân t m quan tr ng c a m i bi n s v i lo i c a nó ñ xác ñ nh s ñi m v t m quan tr ng. - C ng s ñi m v t m quan tr ng cho m i bi t s ñ xác ñ nh t ng s ñi m quan tr ng cho t ch c. 4.3 Ma tr n hình nh c nh tranh: Trong t t c các s ki n và xu hư ng môi trư ng có th nh hư ng ñ n v trí chi n lư c c a m t công ty, nh hư ng c nh tranh thư ng ñư c xem là quan tr ng nh t. Ma tr n hình nh c nh tranh nh n di n nh ng nhà c nh tranh ch y u cùng nh ng ưu th và khuy t ñi m ñ c bi t c a h . Ma tr n hình nh c nh tranh là s m r ng c a ma tr n ñánh giá các y u t bên ngoài trong trư ng h p các m c ñ quan tr ng, phân lo i và t ng s ñi m quan tr ng có cùng ý nghĩa. Trang 11
 14. Chi n lư c phát tri n truy n hình cáp HTVC ñ n năm 2015 4.4 Ma tr n ñánh giá n i b : Ma tr n này tóm t t và ñánh giá nh ng m t m nh và y u t quan tr ng c a các b ph n kinh doanh ch c năng, nó cũng cung c p cơ s ñ xác ñ nh và ñánh giá gi a các b ph n này. Ma tr n ñánh giá n i b tr i qua năm bư c: - Li t kê các y u t thành công then ch t - n ñ nh t m quan tr ng b ng cách phân lo i t 0,0 (không quan tr ng) t i 1,0 (r t quan tr ng) cho các y u t - Phân lo i t 1 ñ n 4 bi u th y u t ñ i di n cho ñi m y u l n nh t cho ñ n ñi m m nh l n nh t. - Nhân m i m c ñ quan tr ng c a m i y u t v i lo i c a nó ñ xác ñ nh s ñi m quan tr ng cho m i bi n s . - C ng t t c s ñi m quan tr ng cho m i bi n s ñ xác ñ nh s ñi m quan tr ng t ng c ng c a t ch c. Trang 12
 15. Chi n lư c phát tri n truy n hình cáp HTVC ñ n năm 2015 4.5 Ma tr n BCG (Boston consulting group): Là phương pháp phân tích ñ nh lư ng nh m giúp cho ban giám ñ c c a các công ty l n ñánh giá tình hình ho t ñ ng c a các ñơn v kinh doanh chi n lư c c a mình SBU. Ma tr n BCG là b ng hình vuông có 4 ô vuông, tr c hoành ch ph n phân chia th trư ng tương ñ i (R.M.S), tr c tung ch su t tăng trư ng hàng năm c a th trư ng (M.G.R) c a tuy n s n ph m mà SBU này kinh doanh (tính b ng ph n trăm) 20% Ô ngôi sao Ôd uh i 18% Su t 16% tăng 14% trư ng 12% c a 10% th 8% Ô bò s a Ô “con chó” trư ng 6% 4% 2% 0% 4 2 1.5 1 0.8 0.5 0.3 0.2 0.1 Ph n phân chia th trư ng tương ñ i + Ô d u h i: SBU ô này thư ng m i thành l p kinh doanh tuy n s n ph m có M.G.R cao, nhưng R.M.S th p. + Ô ngôi sao: SBU ô này d n ñ u th trư ng v R.M.S tuy n s n ph m có M.G.R cao. + Ô bò s a: SBU ô ngôi sao, sau m t th i gian v n gi nguyên ñư c v trí c a mình v R.M.S thì M.G.R c a tuy n s n ph m s gi m d n và ñi vào n ñ nh, SBU này s chuy n xu ng ô bò s a ñ ra ti n + Ô “con chó”: SBU ô này r t ít có kh năng sinh ra l i nhu n và thư ng gây nên nhi u r c r i cho công ty. Trang 13
 16. Chi n lư c phát tri n truy n hình cáp HTVC ñ n năm 2015 4.6 Ma tr n G.E (General Electric): Ma tr n G.E là công c phân tích danh sách v n ñ u tư, nh m ñưa ra nh ng chi n lư c thích h p cho các SBU. Tr c ñ ng bi u th s h p d n c a th trư ng, tr c ngang bi u th kh năng c nh tranh c a các SBU, c hai ñ u chia 3 c p ñ : m nh, trung bình và y u. V TH C NH TRANH M nh Trung Bình Y u S c M nh h p d n Trung Bình th Y u trư ng + Nhóm 3 ô góc trái phía trên: trong vùng này các SBU vào v trí thu n l i, có nh ng cơ h i phát tri n h p d n. Thư ng các nhà qu n lý hay chú tr ng ñ u tư vào các ñơn v trong vùng này. + Nhóm 3 ô n m trên ñư ng chéo góc t bên trái phía dư i lên bên ph i phía trên: ô này c n ph i th n tr ng ñ u tư, ph n l n là duy trì s phát tri n th trư ng và gi th ph n + Nhóm 3 ô góc phía dư i: các SBU vùng này không còn h p d n, c n ph i có k ho ch thay th hay lo i b 5. L a ch n chi n lư c: 5.1 Chi n lư c c p công ty: - Chi n lư c tăng trư ng t p trung: + Là chi n lư c ch ñ o ñ t tr ng tâm vào vi c c i ti n các s n ph m ho c th trư ng hi n có mà không thay ñ i b t kỳ y u t nào khác. ðây là chi n lư c tìm cách tăng trư ng b ng cách phát tri n các s n ph m hi n có trên th trư ng hi n h u b ng Trang 14
 17. Chi n lư c phát tri n truy n hình cáp HTVC ñ n năm 2015 các n l c m nh m trong các h at ñ ng Marketing 4P mà ch y u là giá và khuy n mãi. Xâm nh p th trư ng có 2 bi n pháp: hư ng n i và hư ng ng ai Thâm nh p th trư ng: Tìm s tăng trư ng b ng cách ñi sâu vào th trư ng hi n t i v i nh ng chi n lư c hi n t i. Phát tri n s n ph m: Tìm cách tăng trư ng thông qua vi c phát tri n các s n ph m - s n ph m này có th do doanh nghi p c i ti n ho c do k t h p v i các doanh nghi p khác hay mua l i b n quy n- trong các th trư ng mà công ty ñang h at ñ ng. Phát tri n th trư ng: là chi n lư c tìm cách tăng trư ng b ng con ñư ng xâm nh p vào các th trư ng m i ñ tiêu th các s n ph m mà công ty hi n ñang s n xu t. - Chi n lư c tăng trư ng b ng con ñư ng h i nh p: + H i nh p theo chi u ngang: Tìm s tăng trư ng b ng cách tăng quy n s h u ho c ki m soát ñ i v i các ñ i th c nh tranh nh m c ng c v th c nh tranh. + H i nh p phía sau: Tìm s tăng trư ng b ng cách n m quy n s h u ho c tăng s ki m soát ñ i v i các ngu n cung ng nguyên li u hay các nhà cung c p ñ u vào nh m ñ m b o vi c cung c p hàng t ngư i cung c p. ði u ki n s d ng: - Khi ngư i cung ng ñang tăng trư ng nhanh ho c có t su t l i nhu n trên v n ñ u tư cao. - Khi các nhà cung c p không tin c y ñư c, bán giá quá cao ho c không th th a mãn ñòi h i c a công ty mình. - Khi s nhà cung c p ít mà ñ i th c nh tranh nhi u. - Khi ngành ñang phát tri n m nh. ðây là ñi u ki n quan tr ng nh t. + H i nh p phía trư c: là tìm cách tăng trư ng b ng cách mua l i, n m quy n s h u ho c tăng s ki m sóat ñ i v i th trư ng, kênh phân ph i, tăng cư ng ti p xúc tr c ti p v i khách hàng, ñi u này giúp doanh nghi p tránh ñư c s tr giá và các v n ñ liên quan ñ n hàng hóa. ði u ki n s d ng: Khi các nhà phân ph i không tin tư ng ñư c. Khi ngành ñang tăng trư ng. Khi có ñ v n và tài nguyên ñ qu n lý và phân ph i các s n ph m. Trang 15
 18. Chi n lư c phát tri n truy n hình cáp HTVC ñ n năm 2015 Khi doanh nghi p c n ñ nh giá c nh tranh nhưng các nhà phân ph i l i nâng giá lên. - Các chi n lư c tăng trư ng b ng cách ña d ng hóa: + ða d ng hóa ñ ng tâm: là tìm cách tăng trư ng b ng cách hư ng t i các th trư ng m i v i các s n ph m, d ch v m i nhưng có liên h v i nhau v công ngh s n ph m và Marketing. + ða d ng hóa hàng ngang: là tìm cách tăng trư ng b ng cách hư ng vào các th trư ng hi n ñang tiêu th v i nh ng s n ph m m i nhưng l i không liên h gì v công ngh v i s n ph m hi n t i. + ða d ng hóa k t h p: là tìm cách tăng trư ng b ng cách hư ng vào th trư ng m i v i nh ng s n ph m, d ch v m i. + ði u ki n s d ng: o ð i v i các doanh nghi p không ñ t ñư c s tăng trư ng b ng cách t p trung hay h i nh p hay nh ng ñi u ki n bên ngoài và bên trong thay ñ i tác ñ ng làm cho doanh nghi p chuy n hư ng ch n chi n lư c ña d ng hóa. o Lĩnh v c kinh doanh hi n t i ñ i v i th trư ng bão hòa, s n ph m hi n t i bư c vào giai ñ an suy thoái. N n kinh t ñang giai ño n có nhi u b t tr c, nh ng lĩnh v c khác có nhi u cơ h i hơn ñ phát tri n, do thu su t thay ñ i, th a v n có kh năng ñ u tư vào lĩnh v c khác. - Các chi n lư c suy gi m: + Chi n lư c c t gi m chi phí: là lùi bư c và t ch c l i ñ nh m bi n doanh ngh êp thành m t t ch c g n hơn và hi u qu hơn, bao g m: + Gi m b t b ph n. + C t nh ng s n ph m không mang l i h êu qu , l i nhu n. + C t chi phí ñi u hành. Trang 16
 19. Chi n lư c phát tri n truy n hình cáp HTVC ñ n năm 2015 + Xem xét l i nhóm khách hàng. + Chi n lư c thu l i v n ñ u tư: là như ng bán hay ñóng c a m t trong nh ng doanh nghi p c a mình ñ thay ñ i căn b n n i dung ho t ñ ng hay c ng c năng l c c t lõi cho phù h p v i chi n lư c m i.Th c ch t là chúng ta phân b l i ngu n l c cho các b ph n nh m t o ra m t l i th c nh tranh m i. + Chi n lư c ch nh ñ n ñơn gi n. + Chi n lư c gi i th … + ði u ki n áp d ng: - Th trư ng tr nên bão hòa. - T c ñ phát tri n quá l n c a giai ño n trư c gây khó khăn cho vi c ki m soát. - Doanh nghi p không d báo ñư c nhu c u. - Công ngh cũ l c h u làm cho năng su t th p, chi phí cao doanh nghi p không th c nh tranh. - Xu t hi n các ñ i th m i thư ng là công ty ña qu c gia. 5.2 Chi n lư c c p ñơn v kinh doanh (SBU) - Chi n lư c c nh tranh: + Chi n lư c d n ñ u chi phí th p: là gi i pháp t o l i th c nh tranh b ng cách ñ nh giá th p hơn các ñ i th c nh tranh trong ngành nh m thu hút nh ng khách hàng m c tiêu nh y c m v i giá th p và chi m ñư c th ph n l n. + Chi n lư c khác bi t hóa: theo chi n lư c này, ñơn v kinh doanh s t p trung t o ra các chu n lo i s n ph m và các chương trình marketing có s khác bi t rõ r t so v i các ñ i th c nh tranh ñ có th vươn lên v trí d n ñ u ngành. + Chi n lư c chi phí th p k t h p s khác bi t hóa: các ñơn v kinh doanh s cung c p cho khách hàng nh ng giá tr vư t tr i so v i giá c s n ph m b ng cánh ñáp ng t t mong mu n c a khách hàng ñ i v i các thu c tính s n ph m như:ch t lư ng, d ch v , các ñ c trưng n i b t, hi u qu s d ng v i các m c giá h p lý nh t Trang 17
 20. Chi n lư c phát tri n truy n hình cáp HTVC ñ n năm 2015 (các thu c tính s n ph m tương t như các nhãn hi u c nh tranh, nhưng giá c th p tương ñ i). + Chi n lư c t p trung chi phí th p: các ñơn v kinh doanh t p trung s chú ý vào phân khúc h p c a th trư ng nơi chưa có ñ i th c nh tranh ho c ñ i th c nh tranh ph c v chưa t t, bên c nh ñó ñơn v kinh doanh áp d ng ñ nh giá th p. + Chi n lư c t p trung khác bi t hóa: như chi n lư c t p trung chi phí th p nhưng khác ch ñơn v kinh doanh áp d ng s khác bi t hóa ñ t o l i th c nh tranh. - Chi n lư c dành cho các ñơn v d n ñ u th trư ng: + Chi n lư c m r ng t ng nhu c u th trư ng: khai thác t i ña kh năng tiêu th s n ph m c a các ñ i tư ng khách hàng trong t ng th i kỳ, nh m luôn chi m ñư c th ph n l n nh t trên các phân khúc th trư ng m c tiêu. + Chi n lư c b o v th ph n hay chi n lư c phòng th : nh ng ñơn v kinh doanh chi m v trí d n ñ u luôn g p s ñe d a t các ñ i th c nh tranh. Vì v y, c n ph i th c hi n chi n lư c phòng th liên t c ñ ch ng l i các cu c t n công c a các ñ i th c nh tranh. + Chi n lư c m r ng th ph n: nh ng ñơn v kinh doanh d n ñ u th trư ng có th phát tri n b ng cách gia tăng th ph n. - Chi n lư c dành cho các ñơn v kinh doanh thách th c th trư ng: ñơn v kinh doanh thách th c th trư ng là ñơn v ñ ng th 2, th 3 ho c th p hơn nhưng quy mô r t l n. Các ñơn v này có th chon m t trong hai chi n lư c c nh tranh: t n công ñơn v kinh doanh d n ñ u và nh ng ñ i th c nh tranh khác ñ gia tăng th ph n ho c có th kinh doanh song song v i nh ng ñ i th canh tranh và không ñ ng ch m ñ n các ñ i th c nh tranh ñ ng sau. - Chi n lư c dành cho các ñơn v kinh doanh theo sau th trư ng: là nh ng ñơn v th ba trong ngành thư ng không mu n ñương ñ u tr c ti p v i các ñ i th d n ñ u hay ñ i th thách th c. Do ñó h th c hi n chi n lư c mô ph ng: h c t p kinh Trang 18

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản