intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng chương 3 : lý thuyết bảng cân đối kế toán

Chia sẻ: Nguyen Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

166
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảng cân đối kế toán là một bảng báo cáo tài chính tổng hợp dùng để khái quát toàn bộ tài sản và nguồn hình thành tài sản đó tại một thời điểm nhất định. Biểu hiện phương pháp tổng hợp cân đối. Giá trị biểu hiện: Tiền. Tại một thời điểm nhất định.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng chương 3 : lý thuyết bảng cân đối kế toán

 1. 9/18/2011 B ng cân ñ i k toán Khái ni m b ng cân ñ i k toán K t c u b ng cân ñ i k toán Thành ph n b ng cân ñ i k toán Phân tích Hàng t n kho Phân tích tài s n dài h n Phân tích ngu n v n n và thuê mua B ng cân ñ i k toán là m t báo cáo tài chính t ng h p ph n ánh t ng quát toàn b giá tr tài s n hi n có và ngu n v n hình thành tài s n ñó c a doanh nghi p t i m t th i ñi m nh t ñ nh. B ng cân ñ i k toán ch phán ánh tr ng thái tài chính c a doanh nghi p t i th i ñi m l p báo cáo. 1
 2. 9/18/2011 G m 3 thành ph n cơ b n: - T ng tài s n (Assets) - T ng n (Liabilities) - Ngu n v n ch s h u (Capital/ Equity) Là ngu n l c kinh t , do công ty ki m soát, ñư c kỳ v ng mang l i l i ích kinh t trong tương lai. Tài s n ch ñư c ghi nh n khi: - Có l i ích kinh t ñi kèm - Tài s n có chi phí hay giá tr có th xác ñ nh m t cách ñáng tin c y. • Tài s n g m 2 nhóm: - Tài s n ng n h n - Tài s n dài h n Là các tài s n có th i gian s d ng nh hơn 1 năm tài chính ho c 1 chu kì k toán (tùy theo th i gian nào dài hơn). Tài s n ng n h n g m (s p x p theo kh năng thanh kho n c a tài s n): - Ti n và các kho n tương ñương ti n (Ch ng khoán thanh kho n r i ro th p có th i gian ñáo h n dư i 90 ngày) - Các kho n ñ u tư tài chính ng n h n (Marketable securities) (CK trên 90 ngày dư i 1 năm) 2
 3. 9/18/2011 - Các kho n ph i thu ng n h n (Có bao g m d phòng n khó ñòi - Hàng t n kho: TS công ty n m gi ñ bán hay s d ng trong vi c s n xu t - Chi phí tr trư c: là chi phí v n hành ñã ñư c tr trư c nhưng chưa nh n ñư c l i ích kinh t t kho n chi phí ñó. - Tài s n ng n h n khác Là tài s n có th i gian s d ng nhi u hơn 1 năm, bao g m: - TS h u hình (Tangible assets): là tài s n dài h n có d ng v t ch t ph c v cho các ho t ñ ng c a công ty như: ð t ñai, nhà xư ng, máy móc thi t b… - TS dài h n ñ oc ghi nh n t i nguyên giá (historical cost) tr ñi kh u hao lũy k - Chi phí l ch s bao g m: Chi phí mua trên hóa ñơn, chi phí v n chuy n và các chi phí khác ñ tài s n có th ho t ñ ng ñư c. TS vô hình (Intangible assets): Là TS không có hình thái v t ch t nhưng có th xác ñ nh ñư c giá tr và do doanh nghi p n m gi , s d ng trong s n xu t, kinh doanh, cung c p d ch v ho c cho các ñ i tư ng khác thuê phù h p v i tiêu chu n ghi nh n TSCð vô hình. Có 2 lo i TS vô hình: - TSVH xác ñ nh (Identifiable intangible asset): Là TS có th mua ñ c l p và g n li n v i 1 s quy n h n ñ c bi t trong m t th i h n nh t ñ nh - TSVH không xác ñ nh (Unidentifiable intangible asset): không th mua ñư c m t cách ñ c l p và có th i gian hư ng l i không xác ñ nh. (VD l i th thương m i – goodwill) 3
 4. 9/18/2011 Là các kho n gi m tr l i ích kinh t tương lai, phát sinh t nghĩa v c a m t doanh nghi p mà trong tương lai ph i chuy n giao tài s n hay cung c p d ch v cho ch th khác. Kho n nh n ñư c nhưng chưa h ch toán thành doanh thu trên b ng KQHðSXKD ho c/ và s ph i hoàn tr l i. Kho n ñã ñư c h ch toán trên b ng KQHðSXKD nhưng th c t chưa tr ti n. N bao g m: N ng n h n và n dài h n Bao g m : - Ph i tr ngư i bán - Vay n ng n h n - Ngư i mua tr ti n trư c (doanh thu chưa th c hi n) - Thu và các kho n ph i n p - Chi phí tr sau: CP ñã ñư c ghi nh n trên k t qu HðSXKD nhưng chưa ñ oc tr - D phòng ph i tr ng n h n 4
 5. 9/18/2011 Ph i tr ngư i bán dài h n Vay và n dài h n Thu thu nh p hoãn l i ph i tr D phòng tr c p m t vi c D phòng ph i tr dài h n Là ph n l i ích còn l i c a c ñông trong t ng tài sàn c a doanh nghi p sau khi ñã tr ñi n ⇒ VCSH = T ng tài s n – N • V n ch s h u g m: - V n c a c ñông - Ngu n kinh phí và qu khác V n góp: Là kho n v n góp c c ñông thương và c ñông ưu ñãi. M nh giá c a c phi u do pháp lu t quy ñ nh và ít có m i quan h v i giá th trư ng c a c phi u Th ng dư v n c ph n: Chênh l ch gi a giá phát hành l n ñ u v i m nh giá c a CP L i nhu n chưa phân ph i C phi u qu T ng thu nh p tích lũy: Bao g m: Chênh l ch ñánh giá l i tài s n, Chênh l ch t giá h i ñoái L i ích c ñông thi u s 5
 6. 9/18/2011 Là ph n v n ch s h u c a c ñông nh (có quy n bi u quy t nh hơn 50%) t i công ty con ñư c h p nh t vào công ty m trong trư ng h p công ty m không s h u 100% công ty con. Thư ng ch xu t hi n trên báo cáo h p nh t, cho bi t thông tin v t l s h u c a công ty m trong công ty con. Qu khen thư ng phúc l i Ngu n kinh phí Ngu n kinh phí ñã hình thành TSCð Tài s n ng n h n ròng (Net current asset) = TS ng n h n – n ng n h n => ph n ánh ho t ñ ng trong ng n h n c a doanh nghi p Tài s n ròng (net asset) = T ng tài s n – T ng n ph i tr = V n ch s h u c a doanh nghi p 6
 7. 9/18/2011 D ng tài kho n (account format): Tài s n ñư c trình bày c t bên trái, n và VCSH ñư c trình bày c t bên ph i (Ví d ) D ng báo cáo (Report format): Tài s n, n và VCSH ñư c trình bày trong 1 c t (Ví d ) Các kho n m c trên b ng CðKT ñư c phân lo i và trình bày thành t ng nhóm nh d a trên tính thanh kho n c a TS, tính ch t dài h n hay ng n h n c a TS và n . T i VN: M u B01-DN ñư c quy ñ nh t i quy t ñ nh s 15/2006 Giá tr ñư c xác ñ nh trên b ng CðKT có th là: - Giá g c (Historical cost): Là giá tr ñư c giao d ch t i th i ñi m mua - Giá tr h p lý (fair value): là giá tr mà t i ñó m t tài s n có th mua/bán ñư c hay m t kho n n có th ñư c thanh toán. => Giá tr tương ñ i khách quan - Chi phí thay th (Replacement cost): Giá tr có th xác ñ nh ñ thay th tài s n hi n t i/ kho n n - Giá tr hi n t i c a dòng ti n tương lai C n lưu ý gì khi phân tích giá tr c a tài s n và n trên b ng CðKT? Giá g c có th ñư c xác ñ nh và khách quan nhưng không phù h p v i phân tích vì giá tr tài s n và n thay ñ i liên t c qua th i gian Giá tr h p lý khá ch quan ph thu c doanh nghi p t nguy n n ñ nh Chi phí thay th không hoàn toàn phù h p v i ñi u ki n tính toán giá tr tài s n c a doanh nghi p. 7
 8. 9/18/2011 Hàng t n kho là tài s n: - ðư c gi l i ñ bán trong kỳ s n xu t, kinh doanh bình thư ng - ðang trong quá trình s n xu t, kinh doanh d dang - Nguyên li u, v t li u, công c , d ng c ñ s d ng trong quá trình s n xu t, kinh doanh ho c cung c p d ch v . Các lo i chi phí ñư c tính vào giá g c hàng t n kho bao g m: - Chi phí mua - Chi phí chuy n ñ i - Chi phí s n xu t chung c ñ nh (Chi phí s n xu t gián ti p ñư c phân b d a trên công su t bình thư ng c a máy móc s n xu t. - Các chi phí khác ñ mang hàng t n kho ñ n v trí hay ñi u ki n hi n t i. Chi phí không tính vào giá g c: - Chi phí nguyên li u, v t li u, chi phí nhân công và các chi phí s n xu t, kinh doanh khác phát sinh trên m c bình thương - Chi phí b o qu n hàng t n kho tr các kho n chi phí b o qu n hàng t n kho c n thi t cho quá trình s n xu t ti p theo và chi phí b o qu n quy ñ nh. - Chi phí bán hàng - Chi phí qu n lý doanh nghi p 8
 9. 9/18/2011 Xác ñ nh giá g c hàng t n kho c a công ty A d a trên các thông tin sau: Tuy nhiên, do th i ñi m ti p nh n và th i ñi m xu t hàng hóa khác nhau => xác ñ nh giá tr hàng t n kho và giá tr hàng hóa ñư c xu t kho là khó khăn. Có 4 phương pháp tính giá tr hàng t n kho: - Phương pháp theo giá ñích danh - Phương pháp bình quân gia quy n (Weighted average cost) - Phương pháp nh p trư c, xu t trư c (FIFO) - Phương pháp nh p sau, xu t trư c (LIFO) Phương pháp tính theo giá ñích danh: Giá hàng t n kho là giá g c th c t c a hàng t n kho ñó. Phương pháp này ñư c áp d ng v i doanh nghi p có ít lo i m t hàng ho c m t hàng n ñ nh và nh n di n ñư c Phương pháp bình quân gia quy n: Giá tr c a t ng lo i hàng t n kho ñư c tính theo giá tr trung bình c a t ng lo i hàng t n kho tương t ñ u kỳ và giá tr t ng lo i hàng t n kho ñư c mua ho c s n xu t trong kỳ 9
 10. 9/18/2011 Phương pháp nh p trư c xu t trư c (FIFO): áp d ng d a trên gi ñ nh là hàng t n kho ñư c mua trư c ho c s n xu t trư c thì ñư c xu t trư c và hàng t n kho còn l i cu i kỳ là hàng t n kho ñư c mua ho c s n xu t g n th i ñi m cu i kỳ Phương pháp nh p sau xu t trư c (LIFO) áp d ng d a trên gi ñ nh là hàng t n kho ñư c mua sau ho c s n xu t sau thì ñư c xu t trư c, và hàng t n kho còn l i cu i kỳ là hàng t n kho ñư c mua ho c s n xu t trư c ñó. Tính giá v n hàng bán và hàng t n kho cu i kỳ theo các phương pháp nêu trên, bi t: Khi giá hàng t n kho tăng, vi c l a ch n phương pháp xác ñ nh giá tr hàng t n kho có nh hư ng khá l n ñ n các kho n m c trên b ng CðKT, HðSXKD và b ng lưu chuy n ti n t . Trong trư ng h p giá hàng hóa liên t c bi n ñ ng , phương pháp FIFO ph n ánh chính xác hơn giá tr kinh t c a HTK và Giá v n hàng bán 10
 11. 9/18/2011 V n hóa chi tiêu (capital expenditure) và chi phí (expense): - Chi tiêu d ki n ñem l i l i ích kinh t trong nhi u kì k toán s ñư c v n hóa (ñư c tính vào tài s n trên b ng CðKT) => v n hóa chi tiêu (Capital expenditure) - Chi tiêu mà kh năng ñem l i l i ích kinh t trong tương lai không ch c ch n ñư c ghi nh n chi phí trên b ng KQHðSXKD => Chi phí (Expense) nh hư ng c a v n hóa chi phí và ghi nh n chi phí ñ i v i báo cáo TC c a doanh nghi p 11
 12. 9/18/2011 Th i gian s d ng h u ích (Useful life): Là th i gian mà TSCð h u hình phát huy ñư c tác d ng cho s n xu t, kinh doanh, ñư c tính b ng: - Th i gian mà doanh nghi p d tính s d ng TSCð h u hình ho c, - S lư ng s n ph m, ho c các ñơn v tính tương t mà DN d tính thu ñư c t vi c s d ng tài s n • Giá tr thanh lý (Salvage value): Là giá tr ư c tính thu ñư c khi h t th i gian s d ng h u ích c a TS • Gð doanh nghi p có th ñi u ch nh th i gian s d ng h u ích và giá tr còn l i ñ tác ñ ng ñ n TS và l i nhu n trên BCTC Sau khi v n hóa chi phí trên b ng cân ñ i k toán, hàng kì k toán, doanh nghi p ph i chuy n d n m t ph n chi phí sang báo cáo KQHðSXKD => Tính chi phí kh u hao TSCð (Depreciation). Có 3 phương pháp kh u hao TSCð: - Phương pháp kh u hao ñư ng th ng (Straight line method) - Kh u hao theo s d gi m d n (Accelerated depreciation method) - Kh u hao theo s lư ng s n ph m (unit of production method) Chi phí kh u hao hàng năm không thay ñ i trong su t th i gian s d ng h u ích c a TS Khi thay ñ i TGSD h u ích ho c thay ñ i giá tr thanh lý d ki n c a TS => tác ñ ng như th nào t i BCTC c a doanh nghi p? 12
 13. 9/18/2011 Chi phí kh u hao gi m d n trong su t th i gian s d ng h u ích c a TS Chi phí kh u hao ñư c tính theo s lư ng s n ph m ư c tính có th SX ra ñư c Công ty A mua m t thi t b có giá $550,000 v i th i gian s d ng hư ích d ki n là 5 năm và giá tr thanh lý d ki n là $50,000. Công ty d ki n s n xu t ñư c 20,000sp trong th i gian s d ng máy móc trong ñó 2 năm ñ u tiên SX 6,000sp; 3,000sp 2 năm ti p theo và 2,000 sp trong năm cu i cùng. Gi ñ nh m i năm doanh nghi p có doanh thu là $600,000 và chi phí ngoài kh u hao là $300,000. Thu su t thu TNDN là 30%. Hãy tính l i nhu n ròng và t su t l i nhu n c n biên c a công ty s d ng 3 phương pháp kh u hao khác nhau 13
 14. 9/18/2011 ð tu i TB c a TS = Kh u hao lũy k / Kh u hao hàng năm S năm kh u hao TB = nguyên giá TS/ kh u hao hàng năm S năm kh u hao còn l i = (nguyên giá – kh u hao lũy k ) / kh u hao hàng năm Cu i năm 2010, m t công ty có nguyên giá TSCð là 3 tri u USD, kh u hao lũy k 2.5tr USD, chi phí kh u hao hàng năm là 500,000 USD. Tính ñ tu i trung bình c a TS, s năm kh u hao trung bình và s năm kh u hao còn l i? Có nh n xét gì v trư ng h p này? Ngu n v n n - trái phi u: - Trái phi u là m t h p ñ ng trong ñó ngư i ñi vay (ngư i phát hành trái phi u) có nghĩa v thanh toán cho ngư i n m gi trái phi u (ngư i cho vay) theo các ñi u kho n c a h p ñ ng phát hành trái phi u bao g m lãi ñ nh kỳ và n g c khi ñáo h n. 14
 15. 9/18/2011 M nh giá (face value, par value): Là kho n ti n g c s ñư c tr cho ngư i n m gi trái phi u khi ñáo h n Lãi su t danh nghĩa – lãi su t cu ng phi u (Coupon rate): là t l lãi su t ghi trên TP dùng ñ tính kho n ti n lãi danh nghĩa (Coupon payment) Ti n lãi danh nghĩa là kho n ti n ngư i phát hành TP ph i tr cho ngư i c m trái phi u ñ nh kì. LS th trư ng là LS yêu c u c a ngư i n m gi TP, ph thu c m c ñ r i ro c a TP và m c LS chung trên th trư ng. Giá tr trái phi u ñư c tính b ng t ng giá tr hi n t i c a toàn b các kho n ti n ngư i phát hành ph i tr cho ngư i s h u TP, bao g m ti n lãi danh nghĩa ñ nh kỳ và ti n g c tr t i ngày ñáo h n. Trái phi u phát hành ngang giá (Par bond) là trái phi u ñư c phát hành v i giá b ng m nh giá c a TP, x y ra khi lãi su t th trư ng b ng lãi su t danh nghĩa c a TP. TP phát hành có chi t kh u (Discounted bond): Là trái phi u ñư c phát hành v i giá th p hơn m nh giá, x y ra khi lãi su t th trư ng cao hơn lãi su t danh nghĩa c a TP TP phát hành có ph tr i (Premium bond): là trái phi u ñư c phát hành v i giá l n hơn m nh giá, x a ra khi lãi su t th trư ng nh hơn lãi su t danh nghĩa c a TP. 15
 16. 9/18/2011 Lãi vay TP ghi nh n trên BCKQHðSXKD là tích s gi a s dư n TP ñ u kì nhân v i lãi su t th trư ng t i th i ñi m phát hành. Phân b ph tr i và chi t kh u TP ñ tính vào chi phí ñi vay t ng th i kì trong su t kì h n c a TP. Có 2 phương pháp phân b ph tr i ho c chi t kh u: - PP lãi su t th c t : kho n phân b ñư c tính b ng chênh l ch gi a chi phí lãi vay ph i tr v i s ti n lãi ph i tr hàng kì. - PP ñư ng th ng: kho n phân b ñư c chia ñ u trong su t kỳ h n vay M t trái phi u có m nh giá $1,000 v i lãi su t danh nghìa là 10%, tr lãi ñ nh kỳ 6 tháng/ l n. Kì h n c a TP là 4 năm. Lãi su t th trư ng là 9%. ð nh giá trái phi u này? ðây là trái phi u chi t kh u hay trái phi u ph tr i? Sau khi phát hành trái phi u, doanh nghi p ghi nh n chi phí lãi vay và ñi u ch nh s ti n vay như th nào? Doanh nghi p A phát hành trái phi u doanh nghi p v i m nh giá là $100, lãi su t cu ng phi u là 8%/ năm, tr lãi ñ nh kì hàng năm. Kì h n trái phi u là 5 năm, lãi su t th trư ng là 10%. ð nh giá trái phi u này? Trong th i gian phát hành trái phi u, doanh nghi p A ghi nh n trái phi u này trên b ng cân ñôi k toán và BCKQHðSXKD như th nào? 16
 17. 9/18/2011 TP phát hành t i m nh giá: B ng cân ñ i k toán: TS và n tăng cùng 1 lư ng b ng m nh giá. GT s sách c a n s không thay ñ i trong su t kỳ h n c a TP KQHðSXKD: Chi phí lãi vay = lãi danh nghĩa B ng LCTT: Ti n thu ñư c t phát hành TP là dòng ti n tài chính, kho n lãi danh nghĩa là dòng ti n t HðSXKD. Khi thanh toán n g c, dòng ti n ñó là dòng ti n tài chính TP phát hành chi t kh u: - B ng CðKT: Giá tr ghi s c a tài s n và n tăng thêm 1 lư ng b ng s ti n bán trái phi u. T i b t kì th i ñi m nào trong kì h n c a Tp, giá tr c a Tp ñ u b ng giá tr hi n t i c a các dòng ti n tương lai còn l i c a TP ñư c chi t kh u theo LS th trư ng t i th i ñi m ñáo h n. - Báo cáo KQHðSXKD: Chi phí lãi vay b ng lãi danh nghĩa + phân b chi t kh u. - B ng lưu chuy n ti n t : Ti n bán TP ñư c ghi vào dòng ti n t Hð Tài chính, ph n ti n lãi danh nghĩa ñư c ghi vào dòng ti n t HðSXKD. Vào ngày 31/12/2008, m t công ty phát hành TP v i ls danh nghĩa là 10%/năm, th i gian ñáo h n 3 năm và m nh giá là $10,000. Gi ñ nh công ty h ch toán lãi vay vào CP HðSXKD. Nêu cách th c ghi nh n trái phi u này vào b ng CðKT, báo cáo KQHðSXKD và báo cáo lưu chuy n ti n t trong năm 2009, 2010 bi t r ng lãi su t th trư ng t i th i ñi m phát hành là 12% 17
 18. 9/18/2011 V i trái phi u ph tr i: - B ng CðKT: Giá tr ghi s c a TP ph tr i cao hơn m nh giá. Ph n chênh l ch ñư c phân b d n qua các năm và ñư c tr vào giá tr ghi s c a TP làm cho giá tr ghi s gi m d n v m nh giá t i th i ñi m ñáo h n. - B ng KQHðSxKD: Chi phí lãi vay = lãi danh nghĩa – phân b ph tr i - B ng LCTT: Gi ng trái phi u chi t kh u Vào ngày 31/12/2008, m t công ty phát hành TP v i ls danh nghĩa là 10%/năm, th i gian ñáo h n 3 năm và m nh giá là $10,000. Gi ñ nh công ty h ch toán lãi vay vào CP HðSXKD. Nêu cách th c ghi nh n trái phi u này vào b ng CðKT, báo cáo KQHðSXKD và báo cáo lưu chuy n ti n t trong năm 2009, 2010 bi t r ng lãi su t th trư ng t i th i ñi m phát hành là 9% 18
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2