intTypePromotion=1

Bài giảng Công nghệ sinh học môi trường - Chương 3: Công nghệ sạch, chất thải sinh hoạt, công nghiệp và nông nghiệp

Chia sẻ: Vi Đinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
143
lượt xem
35
download

Bài giảng Công nghệ sinh học môi trường - Chương 3: Công nghệ sạch, chất thải sinh hoạt, công nghiệp và nông nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Số phận các chất gây ô nhiễm trong môi trường, công nghệ sạch, ứng dụng công nghệ sạch, thay đổi quá trình là những nội dung chính trong "Bài giảng Công nghệ sinh học môi trường - Chương 3: Công nghệ sạch, chất thải sinh hoạt, công nghiệp và nông nghiệp". Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Công nghệ sinh học môi trường - Chương 3: Công nghệ sạch, chất thải sinh hoạt, công nghiệp và nông nghiệp

 1. CHÖÔNG 3 Coâng ngheä saïch, chaát thaûi sinh hoaït, coâng nghieäp vaø noâng nghieäp TS. Leâ Quoác Tuaán Khoa Moâi tröôøng vaø Taøi nguyeân Ñaïi hoïc Noâng Laâm TP. Hoà Chí Minh
 2. Soá phaän caùc chaát gaây oâ nhieãm trong moâi tröôøng ng ™ Chaát gaây oâ nhieãm MT coù theå ñöôïc phaân loaïi: chaát voâ cô, höõu cô, sinh vaät, khí. ™ Veà nguoàn goác thì coù theå phaân thaønh nh 3 nhoùm: 9 Nhoùm coù nguoàn goác sinh hoïc, coù theå bò phaân huûy sinh hoïc 9 Nhoùm töø coâng nghieäp hoùa daàu 9 Nhoùm töø caùc hoùa chaát nhaân taïo ™ Soá phaän cuûa caùc chaát gaây oâ nhieãm moâi tröôøng ng seõ ñöôïc chuyeån hoùa baèng ng nhieàu con ñöôøng ng khaùc nhau, tuøy thuoäc vaøo tính chaát vaø ñieàu kieän moâi tröôøng ng maø noù ñöôïc thaûi vaøo
 3. CHAÁT OÂ NHIEÃM Khoâng bay hôi Bay hôi Tan trong nöôùc Khoâng tan trong nöôùc Söï bay hôi Coù Khoâng Hoaït hoùa Haáp thu taïi choã Caùc dung moâi clo hoùa Khoâng Coù taïi baõi choân laáp Haáp thu trong Khoâng ñoäc haïi, khoâng khí Khoâng deã phaân huûy CFCs, carbon Coù tetrachloride Bieán maát
 4. Chaát tan trong nöôùc Nöôùc? Khoâng Coù Coù Tích luõy taïi choã Khoù phaân huûy Hoaït hoùa hoùa hoïc Khoâng Coù Bieán maát Haáp thu Khoâng haáp thu Khoâng Phöùc hôïp Coù Coù Khoâng phaân Phaân huûy sinh Phaân huûy sinh Khoâng phaân huûy ñöôïc hoïc hoïc huûy ñöôïc Khoâng Coù Coù Khoâng Tích luõy taïi choã Bieán maát Di chuyeån vaøo trong ñaát, nöôùc ngaàm Caùc acid coù nhaân Hoùa chaát coù nguoàn Thuoác tröø saâu, thôm vaø clo, thuoác goác daàu moû dieät coû tröø saâu
 5. Chaát khoâng tan trong nöôùc Haáp thu bôûi teá baøo Khoâng ñöôïc haáp thu Inert Hoaït hoùa Phaûn öùng Inert Caùc ñieàu kieän Caùc ñieàu kieän thuaän lôïi thuaän lôïi Khoâng Coù Coù Khoâng Tích luõy trong Bieán maát Tích luõy taïi chuoãi thöùc aên choã DDT, PCBs Than buøn DDT: Dichlorodiphenyltrichloroethane; PCBs: Polychlorobiphenyls
 6. Coâng ngheä saïch ch ™ Nhieàu yù töôûng ng öùng ng duïng ng CNSH ñeå xöû lyù chaát thaûi ôû “cuoái ñöôøng ng oáng ng”. ™ Ñaây khoâng phaûi laø moät giaûi phaùp toái öu vì nhieàu coâng ngheä chæ chuyeån oâ nhieãm ñeán vuøng ng khaùc. ™ Giaûi phaùp toát nhaát laø loaïi thaûi hoaëc laøm giaûm “taïi nguoàn” ™ Giaûm oâ nhieãm taïi nguoàn ñöôïc goïi laø “coâng ngheä saïch ch”
 7. Coâng ngheä saïch ch ™ Coâng ngheä saïch ch lieân quan ñeán söï thay ñoåi quy trình saûn xuaát, thay ñoåi coâng ngheä vaø thay ñoåi nguyeân lieäu ñaàu vaøo. ™ Thay ñoåi quy trình saûn xuaát bao goàm ngaên caûn söï thaát thoaùt, phöông thöùc söû duïng ng vaät lieäu, taêng cöôøng ng söï vaän haønh nh. ™ Thay ñoåi coâng ngheä bao goàm thay ñoåi quy trình, caøi ñaët vaän haønh nh vaø töï ñoäng ng hoùa. ™ Thay ñoåi nguyeân lieäu ñaàu vaøo coù theå laøm giaûm hoaëc thay theá caùc chaát ñoäc haïi baèng ng chaát ít ñoäc hôn, taùi cheá vaät lieäu ™ CNSH coù theå ñöôïc aùp duïng ng cho caû 2: thay ñoåi coâng ngheä vaø thay ñoåi vaät lieäu.
 8. THIEÁT KEÁ TRUYEÀN THOÁNG Naêng löôïng Naêng löôïng Chaát thaûi raén ñoâ thò Nguyeân Nguyeân Söû duïng lieäu thoâ Cheá bieán lieäu thoâ saûn phaåm Chaát thaûi coâng nghieäp THIEÁT KEÁ COÂNG NGHEÄ SAÏCH Hieäu suaát naêng löôïng Hieäu suaát naêng löôïng Thieát keá cho BCL, laøm phaân Hieäu quaû Söû duïng boùn, ñoát nguyeân Cheá bieán saûn phaåm lieäu Taùi cheá Taùi söû duïng Giaûm thaûi
 9. Ví duï veà thanh ñoåi quy trình Phaàn coù Cheá bieán hoùa Acetate carbohydrate Ester sinh cao Lignin Cô chaát dö Hydrogen hoùa Ethanol Cheá bieán nhieät Phaàn coù Hydrogen hoùa lignin cao Hôi & Naêng löôïng
 10. ÖÙng ng duïng ng coâng ngheä saïch ch ™ Thay caùc phöông phaùp hoùa hoïc bôûi vi sinh vaät hoaëc enzyme. ™ Quaûn lyù saâu haïi vaø vuï muøa baèng ng caùch ch giaûm vieäc söû duïng ng thuoác tröø saâu vaø thuoác dieät coû. ™ Kieåm soaùt sinh hoïc, söû duïng ng caùc vaät lieäu sinh hoïc ñeå kieåm soaùt saâu beänh nh vaø dòch beänh nh, giaûm söû duïng ng noâng hoùa. ™ Saûn xuaát chaát deûo coù theå phaân huûy sinh hoïc ñöôïc baèng ng vi sinh vaät ™ Khöû löu huyønh nh cuûa than vaø daàu baèng ng phöông phaùp sinh hoïc ™ Saûn xuaát nhieân lieäu sinh hoïc
 11. Thay ñoåi quaù trình ™ Enzyme ñöôïc söû duïng ng trong ngaønh nh thuoäc da. ™ Enzyme trong ngaønh nh deät ñeå loaïi tinh boät vaø taåy traéng ng. ™ Enzyme ñöôïc söû duïng ng trong ngaønh nh cheá bieán giaáy vaø boät giaáy. ™ Cellulase, lipase, protease ñöôïc söû duïng ng trong ngaønh nh deät ™ Nhieàu enzyme ñöôïc söû duïng ng trong ngaønh nh coâng ngheä thöïc phaåm (amylase) Vieäc söû duïng ng enzyme laøm giaûm naêng löôïng ng cung caáp cho quaù trình saûn xuaát
 12. Quaûn lyù saâu beänh nh ™ Vieäc söû duïng ng noâng hoùa laø nguyeân nhaân gaây neân oâ nhieãm moâi tröôøng ng nghieâm troïng ng. ™ ÖÙng ng duïng ng CNSH coù theå giaûi quyeát ñöôïc vaán ñeà oâ nhieãm moâi tröôøng ng baèng ng caùch ch: ™ Quay voøngng muøa vuï ñeå traùnh nh dòch beänh nh, kieåm soaùt coû daïi vaø saâu beänh nh ™ Söû duïng ng caùc gioáng ng coù khaû naêng choáng ng chòu cao ™ Phaùt trieån caùc biosensor ñeå phaùt hieän saâu beänh nh kòp thôøi ™ Söû duïng ng chaát kieåm soaùt sinh hoïc
 13. Kieåm soaùt sinh hoïc ™ Laø söû duïng ng vaät lieäu sinh hoïc ñeå kieåm soaùt saâu beänh nh hôn laø söû duïng ng hoùa chaát. ™ Söû duïng ng thieân ñòch ñeå kieåm soaùt saâu beänh nh ™ Vaät lieäu sinh hoïc khoâng gaây ñoäc vaø khoâng gaây oâ nhieãm moâi tröôøng ng ™ Tuy nhieân, vieäc söû duïng ng vaät lieäu sinh hoïc cuõng mang ñeán nguy cô tieàm naêng nhö caùc loaøi ngoaïi lai hoaëc bieán theå cuûa vaät lieäu sinh hoïc
 14. Caùc hôïp chaát cao phaân töû sinh hoïc ™ Chaát thaûi raén sinh hoaït coù 27% laø plastic ñöôïc cheá taïo töø hoùa daàu vaø khoù phaân huûy. ™ Moät soá vi sinh vaät coù khaû naêng saûn xuaát ra caùc hôïp chaát cao phaân töû coù thuoäc tính gioâng plastic, nhöng deã bò phaân huûy sinh hoïc ™ Söû duïng ng hôïp chaát cao phaân töû sinh hoïc laøm giaûm moät löôïng ng ñaùng ng keå vieäc khai thaùc daàu thoâ vaø khoâng gaây oâ nhieãm moâi tröôøng ng
 15. Taùi Cheá ™ Laø löïa choïn thöù 2 trong vieäc laøm giaûm chaát thaûi, noù lieân quan ñeán taùi cheá vaät lieäu trong quaù trình saûn xuaát. ™ Taùi cheá kim loaïi vaø thuûy tinh coù theå tieát kieäm ñöôïc 95% naêng löôïng ng ñeå taïo môùi kim loaïi vaø thuûy tinh ™ Haàu heát heä thoáng ng phuïc hoài vaø taùi cheá taäp trung vaøo vieäc söû duïng ng kim loaïi, thuûy tinh, giaáy
 16. Nöôùc thaûi Chaát thaûi raén thaûi raén sinh hoaït, buøn thaûi vaø chaát thaûi Caùc phöông phaùp xöû lyù vaø loaïi thaûi chaát sinh hoaït (CN&NN) Chaát thaûi Buøn dö loûng ñoäc loûng ñoäc Laøm phaân Baõi choân Ñoát Taùi söû laáp duïng Nöôùc roø ræ Xöû lyù hieáu khí/kî khí
 17. Chaát thaûi sinh hoaït ™ Laø saûn phaåm thaûi ra töø caùc gia ñònh, cô quan bao goàm thuûy tinh, kim loaïi vaø vaät lieäu höõu cô. ™ Xu höôùng ng xöû lyù chaát thaûi sinh hoaït thay ñoåi theo thôøi gian ™ ÔÛ Myõ, naêm 1985, 83% choân ôû BCL, 5% ñoát vaø 12% taùi cheá ™ Naêm 1993, 62% choân ôû BCL, 16% ñoát, 4% laøm phaân vaø 16% taùi cheá ™ Nhìn chung phaàn lôùn raùc thaûi ñeàu ñöôïc choân laáp taïi Baõi choân laáp ™ Raùc thaûi sinh hoaït coù theå ñöôïc laøm giaûm baèng ng caùch ch taùi cheá thuûy tinh, kim loaïi vaø giaáy
 18. BAÕI CHOÂN LAÁP ™ Moãi khi chaát thaûi ñöôïc sinh ra, coù nhieàu phöông phaùp ñöôïc söû duïng ng ñeå xöû lyù vaø loaïi thaûi. ™ Coù leõ phöông phaùp coå ñieån nhaát laø ñem choân ™ Ban ñaàu caùc baõi choân laáp thöôøng ng gaây neân oâ nhieãm nöôùc ngaàm do nöôùc roø ræ töø raùc. ™ Vaán ñeà chính cuûa baõi choân laáp vaãn laø nöôùc roø ræ ™ Nhieàu phöông aùn ñöôïc löïa choïn laø laøm sao haïn cheá toái ña hoaëc khoâng cho nöôùc roø ræ ngaám xuoáng ng ñaát
 19. Moät soá thieát keá cuûa baõi choân laáp Lôùp phuû sau cuøng Chaát thaûi Vò trí coâng tac Lôùp choáng thaám Chaát thaûi Lôùp phuû haøng ngaøy
 20. Lôùp phuû treân cuøng Khí Ñaù Vò trí choân raùc Maët ñaát Khí Lôùp phuû treân cuøng Ñaù OÁng ñuïc loå Vò trí choân raùc Maët ñaát Caùch thieát keá baõi choân laáp hieän ñaïi
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2