intTypePromotion=1

tính toán thiết kế hệ thống dẫn động cơ khí, chương 1

Chia sẻ: Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
416
lượt xem
63
download

tính toán thiết kế hệ thống dẫn động cơ khí, chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Số cặp bánh răng (k = 2), Tra bảng 2.3 được các hiệu suất: Hiệu suất của ổ lăn : ol= 0,995 (vì ổ lăn được che kín). Hiệu suất truyền của một cặp bánh răng khi được che kín: br= 0,97. Hiệu suất nối trục đàn hồi: k= 1. Hiệu suất bộ truyền đai để hở: đ = 0,95. Vậy hiệu suất của toàn bộ hệ thống: = 0,95.0,994. 0,972.1 = 0,88 Hệ số truyền đổi tải trọng : t 6 2 i . i 12  0,82 0,954 8 8 ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: tính toán thiết kế hệ thống dẫn động cơ khí, chương 1

  1. Chương 1: TÝNH TO¸N HÖ DÉN §éNG I. Chän ®éng c¬: 1. X¸c ®Þnh c«ng suÊt cÇn thiÕt cña ®éng c¬ F .v 6 0 0 0 .0 ,1 5 C«ng suÊt cÇn thiÕt Pct: P ct =   0, 9 KW 1000 1000 HiÖu suÊt hÖ dÉn ®éng :  =  nib . Theo s¬ ®å ®Ò bµi th×:  = ®ai..mæ l¨n.kb¸nh r¨ng.khíp nèi. m: Sè cÆp æ l¨n (m = 3); k: Sè cÆp b¸nh r¨ng (k = 2), Tra b¶ng 2.3 ®-îc c¸c hiÖu suÊt: HiÖu suÊt cña æ l¨n : ol= 0,995 (v× æ l¨n ®-îc che kÝn). HiÖu suÊt truyÒn cña mét cÆp b¸nh r¨ng khi ®-îc che kÝn: br= 0,97. HiÖu suÊt nèi trôc ®µn håi: k= 1. HiÖu suÊt bé truyÒn ®ai ®Ó hë: ® = 0,95. VËy hiÖu suÊt cña toµn bé hÖ thèng:  = 0,95.0,994. 0,972.1 = 0,88 HÖ sè truyÒn ®æi t¶i träng : 2 T  t 6 2  =   i  . i  12  0,82  0,954  T1  t ck 8 8 C«ng suÊt t-¬ng ®-¬ng Pt® ®-îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc:
  2. β.Pct 0,954.0,9 Pt®    0, 976 kW η 0,88 2. X¸c ®Þnh tèc ®é ®ång bé cña ®éng c¬. Chän s¬ bé tØ sè truyÒn cña toµn bé hÖ thèng lµ usb .Theo b¶ng 2.4(tr 21), truyÒn ®éng b¸nh r¨ng trô hép gi¶m tèc 2 cÊp, bé truyÒn ngoµi truyÒn ®éng ®ai dẹt usb= usbh. usb® = 32.3,5= 112 Sè vßng quay cña trôc b¨ng t¶i lµ nlv : nlv = 60000.v  60000.0,15 = 13,02 vg/ph π.D 3,14.220 Trong ®ã: v : vËn tèc b¨ng t¶i. D: §-êng kÝnh tang. Sè vßng quay s¬ bé cña ®éng c¬ nsb®c: nsb®c = nlv . usb = 13,02.112 = 1458,24 vg/ph Quy c¸ch ®éng c¬ ph¶i tháa m·n ®ång thêi : P®c  Pct , n®c  nsb Tmm TK vµ  T Tdn Tmm Ta cã : P  0,9kW ct ; nsb  1458, 24g / ph ;  1, 7 T Theo b¶ng phô lôc P1.1 (trang 237). Ta chän ®-îc kiÓu ®éng c¬ lµ : 4A80A4Y3 C¸c th«ng sè kÜ thuËt cña ®éng c¬ nh- sau : Tk P®c = 1,1 kW; n®c = 1400 vg/ph;  2, 2 Tdn
  3. Nh- vËy chän ®éng c¬ 4A80A4Y3 cã c¸c th«ng sè phï hîp yªu cÇu thiÕt kÕ. II. PH¢N PhèI Tû Sè TRUYÒN Ta ®· biÕt u sb  u sbh .u sbd . Tû sè truyÒn chung n dc 1400 uc    107,53 n lv 13,02 Chän u®ai = 4  uhép = 107,53  26,88 ; 4 Theo kinh nghiÖm: u h  u 1 .u 2 Trong ®ã : u1 : TØ sè truyÒn cÊp nhanh u2 : TØ sè truyÒn cÊp chËm Ta có: u1 =(1,2  1,3) u2  u1. u2=(1,2  1,3) u22= uh  u2=4,55  4,73  u2=4,65  u1=5,78 III.X¸c ®Þnh c«ng xuÊt, momen, sè vßng quay trªn c¸c trôc. 1. C«ng suÊt, sè vßng quay trªn c¸c trôc I, II, III, IV cña hÖ dÉn ®éng: Pct =0,9 kW ; nlv =13,02 vg/ph. Pct 0,9 PIII    0,9 kW ; ηol ηk 0,995.1
  4. PIII 0,9 PII    0,93 kW; ηol ηbr 0,995.0,97 PII 0,93 PI    0,96 kW ; ηol ηbr 0,995.0,97 n1= n đc/uđ = 1400/4= 350 n2= n1/u1 = 350/5,78 = 60,55 n3= n2/u2 = 60,55/4,65 = 13,02 2. M« men trªn c¸c trôc (I, II, III, IV) cña hÖ dÉn ®éng. Pdc 1, 01 T®c = 9,55. 106.  9,55.106.  6889 N. mm. ndc 1400 PI 0,96 TI =9,55. 106.  9,55.106 .  26194 N. Mm nI 350 PII 0,93 TII =9,55. 106.  9,55.106 .  146680 N. mm. n II 60,55
  5. PIII 0,9 TIII = 9,55. 106.  9,55.10 6 .  660138 N. mm. n III 13,02 Tõ c¸c th«ng sè tÝnh to¸n ®-îc ta lËp ®-îc b¶ng kÕt qu¶ tÝnh to¸n sau: Trôc I II III Trôc chi ®éng c¬ tiÕt Ud = 4 U1 = 5,78 U2 = 4,65 Khíp nèi P 1,1 0,96 0,93 0,9 0,9 n 1400 350 60,55 13,02 13,02 T 6889 26194 14668 660138
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2