intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện Quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán Dự án đầu tư xây dựng của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

71
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn kiểm toán, đề xuất phương hướng và các giải pháp hoàn thiện Quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán Dự án đầu tư xây dựng do Kiểm toán Nhà nước Việt Nam thực hiện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện Quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán Dự án đầu tư xây dựng của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam

i<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Ngay từ những năm đầu thành lập KTNN Việt Nam đã ban hành Quy<br /> trình kiểm toán Báo cáo quyết toán Dự án đầu tư xây dựng. Qua thực tiễn<br /> kiểm toán các dự án đầu tư, Quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán Dự án<br /> đầu tư đã được áp dụng có hiệu quả trong công tác kiểm toán các dự án đầu tư<br /> xây dựng. Tuy nhiên, Quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán Dự án đầu tư<br /> xây dựng hiện nay cũng như việc áp dụng Quy trình kiểm toán trong thực tiễn<br /> vẫn còn có những hạn chế. Cùng với sự phát triển của Cơ quan KTNN, đòi<br /> hỏi chất lượng công tác kiểm toán ngày càng cao hơn. Do vậy, yêu cầu đặt ra<br /> là Quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán Dự án đầu tư xây dựng phải luôn<br /> được hoàn thiện để phát huy ngày càng có hiệu quả trong thực tiễn kiểm toán.<br /> Để góp phần hoàn thiện Quy trình này, Đề tài “Hoàn thiện Quy trình kiểm<br /> toán Báo cáo quyết toán Dự án đầu tư xây dựng của Kiểm toán Nhà nước Việt<br /> Nam” được lựa chọn cho Luận văn thạc sỹ kinh tế.<br /> 2. Mục đích nghiên cứu<br /> Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn kiểm toán, đề xuất phương<br /> hướng và các giải pháp hoàn thiện Quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán<br /> Dự án đầu tư xây dựng do Kiểm toán Nhà nước Việt Nam thực hiện<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> Đối tượng nghiên cứu là những quy định và việc thực hiện Quy trình<br /> kiểm toán Báo cáo quyết toán Dự án đầu tư xây dựng do Kiểm toán Nhà nước<br /> Việt Nam thực hiện.<br /> Phạm vi nghiên cứu là lý luận, thực trạng và giải pháp hoàn thiện Quy<br /> trình kiểm toán Báo cáo quyết toán Dự án đầu tư xây dựng do KTNN thực<br /> hiện; Đối tượng khảo sát chủ yếu là các cuộc kiểm toán dự án đầu tư xây<br /> dựng do KTNN Chuyên ngành dự án đầu tư xây dựng thuộc KTNN thực hiện.<br /> <br /> ii<br /> <br /> 4. Phương pháp nghiên cứu<br /> Dựa trên cơ sở phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, Luận<br /> văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu khác nhau như khảo sát, phân tích,<br /> tổng hợp, thống kê,... để rút ra những kết luận, đánh giá và nghiên cứu các đề<br /> xuất kiến nghị.<br /> 5. Kết cấu của luận văn<br /> Ngoài mở đầu và kết luận, Luận văn gồm 3 chương:<br /> Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về Quy trình kiểm toán Báo<br /> cáo quyết toán dự án đầu tư xây dựng do Kiểm toán nhà nước thực hiện<br /> Chương 2: Thực trạng Quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán Dự án<br /> đầu tư xây dựng do Kiểm toán Nhà nước Việt Nam thực hiện<br /> Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện Quy trình kiểm toán<br /> Báo cáo quyết toán Dự án đầu tư xây dựng của Kiểm toán Nhà nước<br /> <br /> iii<br /> <br /> CHƯƠNG 1<br /> NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN<br /> VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN<br /> DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DO KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN<br /> <br /> 1.1. Đặc điểm về quản lý và tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây<br /> dựng do Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán<br /> 1.1.1. Khái quát về dự án đầu tư xây dựng thuộc đối tượng kiểm toán<br /> của Kiểm toán nhà nước<br /> Thông thường ta có thể hiểu dự án đầu tư xây dựng là tập tài liệu<br /> nghiên cứu các điều kiện kinh tế, kỹ thuật, xã hội… để nhà đầu tư có cơ sở bỏ<br /> vốn vào xây dựng một công trình và khai thác công trình đó nhằm đạt đến<br /> những hiệu quả kinh tế nhất định cho bản thân họ và xã hội.<br /> Công trình xây dựng là sản phẩm được tạo thành bởi sức lao động của<br /> con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, được liên kết<br /> định vị với đất với một số đặc điểm như sau: Sản phẩm dự án đầu tư xây dựng<br /> có tính chất cố định, nơi đầu tư xây dựng gắn liền với nơi tiêu thụ sản phẩm,<br /> phụ thuộc trực tiếp vào điều kiện địa chất, thuỷ văn; sản phẩm dự án đầu tư<br /> xây dựng thường có quy mô, kết cấu phức tạp, chu kỳ sản xuất dài; sản phẩm<br /> đầu tư xây dựng có thời gian sử dụng lâu dài, chất lượng sản phẩm có ý nghĩa<br /> quyết định đến hiệu quả hoạt động của các ngành khác; sản phẩm đầu tư xây<br /> dựng mang tính tổng hợp về kinh tế, kỹ thuật, xã hội, an ninh quốc phòng; sản<br /> phẩm của dự án đầu tư xây dựng có tính đơn chiếc, riêng lẻ.<br /> Đối tượng kiểm toán của các kiểm toán chuyên ngành dự án đầu tư xây<br /> dựng thuộc KTNN là các dự án đầu tư xây dựng có sử dụng nguồn vốn<br /> NSNN; dự án sử dụng vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng phát<br /> triển của Nhà nước; dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển của DNNN có quy<br /> mô lớn và dự án công trình quan trọng quốc gia.<br /> <br /> iv<br /> <br /> 1.1.2. Tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng<br /> Quản lý dự án là một quá trình lập kế hoạch, điều phối thời gian, nguồn<br /> lực và giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn<br /> thành đúng thời hạn, trong phạm vi ngân sách được duyệt và đạt được các yêu<br /> cầu đã định bằng các phương pháp và điều kiện tốt nhất cho phép.<br /> Mục tiêu:Hoàn thành các công việc dự án trong phạm vi ngân sách<br /> được duyệt và theo đúng tiến độ thời gian cho phép.<br /> Yêu cầu: Bảo đảm mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế xã hội theo<br /> từng thời kỳ; huy động và sử dụng có hiệu quả cao nhất các nguồn vốn đầu tư.<br /> Nội dung công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng:Nhà nước thống nhất<br /> quản lý đầu tư xây dựng đối với tất cả các thành phần kinh tế về: Mục tiêu<br /> chiến lược; quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng. Đối với các dự án đầu tư sử<br /> dụng vốn của Nhà nước thì Nhà nước cần quản lý về mặt thương mại, tài<br /> chính và hiệu quả kinh tế của dự án;<br /> Các hình thức quản lý dự án được áp dụng:<br /> Một là, Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án;<br /> Hai là, Chủ nhiệm điều hành dự án;<br /> Ba là, Chìa khoá trao tay.<br /> 1.1.3. Báo cáo quyết toán dự án đầu tư xây dựng<br /> Tất cả các dự án đầu tư sử dụng vốn NSNN, vốn tín dụng do Nhà nước<br /> bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước sau khi hoàn thành đưa<br /> dự án vào khai thác, sử dụng đều phải quyết toán vốn đầu tư theo quy định.<br /> Vốn đầu tư được quyết toán là toàn bộ chi phí hợp pháp đã thực hiện<br /> trong quá trình đầu tư để đưa dự án vào khai thác sử dụng.<br /> Yêu cầu đối với báo cáo quyết toán dự án đầu tư xây dựng:<br /> Báo cáo quyết toán dự án đầu tư xây dựng phải xác định đầy đủ, chính<br /> xác tổng chi phí đầu tư đã thực hiện; phân định rõ nguồn vốn đầu tư, ...<br /> <br /> v<br /> <br /> Vai trò của báo cáo quyết toán dự án đầu tư xây dựng:Đánh giá kết<br /> quả đầu tư, xác định giá trị tài sản tăng thêm; xác định trách nhiệm các bên<br /> liên quan; hoàn thiện cơ chế chính sách, nâng cao hiệu quả công tác quản lý.<br /> Nội dung của báo cáo quyết toán dự án đầu tư xây dựng:<br /> Nguồn vốn đầu tư; chi phí đầu tư đề nghị quyết toán; xác định chi phí<br /> đầu tư thiệt hại không tính vào giá trị tài sản hình thành qua đầu tư.<br /> 1.2. Quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán Dự án đầu tư xây<br /> dựng<br /> 1.2.1. Khái quát về kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư xây<br /> dựng<br /> Kiểm toán là xác minh và bày tỏ ý kiến về thực trạng hoạt động được<br /> kiểm toán bằng hệ thống phương pháp kỹ thuật của kiểm toán chứng từ và<br /> ngoài chứng từ do các kiểm toán viên có trình độ nghiệp vụ tương xứng thực<br /> hiện trên cơ sở hệ thống pháp lý có hiệu lực.<br /> Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư xây dựng là việc kiểm tra<br /> và xác nhận tính trung thực và hợp lý của Báo cáo quyết toán Dự án đầu tư<br /> xây dựng. Đồng thời, xem xét mức độ phù hợp giữa các nội dung trên Báo<br /> cáo quyết toán với các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán và các yêu cầu của<br /> pháp luật.<br /> Các nội dung cơ bản của kiểm toán Báo cáo quyết toán Dự án:<br /> Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành;<br /> Kiểm toán việc tuân thủ pháp luật, chế độ đầu tư xây dựng;<br /> 1.2.2. Nội dung chủ yếu của Quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán<br /> Dự án đầu tư xây dựng<br /> Quy trình kiểm toán là trình tự tiến hành công việc của mỗi cuộc kiểm<br /> toán, gồm các nội dung công việc được sắp xếp theo thứ tự phù hợp với các<br /> yêu cầu của chuẩn mực kiểm toán và phù hợp với những diễn biến khách<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2