Tài Liệu Học Kế Toán Thuế

Chia sẻ: Hanh My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
178
lượt xem
51
download

Tài Liệu Học Kế Toán Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1 Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003 Luat ke toan 03/2003/QH11 Luật kế toán này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2003 ... Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 Luat thue gtgt so 13/2008/QH12 Luật thuế giá trị gia tăng của quốc hội khóa xii, kỳ họp thứ 3, số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/qh12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 Luat thue tndn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài Liệu Học Kế Toán Thuế

  1. Tài Liệu Học Kế Toán Thuế Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003 Luat ke toan 03/2003/QH11 1 Luật kế toán này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2003 ... Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 Luat thue gtgt so 13/2008/QH12 2 Luật thuế giá trị gia tăng của quốc hội khóa xii, kỳ họp thứ 3, số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/qh12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 3 Luat thue tndn so 14/2008/QH12 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp của quốc hội khóa xii, kỳ họp thứ 3, số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 Luat quan ly thue so 78/2006/QH11 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 quốc hội nước cộng hoà 4 xã hội chủ nghĩa việt nam khoá vi, kỳ họp thứ 10(từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 29 tháng 11 năm 2006) Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 5 Luật thuế thu nhập cá nhân của quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 2,số 04/2007/qh12 ngày 21 tháng 11 năm 2007
  2. Luật thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 của Quốc Hội ngày 15/11/2010 Luat thue bao ve moi truong so 57/2010/QH12 Luật thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 6 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật thuế bảo vệ môi trường Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 của Quốc Hội ngày 14/06/2005 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị Quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội 7 khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005. Hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC He thong tai khoan ke toan theo quyet dinh 15/2006/QD- 8 BTC Hệ thống tài khoản kế toán theo quyết định 15/2006/QĐ- BTC ... Hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC He thong tai khoan ke toan theo quyet dinh 48/2006/QD- 9 BTC Hệ thống tài khoản kế toán theo quyết định 48/2006/QĐ- BTC - Áp dụng cho kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa...
  3. Hệ Thống Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam He thong chuan muc ke toan Viet Nam Gồm 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam - Nắm vững các 10 chuẩn mực kế toán là tiền đề vững chắc cho bạn học kế toán -thực hành kế toán- kế toán thuế sau này cả trong lý thuyết và thực tế... Chế Độ Kế Toán Theo Quyết Định 48/2006QĐ-BTC- Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa 11 Che do ke toan theo quyet dinh 48 Chế Độ Kế Toán theo quyết định 48 - doanh nghiệp nhỏ và vừa Chế Độ Kế Toán Doanh NghiệpTheo Quyết Định 15/2006QĐ-BTC 12 Che do ke toan theo quyet dinh 15/2006/QD-BTC Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Theo Quyết Định 15/2006/QĐ-BTC

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản