intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Thương mại và Dịch vụ BNC(TNHH)

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

148
lượt xem
38
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính của của luận văn bao gồm: Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu, chương 2 - Cơ sở lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại, chương 3 - Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở công ty Thương mại và Dịch vụ BNC (TNHH) và chương 4 - Thảo luận kết quả nghiên cứu và đề xuất giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty Thương mại và Dịch vụ BNC (TNHH).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Thương mại và Dịch vụ BNC(TNHH)

TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> Nền kinh tế nước ta đã chuyển từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế<br /> hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, chịu sự tác động của nền<br /> kinh tế thị trường là thách thức lớn với mọi thành phần kinh tế. Bởi vậy một doanh<br /> nghiệp muốn tồn tại và đứng vững trong thị trường kinh doanh hiện nay thì tùy thuộc rất<br /> lớn và quá trình kinh doanh của doanh nghiệp mà cụ thể được thể hiện qua các chỉ tiêu<br /> doanh thu, chi phí và lợi nhuận.<br /> Công ty Thương mại và dịch vụ BNC( TNHH) là doanh nghiệp thương mại chuyên<br /> cung cấp các hàng hóa điện lạnh, điện dân dụng, máy tính và phụ kiên máy tính các loại,<br /> thiết bị văn phòng và một số dịch vụ máy tính khác … để đáp ứng nhu cầu về công nghệ<br /> ngày càng cao trên thị trường Bắc Ninh nói riêng và thị trường cả nước nói chung. Sau<br /> thời gian tìm hiểu, nghiên cứu thực trạng hoạt động kinh doanh cũng như bộ máy quản<br /> lý của công ty, tôi nhận thấy kế toán nói chung và kế toán bán hàng và xác định kết quả<br /> kinh doanh của công ty nói riêng cũng còn tồn tại một số bất cập chưa hợp lý mà kế toán<br /> bán hàng và xác định kết quả kinh doanh lại là một bộ phận quan trọng trong việc quản<br /> lý hoạt động kinh doanh của công ty, nên luôn luôn đòi hỏi phải được hoàn thiện. Vì vậy<br /> tôi quyết định đi sâu nghiên cứu công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh<br /> doanh tại Công ty Thương mại và dịch vụ BNC (TNHH) và xác định lấy đề tài “ Hoàn<br /> thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Thương mại và Dịch<br /> vụ BNC(TNHH)” làm đề tài luận văn của mình. Tuy đây là một đề tài không mới đã có<br /> nhiều tác giả nghiên cứu, nhưng việc nghiên cứu kế toán bán hàng và xác định kết quả<br /> kinh doanh tại công ty Thương mại và Dịch vụ BNC (TNHH) thì chưa có tác giả nào<br /> thực hiện. Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài này có ý nghĩa đối với hoạt động kinh doanh<br /> của công ty nhằm nâng cao tính hữu ích của thông tin kế toán cũng như hiệu quả quản lý<br /> tài chính, nâng cao sức cạnh tranh của công ty.<br /> Nội dung chính của của luận văn bao gồm:<br /> Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu<br /> <br /> ii<br /> <br /> Chương 2: Cơ sở lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh<br /> doanh trong doanh nghiệp thương mại.<br /> Chương 3: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở công ty<br /> Thương mại và Dịch vụ BNC (TNHH).<br /> Chương 4: Thảo luận kết quả nghiên cứu và đề xuất giải pháp hoàn thiện kế toán<br /> bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty Thương mại và Dịch vụ BNC<br /> (TNHH).<br /> CHƯƠNG 1<br /> TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU<br /> Trong chương 1, tác giả trình bày cụ thể các vấn đề về:<br /> - Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu.<br /> - Tổng quan về các nghiên cứu liên quan tới đề tài: tác giả nêu những công trình<br /> nghiên cứu là các luận văn thạc sỹ về vấn đề hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định<br /> kết quả kinh doanh.<br /> - Mục tiêu nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu của đề tài.<br /> - Phương pháp nghiên cứu: Tác giả sử dụng các phương pháp nghiên cứu phương<br /> pháp định tính trong việc thu thập và xử lý thông tin nhằm để hoàn thiện kế toán bán<br /> hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Thương mại và Dịch vụ BNC<br /> (TNHH). Tìm ra những hạn chế và nguyên nhân để đề xuất ra giải pháp hoàn thiện kế<br /> toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của công ty.<br /> - Câu hỏi nghiên cứu<br /> - Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu.<br /> <br /> iii<br /> <br /> CHƯƠNG 2<br /> CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT<br /> QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI<br /> Nội dung của Chương 2, đi sâu vào nghiên cứu cơ sở lý luận chung về kế toán bán<br /> hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương, được trình bày thành<br /> các vấn đề sau:<br /> - Đặc điểm hoạt động bán hàng trong doanh nghiệp thương mại<br /> + Khái niệm bán hàng.<br /> + Các phương thức bán hàng trong doanh nghiệp thương mại.<br /> + Các phương thức thanh toán tiền hàng trong doanh nghiệp thương mại.<br /> - Từ những vấn đề tổng quan, tác giả đưa ra vai trò, nhiệm vụ của kế toán bán hàng<br /> và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại.<br /> - Hiện nay chế độ kế toán áp dụng theo thông tư số 200/2014/TT-BTC “Hướng dẫn chế<br /> độ kế toán doanh nghiệp” do bộ trưởng bộ Tài chính ký ngày 22/12/2014 thay thế Quyết<br /> định số 15/2006 ngày 20/03/2006 về chế độ kế toán doanh nghiệp và Quyết định 202/2014<br /> về hướng dẫn lập báo cáo tài chính hợp nhất. Nội dung của kế toán bán hàng và xác định<br /> kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại: Để phục vụ cho việc nghiên cứu thực<br /> trạng tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Thương mại và<br /> Dịch vụ BNC (TNHH) trong phần này tác giả trình bày các nội dung về:<br /> <br /> + Kế toán doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu.<br /> + Kế toán giá vốn hàng bán.<br /> + Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính.<br /> + Kế toán chi phí bán hàng.<br /> + Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp.<br /> + Kế toán thu nhập khác và chi phí khác.<br /> + Kế toán kết quả kinh doanh.<br /> - Hệ thống sổ sách áp dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh<br /> <br /> iv<br /> <br /> CHƯƠNG 3<br /> THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH<br /> DOANH TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BNC (TNHH)<br /> Công ty Thương Mại và Dịch Vụ BNC (TNHH) tiền thân là cửa hàng máy tính<br /> và linh kiện văn phòng, được thành lập ngày 12 tháng 09 năm 2004. Đến ngày 02 tháng<br /> 08 năm 2007 đổi tên thành Công Ty Thương Mại và Dịch Vụ BNC (TNHH) theo giấy<br /> phép kinh doanh số 2102001443 do Sở kế hoạch và Đầu Tư Bắc Ninh cấp, hoạt động<br /> chuyên nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật máy tính, mạng máy tính, phần mềm và tích hợp<br /> dữ liệu và mua bán đồ điện tử, điện lạnh, điện dân dụng.<br /> Trong chương 3, tác giả đi mô tả thực trạng tổ chức kế toán bán hàng và xác định<br /> kết quả kinh doanh tại Công ty Thương mại và Dịch vụ BNC (TNHH). Cụ thể trong<br /> chương này giải quyết những vấn đề cơ bản sau:<br /> Thứ nhất, luận văn đã giới thiệu khái quát chung về công ty Thương mại và Dịch<br /> vụ BNC (TNHH) bao gồm:<br /> - Lịch sử hình thành và phát triển<br /> - Đặc điểm hàng hóa kinh doanh tại công ty<br /> - Tổ chức bộ máy quản lý của công ty<br /> - Tổ chức kế toán tại công ty: Với bất kỳ một doanh nghiệp nào thì công tác kế toán<br /> đều đóng vai trò rất quan trọng, nó góp phần quyết định sự thành công hay thất bại của<br /> doanh nghiệp. Mục đích cuối cùng của hoạt động kinh doanh là lợi nhuận. Kết quả đó<br /> được phản ánh qua từng con số cụ thể. Bộ máy kế toán của công ty có chức năng giúp<br /> giám đốc thực hiện chế độ quản lý kinh tế tài chính theo quy định Nhà nước. Ngoài ra<br /> còn chịu trách nhiệm về tổ chức thực hiện trả lương cho cán bộ công nhân viên đồng<br /> thời thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước có liên quan đến tài chính. Hiện nay, bộ máy<br /> kế toán của công ty đang có 5 người, trong đó có 2 người có trình độ Đại học (1 người<br /> làm Kế toán trưởng và 1 người làm kế toán kho) và 2 người trình độ Cao đẳng và 1<br /> người có trình độ Trung cấp. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty Thương<br /> <br /> v<br /> <br /> mại và Dịch vụ BNC (TNHH) là theo quyết định số: 15/2006/QĐ - BTC ngày<br /> 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính. Hình thức ghi sổ tại công ty là Nhật ký chung,<br /> do đó toàn bộ sổ kế toán gồm: Sổ thu – chi tiền, Sổ nhật ký chung, Sổ cái, Sổ thẻ kế<br /> toán chi tiết. Chứng từ sử dụng: Công ty sử dụng hệ thống chứng từ và tài khoản theo<br /> QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006.<br /> Thứ hai, tác giả đi vào nghiên cứu thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả<br /> kinh doanh tại Công ty Thương mại và Dịch vụ BNC (TNHH).<br /> - Đầu tiên, tác giả đi vào nghiên cứu về Kế toán doanh thu và các khoản giảm trừ<br /> doanh thu: Doanh thu của công ty bao gồm doanh thu bán hàng hóa thuộc đối tượng<br /> chịu thuế GTGT, công ty nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Vì vậy doanh thu<br /> bán hàng và cung cấp dịch vụ là toàn bộ số tiền hàng không bao gồm thuế GTGT.<br /> Chứng từ sử dụng: Hóa đơn GTGT, Các chứng từ thanh toán (Phiếu thu, séc chuyển<br /> khoản, giấy báo Có…), Ngoài ra còn có các bảng kê bán hàng để căn cứ viết hóa đơn<br /> cho những khách hàng lẻ không lấy hóa đơn. Tài khoản kế toán sử dụng: Để hạch toán<br /> doanh thu bán hàng, kế toán sử dụng tài khoản TK 511 - Doanh thu bán hàng. (Công ty<br /> mở chi tiết TK 511 theo từng loại hàng hóa). Bên cạnh đó để nâng cao hiệu quả kinh<br /> doanh và tăng lượng hàng tiêu thụ, công ty có những chính sách để khuyến khích khách<br /> hàng mua hàng với số lượng lớn. Đồng thời để đảm bảo uy tín, công ty cũng có những<br /> chính sách giảm giá hàng bán và cho khách hàng trả lại những mặt hàng kém phẩm chất<br /> sai quy cách ... so với hợp đồng hay cam kết. Tài khoản sử dụng: Để phán ánh các<br /> khoản giảm trừ doanh thu kế toán sử dụng: Tài khoản 521: Chiết khấu thương mại; Tài<br /> khoản 531: Hàng bán bị trả lại; Tài khoản 532: Giảm giá hàng bán.<br /> - Thứ hai, Kế toán giá vốn hàng bán: Phương pháp kế toán hàng tồn kho tại công<br /> ty TM & DV BNC (TNHH) sử dụng phương pháp kê khai thường xuyên. Trị giá vốn<br /> hàng bán trong kỳ được tính theo phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ, theo dõi chi tiết<br /> cho từng loại sản phẩm, do việc nhập xuất hàng hóa diễn ra thường xuyên nên việc sử<br /> dụng kế toán máy đã giúp cho việc tính toán của kế toán không phải mất nhiều công<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2