intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Chiến lược sản xuất

Xem 1-20 trên 3361 kết quả Chiến lược sản xuất
 • Tài liệu "Công nghệ sinh học và ứng dụng vào phát triển nông nghiệp nông thôn" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Nội dung và phân loại công nghệ sinh học; Công nghệ sinh học với chiến lược bảo vệ tài nguyên sinh vật và xây dựng nền nông nghiệp sinh thái bền vững; Công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf135p viblackpanther 24-05-2023 1 1   Download

 • Đổi mới marketing là một trong những chiến lược quan trọng để các doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt được lợi thế cạnh tranh, tăng trưởng bền vững và tồn tại trong môi trường kinh doanh luôn biến đổi như hiện nay. Bài viết tập trung phát triển mô hình lý thuyết và đề xuất thang đo các nhân tố tác động đến đổi mới marketing trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam.

  pdf12p vifalcon 18-05-2023 2 2   Download

 • Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu "Hành vi đồng tạo sản phẩm của khách du lịch Việt Nam" là khám phá bản chất của hành vi đồng tạo sản phẩm của khách du lịch phát triển từ khuôn khổ lý thuyết Hành vi có kế hoạch (TPB). Cụ thể là hành vi đồng tạo sản phẩm của khách du lịch qua các giai đoạn từ trước chuyến đi, trong chuyến đi và sau chuyến đi du lịch, từ đó đưa ra các hàm ý quản trị giúp những nhà quản lý du lịch có thể đề xuất các chiến lược kinh doanh, đổi mới nhằm có thể thu hút khách hàng tham gia vào đồng tạo sản phẩm.

  pdf275p hoangnhanduc09 11-05-2023 6 4   Download

 • Nội dung bài viết chỉ nhận rõ vai trò quan trọng của công tác kế toán – kiểm toán trong mỗi đơn vị và lồng ghép sự phát triển của công nghệ vào hoạt động một cách phù hợp. Ngoài ra, cần xóa bỏ những rào cản và thiết kế lại các chính sách hỗ trợ DNVVN nhằm phù hợp với các giai đoạn phát triển của doanh nghiệp.

  pdf14p nguyenvanhung2000@gmail.com 05-05-2023 8 2   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách Lịch sử Đảng bộ xã Lục Ba (1947-2015) phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: chi bộ Đảng xã Lục Ba lãnh đạo nhân dân bước đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội; đảng bộ xã Lục Ba lãnh đạo nhân dân vừa sản xuất vừa chiến đấu, tích cực chi viện cho miền Nam đánh thắng giặc Mỹ xâm lược;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf106p dangnhuy25 21-04-2023 6 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách Lịch sử Đảng bộ xã Na Mao (1946-2015) phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: chi bộ Đảng lãnh đạo nhân dân xây dựng chủ nghĩa xã hội; đảng bộ xã lãnh đạo nhân dân vừa sản xuất vừa chiến đấu, tích cực chi viện cho miền Nam đánh thắng giặc Mỹ xâm lược;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf144p dangnhuy25 21-04-2023 3 1   Download

 • Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế - Phát triển kinh tế và thương mại Việt Nam trong bối cảnh bảo hộ thương mại gồm các nội dung bài viết như Chủ nghĩa bảo hộ thương mại kiểu mới và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu Việt Nam; nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường hoa kỳ trong bối cảnh bảo hộ thương mại; phát triển bền vững xuất khẩu nông sản sang thị trường Trung Quốc; thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong bối cảnh bảo hộ thương mại;...

  pdf1074p dangnhuy25 21-04-2023 4 2   Download

 • Nội dung tập sách "Tục ngữ câu đố, ca dao Tây Hoà - Di sản văn hoá một vùng đất"được chia làm 3 chương: Khái lược về huyện Tây Hoà; tìm hiểu ý nghĩa Tục ngữ, câu đố, ca dao Tây Hoà; tổng hợp và phân loại tục ngữ, câu đố, ca dao Tây Hoà. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf225p dangnhuy25 21-04-2023 1 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Lịch sử Đảng bộ xã Tiên Nội (1930-2005)" phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: tiếp tục xây dựng hậu phương xã hội chủ nghĩa góp phần cùng cả nước giải phóng miền Nam; đảng bộ và nhân dân Tiên Nội cùng cả nước thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược; đảng lãnh đạo sự nghiệp đổi mới toàn diện, giữ vững an ninh không ngừng nâng cao đời sống nhân dân;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf139p hoangnhanduc06 14-04-2023 1 1   Download

 • Kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tỉnh Thái Bình là bức tranh khái quát nhất về số lượng, quy mô, lao động ở doanh nghiệp, đơn vị hành chính, sự nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng tại tỉnh Thái Bình, những biến động qua hai kỳ Tổng điều tra, giúp người sử dụng thông tin có căn cứ trong công tác lãnh đạo, điều hành, chỉ đạo và đầu tư, là sản phẩm đóng góp vào quá trình thực hiện chiến lược phát triển kinh tế của toàn tỉnh.

  pdf248p dangnhuy09 03-04-2023 2 1   Download

 • Nội dung cuốn sách "Truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Tát Ngà (1963-2015)" đã tập trung làm sáng tỏ điều kiện lịch sử, quá trình ra đời, trưởng thành, phát triển và hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Chi, Đảng bộ xã qua các thời kỳ.

  pdf162p hoangnhanduc 03-04-2023 1 1   Download

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ huyện Yên Minh (1944-2020): Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Điều kiện tự nhiên - xã hội - truyền thống và con người Yên Minh; Nhân dân các dân tộc Yên Minh trong cuộc đấu tranh giành chính quyền, kháng chiến chống thực dân Pháp và những năm đầu sau hoà bình (1944 - 1962); Đảng bộ huyện Yên Minh được thành lập, trực tiếp lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong huyện đẩy mạnh sản xuất, tích cực chi viện cho tiền tuyến, góp phần đánh thắng giặc Mỹ xâm lược (1962 - 1975).

  pdf203p hoangnhanduc 03-04-2023 2 1   Download

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì (1947-2017): Phần 1 gồm các nội dung chính như sau: Hoàng Su Phì - mảnh đất, con người; nhân dân các dân tộc huyện Hoàng Su Phì thời kỳ đấu tranh giành chính quyền và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954); đảng bộ huyện Hoàng Su Phì lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong huyện đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội (1954 - 1965). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf57p hoangnhanduc 03-04-2023 2 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Ebook Lịch sử Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì (1947-2017): Phần 2 gồm các nội dung chính như sau: Đảng bộ Hoàng Su Phì lãnh đạo nhân dân trong huyện tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến miền Nam đánh Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (4/1965 - 4/1975); đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Hoàng Su Phì trong thời kỳ thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc (1975 - 1985); đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Hoàng Su Phì thực hiện đường lối đổi mới của đảng (1986 - 2017).

  pdf79p hoangnhanduc 03-04-2023 1 1   Download

 • Nội dung cuốn văn kiện tập 4 gồm 113 văn bản được sưu tầm, tổng hợp và biên tập; tập trung phản ánh quá trình Đảng bộ lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, đồng thời tăng cường xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, củng cố chính quyền, các đoàn thể và phát huy quyền làm chủ tập thể của quần chúng; tiếp tục tổ chức và động viên mọi lực lượng thực hiện ba cuộc cách mạng: Cách mạng về quan hệ sản xuất, khoa học kỹ thuật và tư tưởng, văn hóa; đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, củng cố vững chắc tỉnh hậu phương biên giới, tăng cường lực lư...

  pdf712p anhnangmattroi09 28-03-2023 4 2   Download

 • Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh biên soạn ấn phẩm “Kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Hà Tĩnh” nhằm đáp ứng yêu cầu của các cấp, các ngành và các đối tượng sử dụng thông tin thống kê trong việc đánh giá, phân tích và xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf187p anhnangmattroi09 21-03-2023 2 1   Download

 • Nghiên cứu dựa trên việc mở rộng lý thuyết hành vi tiêu dùng có kế hoạch, với mẫu hạn ngạch gồm 600 khách du lịch được thu thập và phân tích nhằm xác định các nhân tố giải thích ý định sử dụng sản phẩm bao bì xanh của khách du lịch khi đến Nha Trang. Bài viết "Mở rộng mô hình hành vi tiêu dùng có kế hoạch để giải thích ý định sử dụng sản phẩm bao bì xanh của du khách đến Nha Trang" đề xuất một số khuyến nghị giúp doanh nghiệp và chính quyền địa phương có những chiến lược phát triển nhằm tăng cường ý định sử dụng sản phẩm bao bì xanh của khách du lịch.

  pdf10p kimtuyen05 27-03-2023 11 3   Download

 • Nội dung giáo trình Quản trị tác nghiệp: Phần 1 gồm có 8 chương như sau: Chương 1: Giới thiệu chung về Quản trị tác nghiệp; Chương 2: Chiến lược tác nghiệp; Chương 3: Dự báo cầu sản phẩm dịch vụ; Chương 4: Thiết kế sản phẩm và dịch vụ; Chương 5: Lựa chọn quá trình sản xuất; Chương 6: Hoạch định công suất; Chương 7: Lựa chọn vị trí đặt doanh nghiệp; Chương 8: Bố trí mặt bằng sản xuất trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf344p runthenight07 13-03-2023 6 3   Download

 • Cuốn sách "Phân tích hoạt động kinh doanh" được biên soạn gồm 5 chương và được chia thành 2 phần ebook. Ebook Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 1 gồm có 3 chương như sau: Chương 1: Những vấn đề chung về phân tích hoạt động kinh doanh; Chương 2: Phân tích kết quả sản xuất; Chương 3: Phân tích giá thành sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf121p runthenight07 13-03-2023 8 6   Download

 • Cục Thống kê Hà Tĩnh biên soạn cuốn "Kết quả một số chỉ tiêu chủ yếu tình hình hoạt động của các đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 tỉnh Hà Tĩnh" nhằm đáp ứng yêu cầu của các cấp, các ngành và đối tượng sử dụng thông tin đánh giá, phân tích và xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh.

  pdf106p anhnangmattroi09 21-03-2023 2 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chiến lược sản xuất
p_strCode=chienluocsanxuat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2