intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giàng 6 bài lí luận chính trị - Chuyên đề 1: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận của cách mạng Việt Nam

Chia sẻ: Nguyễn Thị Hiền Phúc | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:151

107
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận của cách mạng Việt Nam. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giàng 6 bài lí luận chính trị - Chuyên đề 1: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận của cách mạng Việt Nam

 1. TRUNG ƯƠNG ĐTN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM SÁU BÀI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Th.s. Bùi Văn Tuyển Giảng viên, Báo cáo viên Trung ương Đoàn Email: buituyencn27@gmail.com SĐT: 0976.226.944 TP. Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2016
 2. Bài 1: ChủN ỘI DUNG CHÍNH  nghĩa Mác ­ Lênin, t ư tưởng Hồ Chí Minh là  nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận của cách mạng Việt Nam.  Bài  2:  Đảng  Cộng  sản  Việt  Nam  ­  người  tổ  chức,  lãnh  đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt  Nam.  Bài 3:  Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của  Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hệ thống chính trị ở nước  ta hiện nay.  Bài 4: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ­ trường học xã hội chủ  nghĩa  của  thanh  niên,  người  bảo  vệ  quyền  và  lợi  ích  hợp  pháp của thanh niên Việt Nam.  Bài 5: Đoàn viên phấn đấu để trở thành lực lượng xung  kích cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt  Nam xã hội chủ nghĩa.  Bài  6:  Thanh  niên  Việt  Nam  trong  thời  kỳ  đẩy  mạnh  công nghiệp  hóa,  hiện  đại  hóa  đất  nước  và  hội  nhập  quốc 
 3. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ­ Cuốn “Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý  luận chính trị dành cho cán bộ Đoàn Thanh niên  cộng sản Hồ Chí Minh ở cơ sở” do Ban Tuyên  giáo Trung ương Đảng và Trung ương Đoàn phối  hợp biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia ­  Sự thật phát hành. ­ Cuốn “6 bài học lý luận chính trị dành cho đoàn  viên, thanh niên” do Nhà Xuất bản Thanh Niên  phát hành.
 4. TRUNG ƯƠNG ĐTN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM Chuyên đề 1 CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN,  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH – NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG,  KIM CHỈ NAM CHO HÀNH ĐỘNG CÁCH MẠNG  CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 5. NỘI DUNG I – Chủ nghĩa Mác – Lênin – học thuyết khoa học  và cách mạng trong thời đại ngày nay II – Tư tưởng Hồ Chí Minh – sự vận dụng và phát  triển sáng tạo chủ nghĩa  Mác – Lênin vào điều  kiện Việt Nam III­ Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội – sự vận  dụng sáng tạo chủ nghĩa  Mác – Lênin, Tư tưởng  Hồ Chí Minh vào điều kiện Việt Nam Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 5
 6. I – Chủ nghĩa Mác – Lênin – học thuyết khoa  học và cách mạng trong thời đại ngày nay Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 6
 7. 1. Sự ra đời của sự ra đời chủ nghĩa Mác §iÒu kiÖn  kinh tÕ  ­ x∙ hé i TiÒn ®Ò  lý luËn TiÒn ®Ò  kho a häc   tù nhiªn
 8. Chủ nghĩa  Mác – Lênin Điều kiện kinh tế ­  Tiền đề khoa học  xã hội Tây Âu vào  Nguồn gốc lý luận tự nhiên giữa thế kỷ XIX Nhu  Định  Củng  cầu  Học  GCVS luật  Kinh  Chủ  cố và  lý  thuyế Triết  bước  bảo  Học  tế  nghĩa  luận  t tiến  học  phát  lên vũ  toàn và  thuyết  chính  xã hội  của  hóa  cổ  triển  đài  chuyển  về tế  trị cổ  không  thực  của  điển  PTSX  chính  hóa  bào điển   tưởng  tiễn  Đác  Đứ c TBCN trị  năng  Anh Pháp cách  Uyn lượng mạng
 9. 1.2. Sự vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác  – Lênin trong các giai đoạn lịch sử (…) Đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác:  phê phán chủ nghĩa xét lại, cơ hội, tả  khuynh, hữu khuynh, giáo điều Làm phong phú  thêm quan điểm  Hiện thực hóa  DVLS nhất là lý  CN Mác vào  luận HTKTXH;  nước Nga đưa  Vai trò  đến thành công  làm rõ đặc trưng  của  của CNTB trong  cách mạng tháng  giai đoạn phát  Lênin 10 Nga, mở ra  triển mới… thời đại quá độ  lên CNXH
 10.    Cách mạng Tháng 10 nga  Thành công mở ra một kỷ  nguyên mới – kỷ nguyên  xã hội chủ nghĩa
 11. 1.2. Sự vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác  – Lênin trong các giai đoạn lịch sử (…) Ngày  nay,  chủ  nghĩa  Mác  –  Lênin  đã  và  đang  được  tiếp  tục vận dụng, bổ sung và phát triển
 12. 2. Ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác – Lênin  Kinh tế    Chủ nghĩa   Triết học  chính trị  xã hội  Mác­Lênin Mác­Lênin khoa học
 13. 2. Ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác – Lênin  TRIẾT HỌC
 14. Là khoa học  về những quy  luật chung  nhất của tự  Chủ nghĩa Duy vật  nhiên – xã hội  biện chứng và tư duy  Triết học  Mác­Lênin Trang bị cho  Chủ nghĩa Duy  con người thế  vật lịch sử giới quan,  phương pháp  luận  khoa học  để nhận thức  và cải tạo thế  giới
 15. 2. Ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác – Lênin   KINH TẾ CHÍNH TRỊ
 16. Chỉ rõ bản chất, những  quy luật kinh tế chủ yếu  hình thành, phát sinh, phát  triển và diệt vong của  Kinh tế  CNTB chính trị  Mác­ Những quy luật phát triển  Lênin của quan hệ sản xuất và  con đường xây dựng xã  hội mới – XHCSCN mà  giai đoạn đầu là CNXH
 17. 2. Ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác – Lênin  LÝ LUẬN VỀ CHỦ NGHĨA XàHỘI KHOA HỌC
 18. Sứ mệnh lịch sử của giai  cấp công nhân và cách mạng  xã hội chủ nghĩa Chủ  Những vấn đề có tính quy  nghĩa xã  luật trong tiến trình cách  hội khoa  mạng xã hội chủ nghĩa học Xây dựng CNXH hiện thực  và triển vọng
 19. 3. Những nội dung chủ yếu thể hiện bản chất  khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác –  Lênin (…) Bản chất khoa học thể hiện ở chỗ: ­  Là  kết  quả  kế  thừa  thành  tựu  trí  tuệ  của  nhân  loại ­  Là  hệ  thống  lý  luận  toàn  diện,  khoa  học,  cách  mạng hoàn chỉnh ­  Là  sự  thống  nhất  hữu  cơ  giữa  thế  giới  quan  khoa học và phương pháp luận Mácxít ­ Là một học thuyết mở, không ngừng đổi mới, tự  phát triển trong lòng trí tuệ của nhân loại
 20. 3. Những nội dung chủ yếu thể hiện bản chất khoa  học và cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin (…) Bản chất cách mạng  thể hiện ở chỗ: ­  Là  học  thuyết  duy  nhất  hướng  đến  mục  tiêu    là  giải  phóng  giai  cấp, giải phóng xã hội,  giải  phóng  con  người  và chỉ ra lực lượng, con  đường,  phương  thức  đạt mục tiêu đó
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2