intTypePromotion=1

Bài giảng Cơ khí chế tạo máy: Phần 1

Chia sẻ: Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:153

0
136
lượt xem
16
download

Bài giảng Cơ khí chế tạo máy: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Cơ khí chế tạo máy" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Đại cương về hệ thống khí nén và thủy lực, phần tử đưa tín hiệu và xử lý tín hiệu điều khiển, các phần tử điều khiển, điều chỉnh,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cơ khí chế tạo máy: Phần 1

 1. CƠ CẤU CHẤP HÀNH •Cơ cấu điện ệ •Cơ cấu thủy lực, khí nén •Cơ cấu kết hợp điện, điện thủy lực
 2. PHẦN 1 – ĐẠI CƯƠNG VỀ HỆ THỐNG KHÍ NÉN VÀ THỦY LỰC
 3. Nguyên lý cơ bản • Cơ cấu truyền năng lượng công nghiệp – Yêu cầu của việc truyền năng lượng – Các dạng biến đổi năng lượng – Các chuyển động cơ bản • So sánh S á h các á hệ thống t ề lực thố truyền l – Hệ thống điện – Hệ thống ố thủy lực – Hệ thống khí nén
 4. So sánh các hệ thống truyền lực • Hệ thống điện – Cuộn dây solenoid – Động cơ điện một chiều – Động cơ điện xoay chiều
 5. So sánh các hệ thống truyền lực So sánh
 6. So sánh các hệ thống truyền lực So sánh • Hệ thống thủy lực
 7. So sánh các hệ thống truyền lực So sánh • Hệ thống khí nén
 8. Ưu và nhược điểm của hệ thống khí nén ủ lực é vàà thủy Khí neùn • Öu Ö ñieååm – Baûo döôõng, söûa chöõa, toå chöùc kyõ thuaät ñôn giaûn, thuaän tieän. – Khoâng yeu Khong yeâu cau caàu cao ñaëc tính ky kyõ thuaät cua cuûa nguon nguoàn nang naêng löôï löông: ng: 3 – 8 bar. bar – Khaû naêng quaù taûi lôùn cuûa ñoäng cô khí – Ñoä tin caäy khaù cao ít truïc traëc kyõ thuaät – Tuoåi thoï lôùn – Tính ñoààng nhaáát naêng löôïng giöõa caùc cô caááu chaááp haønh vaø caùc phaààn töû chöùc naêng baùo hieäu, kieåm tra, ñieàu khieån neân laøm vieäc trong moâi tröôøng deã noå, vaø baûo ñaûm moâi tröôøng saïch veä sinh. – Coù khaû naêng truyeàn taûi naêng löôïng xa, bôûi vì ñoä nhôùt ñoäng hoïc khí neùn nhoû vaøø toåån thaá h át aùùp suaáát treâân ñöôø ñ øng daã d ãn ít. í – Do troïng löôïng cuûa caùc phaàn töû trong heä thoáng ñieàu khieån baèng khí neùn nhoû, hôn nöõakhaû naêng giaõn nôû cuûa aùp suaát khí lôùn, neàn truyeàn ñoäng coù theå ñaït ñöôïc vaän toác raát cao.
 9. Ưu và nhược điểm của hệ thống khí nén ủ lực é vàà thủy Khí neùn • Nhöôïc ñieåm – Thôøi gian ñaùp öùng chaäm so vôùi ñieän töû – Khaû naêng laäp trình keùm vì coàng keành so vôùi ñieän töû , chæ ñieàu khien ñieu khieån theo chöông trình co coù san. saün Kha Khaû nang naêng ñieu ñieàu khien khieån phöùc taïp keùm. – Khaû naêng tích hôïp heä ñieàu khieån phöùc taïp vaø coàng keành. – Löïc truyeààn taûi troïng thaááp. – Doøng khí neùn thoaùt ra ôû ñöôøng daãn gaây tieáng oàn – Kho Khoù ñieu ñieàu khien khieån ñöôï ñöôcc qua quaù trình trung gian giöa giöõa 2 ngöông. ngöôõng
 10. Ưu và nhược điểm của hệ thống khí nén ủ lực é vàà thủy Thuûy löïc • ÖuÖ ñieå ñi åm – Truyeàn ñoäng ñöôïc coâng suaát cao vaø löïc lôùn nhôø caùc cô caáu töông ñoái ñôn giaûn, hoaït ñoäng vôùi ñoä tin caäy cao, ñoøi hoûi ít veà chaêm soùc, baûo döôõng. – Ñieàu chænh ñöôïc vaän toác laøm vieäc tinh vaø khoâng caáp nhôø caùc thieát bò ñieàu khieån kyõ th ät soá hoa, thuaä h ù ded ã thöï thöc hieä hi än töï tö ñoä ñ äng hoa h ù theo th ñieu ñi à kieä ki än lam l ø vieä i äc hoaë h ëc chöông höô trình t ì h ña ñ õ cho saün. – Keát caáu nhoû goïn, noái keát giöõa caùc thieát vôùi nhau deã daøng baèng vieäc ñoåi choã caùc moái noái oáng. – De D ã bien bi á ñoi ñ åi chuyen h å ñoä ñ äng quay cua û ñoä ñ äng cô ô thanh th ø h chuyen h å ñoä ñ äng tònh tò h tien ti á cuaû côô cau á chaáp haønh. – Coù khaû naêng giaûm khoái löôïng vaø kích thöôùc nhôø choïn aùp suaát thuûy löïc cao. – Nhôø quaùn tính nhoû cuûa bôm vaø ñoäng cô thuûy löïc, nhôø tính chòu neùn cuûa daàu neân coù theå söû duï sö dung ng vaän toc toác cao mamaø khong khoâng sôï sô bò va ñaäp maï manhnh nhö trong tröông tröôøng hôï hôpp cô khí hay ñieän. – Deã theo doõi vaø quan saùt baèng aùp keá, ngay caû nhöõng heä maïch phöùc taïp. – Töï ñoäng hoùa ñôn giaûn duøng caùc phaàn töû tieâu chuaån hoùa. – Deãã ñeà ñ à phoø h øng quaùù taûûi nhôø h ø van an toaøøn.
 11. Ưu và nhược điểm của hệ thống khí nén ủ lực é vàà thủy Thuûy löïc • Nhöôïc ñieåm – Maát maùt trong ñöôøng oáng daãn vaø roø ræ beân trong caùc phaàn töû, laøm giaûm hieäu suaát vaø phaïm vi öùng duïng. – Khoù giöõ ñöôïc vaän toác khoâng ñoåi khi phuï taûi thay ñoåi do tính neùn ñöôïc cuûa daàu vaø tính ñaøn hoài cuûa ñöôøng oáng daãn. – Nhieät ñoä vaø ñoä nhôùt thay ñoåi laøm aûnh höôûng ñeán ñoä chính xaùc ñieàu khieån. – Khaû Kh û naêng laä l äp trình ì h vaøø tích í h hôï h p heä h ä thoá h áng keù k ùm neâân khoù kh ù khaê kh n khi thay h ñoå ñ åi chöông trình laøm vieäc. – Khi môùi khôûi ñoäng, nhieät ñoä cuûa heä thoáng chöa oån ñònh, vaän toác laøm vieäc thay ñoi ñoåi do ñoä nhôt nhôùt cua cuûa chat chaát long loûng thay ñoi. ñoåi
 12. PHAÏM VI ÖÙNG DUÏNG CUÛA ÑIEÀU KHIEÅN KHÍ NEN NEÙN & THUY THUÛY LÖÏ LÖCC • Phaï Phamm vi öng öùng duï dung ng cua cuûa ñieu ñieàu khien khieån khí nen neùn – Môi trường chống cháy nổ – Môi trường yêu cầu vệ sinh cao • Phaïm vi öùng duïng cuûa ñieàu khieån thuûy löïc – Các hệ ệ thống ố yêu cầu ầ lực lớn ớ – Độ chính xác cao
 13. Đơn vị đo của các đại lượng cơ bản • Löï Löcc – 1 N = 1 kg.m/s2 • Ap Aù suaáát – 1 Pascal = 1 N/m2 = 1kg m/s2/m2 = 1kg/ms2 – 1 bar = 105Pa = 1Kg/cm2 =1 at – Kí hieäu lbf/in2 (psi); 1 bar = 14,5 psi
 14. Đơn vị đo của các đại lượng cơ bản • Löu löôï löông ng Löu löôïng laø vaän toác doøng chaûy cuûa löu chaát qua moät tieát dieän doøng chaûy. Ñôn vò thöôøng duøng laø l/min Q = v.A Trong ño: ñoù: –Q löu löôïng cuûa doøng chaûy –A Tieát dieän cua Tiet c ûa dong doøng chay chaû –v Vaän toác trung bình cuûa doøng chaûy
 15. Đơn vịị đo của các đại ạ lượng ợ g cơ bản • Coâng Ñôn vò cuûa coâng laø Joule (J). 1 Joule laø coâng sinh ra döôùi taùc ñoäng cuûa löïc 1 N ñeå vaät dòch chuyeån quaõng ñöôøng 1 m. • 1 J =1Nm • 1 J = 1 m2kg/s2 – Coâng ñöôïc tính theo coâng thöùc: Wk = F*L Trong ñoù: F löïc taùc duïng vaøo vaät L quaûng ñöôøng vaät ñi ñöôïc. • Cong Coâng suat suaát – Ñôn vò coâng suaát laø Watt – 1 Watt laø coâng suaát, trong thôøi gian 1 giaây sinh ra naêng löôïng 1 joule. 1 W = 1 Nm/s 1 W = 1 m2kg/s3
 16. CUNG CAÁP VAØ XÖÛ LYÙ NGUOÀN Ê NANG LÖÔÏ ÖÔ NG • Khí nen neùn – Saûn xuaát khí neùn – Phan Phaân phoi phoái khí nen neùn – Xöû lyù nguoàn khí neùn • Thuû Th ûy löï l c (daà (d àu eùùp) – Cung caáp naêng löôïng daàu – Xöû lyù nguoàn daàu
 17. KHÍ NEN NEÙN • Saûn xuaát khí neùn – Heä thoááng ñieààu khieåån khí neùn hoaït ñoäng döïa vaøo nguoààn cung caááp khí neùn, nguoàn khí naøy phaûi ñöôïc saûn xuaát thöôøng xuyeân vôùi löôïng theå tích ñaày ñuû vôùi moät aùp suaát nhaát ñònh thích hôïp cho naêng löôïng heä thoáng. • Maùy neùn khí – Maùy neùn khí laø maùy coù nhieäm vuï thu huùt khoâng khí, hôi aåm, khí ñoát ôû moät aùp suaát nhaát ñònh vaø taïo ra nguoàn löu chaát coù aùp suaát cao hôn. • Caùc loaïi maùy neùn khí – Maù May y nen neùn khí ñöôï ñöôcc phan phaân loaï loaii theo ap aùp suat suaát hoaëc theo nguyen nguyeân ly lyù hoaï hoatt ñoäng. Ñoi Ñoái vôùi nguyeân lyù hoaït ñoäng ta coù: – Maùy neùn theo nguyeân lyù theå tích: maùy neùn pít toâng, maùy neùn caùnh gaït. – Maùy neùn tuoác bin laø ñöôïc duøng cho coâng suaát raát lôùn vaø khoâng kinh teá khi söû dung duï ng löu löôï löông ng döôi döôùi möc möùc 600m3/phut. /phuùt Vì the theá no noù khong khoâng mang laï laii ap aùp suat suaát can caàn thieát cho öùng duïng ñieàu khieån khí neùn vaø hieám khi söû duïng.
 18. Caùc loaï Cac loaii may maùy nen neùn khí May Maù y nen neùn khí ñöôï ñöôcc phan phaân loaï loaii theo ap aùp suat suaát hoaëc theo nguyeân lyù hoaït ñoäng. Ñoái vôùi nguyeân lyù hoaït ñoäng ta coù: • -Maùy neùn theo nguyeân lyù theå tích: maùy neùn pít toâng, maùy neùn caùnh gaït. • -Maùy neùn tuoáác bin laø ñöôïc duøng cho coâng suaáát raát lôùn vaø khoâng kinh teá khi söû duïng löu löôïng döôùi möc döôi möùc 600m3/phut. /phuùt Vì the theá no noù khong khoâng mang laïlaii aùp suaát caàn thieát cho öùng duïng ñieàu khieån khí neùn vaø hieám khi söû dung.ï g
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2