intTypePromotion=1

Bài giảng Hành vi người tiêu dùng du lịch

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
1.566
lượt xem
127
download

Bài giảng Hành vi người tiêu dùng du lịch

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Hành vi người tiêu dùng gồm 5 chương, trình bày khái quát về hành vi mua của người tiêu dùng du lịch; nghiên cứu hành vi tiêu dùng du lịch; các nhân tố văn hóa, xã hội ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng du lịch; ảnh hưởng của nhân tố cá nhân và tâm lý; quá trình ra quyết định và phương pháp nghiên cứu hành vi người tiêu dùng du lịch.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hành vi người tiêu dùng du lịch

 1. Chương 1.Khái quát về hành vi mua của người tiêu dùng du lịch n o Mục tiêu : ke • Năm được các khái niệm cơ bảnavề m a hành vi mua của người tiêu dùng .o - t i f ncần nghiên cứu hành • Nắm được các nội dung h . c vi mua của ngườilitiêu dùng du lịch d u e • Mô hình tổng i n quát và chi tiết hành vi mua của v ngườihtiêu dùng du lịch sin
 2. n o Nội dung ke m a Các khái niệm cơ bản - t a fo Các mô hình hành vi mua của người tiêu dùng du lịch .in h l ic d u ien h v sin
 3. 1. Các khái niệm cơ bản n o Khái niệm Hành vi ( behavior) ke Behavior =ứng xử =hành vi ma - t a • Hành vi là phản ứng của cá nhân khi bị một yếu tố nào đó trong môi trường kích thích . Các yếu tố bên ngoài và tình fo trạng bên trong gộp thành một tình huống và tiến trình ứng n nghi với hoàn cảnh. h .i xử để thích ứng có định hướng nhằm giúp cá nhân thích ic d ul • Khi nhấn mạnh về các yếu tố bên ngoài kích thích và các phản ứng là những hiện tượng có thể quan sát được thì gọi là ứng xử ie n h v • Khi nhấn mạnh về mặt định hướng , mục tiêu với các động cơ in bên trong thì gọi là hành vi. Hành vi là việc làm của một người s gắn với động cơ thực hiện.
 4. n o e Người tiêu dùng du lịch ( Consumer behavior in travel and k a tourism – traveller & tourist)/lữ khách và du khách m - t a • Người tiêu dùng du lịch là người mua sản phẩm du lịch nhằm thỏa mãn nhu cầu và mong muốn cá nhân . Họ là người cuối n fo cùng tiêu dùng sản phẩm du lịch do quá trình sản xuất tạo ra . h hoặc một nhóm người (tập thể ) .i Người tiêu dùng du lịch có thể là một cá nhân, hộ gia đình ic ul Thị trường người tiêu dùng du lịch (tourism consumer markets) d • Thị trường người tiêu dùng du lịch bao gồm tất cả các cá n ie nhân, các hộ gia đình , và các nhóm người hiện có và tiềm ẩn v mua sản phẩm du lịch nhằm mục đích thỏa mãn nhu in h cầu/mong muốn cá nhân. s
 5. n o Đặc trưng cơ bản của người tiêu dùng du lịch : ke • Có quy mô lớn và thường xuyên gia tăng ma - t a • Phong phú và đa dạng về mong muốn , sức mua và n fo các đặc điểm khác trong khi mua và tiêu dùng sản h .i c phẩm du lịch . Ví dụ sản phẩm lưu trú. i d ul • Liên tục thay đổi thị hiếu trong tiêu dùng sản phẩm ien du lịch(sản phẩm mới) do tác động của môi trường h v và điều kiện sống sin
 6. n o Hành vi mua của người tiêu dùng du lịch k e m a Hành vi mua của người tiêu dùng du - t a lịch là toàn bộ hành động mà lữ khách/du o khách thể hiện i f n, mua , sử dụng , trong quá trình tìm kiếm h . đánh giá sản phẩml icdu lịch nhằm thỏa mãn các du hiện chuyến đi của họ . nhu cầu khinthực v ie in h s
 7. 2. Mô hình hành vi mua • Mô hình tổng quát về hành vi mua của engười n o tiêu dùng du lịch. a k a m t hưởng • Mô hình chi tiết các yếu tố ảnh o - • Mô hình hành vi ngườiin f tiêu dùng du lịch của h . l ic Engle, Kollat và Blackwell(1968) • u Mô hình hànhd vi người tiêu dùng du lịch của Mathieson ie n & Wall(1982) h v • Môinhình kích thích phản ứng trong hành vi s mua cảu Middleton 1988
 8. Mô hình tổng quát về hành vi mua của người tiêu dùng du lịch n o Người ke Tác nhân kích thích tiêu dùng ma Quyết định Marketing Môi Đặc - Diễn biến t a Sản phẩm MIX trường điểm n fo Tâm lý Nhãn hiệu Sảnphẩm Kinh tế Văn hóa h .i Nhạnthức Thời điểm mua c Xã hội Tìm kiếm i Giá Xã hội ul Đánh giá Nơi mua Phân Chín trị Cá nhân d phối Lựa chon Số lượng n Tự nhiên Tâm lý mua Xúc tiến v ie ….. Quyết định in h Tháiđộ s
 9. Mô hình tổng quát n o ke ma • Các nhân tố kích thích t - a • Các yếu tố bên trong người n fomua .i • Phản ứng đáp lại củahngười mua ic d ul ien h v sin
 10. Mô hình chi tiết n o Văn hóa ke ma Văn hóa Xã hội Cá nhân - t a chung Nhóm tham chiếu n fo Tâm lý i Giai tầng xã . Độ tuổi h hội Gia đình Nghề nghiệp Văn hóa bộ Vị trí trong ic Động cơ ul Thu nhập Người mua phận xã hội Nhận thức d Tình trạng Kinh nghiệm ie n sức khỏe Thái độ h v sin
 11. Mô hình chi tiết n o Quyết định mua của người tiêu dùng chịu keảnh hưởng của 4 nhóm nhân tố : ma - t a • Văn hóa o in f • Xã hội h . l ic • Cá nhân d u • Tâm lý ien h v sin
 12. Mô hình hành vi người tiêu dùng du lịch của Engle, Kollat và Blackwell(1968) Theo nhóm tác giả quá trình ra quyết định tiêu dùng du e lcihj o n của cá nhân bao gồm 8 giai đoạn : a k 1. Nhu cầu cần được thỏa mãn t a m 2. Nhận biết nhu cầu du lịch cần được ưu- tiên n f o quá trình quyết định h .i 3. Mức độ liên quan đến thời gian, tiền bạc , công sức trong 4. Tìm kiếm thông tin li c d u e n 5. Đánh giá và lựa chọn ilựa chọn v 6. Quyết định h i 7. Hànhn động mua /tiêu dùng du lịch s độ sau khi tiêu dùng 8. Thái
 13. Mô hình hành vi người tiêu dùng du lịch của Engle, Kollat và Blackwell(1968) n o Ảnh hưởng của kinh tế và xã k Ảnh hưởnge hội ma Văn hóa - t a Động cơ / ý chí fo Sự nhận thức ntiêu dùng là h .i Người ic ul quyết định n d Nhâ cách / thái độ v ie Tập luyện in h Ảnh hưởng của nhóm tham Ảnh hưởng s khảo Gia đình
 14. Mô hình Mathieson & Wall Năm 1982 nhóm tác giả này đưa ra mô hìnhe 5n o giai • a k a m đoạn trong quá trình tiêu dùng du lịch . t đi 1. Nhu cầu /mong muốn thực hiện- chuyến 2. Thu thập và đánh giá thông n fo tin Quyết định chuyến c đih .i 3. l i utrình 4. Chuẩn bị hành n d 5. v Đánh giá e isự hài lòng /thỏa mãn sau chuyến đi in h s
 15. Sơ đồ 6.2 : Mô hình Mathieson và Wall Đặc điểm của du khách: Nhu cÇu ®i Sù hiÓu biÕt - Đặc điểm kinh tế xã hội vÒ du lÞch du lÞch - Đặc điểm tiêu dùng - Phong tục tập quán n o Néi dung cña ke ĐÆc ®iÓm vµ gi¸ trÞ cña c¸c a Ti`m kiÕm chư¬ng tri`nh du lÞch tµi nguyªn du lÞch th«ng tin Kho¶ng c¸ch Sù c¶m nhËn vÒ c¸c t a m Tµi nguyªn - du lÞch ®iÓm du lÞch Tèc ®é thùc hiÖn n fo Ti`m kiÕm th«ng tin C¬ së i phôc vô du lÞch Gi¸ / Gi¸ trÞa h . (tiÕp tôc) c ĐiÒu kiÖn ul i Đánh giá các chÝnh trÞ kinh tÕ-x· héi Đé dµi thêi gian phương án DL n d QuyÕt ®Þnh M«i trêng e Sè du kh¸ch thiªn nhiªn i ®i du lÞch v tham gia h ĐiÒu kiÖn n Uy tÝn cña Đăng ký i h¹ tÇng dÆt chç s c¸c ®¹i lý b¸n Møc ®é m¹o hiÓm Những c¶m gi¸c kinh ĐiÒu kiÖn nghiÖm ®¸nh gi¸ giao th«ng
 16. Mô hình Mathieson & Wall n o Mối quan hệ và ảnh hưởng của mỗi giai k e đoạn bao gồm : ma - t a • Hồ sơ khách du lịch o in f • Nhận thức du lịch h . • Đặc trưng của u c li đi chuyến n d • Đặc điểm v e i nơi đến du lịch của in h s
 17. A Stimulus-Response model of buyer behavior(Middleton 1988) Communication Buyer Charateristics n o Stimulus Input channels And decision process ke Demographic ma Range of Competitive Advertising Sales promotion - Learning Economic t a Social position Products and Brochures n fo Product Personal selling .i attitude Marketed NEEDS Brand By the tourist PR ic h WANTS Price ul Industry PERCEPTIONS GOALS Outlet n dFriends v ie Family Refrence Psychographic in h Groups Characteristics s Postpurchse And Postconsumption feelings
 18. Bốn giai đoạn phát triển trong hành vi tiêu dùngedu o n lịch .(Theo trung tâm nghiên cứu Henley Centre (1993) a k Giai đoạn 1 – The bubble travelers.( khách t a mtò mò hưởng thụ ) o - i f n Seekers ( khách Giai đoạn 2 – Idealized –Experience hưởng thụ tìm kiếmic . h nghiệm ) u l trải Giai đoạn 3 – Wide- n d Horizion travelers ( khách tìm kiếm trải nghiệm v ietheo bề rộng) in Giai đoạn h 4 - Total Immersers ( khách tìm kiếm trải s theo chiều sâu ) nghiệm
 19. n o Đặc điểm của giai đoạn 1 ke m a Chưa giàu có, Chưa có kinh nghiệm - t a , tò mò ưa thích chương trình du lịch o trọn gói truyền in f thống. h . l Đặc điểm ở giai đoạn ic2 Đã giàu có hơn , có kinh d u nghiệm tiêundùng, tự tin , thích độc lập trong ie v , thích đến có sự khác biệt về khí in h tiêu dùng s và văn hóa hậu
 20. n o • Đặc điểm ở giai đoạn 3 ke ma Giàu có về của cải , về kinh nghiệm du lịch , thích đến t a những nơi có sự tương đồng và không tương đồng - n fo về địa lý và văn hóa, thích chương trình du lịch độc lập, linh hoạt h .i ic ul • Đặc điểm ở giai đoạn 4 d Có nhiều kinh nghiệm trong tiêu dùng du lịch , thích n ie tham gia vào quá trình tạo ra sản phẩm, say mê với v n h ngôn ngữ , văn hóa , di sản và lối sống ở nơi đến du i s lịch
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2