intTypePromotion=1
ADSENSE

VIÊM TỤY CẤP

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:49

434
lượt xem
117
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Viêm tụy cấp (acute pancreatitis) là tình trạng viêm đột ngột của tuyến tụy. Biểu hiện có thể nhẹ nhàng nhưng cũng có thể nặng nề với đáp ứng viêm hệ thống, rối loạn chức năng đa cơ quan và đe dọa mạng sống.Đau là dấu hiệu đặc trưng gợi ý nhất. Hầu hết bệnh nhân viêm tụy cấp đều có đau bụng dữ dội vùng thượng vị, dưới mũi kiếm xương ức. Đan thường lan ra sau. Hiếm gặp hơn, đôi khi đau xuất hiện ở vùng hạ vị. Nếu viêm tụy cấp do sỏi mật hoặc do giun...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: VIÊM TỤY CẤP

 1. VIEÂM TUÏY CAÁP BS. CAO THIEÂN TÖÔÏNG
 2. SÔ LÖÔÏC GIAÛI PHAÃUTUÏY Kích thöôùc: ñaàu 3cm, thaân 2cm, ñuoâi 1cm. Oáng tuïy ñk 2mm. Vò trí: Naèm ngang ôû khoang caïnh thaän tröôùc trong khoang sau phuùc maïc. Lieân quan: ñaàu tuïy lieân quan vôùi SMA vaø SMV, maët sau laø SVC. Tónh maïch laùch naèm sau thaân vaø ñuoâi tuïy. Bôø trôn laøng, coù lôùp môõ quanh tuïy. Ñaäm ñoä: 30-50HU (PL), 100-150 HU (CE).
 3. VAI TROØ CUÛA CT Khaúng ñònh chaån ñoaùn khoâng chaéc chaén trong VTC. Phaùt hieän bieán chöùng. Phaùt hieän hoaïi töû tuî. Höôùng daãn choïc huùt vaø sinh thieát.
 4. HÌNH AÛNH VTC VTC NHEÏ -Bình thöôøng: 14-28% -Tuyeán tuî lôùn nheï hoaëc vöøa. -Taêng ñaäm ñoä nheï moâ môõ quanh tuïy, coù hình aûnh “dirty lace”. -Bôø goà gheà. -Ñaäm ñoä nhu moâ khoâng ñoàng nhaát.
 5. VTC TRUNG BÌNH -Nhöõng thay ñoåi thaáy ñöôïc trong vieâm tuïy caáp nheï. -Tuï dòch ít trong vaø/hoaëc laø ngoaøi tuïy, thöôøng gaëp nhaát ôû khoang caïnh thaän tröôùc traùi vaø haäu cung maïc noái.
 6. VTC NAËNG -Tuyeán tuïy lôùn nhieàu vôùi nhöõng vuøng khoâng taêng quang daïng ñaùm. -Tuï dòch trong /ngoaøi tuïy nhieàu. -Ascites. -Hoaïi töû tuïy: caùc vuøng nhu moâ tuïy bôø roõ, lan toûa hoaëc khu truù, khoâng baét quang> 3cm hoaëc toån thöông > 30% tuyeán tuïy.
 7. VIEÂM TUÏY PHAÂN ÑOAÏN (SEGMENTAL PANCREATITIS) Hieám (18%), thöôøng do soûi maät, vôùi toån thöông ñaàu tuïy. ÑOÄ CHÍNH XAÙC CT TRONG PHAÙT HIEÄN HOAÏI TÖÛ TUÏY LAØ 80-90% ÑOÄ NHAÏY LAØ 100% TRONG HOAÏI TÖÛ TUYEÁN TUÎ NAËNG
 8. PHAÂN ÑOÄ CT (theo Balthazar AR; radiology 1990) ÑOÄ A: tuyeán tuïy bình thöôøng. ÑOÄ B: lôùn lan toûa/khu truù. ÑOÄ C:Baát thöôøng tuyeán tuî keøm ñaäm ñoä daïng söông muø/soïc trong moâ môõ quanh tuî. ÑOÄ D: Tuï dòch tuïy moät nôi. ÑOÄ E: Tuï dòch tuïy hai hoaëc nhieàu nôi vaø/hoaëc coù khí trong/hoaëc caïnh tuî
 9. ÑOÄ NAËNG HOAÏI TÖÛ TUÎ TREÂN CT NHEÏ: 30% MOÂ TUÏY. TRUNG BÌNH: 30-50%. NAËNG: >50%.
 10. CAÙC BIEÁN CHÖÙNG TUÏ DÒCH CAÁP: - 30-50% VTC naëng. -Tuï dòch trong hoaëc ngoaøi tuïy, bôø keùm, tröôùc 4 tuaàn -Neáu taêng ñaäm ñoä: maùu, caùc maûnh hoaïi töû, thaâm nhieãm vieâm, vi khuaån hoaëc muû ñaëc.
 11. NANG GIAÛ TUÏY: -Tuï dòch coù bao saéc neùt, giôùi haïn bôûi thaønh xô hoaëc moâ haït -Haäu quaû cuûa VTC, VTM, chaán thöông. -Taêng quang bao. -30-50% tuï dòch caáp phaùt trieån thaønh nang giaû tuïy trong 4 tuaàn.
 12. NANG GIAÛ TUÏY MAÏN: -25% VTM nhöng khoâng coù ñôït caáp. -nang >6cm thöôøng coù ñau, xuaát huyeát, nhieãm truøng, vôõ töï phaùt, taéc maät.
 13. ABSCESS: -Tuï muû coù giôùi haïn roõ, thöôøng ôû gaàn tuî, ít hoaëc khoâng coù hoaïi töû. -Do nhieãm truøng trong tuï dòch hoaëc nang giaû, trong hoaëc phía ngoaøi tuïy. HOAÏI TÖÛ TUÏY NHIEÃM TRUØNG: vuøng muû trong hoaëc ngoaøi tuïygiôùi haïn khoâng roõ, caáy vi khuaån (+).
 14. CAÙC BIEÁN CHÖÙNG KHAÙC Huyeát khoái tónh maïch cöõa. Xuaát huyeát: toån thöông maïch maùu do caùc men tuïy. Giaû phình: CECT coù nhöõng vuøng ñaäm ñoä cao.
 15. Vieâm tuïy caáp Khoa Chaån ñoaùn hình aûnh Beänh vieän Chôï Raãy
 16. VIEÂM TUÏY CAÁP NHEÏ
 17. VTC, vieâm moâ môõ quanh tuïy
 18. VTC, tuïy phuø neà, tieát dòch, vieâm quanh tuïy
 19. VTC NAËNG
 20. VTC NAËNG
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2