intTypePromotion=1

Bài giảng côn trùng : Một số loàI sâu hại chủ yếu part 2

Chia sẻ: Asdfada Asfsgs | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
79
lượt xem
14
download

Bài giảng côn trùng : Một số loàI sâu hại chủ yếu part 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

âu non tuổi 1 (59mm) màu xám, giữa lưng có một đường chỉ vàng chạy dọc và hai bên tuyến lưng có hai đường chỉ đen. Phía đầu sâu có 4 túm lông dài và cuối thân cũng có một túm lông dài. Sâu non tuổi 2 (814mm) màu nâu hay màu đen nhạt. Trên lưng của các đốt ngực có 2 vằn lông đen nằmàu đen đỉnh quay vào phớa thõn. ở gần giữa cỏnh trước cú một võn hỡnh quả thận màu nõu nhạt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng côn trùng : Một số loàI sâu hại chủ yếu part 2

  1. Mét sè loµI s©u h¹i chñ yÕu S©u rãm th«ng ®u«i ngùa (Dendrolimus punctatus Walker) Hä Ngµi kÐn (Lasiocampidae) Bé C¸nh vÈy (Lepidoptera). 2. §Æc ®iÓm h×nh th¸i 2.2. Trøng • Cã h×nh bÇu dôc, • KÝch th­íc dµi tõ 1,8-1,9mm. • Mµu s¾c míi ®Î mµu xanh l¬, sau chuyÓn dÇn sang mµu hång nh¹t, khi s¾p në mµu n©u xËm. Lª B¶o Thanh Bé m«n B¶o vÖ thùc vËt rõng §T: 0912.387.359
  2. Mét sè loµI s©u h¹i chñ yÕu S©u rãm th«ng ®u«i ngùa (Dendrolimus punctatus Walker) Hä Ngµi kÐn (Lasiocampidae) Bé C¸nh vÈy (Lepidoptera). 2. §Æc ®iÓm h×nh th¸i 2.3. S©u non • S©u non tuæi 1 (59mm) mµu x¸m, gi÷a l­ng cã mét ®­êng chØ vµng ch¹y däc vµ hai bªn tuyÕn l­ng cã hai ®­êng chØ ®en. PhÝa ®Çu s©u cã 4 tóm l«ng dµi vµ cuèi th©n còng cã mét tóm l«ng dµi. • S©u non tuæi 2 (814mm) mµu n©u hay mµu ®en nh¹t. Trªn l­ng cña c¸c ®èt ngùc cã 2 v»n l«ng ®en n»m ngang vµ trªn ®ã cã nhiÒu l«ng dµi. Trªn l­ng cña ®èt bông thø 6 cã khoang mµu vµng nh¹t. • S©u non tuæi 3 (1522mm) mµu n©u hay mµu ®en nh¹t cã xen kÏ c¸c chÊm tr¾ng. Trªn l­ng cña c¸c ®èt ngùc vÉn cã 2 v»n l«ng ®en næi râ gi÷a 2 v»n l«ng ®en mµu vµng nh¹t. Trªn hai bªn l­ng cña c¸c ®èt bông cã c¸c tóm l«ng ®éc. • SN T4 (2232mm), T5 (3038mm), T6 (3865mm) mµu s¾c kh«ng biÕn ®æi mÊy chØ lín lªn vÒ kÝch th­íc, nh­ng xung quanh ®Çu vµ th©n cã rÊt nhiÒu l«ng dµi. Lª B¶o Thanh Bé m«n B¶o vÖ thùc vËt rõng §T: 0912.387.359
  3. Mét sè loµI s©u h¹i chñ yÕu S©u rãm th«ng ®u«i ngùa (Dendrolimus punctatus Walker) Hä Ngµi kÐn (Lasiocampidae) Bé C¸nh vÈy (Lepidoptera). 2. §Æc ®iÓm h×nh th¸i 2.4. Nhéng • KÝch th­íc dµi tõ 22-27mm. • Mµu n©u ®en hay mµu c¸nh gi¸n. • Nhéng n»m trong kÐn b»ng t¬. • KÐn dµi tõ 32-37mm, mµu tr¾ng x¸m, bªn ngoµi cã nhiÒu l«ng ®éc. Lª B¶o Thanh Bé m«n B¶o vÖ thùc vËt rõng §T: 0912.387.359
  4. Mét sè loµI s©u h¹i chñ yÕu S©u rãm th«ng ®u«i ngùa (Dendrolimus punctatus Walker) Hä Ngµi kÐn (Lasiocampidae) Bé C¸nh vÈy (Lepidoptera). 3. TËp tÝnh sinh häc • S©u non khi në ra quay l¹i ¨n vá trøng chØ ®Ó l¹i mét Ýt. • S©u non míi në sèng tËp trung trªn mét cµnh ®Ó ¨n l¸. Lóc ®Çu s©u non chØ gÆm phÇn biÓu b× ®Ó l¹i phÇn g©n l¸, nh÷ng l¸ cña cµnh bÞ h¹i kh« ®i rñ xuèng tr«ng rÊt râ. • S©u non tuæi 1, tuæi 2 cã kh¶ n¨ng bu«ng t¬ di chuyÓn theo giã. • S©u non sau khi lét x¸c quay l¹i ¨n gÇn hÕt x¸c. • Tõ tuæi 3, s©u non ¨n rÊt m¹nh; mét c¸i l¸ dµi nã chØ c¾n bá ®i 3-4cm ë phÝa ®Çu l¸, råi b¾t ®Çu ¨n tõ ngoµi vµo trong 5-6 phót hÕt l¸. §Õn tuæi 4, tuæi 5, s©u non l¹i cµng ¨n m¹nh h¬n. • Khi ¨n no s©u non th­êng bß xuèng gèc l¸ n»m nghØ nh­ng ®Çu lu«n lu«n h­íng ra ngoµi, nÕu lóc nµy bÞ va ch¹m s©u non th­êng quÉy r¬i xuèng hay ngãc ®Çu chèng cù. Lª B¶o Thanh Bé m«n B¶o vÖ thùc vËt rõng §T: 0912.387.359
  5. Mét sè loµI s©u h¹i chñ yÕu S©u rãm th«ng ®u«i ngùa (Dendrolimus punctatus Walker) Hä Ngµi kÐn (Lasiocampidae) Bé C¸nh vÈy (Lepidoptera). 3. TËp tÝnh sinh häc • Sang tuæi 6, s©u non ho¹t ®éng chËm ch¹p, t×m n¬i thÝch hîp ®Ó lµm kÐn ho¸ nhéng. KÐn th­êng lµm ë trªn cµnh l¸. • Sau khi giao phèi con c¸i ®Î trøng ngay. Trøng ®­îc ®Î thµnh nhiÒu hµng trªn l¸ thèng. Mçi con c¸i ®Î trung b×nh tõ 300350 trøng. Thêi gian ®Î trøng chØ kÐo dµi tõ 2-3 ngµy. • S©u tr­ëng thµnh cã tÝnh xu quang. • S©u rãm th«ng 1 n¨m cã 4 hoÆc 5 vßng ®êi tïy theo tõng n¬i. • Kho¶ng nhiÖt ®é thÝch hîp cña s©u rãm th«ng tõ 25300C vµ kho¶ng ®é Èm thÝch hîp tõ 8086%. • S©u rãm th«ng th­êng hay ph¸t dÞch vµo th¸ng 5, 6, 7, 8, 9. khu rõng tõ 10-20 tuæi. • S©u rãm th«ng bÞ nhiÒu loµi c«n trïng ký sinh vµ ¨n thÞt. Gi¸ trÞ nhÊt lµ c¸c loµi c«n trïng ký sinh nh­: ong tÊm ®en (Telenomus dendrolimusi Chu), ong tÊm xanh (Anastatus disparis Ruseh), ruåi 3 v¹ch, ruåi 4 v¹ch(Exorista sp.) ký sinh s©u non C«n trïng ¨n thÞt cã bä ngùa, bä xÝt ¨n s©u, c¸c loµi kiÕn...¨n thÞt s©u non. Mét sè loµi chim nh­ B¹c m¸, chim kh¸ch, ®ç quyªn….NÊm B¹ch c­¬ng (Beauveria bassiana). Vi khuÈn Bacillus thuringiensis hoÆc virus g©y bÖnh chÕt thèi Lª B¶o Thanh Bé m«n B¶o vÖ thùc vËt rõng §T: 0912.387.359
  6. Mét sè loµI s©u h¹i chñ yÕu S©u rãm th«ng ®u«i ngùa (Dendrolimus punctatus Walker) Hä Ngµi kÐn (Lasiocampidae) Bé C¸nh vÈy (Lepidoptera). 4. BiÖn ph¸p phßng trõ • Khi thÊy mËt ®é s©u rãm th«ng cã xu h­íng t¨ng lªn tõ nh÷ng thÕ hÖ ®Çu n¨m cÇn tæ chøc c¸c biÖn ph¸p phßng tõ tæng hîp. Khi quyÕt ®Þnh phßng trõ nªn dùa vµo ng­ìng kinh tÕ: Trøng 882 trøng/c©y, s©u non 575 con/c©y víi tuæi 1, 2, 3, 4 vµ 87 con/c©y víi tuæi 5, 6, nhéng 6 con/c©y. • C¸c biÖn ph¸p ®iÒu tra gi¸m s¸t: §iÒu tra trªn c¸c « tiªu chuÈn b»ng ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra gi¸n tiÕp trªn c©y tiªu chuÈn, diÒu tra giµn tiÕp b»ng ph­¬ng ph¸p « h­íng ph©n, Béy pheromon. • CÇn quan t©m khu vùc rõng tuæi 7-15 n¨m, ®« cao 200-300m, h­¬ng ®«ng nam, n¬i cã khÝ hËu kh« nãng, khuÊt giã, ®¸t nghÌo xÊu, thùc b× kÐm ph¸t triÓn. • Huy ®éng nh©n lùc b¾t trøng, s©u non, nhéng giÕt ®i. §èi víi trøng ®Ó tËp trung vµo c¸c « vu«ng ë trong rõng xung quanh cã r¾c thuèc ®éc ®Ó s©u non në ra bß qua ®ã sÏ chÕt, cßn nh÷ng trøng në ra ký sinh sÏ bay vµo rõng tiÕp tôc ký sinh. • Thu thËp c¸c trøng cña bä ngùa, bä xÝt ¨n s©u hay c¸c tæ kiÕn tËp trung vµo c¸c æ dÞch. • Sö dông bÉy pheromon ®Ó tiªu diÖt s©u tr­ëng thµnh ®ùc • Dïng chÕ phÈm Boverin víi l­îng 2 kg/ha hoÆc BT víi 4g pha trong mét lÝt n­íc • Khi thÊy mËt ®é s©u gi¶m chËm hoÆc kh«ng gi¶m cã thÓ dïng c¸c lo¹i thuèc ®éc d¹ng bét thÊm n­íc hoÆc d¹ng s÷a, phun s­¬ng vµo thêi kú s©u non tuæi cµng nhá cµng tèt. • VÒ l©u dµi, ng¨n cÊm s¨n b¾n chim ë trong rõng, b¶o vÖ c¸c tæ kiÕn, c¸c c©y bôi, ®Æc biÖt lµ c©y cã mËt. Lª B¶o Thanh Bé m«n B¶o vÖ thùc vËt rõng §T: 0912.387.359
  7. Mét sè loµI s©u h¹i chñ yÕu Lª B¶o Thanh Bé m«n B¶o vÖ thùc vËt rõng §T: 0912.387.359
  8. Mét sè loµI s©u h¹i chñ yÕu Lª B¶o Thanh Bé m«n B¶o vÖ thùc vËt rõng §T: 0912.387.359
  9. Mét sè loµI s©u h¹i chñ yÕu Lª B¶o Thanh Bé m«n B¶o vÖ thùc vËt rõng §T: 0912.387.359
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2