intTypePromotion=1

Bảng thanh toán tiền công tác phí

Chia sẻ: Minh Long | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
796
lượt xem
74
download

Bảng thanh toán tiền công tác phí

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Biểu mẫu quy định chế độ công tác phí - Bảng thanh toán tiền công tác phí

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng thanh toán tiền công tác phí

  1. Mã tài liệu: HC – 12 – BM06 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ Phiên bản: Ver 1.0 CÔNG TÁC, CÔNG TÁC PHÍ Ngày ban hành: 15/02/08 b¶n thanh to¸n tiÒn kho¸n c«ng t¸c phÝ §¬n vÞ: ……………………………… Th¸ng ….… n¨m 200 … Chøc danh TT Hä vµ tªn c«ng viÖc ®¶m  Sè tiÒn X¸c nhËn Ghi chó nhËn (1 (2) (3) (6) (7) (8) ) Céng B»ng ch÷: ……………………………………………………………………………………………………...         (Ban, phßng, ®¬n vÞ tr×nh)  Phª duyÖt Ngêi lËp Trëng ban, phßng KÕ to¸n trëng Tæng Gi¸m ®èc
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2