Toán decamet vuông - hectomet vuông

Chia sẻ: Mucnuong Sate | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
192
lượt xem
4
download

Toán decamet vuông - hectomet vuông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu giáo án lớp 5 giúp cho giáo viên có thể bổ sung phương pháp dạy học để giúp cho các em học sinh có thể dễ dàng tiếp thu và củng cố kiến thức cho các em.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Toán decamet vuông - hectomet vuông

  1. TOAÙN ÑEÀCAMEÙT VUOÂNG - HEÙCTOÂMEÙT VUOÂNG I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: - Hình thaønh ñöôïc bieåu töôïng ban ñaàu veà Ñeàcamet vuoâng vaø Heùctoâmeùt vuoâng - Bieát ñoïc, vieát ñuùng caùc soá ño dieän tích theo ñôn vò ñeàcameùt vuoâng vaø heùctoâmeùt vuoâng. - Naém ñöôïc moái quan heä giöõa ñeàcameùt vuoâng vaø meùt vuoâng, giöõa heùctoâmeùt vuoâng vaø ñeàcameùt vuoâng, bieát ñoài ñuùng caùc ñôn vò ño dieän tích (tröôøng hôïp ñôn giaûn) . 2. Kó naêng: Reøn hoïc sinh nhaän bieát, ñoïc, vieát, moái quan heä giöõa 3 ñôn vò vöøa hoïc nhanh, chính xaùc.
  2. 3. Thaùi ñoä: Giuùp hoïc sinh thích moân hoïc, thích laøm nhöõng baøi taäp veà giaûi toaùn lieân quan ñeán baûng ñôn vò ño dieän tích. II. Chuaån bò: - Thaày: Chuaån bò hình veõ bieåu dieãn hình vuoâng coù caïnh daøi 1dam; 1m -Phaán maøu, baûng phuï - Troø : Vôû baøi taäp III. Caùc hoaït ñoäng: T HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC G 1’ 1. Khôûi ñoäng: - Haùt 4’ 2. Baøi cuõ: - Hoïc sinh söûa baøi 2, 3 / 26 (SGK)
  3.  Giaùo vieân nhaän xeùt - cho - Lôùp nhaän xeùt ñieåm 1’ 3. Giôùi thieäu baøi môùi: 30’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 9’ * Hoaït ñoäng 1: Höôùng - Hoaït ñoäng caù nhaân daãn hoïc sinh hình thaønh caùc bieåu töôïng veà ñôn vò ño dieän tích ñeàcameùt vuoâng vaø heùctoâmeùt vuoâng. Muïc tieâu: HS naém moái quan heä giöõa Ñeâàca meùt vuoâng vaø Heùctoâmeùt vuoâng Phöông phaùp: Ñaøm thoaïi, buùt ñaøm 1- Giôùi thieäu ñôn vò ño - Hoïc sinh nhaéc laïi nhöõng
  4. dieän tích ñeàcameùt vuoâng ñôn vò ño dieän tích ñaõ hoïc a) Hình thaønh bieåu töôïng - Hoïc sinh quan saùt hình ñeàcameùt vuoâng vuoâng coù caïnh 1dam - Ñeàcameùt vuoâng laø gì? - … dieän tích hình vuoâng coù caïnh laø 1dam - Hoïc sinh ghi caùch vieát taét: 1 ñeàcameùt vuoâng veát taét laø 1dam2 b) Moái quan heä giöõa dam2 vaø m2 - Giaùo vieân höôùng daãn hoïc - Hoïc sinh thöïc hieän chia sinh chia moãi caïnh 1dam vaø noái caùc ñieåm taïo thaønh thaønh 10 phaàn baèng nhau hình vuoâng nhoû Hình vuoâng 1dam2 bao - Hoïc sinh ñeám theo töøng goàm bao nhieâu hình vuoâng haøng, 1 haøng coù ? oâ vuoâng nhoû? 10 haøng x 10 oâ = 100 oâ
  5. vuoâng nhoû - Hoïc sinh tính dieän tích 1hình vuoâng nhoû : 1m2. Dieän tích 100 hình vuoâng nhoû: 100m2 - Hoïc sinh keát luaän 1dam2 = 100m2  Giaùo vieân choát laïi 2- Giôùi thieäu ñôn vò ño - Töông töï nhö phaàn b dieän tích heùctoâmeùt vuoâng: - Hoïc sinh töï hoûi baïn, baïn - Caû lôùp laøm vieäc caù nhaân traû lôøi döïa vaøo gôïi yù cuûa 1hm2 = 100dam2 giaùo vieân.  Giaùo vieân nhaän xeùt söûa sai cho hoïc sinh
  6. * Hoaït ñoäng 2: Höôùng - Hoaït ñoäng caù nhaân daãn hoïc sinh bieát ñoïc, vieát ñuùng caùc soá ño dieän tích theo ñôn vò ñeàcameùt vuoâng vaø heùctoâmeùt vuoâng Muïc tieâu: Reøn HS ñoïc ñuùng, vieát ñuùng Phöông phaùp: Ñaøm thoaïi, thöïc haønh, ñoäng naõo  Baøi 1: - Reøn caùch ñoïc - 1 em ñoïc, 1 em ghi caùch ñoïc  Giaùo vieân choát laïi - Lôùp nhaän xeùt * Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh - Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi Muïc tieâu: Reøn cho HS
  7. laøm nhanh, tính ñuùng  Baøi 3: - Giaùo vieân gôïi yù: Xaùc - Hoïc sinh ñoïc ñeà - Xaùc ñònh daïng ñoåi, tìm caùch ñònh daïng ñoåi ñoåi - Hoïc sinh laøm baøi vaø söûa baøi a) 2dam2 = 200m2 200 m2 = 2 dam2 12hm2 5dam2 = 1205dam2 3dam2 15m2 = 315m2 30hm2 = 3000 dam2 760m2 = 7 dam2 60m2 b) 1m2 = 1 dam2 100 3m2 = 3 dam2 100 27m2 = 27 dam2 100
  8. 1 dam2 = 1 hm2 100 8 dam2 = 8 hm2 100 15 dam2 = 15 hm2 100  Giaùo vieân nhaän xeùt * Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá 1’ 5. Toång keát - daën doø: - Laøm baøi nhaø + hoïc baøi - Chuaån bò: Milimeùt vuoâng - Baûng ñôn vò ño dieän tích - Nhaän xeùt tieát hoïc
Đồng bộ tài khoản