intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Phân tích báo cáo tài chính của Công ty Honda Việt Nam

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

131
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xuất phát từ phân tích báo cáo tài chính của Công ty Honda Việt Nam, đề tài nghiên cứu hướng tới các mục tiêu sau: Trước hết, nghiên cứu và hệ thống những vấn đề lý luận chung và thực tiễn về hệ thống báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp sản xuất nói riêng theo các quy định và chế độ hiện hành của Việt Nam. Tiếp theo, vận dụng những lý luận chung vào việc phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Honda Việt Nam, từ đó tác giả đưa ra những đánh giá về thực trạng tài chính của Công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Phân tích báo cáo tài chính của Công ty Honda Việt Nam

MỤC LỤC<br /> Trang<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU<br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> MỞ ĐẦU ...................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 1 ................................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU .............. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.<br /> <br /> TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI. .............. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.2. TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN<br /> ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU. ......................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.1. Tổng quan về phân tích báo cáo tài chính của các công ty niêm yết được thực<br /> hiện bởi các công ty chứng khoán. .................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.2. Tổng quan về luận văn thạc sỹ nghiên cứu về phân tích báo cáo tài chính.<br /> 1.3.<br /> <br /> Error! Bookmark not defined.<br /> MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU. ........................ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.4. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ............................ Error! Bookmark not defined.<br /> 1.5. PHẠM VI NGHIÊN CỨU. .......................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. .............. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.7. Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU. .. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.8. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN. ..................... Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 2 ................................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNHError! Bookmark not<br /> defined.<br /> 2.1. KHÁI NIỆM, MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA CỦA PHÂN TÍCH BÁO CÁO<br /> TÀI CHÍNH ............................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.1. Khái niệm báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính. ......... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.1.1.1.<br /> <br /> Khái niệm và ý nghĩa của các báo cáo tài chính. Error! Bookmark not<br /> <br /> defined.<br /> 2.1.1.2.<br /> <br /> Khái niệm phân tích báo cáo tài chính. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.1.2. Mục đích của phân tích báo cáo tài chính.Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.3. Ý nghĩa của phân tích báo cáo tài chính.Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.2. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNHError! Bookmark not<br /> defined.<br /> 2.2.1. Phương pháp so sánh............................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.2. Phương pháp chi tiết chỉ tiêu phân tích. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.3. Phương pháp loại trừ. ............................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.4. Phương pháp liên hệ cân đối. ................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.5. Phương pháp kết hợp. ........................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3. NỘI DUNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG DOANH<br /> NGHIỆP. .................................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.1. Phân tích Bảng cân đối kế toán. ............ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.1.1.<br /> 2.3.1.2.<br /> <br /> Phân tích cấu trúc tài chính. ................. Error! Bookmark not defined.<br /> Phân tích tình hình bảo đảm vốn cho hoạt động kinh doanh. .......Error!<br /> <br /> Bookmark not defined.<br /> 2.3.1.3.<br /> Phân tích khả năng thanh toán. ............ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.3.2. Phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh. . Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.3. Phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. ... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.4. Phân tích Thuyết minh báo cáo tài chính.Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.5. Phân tích phối hợp các báo cáo tài chính.Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.5.1.<br /> 2.3.5.2.<br /> 2.3.5.3.<br /> <br /> Phân tích tình hình thanh toán. ............ Error! Bookmark not defined.<br /> Phân tích mức sinh lời. ........................ Error! Bookmark not defined.<br /> Phân tích tốc độ luân chuyển của tài sản ngắn hạn.Error! Bookmark not<br /> <br /> defined.<br /> 2.3.5.4.<br /> <br /> Phân tích khả năng thanh toán của tiền và các khoản tương đương tiền.<br /> Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> CHƯƠNG 3 ................................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> PHÂN TÍCH NỘI DUNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH Error! Bookmark not defined.<br /> CỦA CÔNG TY HONDA VIỆT NAM ..................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1. Tổng quan về Công ty Honda Việt Nam..... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2. Phương pháp phân tích sử dụng trong phân tích báo cáo tài chính của Công<br /> ty Honda Việt Nam. ................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3. Phân tích nội dung báo cáo tài chính của Công ty Honda Việt Nam.Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.3.1. Phân tích Bảng Cân đối kế toán. ........... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.3.1.1.<br /> <br /> Phân tích sự biến động của các chỉ tiêu trên Bảng Cân đối kế toán.Error!<br /> <br /> Bookmark not defined.<br /> 3.3.1.2.<br /> Phân tích cấu trúc tài chính. ................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.1.3.<br /> Phân tích tình hình bảo đảm vốn cho hoạt động kinh doanh. .......Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.3.1.4.<br /> Phân tích khả năng thanh toán ............. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.3.2. Phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh. . Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.3. Phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. ... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.4. Phân tích phối hợp các báo cáo tài chính.Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.4.1.<br /> 3.3.4.2.<br /> 3.3.4.3.<br /> <br /> Phân tích tình hình thanh toán. ............ Error! Bookmark not defined.<br /> Phân tích mức sinh lời. ........................ Error! Bookmark not defined.<br /> Phân tích tốc độ luân chuyển của tài sản ngắn hạn.Error! Bookmark not<br /> <br /> defined.<br /> 3.3.4.4.<br /> <br /> Phân tích khả năng thanh toán của tiền và tương đương tiền. ......Error!<br /> <br /> Bookmark not defined.<br /> <br /> CHƯƠNG 4 ................................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG<br /> LỰC TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY HONDA VIỆT NAMError!<br /> Bookmark<br /> not<br /> defined.<br /> 4.1.<br /> <br /> TỔNG KẾT VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY HONDA..<br /> Error! Bookmark not defined.<br /> 4.1.1. Những thuận lợi về mặt tài chính của Công ty Honda Việt Nam. . Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 4.1.2. Những khó khăn và hạn chế về mặt tài chính của Công ty Honda Việt Nam.<br /> <br /> Error! Bookmark not defined.<br /> 4.2. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA<br /> CÔNG TY HONDA VIỆT NAM. .......................... Error! Bookmark not defined.<br /> 4.2.1. Kiểm soát chi phí phi sản xuất. ............. Error! Bookmark not defined.<br /> 4.2.1.1.<br /> <br /> Kiểm soát chi phí thông qua các trung tâm quản lý chi phí. .........Error!<br /> <br /> Bookmark not defined.<br /> 4.2.1.2.<br /> Kiểm soát thông qua hệ thống định mức và dự toán.Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> 4.2.1.3.<br /> <br /> Xác định các biện pháp giảm chi phí. .. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 4.2.2. Quản lý dòng tiền của doanh nghiệp. .... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 4.3. NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU.Error!<br /> defined.<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> KẾT LUẬN.................................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> not<br /> <br /> CHƯƠNG 1<br /> GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU<br /> 1.1 . TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI.<br /> Ngay từ khi ra đời và trải qua quá trình phát triển mọi mặt về cơ sở lý luận, không<br /> chỉ về nội dung mà còn các kỹ thuật, biện pháp phân tích đa dạng, phân tích báo cáo tài<br /> chính ngày càng thể hiện tầm quan trọng to lớn trong công tác quản trị của doanh nghiệp<br /> và là một trong những công cụ quản lý quan trọng giúp đỡ các nhà quản lý nhận thức và<br /> đánh giá được thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của doanh<br /> nghiệp đặc biệt trong tình hình nền kinh tế có nhiều biến động như ngày nay.<br /> Không chỉ dừng lại ở phạm vi nội bộ doanh nghiệp, phân tích báo cáo tài chính còn<br /> được sử dụng rộng rãi bởi nhiều đối tượng và đều hướng tới mục đích tối cao nhất là<br /> cung cấp các thông tin tổng hợp, sâu sắc hơn dựa trên các thông tin kế toán trình bày trên<br /> báo cáo tài chính.<br /> Trên cơ sở nhận thức tầm quan trọng của phân tích báo cáo tài chính đối với doanh<br /> nghiệp và xã hội, với sự hướng dẫn của Tiến sĩ Nguyễn Hữu Ánh, tôi đã lựa chọn đề tài<br /> nghiên cứu cho luận văn thạc sỹ là “Phân tích báo cáo tài chính của Công ty Honda<br /> Việt Nam”.<br /> 1.2 . TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ<br /> TÀI NGHIÊN CỨU.<br /> Trước tính thực tiễn to lớn của phân tích báo cáo tài chính, khi nghiên cứu các công<br /> trình có liên quan đến đề tài nghiên cứu, tác giả xin nghiên cứu theo hai hướng: phân tích<br /> báo cáo tài chính của công ty đã niêm yết trên thị trường chứng khoán, được thực hiện và<br /> công bố rộng rãi của các nhà phân tích chuyên nghiệp - thường là các công ty chứng<br /> khoán và các luận văn thạc sỹ nghiên cứu đề tài phân tích báo cáo tài chính.<br /> 1.2.1 Tổng quan về phân tích báo cáo tài chính của các công ty niêm yết được thực<br /> hiện bởi các công ty chứng khoán.<br /> Qua việc nghiên cứu báo cáo phân tích báo cáo tài chính của Công ty Nhựa Bình<br /> Minh và Tổng CTCP Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam do các công ty chứng khoán<br /> được trình bày chi tiết tại mục 1.2.1 trong nội dung luận văn, tác giả luận văn nhận thấy<br /> các đặc điểm chung sau:<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2