intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Cơ học kết cấu: Chương 1 - ThS. Võ Xuân Thạnh

Chia sẻ: Roong KLoi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

129
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của bài giảng phân tích sự cấu tạo hình học của hệ phẳng, các khái niệm, các loại liên kết, cách nối các miếng cứng thành hệ bất biến hình, nối một điểm với một miếng cứng, cách nối hai miếng cứng, nối ba miếng cứng, nối nhiều miếng cứng và trường hợp đặc biệt hệ dàn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cơ học kết cấu: Chương 1 - ThS. Võ Xuân Thạnh

B GIÁO D C & ðÀO T O<br /> TRƯ NG Cð CN& QT SONADEZI<br /> ------------------BÀI Gi NG: CƠ H C K T C U<br /> ThS. VÕ XUÂN TH NH<br /> <br /> I/. Các khái ni m m ñ u:<br /> 1/. H b t bi n hình: là lo i k t c u mà dư i tác<br /> d ng c a t i tr ng nó không thay ñ i d ng hình<br /> h c ban ñ u<br /> <br /> CHƯƠNG 1<br /> PHÂN TÍCH S C U T O HÌNH H C<br /> C A H PH NG<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3/. Bi n hình t c th i: là h mà dư i tác d ng<br /> c a t i tr ng nó thay ñ i d ng hình h c ban ñ u<br /> m t lư ng vô cùng bé<br /> <br /> 2/. H bi n hình: là h mà dư i tác d ng c a t i<br /> tr ng nó thay ñ i d ng hình h c ban ñ u m t<br /> lư ng h u h n<br /> <br /> A<br /> <br /> δ<br /> A’<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5/. B c t do: B c t do c a m t h chính là<br /> thông s ñ c l p ñ ñ xác ñ nh v trí c a h<br /> ñ i v i m t h khác ñư c xem là c ñ nh<br /> <br /> 4/. Mi ng c ng: mi ng c ng là m t h ph ng BBH<br /> <br /> x<br /> <br /> x<br /> ði m<br /> <br /> y<br /> <br /> Mi ng c ng<br /> <br /> y<br /> <br /> M t mi ng c ng có 3 b c t do<br /> 5<br /> <br /> 6<br /> <br /> 2/. Liên k t kh p<br /> <br /> II/. Các lo i liên k t<br /> A/. Liên k t ñơn gi n<br /> 1/. Liên k t thanh<br /> <br /> Tr c thanh<br /> <br /> 7<br /> <br /> 8<br /> <br /> 4/. Liên k t ph c t p: là liên k t n i nhi u mi ng<br /> c ng ( s mi ng c ng l n hơn hai ) D>2<br /> <br /> 3/. Liên k t hàn<br /> <br /> Ta có th g p hai lo i liên k t :<br /> Liên k t kh p b i: m t liên k t kh p b i<br /> tương ñương (D-1) liên k t kh p ñơn<br /> K= (D-1)<br /> Liên k t hàn b i: m t liên k t hàn b i tương<br /> ñương v i (D-1) liên k t hàn ñơn<br /> H= (D-1)<br /> 9<br /> <br /> 10<br /> <br /> III/. Cách n i các mi ng c ng thành h BBH<br /> 1/. N i m t ñi m v i m t mi ng c ng:<br /> <br /> Tính ch t c a b ñôi: khi thêm hay b t l n lư t<br /> các b ñôi thì tính ch t ñ ng h c c a h không<br /> thay ñ i. Tính ch t n y ñư c s d ng ñ phân tích<br /> c u t o hình h c c a h , và phân tích theo hai<br /> hư ng sau:<br /> <br /> ði u ki n c n: c n hai liên k t thanh<br /> <br /> ði u ki n ñ : tr c hai thanh<br /> Không ñư c trùng nhau<br /> <br /> 11<br /> <br /> 12<br /> <br /> Phương pháp thu h p mi ng c ng: t h ban ñ u<br /> l n lư t b d n các b ñôi ñ ñưa v h ñơn gi n,<br /> n u h BBH thì h ban ñ u BBH …<br /> <br /> Phương pháp phát tri n mi ng c ng: t mi ng<br /> c ng ban ñ u l n lư t thêm các b ñôi thì ñư c<br /> m t mi ng c ng<br /> <br /> 13<br /> <br /> 2/. Cách n i hai mi ng c ng :<br /> a/. ði u ki n c n:<br /> •Ho c dùng 3 liên k t thanh<br /> •Ho c dùng m t liên k t thanh và m t liên k t kh p<br /> •Ho c dùng m t liên k t hàn<br /> <br /> 14<br /> <br /> N u dùng m t liên k t kh p và m t liên k t thanh<br /> thì tr c thanh không ñư c ñi qua kh p<br /> <br /> b/. ði u ki n ñ :<br /> N u dùng ba liên k t thanh thì tr c c a ba<br /> thanh ñó không ñư c song song ho c không<br /> cùng ñ ng quy t i m t ñi m<br /> <br /> 15<br /> <br /> 16<br /> <br /> 4/. N i nhi u mi ng c ng:<br /> <br /> 3/. N i ba mi ng c ng<br /> ði u ki n c n<br /> <br /> a/. H không n i ñ t<br /> •ði u ki n c n<br /> <br /> T + 2 K + 3H ≥ 3( D − 1)<br /> <br /> b/. Trư ng h p n i ñ t<br /> •ði u ki n c n<br /> <br /> ði u ki n ñ<br /> <br /> T + 2 K + 3H + C 0 ≥ 3 D<br /> A<br /> H BHTT<br /> <br /> C0: s liên k t n i ñ t<br /> 17<br /> <br /> 18<br /> <br /> 5/. Trư ng h p ñ c bi t h dàn:<br /> <br /> * Trư ng h p n i ñ t:<br /> <br /> * Trư ng h p h dàn không n i ñ t<br /> Xét h dàn g m D thanh và M m t . Xem m t<br /> thanh là mi ng c ng c ñ nh, v y còn (D-1) thanh<br /> và (M-2) m t, mà m t m t c n 2 liên k t thanh:<br /> <br /> Vì m t m t có hai b c t do, s thanh c n kh<br /> h t các b c t do là 2M, s thanh ñã có là<br /> (D+Co) v y ñi u ki n c n c a h BBH là<br /> <br /> D + C0 ≥ 2 M<br /> hay<br /> D ≥ 2 M − C0<br /> <br /> (D − 1) ≥ 2(M − 2)<br /> <br /> 19<br /> <br /> 20<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2