intTypePromotion=1
ADSENSE

Áp dụng tư duy khoa học vào các vấn đề quản lý

Chia sẻ: Diemanh Diemanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

299
lượt xem
91
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một khái niệm là một tập hợp những ý nghĩa hoặc những đặc tính liên quan tới những sự kiện, đối tượng, điều kiện, tình huống, và các hành vi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Áp dụng tư duy khoa học vào các vấn đề quản lý

  1. Phương pháp Nghiên c u Ngu n c a Ki n th c Chng 2: • Các nhà th c nghi m n l c trong vi c ÁP D NG TƯ DUY KHOA H C VÀO mô t , gi i thích, và d báo thông qua CÁC V N ð QU N LÝ vi c quan sát • Nh ng nhà duy lý tin r ng t t c ki n th c có th rút ra, suy ra t nh ng quy lu t ñã bi t ho c t nh ng hi n tư ng, s th t Nguy n H u Lam Tr n Quang Trung c a t nhiên lam@ueh.edu.vn tqt@ueh.edu.vn • Nh ng ngư i n m quy n l c 2-1 2-2 Các phong cách tư duy Nh ng Nguyên t c C t lõi c a Nghiên c u Khoa h c Ch nghĩa duy lý 1. Quan sát tr c ti p các hi n tư ng (Nh ng minh ch ng có c u trúc chính th c) 2. Các th t c, phương pháp, và bi n nghiên c u Nguyên lý ñư c ñ nh nghĩa m t cách rõ ràng Phương pháp 3. Các gi thi t có th ñư c ki m ñ nh thông qua S th t hi n nhiên khoa h c th c nghi m Ch nghĩa lý tư ng Th m quy n Ch nghĩa th c (Nh ng ý tư ng nghi m (D li u 4. Kh năng lo i tr các gi thi t khác mang tính di n d ch c th có th quan cao) Nghiên c u sát) 5. S phán quy t b ng th ng kê c a các k t lu n Tình hu ng Ý ki n không 6. M t quá trình t ñi u ch nh ñư c ki m ñ nh Ch nghĩa hi n th c 2-3 (Quá trình phi chính th c) 2-4 Các Phương pháp Truy n ñ t Cách l p lu n quan tr ng trong nghiên c u • Mô t /Trình bày (Exposition) • Suy di n – Các báo cáo mô t thư ng không trình bày • Ti n ñ (l p lu n) ñư c gán cho m t k t ho c ñưa ra các nguyên nhân lu n ph i phù h p v i th gi i th c (s • Lý l , l p lu n (Argument) th t) – Cho phép gi i thích, di n d ch, b o v , • K t lu n ph i ñư c rút ra t ti n ñ (có giá thách th c, và khám phá các ý nghĩa tr ) • Quy n p 2-5 2-6 Nguy n H u Lam & Tr n Quang Trung 1
  2. Phương pháp Nghiên c u T i sao doanh s bán không tăng? T i sao vi c th c hi n c a Vinh l i quá kém? Quy n p Quy n p S th t 1: Chúng tôi khuy n mãi T i S th t 1: nhưng doanh s bán sao? Vinh th c hi n công không tăng T i sao? vi c không t t Suy di n: Khuy n mãi không hi u qu s không gia tăng doanh s bán Gi thi t: Vi c khuy n mãi ñư c Suy di n: Lư i bi ng là k t qu qu S th t 2: c a vi c ch m tr thái quá i u th c hi n t i gi thi t: ãi h Vinh thư ng xuyên ñi làm n m bán Vinh lư i uy ó ít i c kh anh s mu n i cc n: V ng do t iv y di g d n ong ngà Suy m gia tă i bi n tr i n : Lư ách hàng S th t 2: s là uy d i cho kh Chúng tôi th c hi n m t S S th t 3: g chính sách khuy n mãi cu c Vinh th c hi n ít cu c hi u qu và doanh s tăng g i hơn m c trung bình c a nh ng nhân viên khác 2-7 2-8 Các y u t quan tr ng trong m t lý thuy t Hi u bi t các Khái ni m • Các khái ni m (Concepts) • M t khái ni m là m t t p h p nh ng ý • Các khái ni m nghiên c u (Constructs) nghĩa ho c nh ng ñ c tính liên quan t i • Nh ng ñ nh nghĩa (Definitions) nh ng s ki n, ñ i tư ng, ñi u ki n, • Các bi n (Variables) tình hu ng, và các hành vi • Nh ng ñ nh ñ và gi thi t (Propositions and • Các khái ni m ñư c phát tri n theo th i Hypotheses) gian thông qua vi c ch p nh n và s • Các lý thuy t (Theories) d ng chung • Các mô hình (Models) 2-9 2-10 Hi u bi t các Khái ni m Khái ni m Nghiên c u • S thành công c a m t nghiên c u ph • Khái ni m nghiên c u (Construct): Là m t thu c vào: ý tư ng, hay hình tư ng ñư c t o ra m t M c ñ khái quát hóa m t cách rõ ràng cách c th cho m t nghiên c u hay cho M c ñ mà ngư i khác hi u nh ng khái m c ñích phát tri n lý thuy t. ni m mà ta s d ng 2-11 2-12 Nguy n H u Lam & Tr n Quang Trung 2
  3. Phương pháp Nghiên c u Khái ni m nghiên c u ch a ñ ng các khái ni m trong ví d v tái thi t k công vi c Các ñ nh nghĩa Tr u tư ng nh t “Khái ni m nghiên c u: S thích thú ñ i v i công vi c” • ð nh nghĩa theo t ñi n (Nh ng thành ph n nhà phân tích không bi t) • ð nh nghĩa v n hành “Khái ni m nghiên c u: K năng ngôn ng ” T v ng M c ñ tr u tư ng Cú ““Khái ni m nghiên c u pháp Ch t lư ng trình bày” Phát âm Format L i b n m t th o cách chính xác T cñ ñánh máy C th nh t 2-13 2-14 Các lo i Bi n Nghiên c u Các lo i Bi n Nghiên c u • ð c l p (Independent) Ví d : • Chi n d ch khuy n mãi (DL) s làm tăng ti t • Ph thu c (Dependent) ki m (PT) ñ c bi t khi quà t ng ñư c th c hi n • ði u ti t / Trung hòa (Moderating) (DH) ñ i v i nh ng ngư i ti t ki m nh ng kho n nh (KS). K t qu d n ñ n t vi c gia • Ngo i lai (Extraneous) tăng m c ñ ñ ng viên c a vi c ti t ki m (CT). • Can thi p (Intervening) • Vi c ngư i lao ñ ng t ki m soát ch t lư ng (DL) s làm gi m s lư ng c a linh ki n h ng (PT), khi các linh ki n này có th ñư c truy ra ngu n g c t ñâu(DH), trong m t dây chuy n l p ráp ñi n t (KS), b ng vi c thúc ñ y c m giác v trách nhi m c a ngư i lao ñ ng (CT). 2-15 2-16 Vai trò c a các gi thi t ð c tính c a các gi thi t nghiên c u t t • Ch d n phương hư ng c a nghiên c u M t gi thi t nghiên c u t t c n ñáp • Nh n d ng các s ki n, s th t có liên ng ba ñi u ki n: quan ðáp ng ñ y ñ m c tiêu c a gi thi t • Ch ra d ng thi t k nghiên c u nào là Có th ki m ñ nh phù h p Ph i t t hơn nh ng gi thi t c nh tranh • ðưa ra m t khung t ch c các k t lu n 2-17 2-18 Nguy n H u Lam & Tr n Quang Trung 3
  4. Phương pháp Nghiên c u Danh m c ki m tra Danh m c ki m tra cho vi c phát tri n gi thi t cho vi c phát tri n gi thi t ðáp ng ñ y ñ m c tiêu c a gi thi t Có th ki m ñ nh gi thi t có phơi bày ñi u ki n c a v n ñ ? gi thi t có s d ng nh ng k thu t ñư c gi thi t có nh n d ng m t cách rõ ràng nh ng s th t có liên quan và không có liên quan? ch p nh n? gi thi t có trình bày m t cách rõ ràng ñi u ki n, qui gi thi t có ñòi h i m t s gi i thích sao mô, ho c phân ph i c a m t s bi n theo cách có ý cho phù h p v i nh ng qui lu t ñã bi t? nghĩa ñ i v i v n ñ nghiên c u (mô t )? gi thi t có gi i thích nh ng s th t t o ra nhu c u cho gi thi t có phơi bày nh ng k t c c ho c vi c gi i thích? nh ng ngu n g c có th rút ra cho m c gi thi t có ñ xu t d ng thi t k nghiên c u phù h p tiêu ki m ñ nh? nh t có th có? gi thi t có ñơn gi n, ñòi h i ít các ñi u gi thi t có ñưa ra m t khuôn kh cho t ch c các k t lu n ñư c rút ra? ki n ho c gi ñ nh? 2-19 2-20 Danh m c ki m tra Giá tr c a Lý thuy t cho vi c phát tri n gi thi t T t hơn nh ng gi thi t c nh tranh • Thu h p ph m vi các s ki n, s th t gi thi t có gi i thích nhi u s th t hơn các c n nghiên c u gi thi t c nh tranh? • G i ý các phương pháp nghiên c u nên gi thi t có gi i thích các s th t r ng l n ñư c s d ng ñ có k t qu t t nh t hơn các gi thi t c nh tranh? • G i ý m t h th ng phân lo i d li u gi thi t li u có ñư c ch p nh n như là m t gi thi t t t nh t không? • Tóm t t nh ng gì ñã bi t v ñ i tư ng nghiên c u • D ñoán v nh ng s ki n, hi n tư ng c n ñư c tìm ki m 2-21 2-22 Nguy n H u Lam & Tr n Quang Trung 4
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=299

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2