intTypePromotion=4

Trắc nghiệm sinh ôn thi đại học - ĐỘT BIẾN NHÂN TẠO

Chia sẻ: Nguyễn Quốc Mạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
125
lượt xem
60
download

Trắc nghiệm sinh ôn thi đại học - ĐỘT BIẾN NHÂN TẠO

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm sinh ôn thi đại học - đột biến nhân tạo', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm sinh ôn thi đại học - ĐỘT BIẾN NHÂN TẠO

  1. ð T BI N NHÂN T O Các lo i tác nhân v t lý nào dư i ñây ñư c s d ng ñ gây ñ t bi n nhân t o: Câu 1 Tia X, tia gamma, tia beta, chùm notron A) Tia t ngo i B) S c nhi t C) T t c ñ u ñúng D) -D ðáp án Trong ch n gi ng th c v t, vi c chi u x ñ gây ñ t bi n nhân t o thư ng Câu 2 không ñư c th c hi n : h t khô, h t n y m m A) r B) h t ph n, b u nhu C) ñ nh sinh trư ng c a thân D) C ðáp án Tia t ngo i là lo i b c x : Câu 3 Có bư c sóng ng n t 1000A0 ñ n 4000A0 A) Không có kh năng xuyên sâu B) Gât ra ñ t bi n gen và ñ t bi n NST C) T t c ñêu ñúng D) -D ðáp án Cơ ch gây ñ t bi n c a các lo i tia phóng x : Câu 4 C n tr s hình thành thoi vô s c A) Gây ra r i lo n phân li c a các NST trong quá trình phân bào B) Kích thích và ion hoá các nguyên t khi xuyên qua các t ch c và t bào s ng C) nh hư ng ñ n ADN, ARN Kích thích các nguyên t khi xuyên qua các t ch c và t bào s ng nh hư ng D) ñ n AND, ARN C ðáp án Cơ ch tác d ng c a Cônsixin trong vi c gây ñ t bi n ña b i: Câu 5 Kích thích các nguyên t khi xuyên qua các t ch c và t bào s ng A) Kích thích và ion hoá các nguyên t khi xuyên qua các t ch c và t bào s ng B) C n tr s hình thành thoi vô s c C) Làm r i lo n phân ly NST trong quá trình phân bào D) C ðáp án Lí do nào khi n tia t ngo i ch ñư c dùng ñ x lí cho ñ i tư ng vi sinh v t, Câu 6 bào t và h t ph n: Không có kh năng xuyên sâu A) Không có kh năng ion hoá các nguyên t khi xuyên qua cá t ch c t bào B) s ng Không gây ñ t bi n C) A và B ñúng D) B ðáp án http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  2. Tia phóng x cũng như tia t ngo i ñ u có kh năng: Câu 7 Gây ñ t bi n gen A) Gây ñ t bi n NST B) Gây ñ t bi n gen và ñ t bi n NST C) Gây ñ t bi n c u trúc NST D) C ðáp án ð gây ñ t bi n lên ñ nh sinh trư ng c a thân, cành, ngư i ta thư ng s d ng Câu 8 tác nhân ñ t bi n: Chi u tia t ngo i A) S c nhi t B) Chi u tia phóng x C) Ngâm hoá ch t D) C ðáp án Khi chi u tia phóng x ñ gây ñ t bi n nhân t o: Câu 9 Tia phóng x nh hư ng tr c ti p ñ n AND, ARN A) Tia phóng x nh hư ng gián ti p ñ n AND, ARN thông qua tác ñ ng lên các B) phân t nư c trong t bào Tia phóng x nh hư ng tr c ti p ñ n AND, ARN ho c gián ti p thông qua C) tác ñ ng lên các phân t nư c trong t bào Tia phóng x nh hư ng tr c ti p ñ n AND, ARN ho c gián ti p thông qua D) tác ñ ng lên các phân t protein C ðáp án Cơ ch gây ñ t bi n c a 5-brôm uraxin (5BU) trên AND: Câu 10 Bi n ñ i c p G-X thành c p A-T ho c X-G A) Bi n ñ i c p A-T thành c p G-X B) Bi n ñ i c p G-X thành c p A-T C) Bi n ñ i c p X-G thành c p G-X D) B ðáp án Cơ ch gây ñ t bi n c a Etylmêtal sunfonat (EMS) trên AND: Câu 11 Bi n ñ i c p G-X thành c p A-T ho c X-G A) Bi n ñ i c p A-T thành c p G-X B) Bi n ñ i c p G-X thành c p A-T C) Bi n ñ i c p X-G thành c p G-X D) A ðáp án Các tác nhân hoá h c ñư c s d ng ñ gây ñ t bi n nhân t o ch gây ra : Câu 12 ð t bi n gen A) ð t bi n NST B) ð t bi n gen và ñ t bi n NST C) ð t bi n gen và ñ t bi n c u trúc NST D) C ðáp án Cơ ch gây ñ t bi n c a 5-brôm uraxin (5BU) trên AND làm bi n ñ i c p A- Câu 13 T thành c p G-X là do: 5BU có c u t o v a gi ng T v a gi ng X A) 5BU có c u t o v a gi ng A v a gi ng G B) http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  3. 5BU có c u t o v a gi ng T v a gi ng G C) 5BU có c u t o v a gi ng A v a gi ng X D) A ðáp án Cơ ch gây ñ t bi n c a Etylmêtal sunforat (EMS) trên AND làm bi n ñ i c p Câu 14 G-X thành c p T-A ho c X-G là do: Thay G b ng T hay X A) Thay X b ng T hay G B) Thay X b ng A hay G C) Thay G b ng A hay X D) A ðáp án ð gây ñ t bi n hoá h c cây tr ng ngư i ta s d ng cách: Câu 15 Ngâm h t khô ho c h t ñang n y m m ñư c trong dung d ch hoá ch t có n ng A) ñ thích h p Tiêm dung d ch hoá ch t vào b u nhu B) Qu n bông có t m dung d ch hoá ch t vào ñ nh sinh trư ng c a thân ho c C) ch i T t c ñ u ñúng D) -D ðáp án S khác bi t quan tr ng trong vi c gây ñ t bi n b ng tác nhân v t lí và tác Câu 16 nhân hoá h c là: Tác nhân hóa h c gây ra ñ t bi n gen mà không gây ñ t bi n NST A) Tác nhân hoá h c có kh năng gây ra các ñ t bi n có tính ch n l c cao hơn B) Tác nhân hóa h c gây ra ñ t bi n NST mà không gây ñ t bi n gen C) Tác nhân hóa h c có th s d ng thu n l i v t nuôi D) B ðáp án Trong ch n gi ng vi sinh v t, phương pháp ch n gi ng nào dư i ñây ñư c s Câu 17 d ng ph bi n: Nuôi c y mô A) Kĩ thu t c y gen B) Gây ñ t bi n nhân t o C) Lai gi ng D) C ðáp án Trong ch n gi ng cây tr ng, phương pháp ch n gi ng nào dư i ñây ñư c s Câu 18 d ng: T o th ña b i b ng cách s d ng côsixin A) Ph i h p tia phóng x v i hoá ch t B) Ph i h p ñ t bi n v i lai gi ng C) T t c ñ u ñúng D) -D ðáp án Trong ch n gi ng v t nuôi, phương pháp ch n gi ng nào dư i ñây ñư c s Câu 19 d ng ph bi n: Phương pháp gây ñ t bi n A) Ph i h p tia phóng x v i hoá ch t ho c ph i h p ñ t bi n v i lai gi ng B) Phương pháp lai gi ng C) http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  4. T t c ñ u ñúng D) C ðáp án Phương pháp gây ñ t bi n trong ch n gi ng ch ñư c s d ng h n ch 1 s Câu 20 nhóm ñ ng v t b c th p do ñ ng v t b c cao có ñ c ñi m: H th n kinh phát tri n và có ñ nh y c m cao A) Cơ quan sinh d c con cái n m sâu trong cơ th B) Ph n ng r t nh y và d ch t khi x lí b ng tác nhân lí hoá C) T t c ñ u ñúng D) -D ðáp án Trong ch n gi ng cây tr ng, ñ tăng hi u qu ngư i ta s d ng phương pháp: Câu 21 S d ng cônsixin ñ t o gi ng ña b i A) Ph i h p tia phóng x v i hoá ch t B) Ph i h p ñ t bi n v i lai gi ng C) B và C ñúng D) -D ðáp án http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2