intTypePromotion=1

Áp dụng tư duy khoa học vào các vấn đề quản lý

Chia sẻ: Diemanh Diemanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
296
lượt xem
90
download

Áp dụng tư duy khoa học vào các vấn đề quản lý

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một khái niệm là một tập hợp những ý nghĩa hoặc những đặc tính liên quan tới những sự kiện, đối tượng, điều kiện, tình huống, và các hành vi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Áp dụng tư duy khoa học vào các vấn đề quản lý

  1. Phương pháp Nghiên c u Ngu n c a Ki n th c Chng 2: • Các nhà th c nghi m n l c trong vi c ÁP D NG TƯ DUY KHOA H C VÀO mô t , gi i thích, và d báo thông qua CÁC V N ð QU N LÝ vi c quan sát • Nh ng nhà duy lý tin r ng t t c ki n th c có th rút ra, suy ra t nh ng quy lu t ñã bi t ho c t nh ng hi n tư ng, s th t Nguy n H u Lam Tr n Quang Trung c a t nhiên lam@ueh.edu.vn tqt@ueh.edu.vn • Nh ng ngư i n m quy n l c 2-1 2-2 Các phong cách tư duy Nh ng Nguyên t c C t lõi c a Nghiên c u Khoa h c Ch nghĩa duy lý 1. Quan sát tr c ti p các hi n tư ng (Nh ng minh ch ng có c u trúc chính th c) 2. Các th t c, phương pháp, và bi n nghiên c u Nguyên lý ñư c ñ nh nghĩa m t cách rõ ràng Phương pháp 3. Các gi thi t có th ñư c ki m ñ nh thông qua S th t hi n nhiên khoa h c th c nghi m Ch nghĩa lý tư ng Th m quy n Ch nghĩa th c (Nh ng ý tư ng nghi m (D li u 4. Kh năng lo i tr các gi thi t khác mang tính di n d ch c th có th quan cao) Nghiên c u sát) 5. S phán quy t b ng th ng kê c a các k t lu n Tình hu ng Ý ki n không 6. M t quá trình t ñi u ch nh ñư c ki m ñ nh Ch nghĩa hi n th c 2-3 (Quá trình phi chính th c) 2-4 Các Phương pháp Truy n ñ t Cách l p lu n quan tr ng trong nghiên c u • Mô t /Trình bày (Exposition) • Suy di n – Các báo cáo mô t thư ng không trình bày • Ti n ñ (l p lu n) ñư c gán cho m t k t ho c ñưa ra các nguyên nhân lu n ph i phù h p v i th gi i th c (s • Lý l , l p lu n (Argument) th t) – Cho phép gi i thích, di n d ch, b o v , • K t lu n ph i ñư c rút ra t ti n ñ (có giá thách th c, và khám phá các ý nghĩa tr ) • Quy n p 2-5 2-6 Nguy n H u Lam & Tr n Quang Trung 1
  2. Phương pháp Nghiên c u T i sao doanh s bán không tăng? T i sao vi c th c hi n c a Vinh l i quá kém? Quy n p Quy n p S th t 1: Chúng tôi khuy n mãi T i S th t 1: nhưng doanh s bán sao? Vinh th c hi n công không tăng T i sao? vi c không t t Suy di n: Khuy n mãi không hi u qu s không gia tăng doanh s bán Gi thi t: Vi c khuy n mãi ñư c Suy di n: Lư i bi ng là k t qu qu S th t 2: c a vi c ch m tr thái quá i u th c hi n t i gi thi t: ãi h Vinh thư ng xuyên ñi làm n m bán Vinh lư i uy ó ít i c kh anh s mu n i cc n: V ng do t iv y di g d n ong ngà Suy m gia tă i bi n tr i n : Lư ách hàng S th t 2: s là uy d i cho kh Chúng tôi th c hi n m t S S th t 3: g chính sách khuy n mãi cu c Vinh th c hi n ít cu c hi u qu và doanh s tăng g i hơn m c trung bình c a nh ng nhân viên khác 2-7 2-8 Các y u t quan tr ng trong m t lý thuy t Hi u bi t các Khái ni m • Các khái ni m (Concepts) • M t khái ni m là m t t p h p nh ng ý • Các khái ni m nghiên c u (Constructs) nghĩa ho c nh ng ñ c tính liên quan t i • Nh ng ñ nh nghĩa (Definitions) nh ng s ki n, ñ i tư ng, ñi u ki n, • Các bi n (Variables) tình hu ng, và các hành vi • Nh ng ñ nh ñ và gi thi t (Propositions and • Các khái ni m ñư c phát tri n theo th i Hypotheses) gian thông qua vi c ch p nh n và s • Các lý thuy t (Theories) d ng chung • Các mô hình (Models) 2-9 2-10 Hi u bi t các Khái ni m Khái ni m Nghiên c u • S thành công c a m t nghiên c u ph • Khái ni m nghiên c u (Construct): Là m t thu c vào: ý tư ng, hay hình tư ng ñư c t o ra m t M c ñ khái quát hóa m t cách rõ ràng cách c th cho m t nghiên c u hay cho M c ñ mà ngư i khác hi u nh ng khái m c ñích phát tri n lý thuy t. ni m mà ta s d ng 2-11 2-12 Nguy n H u Lam & Tr n Quang Trung 2
  3. Phương pháp Nghiên c u Khái ni m nghiên c u ch a ñ ng các khái ni m trong ví d v tái thi t k công vi c Các ñ nh nghĩa Tr u tư ng nh t “Khái ni m nghiên c u: S thích thú ñ i v i công vi c” • ð nh nghĩa theo t ñi n (Nh ng thành ph n nhà phân tích không bi t) • ð nh nghĩa v n hành “Khái ni m nghiên c u: K năng ngôn ng ” T v ng M c ñ tr u tư ng Cú ““Khái ni m nghiên c u pháp Ch t lư ng trình bày” Phát âm Format L i b n m t th o cách chính xác T cñ ñánh máy C th nh t 2-13 2-14 Các lo i Bi n Nghiên c u Các lo i Bi n Nghiên c u • ð c l p (Independent) Ví d : • Chi n d ch khuy n mãi (DL) s làm tăng ti t • Ph thu c (Dependent) ki m (PT) ñ c bi t khi quà t ng ñư c th c hi n • ði u ti t / Trung hòa (Moderating) (DH) ñ i v i nh ng ngư i ti t ki m nh ng kho n nh (KS). K t qu d n ñ n t vi c gia • Ngo i lai (Extraneous) tăng m c ñ ñ ng viên c a vi c ti t ki m (CT). • Can thi p (Intervening) • Vi c ngư i lao ñ ng t ki m soát ch t lư ng (DL) s làm gi m s lư ng c a linh ki n h ng (PT), khi các linh ki n này có th ñư c truy ra ngu n g c t ñâu(DH), trong m t dây chuy n l p ráp ñi n t (KS), b ng vi c thúc ñ y c m giác v trách nhi m c a ngư i lao ñ ng (CT). 2-15 2-16 Vai trò c a các gi thi t ð c tính c a các gi thi t nghiên c u t t • Ch d n phương hư ng c a nghiên c u M t gi thi t nghiên c u t t c n ñáp • Nh n d ng các s ki n, s th t có liên ng ba ñi u ki n: quan ðáp ng ñ y ñ m c tiêu c a gi thi t • Ch ra d ng thi t k nghiên c u nào là Có th ki m ñ nh phù h p Ph i t t hơn nh ng gi thi t c nh tranh • ðưa ra m t khung t ch c các k t lu n 2-17 2-18 Nguy n H u Lam & Tr n Quang Trung 3
  4. Phương pháp Nghiên c u Danh m c ki m tra Danh m c ki m tra cho vi c phát tri n gi thi t cho vi c phát tri n gi thi t ðáp ng ñ y ñ m c tiêu c a gi thi t Có th ki m ñ nh gi thi t có phơi bày ñi u ki n c a v n ñ ? gi thi t có s d ng nh ng k thu t ñư c gi thi t có nh n d ng m t cách rõ ràng nh ng s th t có liên quan và không có liên quan? ch p nh n? gi thi t có trình bày m t cách rõ ràng ñi u ki n, qui gi thi t có ñòi h i m t s gi i thích sao mô, ho c phân ph i c a m t s bi n theo cách có ý cho phù h p v i nh ng qui lu t ñã bi t? nghĩa ñ i v i v n ñ nghiên c u (mô t )? gi thi t có gi i thích nh ng s th t t o ra nhu c u cho gi thi t có phơi bày nh ng k t c c ho c vi c gi i thích? nh ng ngu n g c có th rút ra cho m c gi thi t có ñ xu t d ng thi t k nghiên c u phù h p tiêu ki m ñ nh? nh t có th có? gi thi t có ñơn gi n, ñòi h i ít các ñi u gi thi t có ñưa ra m t khuôn kh cho t ch c các k t lu n ñư c rút ra? ki n ho c gi ñ nh? 2-19 2-20 Danh m c ki m tra Giá tr c a Lý thuy t cho vi c phát tri n gi thi t T t hơn nh ng gi thi t c nh tranh • Thu h p ph m vi các s ki n, s th t gi thi t có gi i thích nhi u s th t hơn các c n nghiên c u gi thi t c nh tranh? • G i ý các phương pháp nghiên c u nên gi thi t có gi i thích các s th t r ng l n ñư c s d ng ñ có k t qu t t nh t hơn các gi thi t c nh tranh? • G i ý m t h th ng phân lo i d li u gi thi t li u có ñư c ch p nh n như là m t gi thi t t t nh t không? • Tóm t t nh ng gì ñã bi t v ñ i tư ng nghiên c u • D ñoán v nh ng s ki n, hi n tư ng c n ñư c tìm ki m 2-21 2-22 Nguy n H u Lam & Tr n Quang Trung 4
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2