intTypePromotion=3

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Phúc Yên

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
37
lượt xem
1
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Phúc Yên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng và Quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Phúc Yên trong thời gian qua để chỉ rõ những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân những vấn đề tồn tại. Đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Phúc Yên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Phúc Yên

MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ<br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ<br /> LỜI MỞ ĐẦU .................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA<br /> NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ......................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.<br /> Rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại ..... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.1.<br /> 1.1.2.<br /> 1.1.3.<br /> 1.1.4.<br /> 1.2.<br /> 1.2.1.<br /> 1.2.2.<br /> <br /> Khái niệm rủi ro tín dụng ................................. Error! Bookmark not defined.<br /> Phân loại rủi ro tín dụng ................................... Error! Bookmark not defined.<br /> Một số chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng của ngân hàngError! Bookmark not defined.<br /> Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng ......................... Error! Bookmark not defined.<br /> Quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mạiError! Bookmark not defined.<br /> Khái niệm và mục tiêu của quản lý rủi ro tín dụngError! Bookmark not defined.<br /> Nội dung quản lý rủi ro tín dụng ...................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.3.<br /> <br /> Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động quản lý rủi ro tín dụng của Ngân<br /> hàng thương mại ................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> Nhân tố chủ quan.............................................. Error! Bookmark not defined.<br /> Nhân tố khách quan .......................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.3.1.<br /> 1.3.2.<br /> <br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN<br /> HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM –<br /> CHI NHÁNH PHÚC YÊN ................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.<br /> 2.1.1.<br /> 2.1.2.<br /> 2.1.3.<br /> 2.2.<br /> 2.2.1.<br /> <br /> Khái quát về ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam –<br /> Chi nhánh Phúc Yên .......................................... Error! Bookmark not defined.<br /> Lịch sử hình thành và phát triển ....................... Error! Bookmark not defined.<br /> Cơ cấu bộ máy tổ chức của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương<br /> Việt Nam – Chi nhánh Phúc Yên ..................... Error! Bookmark not defined.<br /> Tình hình kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt<br /> Nam – Chi nhánh Phúc Yên ............................. Error! Bookmark not defined.<br /> Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương<br /> Việt Nam – Chi nhánh Phúc Yên ...................... Error! Bookmark not defined.<br /> Thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam –<br /> Chi nhánh Phúc Yên ......................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.2.2.<br /> <br /> Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt<br /> Nam – Chi nhánh Phúc Yên ............................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.3.<br /> 2.3.1.<br /> <br /> Đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công<br /> thương Việt Nam – Chi nhánh Phúc Yên ........ Error! Bookmark not defined.<br /> Những kết quả đạt được ................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.3.2.<br /> <br /> Hạn chế và nguyên nhân .................................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI<br /> NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT<br /> NAM CHI NHÁNH PHÚC YÊN ...................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.<br /> 3.1.1.<br /> 3.1.2.<br /> <br /> Định hướng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt<br /> Nam- chi nhánh Phúc Yên trong thời gian tới Error! Bookmark not defined.<br /> Định hướng chiến lược phát triển chung của NHCT Việt NamError! Bookmark not defined.<br /> Định hướng hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt NamChi nhánh Phúc Yên ......................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.2.<br /> <br /> Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP<br /> Công thương Việt Nam- Chi nhánh Phúc Yên Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.1.<br /> Tiếp tục hoàn thiện tổ chức quản lý rủi ro tín dụng theo hướng tách bạch các<br /> chức năng: kinh doanh – quản lý rủi ro và tác nghiệpError! Bookmark not defined.<br /> 3.2.2.<br /> Tăng cường hoạt động sàng lọc khách hàng vay vốnError! Bookmark not defined.<br /> 3.2.3.<br /> Nâng cao chất lượng của công tác phân tích tài chính và thẩm định khách<br /> hàng vay vốn .................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.4.<br /> Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ............... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.5.<br /> Tăng cường kiểm tra giám sát đối với các khách hàng vay vốnError! Bookmark not defined.<br /> 3.2.6.<br /> Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng phục vụ hoạt động quản lý rủi roError! Bookmark not defi<br /> 3.3.<br /> Kiến nghị ............................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.1.<br /> Đối với Chính phủ ............................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.2.<br /> Đối với Trụ sở chính NHCT Việt Nam ............ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.3.<br /> Đối với Ngân hàng nhà nước ........................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.4.<br /> Đối với các cơ quan quản lý tại địa phương..... Error! Bookmark not defined.<br /> LỜI KẾT ............................................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Ngân hàng thương mại là một trung gian tài chính quan trọng của nền kinh tế, là tổ<br /> chức tài chính cung cấp danh mục các dịch vụ tài chính đa dạng, trong đó tín dụng là hoạt<br /> động xương sống của bất kỳ ngân hàng thương mại nào. Tín dụng tuy là hoạt động sinh lời<br /> lớn của ngân hàng thương mại song cũng là hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất cho ngân<br /> hàng. Tổn thất nếu xảy ra sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động kinh doanh của ngân<br /> hàng. Do vậy, an toàn rủi ro tín dụng là nội dung chính trong quản lý rủi ro tín dụng của mọi<br /> Ngân hàng thương mại. Cho đến nay quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại còn<br /> nhiều bất cập, ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu quả hoạt động kinh doanh cũng như an toàn của<br /> hệ thống ngân hàng. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, các Ngân hàng thương mại<br /> nước ta sẽ chịu sự canh tranh gay gắt của các ngân hàng nước ngoài. Tăng cường công tác<br /> quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và<br /> năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại là một yêu cầu cấp thiết hiện nay.<br /> Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Phúc Yên (NHCT Phúc<br /> Yên) được thành lập từ năm 1994. Sau hơn 19 năm đi vào hoạt động NHCT Phúc Yên đã<br /> không ngừng mở rộng mạng lưới, ứng dụng công nghệ hiện đại, ban hành và hoàn thiện<br /> các quy trình nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ đồng thời giảm thiểu rủi ro<br /> cho ngân hàng. Tuy nhiên, với sự phát triển nhanh chóng về quy mô và mạng lưới hoạt<br /> động, đặc biệt là hoạt động tín dụng, NHCT Phúc Yên đã xuất hiện nợ xấu, nợ quá hạn và<br /> gặp phải sự cạnh tranh gay gắt của các Ngân hàng khác trên địa bàn. Điều này đòi hỏi các<br /> nhà quản trị ngân hàng phải quan tâm đến việc tăng cường quản lý rủi ro tín dụng.<br /> Xuất phát từ thực tế đó, em đã lựa chọn đề tài: “Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng<br /> tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Phúc Yên” để<br /> nghiên cứu.<br /> 2. Mục đích nghiên cứu<br /> Nghiên cứu cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng và Quản lý rủi ro tín dụng của Ngân<br /> hàng thương mại.<br /> Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công<br /> <br /> thương Việt Nam – Chi nhánh Phúc Yên trong thời gian qua để chỉ rõ những kết quả đạt<br /> được, hạn chế và nguyên nhân những vấn đề tồn tại.<br /> Đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công<br /> thương Việt Nam – Chi nhánh Phúc Yên.<br /> CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ RỦI RO<br /> TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI<br /> 1.1. Rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại<br /> 1.1.1. Khái niệm rủi ro tín dụng<br /> Rủi ro tín dụng được định nghĩa là khả năng xảy ra tổn thất cho ngân hàng trong<br /> hoạt động tín dụng khi khách hàng được cấp tín dụng không thực hiện đầy đủ hoặc không<br /> thể thực hiện những nghĩa vụ đã cam kết với ngân hàng.<br /> 1.1.2. Phân loại rủi ro tín dụng<br /> - Căn cứ theo phương diện quản trị rủi ro và các nguyên nhân gây ra rủi ro: bao gồm rủi<br /> ro có thể kiểm soát được và rủi ro tín dụng không thể kiểm soát được.<br /> - Căn cứ theo tính chất của rủi ro tín dụng: bao gồm rủi ro sai hẹn và rủi ro mất vốn<br /> 1.1.3. Một số chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng của ngân hàng<br /> Trước hết và phổ biến nhất, mức độ rủi ro tín dụng của ngân hàng có thể được đánh<br /> giá thông qua các chỉ tiêu về tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ nợ quá hạn. Bên cạnh đó, chỉ tiêu về tỷ lệ<br /> nợ có tài sản bảo đảm cũng phản ánh về rủi ro tín dụng của ngân hàng.<br /> 1.1.4. Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng<br /> 1.1.4.1. Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đối với ngân hàng<br /> Luận văn đã luận giải một số ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đối với ngân hàng.<br /> Trước hết, rủi ro tín dụng ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thanh toán của ngân hàng.<br /> Thứ hai, rủi ro tín dụng ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng.<br /> Thứ ba, rủi ro tín dụng ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu của ngân hàng<br /> 1.1.4.2. Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đối với nền kinh tế<br /> Rủi ro tín dụng có thể gây ra những ảnh hưởng mang tính chất dây chuyền tới<br /> nhiều ngân hàng khác nhau, mức độ thiệt hại cũng khuếch đại lên nhiều lần. Thậm chí rủi<br /> ro tín dụng có khả năng làm sụt đổ một chuỗi các mắt xích là các NHTM và TCTD của<br /> <br /> hệ thống tài chính mỗi nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn tài chính của mỗi quốc<br /> gia.<br /> 1.2. Quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại<br /> 1.2.1. Khái niệm và mục tiêu của quản lý rủi ro tín dụng<br /> 1.2.1.1. Khái niệm quản lý rủi ro tín dụng<br /> Quản lý rủi ro tín dụng là quá trình xây dựng và thực thi các chiến lược, các chính<br /> sách cho vay và quản lý tín dụng để kiểm soát rủi ro tín dụng theo những mục tiêu đã đề<br /> ra của ngân hàng.<br /> 1.2.1.2. Mục tiêu của quản lý rủi ro tín dụng<br /> Mục tiêu tổng quát: Không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, mức<br /> độ an toàn cho kinh doanh của NHTM bằng các chính sách, các biện pháp quản lý, giám<br /> sát các hoạt động tín dụng khoa học và hiệu quả.<br /> Mục tiêu cụ thể: Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, hạn chế và giảm thấp nợ<br /> quá hạn, nợ xấu trong hoạt động tín dụng, từ đó tăng doanh thu, giảm chi phí, nâng cao<br /> chất lượng và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của NHTM.<br /> 1.2.2. Nội dung quản lý rủi ro tín dụng<br /> 1.2.2.1. Nhận diện rủi ro tín dụng:<br /> Nhận diện rủi ro tín dụng là việc ngân hàng phát hiện các dấu hiệu rủi ro tín dụng<br /> tiềm ẩn khi cấp tín dụng cho khách hàng, từ đó quyết định từ chối cấp tín dụng nếu nhận<br /> thấy không có khả năng kiểm soát được những rủi ro đó hoặc quyết định chấp thuận cấp<br /> tín dụng kèm theo các điều kiện rằng buộc đối với khách hàng nhằm quản lý rủi ro tín<br /> dụng.<br /> 1.2.2.2. Đo lường rủi ro tín dụng:<br /> Rủi ro tín dụng sẽ được đo lường thông qua các mô hình nhận diện rủi ro. Các mô<br /> hình nhận diện rủi ro rất đa dạng. Tuy nhiên trong khuôn khổ của Luận văn này sẽ tập<br /> trung nghiên cứu về hai mô hình: Mô hình 6C đánh giá định tính về mức độ rủi ro tín<br /> dụng và mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ đánh giá định lượng về mức độ rủi ro tín dụng<br /> 1.2.2.3. Phòng ngừa rủi ro tín dụng:<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản