intTypePromotion=3

100 câu hỏi trắc nghiệm môn triết học

Chia sẻ: Nguyen Van Dung Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
271
lượt xem
98
download

100 câu hỏi trắc nghiệm môn triết học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu 1: Phương pháp xem xét sự vật trong trạng thái biệt lập , tách rời các sự vật khác, xem xét sự vật trong trạng thái không vận động, không biến đổi , là phương pháp gì? a. Phương pháp siêu hình b. Phương pháp biện chứng c. Phương pháp biện chứng duy vật Câu 2: Phương pháp xem xét sự vật trong trạng thái quan hệ qua lại, ràng buộc lẫn nhau với các sự vật khác ; xem xét sự vật trong trạng thái vận động, biến đổi không ngừng, là phương pháp gì? a. Phương pháp siêu hình b. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 100 câu hỏi trắc nghiệm môn triết học

 1. 100 CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM Caâu 1: Phöông phaùp xem xeùt söï vaät trong traïng thaùi bieät laäp , taùch rôøi caùc söï vaät khaùc, xem xeùt söï vaät trong traïng thaùi khoâng vaän ñoäng, khoâng bieán ñoåi , laø phöông phaùp gì? a. Phöông phaùp sieâu hình b. Phöông phaùp bieän chöùng c. Phöông phaùp bieän chöùng duy vaät Caâu 2: Phöông phaùp xem xeùt söï vaät trong traïng thaùi quan heä qua laïi, raøng buoäc laãn nhau vôùi caùc söï vaät khaùc ; xem xeùt söï vaät trong traïng thaùi vaän ñoäng, bieán ñoåi khoâng ngöøng, laø phöông phaùp gì? a. Phöông phaùp sieâu hình b. Phöông phaùp bieän chöùng c. Phöông phaùp bieän chöùng duy vaät Caâu 3: Quan ñieåm toaøn dieän, lòch söû, cuï theå vaø quan ñieåm phaùt trieån ñöôïc ruùt ra töø nhöõng nguyeân lyù naøo cuûa pheùp bieän chöùng duy vaät ? a. Nguyeân lyù phaùt trieån b. Nguyeân lyù veà moái lieân heä phoå bieán c. Nguyeân lyù veà moái lieân heä phoå bieán vaø nguyeân lyù phaùt trieån Caâu 4 : Quan ñieåm toaøn dieän, lòch söû vaø cuï theå ñöôïc ruùt ra töø nhöõng nguyeân lyù naøo cuûa pheùp bieän chöùng duy vaät? a. Nguyeân lyù phaùt trieån b. Nguyeân lyù veà moái lieân heä phoå bieán c. Nguyeân lyù veà moái lieân heä phoå bieán vaø nguyeân lyù phaùt trieån Caâu 5 : Hình thöùc naøo döôùi ñaây theå hieän trình ñoä cao cuûa yù thöùc xaõ hoäi? a. YÙ thöùc thöôøng ngaøy b. Taâm lyù xaõ hoäi c. YÙ thöùc lyù luaän Caâu 6: Nhaø baùc hoïc Anhxtanh ñaõ phaùt minh ra thuyeát töông ñoái heïp vaøo naêm naøo? a. 1900 b. 1901 c. 1905 Caâu 7 : Caùi toång hôïp taát caû nhöõng maët, nhöõng moái quan heä taát nhieân töông ñoái oån ñònh ôû beân trong söï vaät, quy ñònh söï vaän ñoäng vaø phaùt trieån cuûa söï vaät ñoù ñöôïc goïi laø gì? a. Quy luaät b. Baûn chaát c. Taát nhieân Caâu 8: Khaùi nieäm roäng nhaát phaûn aùnh nhöõng maët , nhöõng thuoäc tính , nhöõng moái lieân heä chung , cô baûn nhaát cuûa caùc söï vaät hieän töôïng thuoäc moät lónh vöïc hieän thöïc nhaát ñònh ñöôïc goïi laø gì? a. Khaùi nieäm cô baûn b. Khaùi nieäm khoâng cô baûn c. Phaïm truø 1
 2. Caâu 9: Nhöõng khaùi nieäm chung nhaát , phaûn aùnh nhöõng maët , nhöõng thuoäc tính, nhöõng moái lieân heä cô baûn vaø phoå bieán nhaát cuûa toaøn boä theá giôùi hieän thöïc ( bao goàm caû töï nhieân , xaõ hoäi vaø tö duy) ñöôïc goïi laø gì? a. Khaùi nieäm cô baûn b. Phaïm truø khoa hoïc c. Phaïm truø trieát hoïc Caâu 10: Phaïm truø duøng ñeå chæ moät söï vaät , moät hieän töôïng , moät quaù trình rieâng leû nhaát ñònh, ñöôïc goïi laø gì? a. Caùi rieâng b. Caùi ñaëc thuø c. Caùi chung Caâu 11: Phaïm truø duøng ñeå chæ nhöõng maët , nhöõng thuoäc tính chung khoâng nhöõng coù ôû moät keát caáu vaät chaát nhaát ñònh , maø coøn ñöôïc laëp laïi trong nhieàu söï vaät, hieän töôïng hay quaù trình khaùc ñöôïc goïi laø gì? a. Caùi rieâng b. Caùi chung c. Caùi ñaëc thuø Caâu 12: Phaïm truø duøng ñeå chæ nhöõng neùt , nhöõng maët , nhöõng thuoäc tính…. chæ coù ôû moät keát caáu vaät chaát nhaát ñònh,vaø khoâng ñöôïc laëp laïi ôû baát kyø moät keát caáu vaät chaát naøo khaùc ñöôïc goïi laø gì? a. Caùi rieâng b. Caùi chung c. Caùi ñôn nhaát Caâu 13: Quan ñieåm cho raèng :”caùi chung” toàn taïi ñoäc laäp, khoâng phuï thuoäc vaøo “caùi rieâng” vaø ñeû ra “caùi rieâng” laø quan ñieåm cuûa phaùi naøo? a. Phaùi duy danh b. Phaùi duy thöïc c. Phaùi duy vaät bieän chöùng Caâu 14: Quan ñieåm cho raèng chæ coù “caùi rieâng” toàn taïi thöïc söï , coøn ”caùi chung” chæ laø nhöõng teân goïi do lyù trí ñaët ra, chöù khoâng phaûn aùnh moät caùi gì coù trong hieän thöïc, laø quan ñieåm cuûa phaùi naøo? a. Phaùi duy danh b. Phaùi duy thöïc c. Phaùi duy vaät bieän chöùng Caâu 15 : Quan ñieåm cho raèng :“caùi rieâng chæ toàn taïi trong moái lieân heä ñöa ñeán caùi chung” laø quan ñieåm cuûa phaùi naøo? a. Phaùi duy danh b. Phaùi duy thöïc c. Phaùi duy vaät bieän chöùng Caâu 16: Quan ñieåm cho raèng : “ Baát cöù caùi rieâng ( naøo cuõng ) laø caùi chung.Baát cöù caùi chung naøo cuõng laø ( moät boä phaän, moät khía caïnh, hay moät baûn chaát ) cuûa caùi rieâng, laø quan ñieåm cuûa phaùi naøo? a. Phaùi duy danh b. Phaùi duy thöïc 2
 3. c. Phaùi duy vaät bieän chöùng Caâu 17: Phaïm truø duøng ñeå chæ söï töông taùc giöõa caùc maët trong moät söï vaät hoaëc giöõa caùc söï vaät vôùi nhau gaây ra nhöõng bieán ñoåi nhaát ñònh ñöôïc goïi laø gì? a. Phaïm truø khaû naêng b. Phaïm truø taát nhieân c. Phaïm truø nguyeân nhaân Caâu 18: Nhöõng bieán ñoåi xuaát hieän do söï taùc ñoäng laãn nhau cuûa caùc maët trong moät söï vaät hoaëc giöõa caùc söï vaät vôùi nhau ñöôïc goïi laø gì? a. Hieän thöïc b. Keát quaû c. Hieän töôïng Caâu 19: Moät nguyeân nhaân nhaát ñònh trong nhöõng hoaøn caûnh nhaát ñònh chæ coù theå gaây ra keát quaû nhaát ñònh , ñieàu ñoù bieåu hieän tính chaát gì cuûa quan heä nhaân quaû ? a. Tính khaùch quan b. Tính phoå bieán c. Tính taát yeáu Caâu 20: Khoâng coù hieän töôïng naøo khoâng coù nguyeân nhaân, ñieàu ñoù bieåu hieän tính chaát gì cuûa quan heä nhaân quaû? a. Tính khaùch quan b. Tính phoå bieán c. Tính taát yeáu Caâu 21 : Nguyeân nhaân maø thieáu chuùng thì keát quaû seõ khoâng theå xaûy ra, ñöôïc goïi laø nguyeân nhaân gì? a. Nguyeân nhaân chuû yeáu b. Nguyeân nhaân thöù yeáu c. Nguyeân nhaân beân trong Caâu 22 : Nguyeân nhaân chæ quyeát ñònh nhöõng ñaëc ñieåm nhaát thôøi, khoâng oån ñònh, caù bieät cuûa hieän töôïng ,ñöôïc goïi laø nguyeân nhaân gì? a. Nguyeân nhaân chuû yeáu b. Nguyeân nhaân thöù yeáu c. Nguyeân nhaân khaùch quan Caâu 23: Nguyeân nhaân quyeát ñònh söï hình thaønh , toàn taïi vaø phaùt trieån cuûa caùc keát caáu vaät chaát , ñöôïc goïi laø nguyeân nhaân gì? a. Nguyeân nhaân chuû yeáu b. Nguyeân nhaân khaùch quan c. Nguyeân nhaân beân trong Caâu 24: Nguyeân nhaân xuaát hieän vaø taùc ñoäng ñoäc laäp vôùi yù thöùc cuûa con ngöôøi, cuûa caùc giai caáp, caùc chính ñaûng v.v..ñöôïc goïi laø nguyeân nhaân gì? a. Nguyeân nhaân beân ngoaøi b. Nguyeân nhaân chuû yeáu c. Nguyeân nhaân khaùch quan Caâu 25: Phaïm truø duøng ñeå chæ nhöõng caùi do nhöõng nguyeân nhaân cô baûn, beân trong cuûa keát caáu vaät chaát quyeát ñònh vaø trong nhöõng ñieàu kieän nhaát ñònh phaûi xaûy ra ñuùng nhö theá chöù khoâng theå khaùc ñöôïc goïi laø gì ? a. Baûn chaát b. Taát nhieân 3
 4. c. Quy luaät Caâu 26: Phaïm truø duøng ñeå chæ nhöõng caùi khoâng phaûi do baûn thaân keát caáu cuûa söï vaät , maø do caùc nguyeân nhaân beân ngoaøi ,do söï ngaãu hôïp cuûa nhieàu hoaøn caûnh beân ngoaøi quyeát ñònh ; do ñoù noù coù theå xuaát hieän , coù theå khoâng xuaát hieän,ñöôïc goïi laø gì ? a. Hieän töôïng b. Ngaãu nhieân c. Khaû naêng Caâu 27 : Moät taùc phaåm ñöôïc vieát döôùi daïng buùt chieán cuûa Ph.AÊnghen ñöôïc V.I. Leânin ñaùnh giaù laø cuoán baùch khoa toaøn thö thaät söï cuûa Chuû nghóa coäng saûn. Taùc phaåm ñoù laø gì ? a. Taùc phaåm Choáng Ñuyrinh b. Taùc phaåm Bieän chöùng cuûa töï nhieân c. Taùc phaåm Tuyeân ngoân cuûa Ñaûng coäng saûn Caâu 28: Ñònh nghóa vaät chaát ñöôïc Leânin trình baøy trong taùc phaåm naøo? a. Buùt kyù trieát hoïc b. Nhaø nöôùc vaø caùch maïng c. Chuû nghóa duy vaät vaø Chuû nghóa kinh nghieäm pheâ phaùn Caâu 29: Ñònh nghóa veà vaän ñoäng ñöôïc Ph.AÊnghen trình baøy trong taùc phaåm naøo? a. Bieän chöùng cuûa töï nhieân b. Choáng Ñuyrinh c. Heä tö töôûng Ñöùc Caâu 30: Trong caùc boä phaän caáu thaønh cuûa yù thöùc, boä phaän naøo laø haït nhaân quan troïng vaø laø phöông thöùc toàn taïi cuûa yù thöùc ? a. Tình caûm b. Tri thöùc c. Nieàm tin Caâu 31 : Trong caùc quy luaät cuûa pheùp bieän chöùng duy vaät , quy luaät vaïch ra nguoàn goác ñoäng löïc cuûa söï phaùt trieån laø quy luaät naøo? a. Quy luaät chuyeån hoaù töø nhöõng söï thay ñoåi veà löôïng thaønh nhöõng söï thay ñoåi veà chaát vaø ngöôïc laïi b. Quy luaät thoáng nhaát vaø ñaáu tranh cuûa caùc maët ñoái laäp c. Quy luaät phuû ñònh cuûa phuû ñònh Caâu 32: Trong caùc quy luaät cuûa pheùp bieän chöùng duy vaät , quy luaät vaïch ra caùch thöùc cuûa söï phaùt trieån laø quy luaät naøo? a. Quy luaät chuyeån hoaù töø nhöõng söï thay ñoåi veà löôïng thaønh nhöõng söï thay ñoåi veà chaát vaø ngöôïc laïi b. Quy luaät thoáng nhaát vaø ñaáu tranh cuûa caùc maët ñoái laäp c. Quy luaät phuû ñònh cuûa phuû ñònh Caâu 33 : Trong caùc quy luaät cuûa pheùp bieän chöùng duy vaät ,quy luaät vaïch ra khuynh höôùng cuûa söï phaùt trieån laø quy luaät naøo? a. Quy luaät chuyeån hoaù töø nhöõng söï thay ñoåi veà löôïng thaønh nhöõng söï thay ñoåi veà chaát vaø ngöôïc laïi b. Quy luaät thoáng nhaát vaø ñaáu tranh cuûa caùc maët ñoái laäp c. Quy luaät phuû ñònh cuûa phuû ñònh Caâu 34 : Phuû ñònh bieän chöùng coù nhöõng ñaëc tröng cô baûn gì? 4
 5. a. Tính khaùch quan b. Tính keá thöøa c. Tính khaùch quan vaø tính keá thöøa Caâu 35: Trong quan nieäm veà con ngöôøi , Maïnh töû quan nieäm baûn tính con ngöôøi laø gì? a. Baûn tính con ngöôøi laø thieän b. Baûn tính con ngöôøi laø aùc c. Baûn tính con ngöôøi thieän aùc laãn loän Caâu 36: Trong quan nieäm veà con ngöôøi , Tuaân töû quan nieäm baûn tính con ngöôøi laø gì? a. Baûn tính con ngöôøi laø thieän b. Baûn tính con ngöôøi laø aùc c. Baûn tính con ngöôøi thieän aùc laãn loän Caâu 37: Trong quan nieäm veà con ngöôøi , Khoång töû quan nieäm baûn tính con ngöôøi laø gì? a. Baûn tính con ngöôøi laø thieän b. Baûn tính con ngöôøi laø aùc c. Con ngöôøi sinh ra tính gaàn nhau nhöng do phong tuïc taäp quaùn neân xa nhau Caâu 38: Taùc phaåm vieát chung ñaàu tieân giöõa C.Maùc vaø Ph.AÊnghen laø taùc phaåm gì? a. Taùc phaåm Tuyeân ngoân cuûa Ñaûng coäng saûn b. Taùc phaåm Gia ñình thaàn thaùnh c. Taùc phaåm Tö baûn Caâu 39: Lôøi keâu goïi : “ Voâ saûn taát caû caùc nöôùc ñoaøn keát laïi” ñöôïc C.Maùc vaø Ph.AÊnghen trình baøy laàn ñaàu tieân trong taùc phaåm naøo? a. Taùc phaåm Tuyeân ngoân cuûa Ñaûng coäng saûn b. Taùc phaåm Gia ñình thaàn thaùnh c. Taùc phaåm Tö baûn Caâu 40 : Toaøn boä caùc hoaït ñoäng vaät chaát coù muïc ñích, mang tính lòch söû - xaõ hoäi cuûa con ngöôøi nhaèm caûi taïo töï nhieân vaø xaõ hoäi goïi laø gì? a. Thöïc teá b. Thöïc tieãn c. Thöïc toàn Caâu 41: Thöïc tieãn bao goàm caùc daïng hoaït ñoäng cô baûn naøo? a. Hoaït ñoäng chính trò- xaõ hoäi vaø hoaït ñoäng tinh thaàn b. Hoaït ñoäng saûn xuaát vaät chaát vaø hoaït ñoäng thöïc nghieäm khoa hoïc c. Hoaït ñoäng saûn xuaát vaät chaát , hoaït ñoäng chính trò- xaõ hoäi vaø hoaït ñoäng thöïc nghieäm khoa hoïc Caâu 42: Trong caùc ñaëc tröng döôùi ñaây veà giai caáp cuûa Leânin , ñaëc tröng naøo coù vò trí quan troïng nhaát? a. Quan heä sôû höõu khaùc nhau veà tö lieäu saûn xuaát b. Khaùc nhau veà vai troø trong toå chöùc lao ñoäng xaõ hoäi , trong toå chöùc quaûn lyù saûn xuaát c. Khaùc nhau veà phöông thöùc thu nhaän cuûa caûi xaõ hoäi Caâu 43: “ Caùc nhaø trieát hoïc ñaõ chæ giaûi thích theá giôùi baèng nhieàu caùch khaùc nhau , song vaán ñeà laø caûi taïo theá giôùi “ .C. Maùc trình baøy luaän ñieåm treân trong taùc phaåm naøo? a. Taùc phaåm luaän cöông veà Phoiôbaéc 5
 6. b. Gia ñình thaàn thaùnh c. Heä tö töôûng Ñöùc Caâu 44: Trình ñoä thaáp cuûa yù thöùc xaõ hoäi goïi laø gì? a. YÙ thöùc thöôøng ngaøy b. YÙ thöùc lyù luaän c. Heä tö töôûng Caâu 45 : Trình ñoä cao cuûa yù thöùc xaõ hoäi goïi laø gì? a. YÙ thöùc thöôøng ngaøy b. Taâm lyù xaõ hoäi c. YÙ thöùc lyù luaän Caâu 46: Khaùi nieäm trieát hoïc duøng ñeå chæ söï thoáng nhaát giöõa löôïng vaø chaát, noù laø khoaûng giôùi haïn maø trong ñoù söï thay ñoåi veà löôïng chöa laøm cho chaát thay ñoåi goïi laø gì? a. Ñoä b. Ñieåm nuùt c. Nhaûy voït Caâu 47: Khaùi nieäm trieát hoïc duøng ñeå chæ giai ñoaïn chuyeån hoaù veà chaát cuûa söï vaät do nhöõng thay ñoåi veà löôïng tröôùc ñoù gaây ra goïi laø gì? a. Ñoä b. Böôùc nhaûy c. Ñieåm nuùt Caâu 48: Nhöõng ñieåm giôùi haïn maø taïi ñoù söï thay ñoåi veà löôïng seõ laøm thay ñoåi chaát cuûa söï vaät goïi laø gì? a. Ñoä b. Böôùc nhaûy c. Ñieåm nuùt Caâu 49 :Phaïm truø duøng ñeå chæ söï toång hôïp taát caû caùc maët , caùc yeáu toá, caùc quaù trình taïo neân söï vaät, ñöôïc goïi laø gì? a. Baûn chaát b. Noäi dung c. Taát nhieân Caâu 50: Phaïm truø duøng ñeå chæ phöông thöùc toàn taïi vaø phaùt trieån cuûa söï vaät , laø heä thoáng caùc moái lieân heä töông ñoái beàn vöõng giöõa caùc yeáu toá cuûa noù, ñöôïc goïi laø gì? a. Noäi dung b. Hình thöùc c. Baûn chaát Caâu 51: Taùc phaåm naøo mang teân cuûa C. Maùc nhöng laø saûn phaåm cuûa caû C. Maùc vaø Ph. AÊnghen ñöôïc Leânin ñaùnh giaù laø “ Taùc phaåm chuû yeáu vaø cô baûn trình baøy chuû nghóa xaõ hoäi khoa hoïc” ? a. Gia ñình thaàn thaùnh b. Heä tö töôûng Ñöùc c. Tö baûn Caâu 52: Nhöõng bieåu hieän cô baûn cuûa toàn taïi xaõ hoäi bao goàm nhöõng yeáu toá naøo? a. Phöông thöùc saûn xuaát vaø ñieàu kieän daân soá b. Ñieàu kieän daân soá vaø hoaøn caûnh ñòa lyù 6
 7. c. Phöông thöùc saûn xuaát ,ñieàu kieän daân soá vaø hoaøn caûnh ñòa lyù Caâu 53: YÙ thöùc xaõ hoäi do toàn taïi xaõ hoäi quyeát ñònh, nhöng yù thöùc xaõ hoäi coù tính ñoäc laäp töông ñoái cuûa noù. Tính ñoäc laäp töông ñoái aáy theå hieän nhö theá naøo? a. YÙ thöùc xaõ hoäi thöôøng laïc haäu so vôùi toàn taïi xaõ hoäi , yù thöùc xaõ hoäi coù tính keá thöøa lòch söû b. YÙ thöùc xaõ hoäi coù theå vöôït tröôùc toàn taïi xaõ hoäi , caùc hình thaùi yù thöùc xaõ hoäi coù theå taùc ñoäng qua laïi laãn nhau vaø yù thöùc xaõ hoäi taùc ñoäng trôû laïi toàn taïi xaõ hoäi c. Caû naêm bieåu hieän treân Caâu 54 : Moïi söï thay ñoåi vaø moïi quaù trình dieãn ra trong vuõ truï , keå töø söï thay ñoåi vò trí ñôn giaûn cho ñeán tö duy , ñöôïc khaùi quaùt baèng khaùi nieäm gì? a. Khaùi nieäm phaùt trieån b. Khaùi nieäm tieán boä c. Khaùi nieäm vaän ñoäng Caâu 55: Tri thöùc cuûa con ngöôøi phuø hôïp vôùi hieän thöïc khaùch quan ñaõ ñöôïc thöïc tieãn kieåm nghieäm ñöôïc khaùi quaùt baèng khaùi nieäm gì? a. Lyù luaän b. Chaân lyù c. Nhaän thöùc Caâu 56: Hieän töôïng cuûa söï bieán ñoåi coù tính chaát böôùc ngoaët vaø coù söï thay ñoåi caên baûn veà chaát trong moïi lónh vöïc ñôøi soáng xaõ hoäi , ñöôïc khaùi quaùt baèng khaùi nieäm gì? a. Phaùt trieån b. Vaän ñoäng c. Caùch maïng xaõ hoäi Caâu 57: Ai laø ngöôøi ñaõ neâu ra quan ñieåm: “ Daân vi quyù, xaõ taéc thöù chi , quaân vi khinh” ? a. Khoång töû b. Maïnh töû c. Tuaân töû Caâu 58: Luaän aùn tieán só trieát hoïc cuûa C. Maùc coù mang teân 2 nhaø trieát hoïc Hy laïp coå ñaïi. Hoï laø ai? a. Lôxip vaø Ñeâmoâcrít b. Ñeâmoâcrít vaø EÂpiquya c. Ñeâmoâcrít vaø Heâracôlít Caâu 59: Ngöôøi noùi caâu noùi noåi tieáng : “ Toâi tö duy, vaäy toâi toàn taïi” . OÂng laø ai? a. Ph. Beâcôn b. R. Ñeâcaùctô c. I.Cantô Caâu 60: Moät ñaïi bieåu noåi tieáng cuûa Chuû nghóa duy vaät Ñöùc theá kyû 19, trieát hoïc cuûa oâng laø moät trong nhöõng tieàn ñeà lyù luaän cuûa trieát hoïc Maùc, oâng laø ai? a. I.Cantô b. L. Phoiôbaéc c. Ph.Heâghen Caâu 61 : OÂng cho raèng ñeå nhaän thöùc ñöôïc chaân lyù thì ngöôøi ta phaûi “hoài töôûng” laïi nhöõng gì maø linh hoàn baát töû ñaõ quan saùt ñöôïc.OÂng laø ai? 7
 8. a. Ñeâmoâcrít b. Platon c. Heâracôlít Caâu 62 :OÂng laø thuû töôùng cuûa moät quoác gia ôû Chaâu AÂu ,nhöng ngöôøi ñôøi sau laïi bieát ñeán teân oâng vôùi tö caùch laø moät nhaø trieát hoïc. OÂng laø ai? a. R. Ñeâcaùctô b. Ph. Beâcôn c. I.Cantô Caâu 63: OÂng ñöôïc coi laø nhaø trieát hoïc Hy laïp coå ñaïi ñaàu tieân neâu ra khaùi nieäm khoâng gian. OÂng laø ai? a. Ñeâmoâcrít b. Platon c. Heâracôlít Caâu 64: OÂng laø cha ñeû cuûa thuyeát töong ñoái.OÂng laø ai? a. Niutôn b. Anhxtanh c. R. Ñeàcaùctô Caâu 65: OÂng laø taùc giaû cuûa taùc phaåm noåi tieáng : “ Lòch söû töï nhieân phoå thoâng vaø lyù thuyeát baàu trôøi“.OÂng laø ai? a. Aristote b. Platon c. I.Cantô Caâu 66: Choïn quan ñieåm ñuùng nhaát trong caùc quan ñieåm sau: a. Vaän ñoäng laø phöông thöùc toàn taïi cuûa vaät chaát b. Khoâng gian, thôøi gian laø nhöõng phöông thöùc toàn taïi cuûa vaät chaát c. Vaän ñoäng ,khoâng gian, thôøi gian laø nhöõng phöông thöùc toàn taïi cuûa vaät chaát Caâu 67 : Loaïi maâu thuaãn ñaëc thuø chæ coù trong lónh vöïc xaõ hoäi laø : a. Maâu thuaãn chuû yeáu vaø maâu thuaãn thöù yeáu b. Maâu thuaãn cô baûn vaø maâu thuaãn khoâng cô baûn c. Maâu thuaãn ñoái khaùng vaø maâu thuaãn khoâng ñoái khaùng Caâu 68: Quy luaät naøy khaúng ñònh tính taát thaéng cuûa caùi môùi ; cho neân phaûi coù quan ñieåm uûng hoä caùi môùi ; duõng caûm ñaáu tranh baûo veä caùi môùi; ñoù laø quy luaät gì? a. Quy luaät thoáng nhaát vaø ñaáu tranh cuûa caùc maët ñoái laäp b. Quy luaät chuyeån hoaù töø nhöõng thay ñoåi veà löôïng thaønh nhöõng thay ñoåi veà chaát vaø ngöôïc laïi c. Quy luaät phuû ñònh cuûa phuû ñònh Caâu 69: Phöông thöùc saûn xuaát bao goàm cauøc yeaùu toaù na#o? a. Cô sôû haï taàng vaø kieán truùc thöôïng taàng b. Löïc löôïng saûn xuaát vaø quan heä saûn xuaát c. Löïc löôïng saûn xuaát vaø cô sôû haï taàng 8
 9. Caâu 70 : Quan heä giöõ vai troø quyeát ñònh ñoái vôùi caùc quan heä khaùc trong quan heä giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi trong quaù trình saûn xuaát laø quan he# na#o? a. Quan heä sôû höõu veà tö lieäu saûn xuaát b. Quan heä toå chöùc , quaûn lyù vaø phaân coâng lao ñoäng c. Quan heä phaân phoái saûn phaåm lao ñoäng Caâu 71 : Cô sôû haï taàng cuûa moät hình thaùi kinh teá- xaõ hoäi laø gì? a. Toaøn boä quan heä saûn xuaát hôïp thaønh cô sôû kinh teá cuûa xaõ hoäi b. Toaøn boä nhöõng ñieàu kieän vaät chaát, nhöõng phöông tieän vaät chaát taïo thaønh cô sôû vaät chaát- kyõ thuaät cuûa xaõ hoäi c. Toaøn boä nhöõng ñieàu kieän vaät chaát, nhöõng phöông tieän vaät chaát vaø nhöõng con ngöôøi söû duïng noù ñeå tieán haønh caùc hoaït ñoäng xaõ hoäi Caâu 72: S## phaùt trieån cuûa caùc hình thaùi kinh teá - xaõ hoäi laø : a. Quaù trình lòch söû höôùng theo yù chí cuûa giai caáp caàm quyeàn b. Quaù trình lòch söû töï nhieân c. Quaù trình lòch söû höôùng theo yù chí cuûa Ñaûng caàm quyeàn Caâu 73: Choïn quan ñieåm ñuùng nhaát trong caùc quan ñieåm sau : a. Ñaáu tranh giai caáp laø ñoäng löïc phaùt trieån cuûa xaõ hoäi b. Ñaáu tranh giai caáp laø moät trong nhöõng ñoäng löïc phaùt trieån cuûa xaõ hoäi c. Ñaáu tranh giai caáp laø moät trong nhöõng ñoäng löïc phaùt trieån cuûa xaõ hoäi coù giai caáp Caâu 74: Chuû theå cuûa lòch söû, löïc löôïng saùng taïo chaân chính ra lòch söû laø : a. Vó nhaân , laõnh tuï b. Nhaân daân lao ñoäng c. Quaàn chuùng nhaân daân Caâu 75 : Choïn quan ñieåm ñuùng nhaát trong caùc quan ñieåm sau : a. Toàn taïi xaõ hoäi coù tröôùc, yù thöùc xaõ hoäi coù sau, toàn taïi xaõ hoäi quyeát ñònh yù thöùc xaõ hoäi b. Toàn taïi xaõ hoäi coù tröôùc, yù thöùc xaõ hoäi coù sau, toàn taïi xaõ hoäi quyeát ñònh yù thöùc xaõ hoäi nhöng yù thöùc xaõ hoäi coù theå taùc ñoäng trôû laïi toàn taïi xaõ hoäi c. Toàn taïi xaõ hoäi vaø yù thöùc xaõ hoäi ra ñôøi ñoàng thôøi vôùi nhau nhöng toàn taïi xaõ hoäi quyeát ñònh yù thöùc xaõ hoäi Caâu 76: Caùch vieát naøo sau ñaây laø ñuùng: a. Hình thaùi kinh teá cuûa xaõ hoäi b. Hình thaùi kinh teá , xaõ hoäi c. Hình thaùi kinh teá - xaõ hoäi 9
 10. Caâu 77: Cô sôû haï taàng cuûa xaõ hoäi laø: a. Ñöôøng xaù, caàu coáng, saân bay, beán caûng v..v.. b. Toaøn boä cô sôû vaät chaát cuûa xaõ hoäi c. Toaøn boä quan heä saûn xuaát cuûa xaõ hoäi hôïp thaønh cô sôû kinh teá cuûa xaõ hoäi Caâu 78: Phaïm truø duøng ñeå chæ söï toång hôïp taát caû nhöõng maët , nhöõng moái lieân heä taát nhieân töông ñoái oån ñònh beân trong söï vaät, quy ñònh söï vaän ñoäng vaø phaùt trieån cuûa söï vaät ñoù , ñöôïc goïi laø gì? a. Baûn chaát b. Noäi dung c. Taát nhieân Caâu 79: Phaïm truø duøng ñeå chæ söï bieåu hieän cuûa nhöõng maët, nhöõng moái lieân heä cuûa söï vaät ra beân ngoaøi ñöôïc goïi laø gì? a. Hieän töôïng b. Hình thöùc c. Ngaãu nhieân Caâu 80: Phaïm truø duøng ñeå chæ nhöõng gì hieän chöa coù, nhöng seõ coù, seõ tôùi khi coù caùc ñieàu kieän töông öùng , ñöôïc goïi laø gì? a. Ngaãu nhieân b. Khaû naêng c. Baûn chaát Caâu 81 : Tröôøng phaùi trieát hoïc thöøa nhaän vaïn vaät chæ laø theå thoáng nhaát,taùc ñoäng vaø chuyeån hoaù laãn nhau giöõa 3 yeáu toá laø sativa ( nheï nhaøng, thuaàn khieát) , razas ( tích cöïc, naêng ñoäng) vaø tamas ( naëng, yø) laø tröôøng phaùi naøo? a. Tröôøng phaùi Veâñanta b. Tröôøng phaùi Samkhya c. Tröôøng phaùi Yoga Caâu 82: Tröôøng phaùi trieát hoïc cho raèng , nguyeân töû (Anu) laø baûn nguyeân duy nhaát taïo neân vaïn vaät trong theá giôùi laø tröôøng phaùi naøo? a. Tröôøng phaùi Mimansa b. Tröôøng phaùi Nyaya c. Tröôøng phaùi Lokayata Caâu 83 : Tröôøng phaùi trieát hoïc cho raèng vaïn vaät(keå caû con ngöôøI ) ñeàu ñöôïc taïo neân töø 4 yeáu toá laø: ñaát, nöôùc, löûa vaø gioù ; laø tröôøng phaùi trieát hoïc naøo? a. Tröôøng phaùi Lokayata b. Tröôøng phaùi Vaiseâsika c. Tröôøng phaùi Mimansa Caâu 84: Ngöôøi ñöa ra Hoïc thuyeát kieâm aùi noåi tieáng. OÂng laø ai? a. Tuaân töû b. Maëc töû c. Döông Chu Caâu 85 : Taleùt laø nhaø trieát hoïc thuoäc tröôøng phaùi trieát hoïc naøo ? a. Tröôøng phaùi Mileâ b. Tröôøng phaùi EÂleâ 10
 11. c. Tröôøng phaùi Nguyeân töû luaän Caâu 86: Ngöôøi tuyeân boá : “ Khoâng ai taém ñöôïc hai laàn trong cuøng moät doøng soâng “. OÂng laø ai? a. Anaximen b. Heâracôlít c. Taleùt Caâu 87 : OÂng cho raèng : “ Söï soáng phaùt sinh töø nhöõng vaät theå aåm öôùt, döôùi taùc duïng cuûa nhieät ñoä. Nöôùc vaø buøn laø moâi tröôøng hình thaønh söï soáng “. OÂng laø ai? a. Heâracôlít b. Ñeâmoâcrít c. EÂpiquya Caâu 88: OÂng cho raèng con soá laø baûn nguyeân cuûa theá giôùi, laø baûn chaát cuûa söï vaät.OÂng laø ai? a. Ôcôlít b. Pytago c. Ñeâmoâcrít Caâu 89: Ngöôøi ñöa ra apoâri Asin vaø con ruøa. OÂng laø ai? a. Deânoâng b. Xoâcraùt c. Platon Caâu 90 : Theo oâng con ngöôøi muoán soáng haïnh phuùc phaûi duøng lyù trí ñeå chieâm nghieäm nhöõng yù töôûng vaø khaéc phuïc nhöõng duïc voïng vaät chaát thaáp heøn, giuùp linh hoàn thoaùt khoûi goâng cuøm cuûa nhaø tuø theå xaùc.OÂng laø ai? a. Heâracôlít b. Ñeâmoâcrít c. Platon Caâu 91: OÂng cho raèng : Toàn taïi noùi chung phaûi xuaát phaùt töø 4 nguyeân nhaân cô baûn laø vaät chaát ( vaät lieäu ), hình thöùc (hình daïng), vaän ñoäng ( thao taùc) vaø muïc ñích ( cöùu caùnh).OÂng laø ai? a. Platon b. Heâracôlít c. Arixtoát Caâu 92: OÂng choáng laïi Chuû nghóa kinh vieän , vaïch traàn söï doái traù löøa bòp cuûa Giaùo hoäi neân toaø aùn Giaùo hoäi ñaõ thieâu soáng oâng . OÂng laø ai? a. Galileâ b. Brunoâ c. Xoâcraùt Caâu 93 : OÂng laø ngöôøi saùng laäp ra phöông phaùp quy naïp khoa hoïc hay quy naïp döïa treân moái lieân heä nhaân quaû. OÂng laø ai? a. R. Beâcôn b. Ñônxcoát c. Ph. Beâcôn Caâu 94: “ Nghi ngôø phoå bieán” laø cô sôû phöông phaùp luaän trieát hoïc cuûa oâng. OÂng laø ai? a. Ph. Beâcôn b. Xpinoâda 11
 12. c. R.Ñeâcaùctô Caâu 95: OÂng coi con ngöôøi laø daïng thöùc cuûa thöïc theå, laø saûn phaåm cuûa giôùi töï nhieân vaø laø muïc ñích cuoái cuøng cuûa trieát hoïc. OÂng laø ai? a. Xpinoâda b. R.Ñeâcaùctô c. Ph. Beâcôn Caâu 96: OÂng laø nhaø trieát hoïc, nhaø vaên, nhaø soaïn kòch noåi tieáng. OÂng laø ngöôøi saùng laäp vaø laõnh ñaïo phaùi khai saùng Phaùp nöûa ñaàu theá kyû 18.OÂng laø ai? a. Moângteùcxkiô b. Lameùtôri c. Vonte Caâu 97 : OÂng laø taùc giaû cuûa taùc phaåm noåi tieáng : “Baøn veà kheá öôùc xaõ hoäi”. OÂng laø ai? a. Ruùtxoâ b. Ñiñôroâ c. Vonte Caâu 98 : OÂng laø ngöôøi ñöa ra lyù luaän veà aêntinoâmi noåi tieáng. OÂng laø ai? a. Phich tô b. I. Cantô c. Sen linh Caâu 99 : OÂng cho raèng : “ Khoâng phaûi Thöôïng ñeá sinh ra con ngöôøi maø chính con ngöôøi ñaõ sinh ra Thöôïng ñeá “. OÂng laø ai? a. I. Cantô b. Ph. Heâghen c. L.Phoiôbaêc Caâu 100 : OÂng laø nhaø trieát hoïc – baùc hoïc vó ñaïi nhaát, ngöôøi hoaøn chænh neàn trieát hoïc duy taâm bieän chöùng coå ñieån Ñöùc . OÂng laø ai? a. I. Cantô b. Ph. Heâghen c. L.Phoiôbaêc 12

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản