intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng côn trùng : Đặc điểm sinh trưởng phát triển của côn trùng part 1

Chia sẻ: Asdfada Asfsgs | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

136
lượt xem
41
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sinh sản đa phôi (Ong ký sinh): Trứng phân chia hình thành dải phôi bào rồi tự phân thành nhiều đoạn nhỏ. Mỗi đoạn phát triển thành ấu trùng. Khả năng nhân nhanh số lượng với một tế bào cơ sở bé (đa số ong ký sinh có cơ thể rất nhỏ).  Sinh sản đẻ con (Rệp cây, ruồi hút máu (ruồi Tsetse))

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng côn trùng : Đặc điểm sinh trưởng phát triển của côn trùng part 1

  1. Ch­¬ngIIi: §Æc ®iÓm sinh tr­ëng ph¸t triÓn cña c«n trïng Ch­¬ng III: §Æc ®iÓm sinh tr­ëng ph¸t triÓn ph¸t triÓn cña c«n trïng Lª B¶o Thanh Bé m«n B¶o vÖ thùc vËt rõng §T: 0912.387.359
  2. Ch­¬ngIIi: §Æc ®iÓm sinh tr­ëng ph¸t triÓn cña c«n trïng 1. Nh÷ng ph­¬ng thøc sinh s¶n. 1.1. Sinh s¶n l­ìng tÝnh  Trøng §Î  S©u non  Nhéng Lª B¶o Thanh Bé m«n B¶o vÖ thùc vËt rõng §T: 0912.387.359
  3. Ch­¬ngIIi: §Æc ®iÓm sinh tr­ëng ph¸t triÓn cña c«n trïng 1. Nh÷ng ph­¬ng thøc sinh s¶n. Mét sè d¹ng ®Æc biÖt  Sinh s¶n ®a ph«i (Ong ký sinh): Trøng ph©n chia h×nh thµnh d¶i ph«i bµo råi tù ph©n thµnh nhiÒu ®o¹n nhá. Mçi ®o¹n ph¸t triÓn thµnh Êu trïng. Kh¶ n¨ng nh©n nhanh sè l­îng víi mét tÕ bµo c¬ së bÐ (®a sè ong ký sinh cã c¬ thÓ rÊt nhá).  Sinh s¶n ®Î con (RÖp c©y, ruåi hót m¸u (ruåi Tsetse)): Trøng ph¸t triÓn ph«i thai ngay trong c¬ thÓ mÑ, con mÑ ®Î ra Êu trïng. Ph«i thai ®­îc nu«i d­ìng nhê tuyÕn sinh dôc phô hoÆc chØ nhê chÊt dinh d­ìng cã trong trøng. Kh«ng cã mèi liªn hÖ víi chÊt dinh d­ìng cña mÑ. • Tïy theo vÞ trÝ vµ kiÓu dinh d­ìng phô ng­êi ta ph©n biÖt – Ph«i thai ph¸t triÓn trong èng dÉn trøng (Phï du Coneon dioterum), cuèi èng dÉn trøng (rÖp s¸p, rÖp l¸, bä l¸) – Ph«i thai ph¸t triÓn trong xoang bông mÑ. S©u non sinh ra sau c¸i chÕt cña mÑ (Muçi Moos. Heteropezidae). – S©u non ph¸t triÓn trong d¹ con. C¸c loµi Glossina vµ ruåi pupipara. Lª B¶o Thanh Bé m«n B¶o vÖ thùc vËt rõng §T: 0912.387.359
  4. Ch­¬ngIIi: §Æc ®iÓm sinh tr­ëng ph¸t triÓn cña c«n trïng 1. Nh÷ng ph­¬ng thøc sinh s¶n. 1.2. Sinh s¶n ®¬n tÝnh  Trøng §Î  S©u non  Nhéng Lª B¶o Thanh Bé m«n B¶o vÖ thùc vËt rõng §T: 0912.387.359
  5. Ch­¬ngIIi: §Æc ®iÓm sinh tr­ëng ph¸t triÓn cña c«n trïng 1. Nh÷ng ph­¬ng thøc sinh s¶n. Mét sè d¹ng ®Æc biÖt: Sinh s¶n ®¬n tÝnh ®¬n béi: Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ph«i thai sau giai ®o¹n ph©n chia c¸c tÕ bµo b×nh th­êng xuÊt hiÖn (Ong ®ùc, bé C¸nh mµng, hä Aleurodidae). Sinh s¶n ®¬n tÝnh l­ìng béi: Kh«ng cã giai ®o¹n gi¶m nhiÔm or gi¶m nhiÔm b×nh th­êng nh­ng sau ®ã nh©n l¹i kÕt hîp víi nhau thµnh thÓ l­ìng béi (Ong g©y nèt sÇn, RÖp l¸) Sinh s¶n ®¬n tÝnh b¾t buéc: Vµo mïa xu©n c¸c thÓ hÖ chØ cã con c¸i, tÕ bµo trøng gi÷ l­ìng béi, kh«ng qua qu¸ tr×nh gi¶m nhiÔm (DÕ, Gi¸n). Cã thÓ x¶y ra liªn tôc ë c¸c thÕ hÖ or chØ x¶y ra mét thÕ hÖ hay nhiÒu thÕ hÖ liªn tôc. Sinh s¶n ®¬n tÝnh kh«ng b¾t buéc: ChØ x¶y ra khi cã t¸c ®éng cña m«i tr­êng ngoµi or trong t×nh tr¹ng sinh lý cña con mÑ, tõ trøng ®¬n béi sinh ra con ®ùc (Ong ®ùc) Sinh s¶n toµn ®ùc: Ong ®éc, Ong ¨n l¸, Bä trÜ, RÖp tr¾ng Sinh s¶n toµn c¸i: Bä que (Phasmidae), S©u kÌn, Ong kÝ sinh, ngµi ®éc.. Lª B¶o Thanh Bé m«n B¶o vÖ thùc vËt rõng §T: 0912.387.359
  6. Ch­¬ngIIi: §Æc ®iÓm sinh tr­ëng ph¸t triÓn cña c«n trïng 2. §Æc ®iÓm c¸c pha ph¸t triÓn cña c«n trïng Bé c¸nh vÈy (Lepidoptera) Bé c¸nh mµng ( Hymenoptera) Bé c¸nh cøng (Coleoptera) Bé hai c¸nh ( Diptera) Bé c¸nh th¼ng (Orthoptera) Bé c¸nh kh«ng ®Òu (Hemiptera) Bé c¸nh ®Òu (Homoptera) Bé c¸nh b»ng (Isoptera) Lª B¶o Thanh Bé m«n B¶o vÖ thùc vËt rõng §T: 0912.387.359
  7. Ch­¬ngIIi: §Æc ®iÓm sinh tr­ëng ph¸t triÓn cña c«n trïng 2. §Æc ®iÓm c¸c pha ph¸t triÓn cña c«n trïng 2.1. Pha trøng CÊu t¹o cña trøng No·n khæng NSC ngoµi Mµng trøng Nh©n NSC trong Vá trøng Lª B¶o Thanh Bé m«n B¶o vÖ thùc vËt rõng §T: 0912.387.359
  8. Ch­¬ngIIi: §Æc ®iÓm sinh tr­ëng ph¸t triÓn cña c«n trïng 2. §Æc ®iÓm c¸c pha ph¸t triÓn cña c«n trïng 2.1. Pha trøng CÊu t¹o cña trøng • Chorion(vá trøng): – Do biÓu m« cña èng trøng sinh ra (Follikelepithel). TÇng ngoµi cña nã th­êng lµ tÇng vá ngoµi hai líp Exochorion cÊu t¹o bëi Lipoprotein tÇng vá trøng trong máng h¬n Endochorion vÒ mÆt hãa häc gÇn gièng Epicuticula (biÓu b× trªn) cña con tr­ëng thµnh. PhÝa d­íi tÇng s¸p cã thÓ do tÕ bµo trøng sinh ra (nh­ mµng trøng). – Vá trøng c¸c loµi ®Î trøng ra ngoµi th­êng rÊt cøng vµ ®ôc, vá cña bän ký sinh mÒm vµ trong suèt. – B¶o vÖ trøng khái tæn th­¬ng c¬ giíi, khái mÊt n­íc, nh­ng khi cÇn cã thÓ thÊm H2O vá trøng cã thÓ cã t¬ b¸m (phï du) hoÆc èng khÝ (bä xÝt) hoÆc khoang b¬i (muçi sèt rÐt). • Micropyle (No·n khæng) – Lç thñng ë vá trøng ®Ó tinh trïng chui vµo. Sè l­îng 1. NÕu > 1 tËp trung lai thµnh ®¸m. – VÞ trÝ: ë ®Çu trøng. • Membrana vitellina (Mµng trøng) • Do nguyªn sinh chÊt sinh ra (Periplasma) Sau khi kÕt thóc sinh tr­ëng ph¸t triÓn ë phÇn cuèi èng trøng. Lª B¶o Thanh Bé m«n B¶o vÖ thùc vËt rõng §T: 0912.387.359
  9. Ch­¬ngIIi: §Æc ®iÓm sinh tr­ëng ph¸t triÓn cña c«n trïng 2. §Æc ®iÓm c¸c pha ph¸t triÓn cña c«n trïng 2.1. Pha trøng C¸c d¹ng trøng  H×nh thuçn dµi ë loµi mçi lín  H×nh qu¶ tr¸m ë nhiÒu loµi ruåi Bä ®u«i nh¶y  H×nh èng ë mét sè loµi bé c¸nh th¼ng  H×nh lä ë bä xÝt ¨n s©u Phï du  H×nh trèng ë bä xÝt c¶i  H×nh vÈy ë s©u t¬  H×nh qu¶ bÝ ®ao ë ch©u chÊu, dÕ mÌn Bä ¨n l«ng  H×nh b¸n cÇu ë s©u x¸m nhá Bä xÝt Bä xÝt ¨n s©u  H×nh CÇu ë b­ím ph­îng h¹i cam Ch©u chÊu  H×nh trøng chim ë bä xÝt h¹i v¶i  H×nh chai ë s©u ë ¨n l¸ mÝt  H×nh qu¶ lª ë s©u ®o  Trøng cã cuèng dµi ë s©u bÉy kiÕn hay ong Bä xÝt que kÝ sinh trøng s©u th«ng Muçi sèt rÐt Bä xÝt que B­ím c¶i Lª B¶o Thanh Bé m«n B¶o vÖ thùc vËt rõng §T: 0912.387.359
  10. Ch­¬ngIIi: §Æc ®iÓm sinh tr­ëng ph¸t triÓn cña c«n trïng 2. §Æc ®iÓm c¸c pha ph¸t triÓn cña c«n trïng 2.1. Pha trøng Sù ®Î trøng  Trøng cña c«n trïng ®­îc ®Î ra ë c¸c tr¹ng th¸i sinh lý kh¸c nhau tïy theo ph­¬ng thøc sinh s¶n.  Th­êng trøng ®­îc ®Î ra sau khi ®· ®­îc thô tinh tr­íc khi b¾t ®Çu ph¸t triÓn ph«i thai.  Tïy theo møc ®é chÝn cña buång trøng mµ c«n trïng cã c¸c ph­¬ng thøc ®Î kh¸c nhau:  NÕu trøng ®· chÝn s½n trong giai ®o¹n s©u non vµ nhéng th× con mÑ cã thÓ ®Î trøng ngay sau khi ra ®êi vµ ®Î liÒn mét lóc: thÝ dô ch©u chÊu, b­ím c¶i, bä ngùa. NÕu chÝn dÇn dÇn ( ®Î tõng nhãm hoÆc tõng qu¶ ( b­ím ph­îng.  NÕu c¸c tÕ bµo sinh dôc ch­a hoµn chØnh th× c«n trïng ph¶i ¨n bæ sung: Bä hung, xÐn tãc. Lª B¶o Thanh Bé m«n B¶o vÖ thùc vËt rõng §T: 0912.387.359
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=136

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2