intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Chính trị - Bài 2: Khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:59

135
lượt xem
21
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Chính trị - Bài 2: Khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh" với các nội dung khái niệm, nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh; một số nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chính trị - Bài 2: Khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh

 1. Bài 2 KHÁI QUÁT VỀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
 2. KẾT CẤU I. Khái niệm, nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh 1. Khái niệm 2. Nguồn gốc II. Một số nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh 1. Tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội,kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại 2. Tư tưởng về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân 3. Tư tưởng về đại đoàn kết toàn dân 4. Tư tưởng về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân 5. Tư tưởng về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư III. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay 1. Sự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 2. Nội dung chủ yếu của học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 3. I. Khái niệm, nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh 1. Khái niệm “Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống các quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại”
 4. 2. Nguồn gốc • Hoàn Tư tưởng Kế thừa, Chủ Phẩm cảnh HCM là sự tiếp thu nghĩa chất và lịch kế thừa và tinh hoa Mác – Lê năng lực sử phát triển văn hoá nin là Hồ Chí truyền phương nguồn Minh thống tốt Đông và gốc lý đẹp của phương luận chủ dân tộc Tây yếu Việt Nam
 5. 2.Nguồn gốc a. Bối cảnh lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX: + Xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của thực dân Pháp => Mâu thuẫn dân tộc nổi lên hàng đầu Thực dân Pháp đổ bộ lên bờ biển Đà Nẵng
 6. 2.Nguồn gốc a. Bối cảnh lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX: + Các phong trào yêu nước nổ ra theo các khuynh hướng tư tưởng (PK, DCTS, TS,…)…lần lượt giải đáp con đường cứu nước => thất bại PhongTRÀO PHONG trào yêu YÊUnước NƯỚCtheo khuy THEO XUhướng HƯỚNGdân chủ tưKIẾN PHONG sản Vua Hàm Phan BộiNghi Châu Tôn Thất Phan Thuyết Châu Trinh Hoàng Thái Nguyễn Hoa Học Thám
 7. 2.Nguồn gốc a. Bối cảnh lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu TK XX: + Thất bại của các phong trào yêu nước cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX => CMVN lâm vào cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước. => Thôi thúc người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước.
 8. 2.Nguồn gốc - Bối cảnh thời đại: + CNTB chuyển sang CNĐQ + Cách mạng tháng 10 Nga thành công + Quốc tế III thành lập => Đặc điểm và xu thế của thời đại. Đó là cơ sở quan trọng để Nguyễn Ái Quốc lựa chọn con đường cứu nước phù hợp với thực tiễn VN.
 9. 2.Nguồn gốc b. Truyền thống văn hóa dân tộc: + Chủ nghĩa yêu nước, ý chí bất khuất đấu tranh dựng nước và giữ nước. + Tinh thần nhân nghĩa, truyền Làng Sen – thống đoàn kết, tương thân quê nội Bác Hồ tương ái
 10. 2.Nguồn gốc b.Truyền thống văn hóa dân tộc: + Tinh thần lạc quan yêu đời + Dân tộc Việt Nam là một dân tộc cần cù, dũng cảm, thông minh, sáng tạo, sự tinh tế trong ứng xử, giản dị trong lối sống, biết quý trọng hiền tài… Bìa cuốn Ngục trung nhật ký
 11. 2.Nguồn gốc c. Tinh hoa văn hóa nhân loại + Văn hóa phương Đông • Nho Giáo: • Phật giáo: • Chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn Bàn thờ Phật ở Việt Nam Khổng tử
 12. 2.Nguồn gốc c. Tinh hoa văn hóa nhân loại + Văn hóa phương Tây: * Lý tưởng tự do bình đẳng, bác ái của cách mạng Pháp * Tư tưởng dân chủ nhân văn trong Tuyên ngôn độc lập Mỹ 1776, Tuyên ngôn Nhân quyền và dân quyền 1791 của Pháp * Lòng nhân ái, đức hy sinh của Thiên chúa giáo
 13. 2.Nguồn gốc d. Chủ nghĩa Mác - Lênin Chủ nghĩa Mác - Lênin là thế giới quan và phương pháp luận để Hồ Chí Minh xây dựng hệ thống tư tưởng của mình
 14. TDP xâm lược => P.trào k/c nổ Trong nước ra nhưng thất bại => đòi hỏi đường lối cứu nước mới Hoàn cảnh Chủ nghĩa đế quốc xuất hiện lịch sử CMTM Nga thành công=> thời Quốc tế đại quá độ lên CNXH QTCS thành lập Nguồn Chủ nghĩa yêu nước gốc Truyền thống Truyền thống đoàn kết văn hóa dân tộc Tinh thần lạc quan yêu đời Cần cù, dũng cảm, thông minh… Văn hóa phương Đông: Nho Tiền đề Tinh hoa giáo, Phật giáo… tư tưởng-lý luận văn hóa nhân loại Văn hóa phương Tây: lý tưởng tự do bình đẳng bác ái; tư Chủ nghĩa tưởng dân chủ nhân văn… Mác-Lênin Chủ nghĩa Mác - Lênin là thế giới quan và phương pháp luận
 15. 2.Nguồn gốc d. Phẩm chất và năng lực cá nhân Hồ Chí Minh - Tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, sự mẫn cảm chính trị đặc biệt. - Sự khổ công học tập nhằm chiếm lĩnh vốn tri thức phong phú của thời đại, vốn kinh nghiệm đấu tranh của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, phong trào công nhân quốc tế để có thể tiếp cận với chủ nghĩa Mác – Lênin. - Tâm hồn của một nhà yêu nước, thương dân, thương những người cùng khổ, sẵn sàng chịu đựng những hy sinh cao nhất vì độc lập của Tổ quốc, vì tự do, hạnh phúc của đồng bào.
 16. II. Một số nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh 1. Tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH: • Con đường duy nhất để giải phóng dân tộc là cách mạng vô sản; vấn đề dân tộc phải gắn liền với vấn đề giai cấp của giai cấp vô sản; độc lập dân tộc phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội
 17. 1. Tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại • Chủ nghĩa xã hội, theo tư tưởng Hồ Chí Minh là một chế độ do nhân dân lao động làm chủ; con người được giải phóng khỏi áp bức, bóc lột và bất công; là chế độ có nền kinh tế phát triển cao. • Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là nội dung cốt lõi xuyên suốt toàn bộ tư tưởng Hồ Chí Minh.
 18. 1. Tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại • Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại • Thứ nhất, cách mạng Việt Nam là một bộ phận trong cách mạng thế giới, ai làm cách mạng thế giới đều là đồng chí của Việt Nam • Thứ hai, phải gắn kết chặt chẽ giữa chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế vô sản • Thứ ba, phải giữ vững độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, dựa vào sức mình là chính, đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ quốc tế • Thứ tư, phải mở rộng quan hệ hữu nghị hợp tác, sẵn sàng làm bạn với tất cả các nước dân chủ;
 19. 2. Tư tưởng về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân - Nhà nước của dân: + Dân có quyền kiểm soát và giám sát các hoạt động của Nhà nước + Dân là chủ nhưng để thực hiện được quyền đó một cách thực sự thì Nhà nước phải làm sao cho dân biết hưởng quyền dân chủ, dùng quyền dân chủ của mình, dám nói, dám làm.
 20. 2. Tư tưởng về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân - Nhà nước do dân: Do dân bầu ra, dân ủng hộ, toàn dân có quyền tham gia ứng cử và bầu cử
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2