intTypePromotion=1

Bài giảng Kế toán doanh nghiệp: Chương 4 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

Chia sẻ: Huệ Mẫn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
487
lượt xem
23
download

Bài giảng Kế toán doanh nghiệp: Chương 4 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 4 Kế toán hàng tồn kho thuộc bài giảng kế toán doanh nghiệp, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: tổng quan về hàng tồn kho, kế toán nguyên vật liệu, kế toán công cụ dụng cụ, kế toán chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, kế toán hàng hóa, kế toán hàng hóa kho báo thuế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán doanh nghiệp: Chương 4 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

 1. KTDN 1 – Chương 7 10/09 2012 N I DUNG T ng quan v hàng t n kho CHƯƠNG 4 K toán nguyên v t li u K toán công c d ng c K TOÁN HÀNG T N KHO K toán chi phí SXKD d dang K toán hàng hóa (INVENTORIES) K toán hàng hóa kho b o thu 2 T NG QUAN V HÀNG T N KHO T NG QUAN V HÀNG T N KHO Khái ni m hàng t n kho Khái ni m Nguyên t c h ch toán Hàng t n kho c a DN là nh ng tài s n: - ư c gi bán trong kỳ SXKD thông thư ng - ang trong quá trình SXKD d dang - NVL, CCDC (v t tư) s d ng trong quá trình SXKD ho c cung c p d ch v . => Hàng t n kho bao g m: - Hàng hóa - Thành ph m Nhóm TK 15 - Hàng t n kho - S n ph m d dang T TK 151 - TK 159 - Nguyên li u, v t li u - Công c d ng c 3 4 Nguyên t c h ch toán hàng t n kho K TOÁN NGUYÊN V T LI U Khái ni m 1 Chi phí mua c i m Phân lo i Giá Phương pháp h ch toán 2 Chi phí ch bi n g c Phương pháp tính giá S k toán 3 Chi phí liên quan tr c ti p Tài kho n s d ng Phương pháp h ch toán DN áp d ng PP KKTX Tham kh o CMKT s 02 DN áp d ng PP KK K 5 6 Th.S C Th Thanh Hương 1
 2. KTDN 1 – Chương 7 10/09 2012 K TOÁN NGUYÊN V T L U Phân lo i nguyên v t li u Nh ng v n chung v NVL Khái ni m - Căn c vào công d ng c a NVL: Nguyeân vaät lieäu laø nhöõng taøi saûn thuoäc + Nguyên v t li u chính nhoùm haøng toàn kho cuûa DN, laø thaønh phaàn + V t li u ph cô baûn caáu thaønh neân th c th saûn phaåm. + Nhiên li u Ñaëc ñieåm + Ph tùng thay th + Các lo i v t li u khác - Tham gia vaøo moät chu kyø saûn xuaát. - Căn c vào ngu n cung c p v t li u: - Thay ñoåi hình daùng ban ñaàu sau quaù trình + V t li u mua ngoài söû duïng. + V t li u t s n xu t - Chuy n d ch toàn b giá tr vào giá tr c a + V t li u có t ngu n khác ( ư c c p, bi u s n ph m s n xu t ra. t ng, nh n v n góp, …) 7 8 Phương pháp h ch toán hàng t n kho Phương pháp tính giá NVL * i v i NVL nh p kho - Mua ngoài Kê khai thư ng xuyên Ki m kê nh kỳ - T s n xu t Hàng ngày theo dõi Hàng ngày theo dõi - Thuê ngoài ch bi n Nh p Nh p - ư cc p và Xu t Cu i kỳ xác nh s T n CK - Nh n v n góp => T n CK = T n K + N -X => X = T n K + N - T n CK - Nh n bi u t ng * i v i NVL xu t kho - FIFO Ưu như c i m, i u - LIFO ki n áp d ng c a t ng phương pháp??? - BQGQ (liên hoàn, 1 l n cu i kỳ) - Th c t ích danh 9 10 K TOÁN NGUYÊN V T L U K TOÁN NGUYÊN V T L U (RAW MATERIALS) S k toán và quy trình ghi s k toán Ch ng t k toán S k toán chi ti t - Phi u nh p kho - Phương pháp th song song - Phi u xu t kho - Phương pháp s s dư - Phi u xu t kho kiêm v n chuy n n i b - Phương pháp s i chi u luân chuy n - Phi u xu t v t tư theo h n m c - Phi u báo v t tư còn l i cu i kỳ S k toán t ng h p - B ng phân b v t li u s d ng Giáo trình trang 206 … 11 12 Th.S C Th Thanh Hương 2
 3. KTDN 1 – Chương 7 10/09 2012 K TOÁN NGUYÊN V T L U Phương pháp k toán nguyên v t li u Tài kho n s d ng DN áp d ng phương pháp KKTX - TK 151 - Hàng mua ang i ư ng - K toán nh p kho NVL - TK 152 - Nguyên li u, v t li u - K toán xu t kho NVL - TK 611 - Mua hàng DN áp d ng phương pháp KK K 13 14 Sơ h ch toán nh p kho NVL mua trong nư c (KKTX) K toán nh p kho NVL theo PP KKTX 152 111, 112, 331, 311 331, 111, 112 (1) (4) Mua NVL trong nư c v nh p kho 133 Nh p kh u NVL v nh p kho (2) Nh p kho NVL phát hi n thi u 151 152 (3) Nh p kho NVL phát hi n th a Nh p kho NVL t các ngu n khác 515 331, 111, 112 (5) Lưu ý: Trư ng h p DN tính thu GTGT theo PP tr c ti p, thu 15 16 GTGT ư c tính vào giá g c c a v t li u nh p kho Ví d : Hãy K các NVKTPS sau t i DN X: (1.000 ) Sơ h ch toán nh p kho NVL nh p kh u 1. Ngày 5/1: Mua v t li u A chưa tr ti n ngư i bán theo giá 111 (1112) mua chưa VAT 10%: 30.000. DN ã nh n ư c hóa ơn c a 152 112 (1122) 331 331, 111, 112 ngư i bán nhưng VL chưa v nh p kho. (2) (1) (7) 2. Ngày 10/1: Mua 100 kg VL B, VL ã nh p kho nhưng chưa T’2 T2 T2 T2 nh n ư c hóa ơn nên DN ghi theo giá t m tính là 100/kg. 3. Ngày 20/1: Mua VL C nh p kho theo giá mua ã có VAT 515 635 10% là 110.000 thanh toán b ng TGNH sau khi tr 2% CK thanh toán ư c hư ng trên giá mua chưa VAT. Chi phí v n 111, 112 333(2,3) chuy n chi h ngư i bán b ng TM theo giá có VAT 10%: 550. (6a) (3) 4. Ngày 25/1: Nh n ư c hóa ơn nghi p v 2, giá chưa thu GTGT 10% trên hóa ơn là 90/kg. 111, 112, 331 5. M t s v t li u C tr giá chưa thu GTGT 10% là 20.000 (5) mua nghi p v 3 kém ch t lư ng nên ư c ngư i bán gi m giá 10%. Ngư i bán ã chuy n ti n m t tr l i cho DN X. 33312 133 6. Ngày 31/1: S VL mua ngày 5 v n chưa v nh p kho. (4a) (4b) (6b) 7. Ngày 5/2: S v t li u mua ngày 5/1 ã v nh p kho. 17 18 Th.S C Th Thanh Hương 3
 4. KTDN 1 – Chương 7 10/09 2012 Ví d : Nh p kho NVL phát hi n chênh l ch thi u Hãy K các NVKTPS sau t i DN X: (1.000 ) 1. Ngày 5/1: Nh p kh u v t li u A chưa tr ti n ngư i bán theo giá CIF/H i Phòng: 30.000 USD. Neáu thieáu do hao huït trong ñònh möùc keá toaùn caên cöù soá lieäu treân hoaù ñôn ghi soå. Thu nh p kh u: 50%, thu tiêu th c bi t: 20%, thu GTGT 10%. TGTT: 20/USD. Doanh nghi p ã n p thu b ng chuy n kho n. V t Neáu nguyeân vaät lieäu thieáu khoâng naèm trong ñònh möùc cho pheùp vaø chöa xaùc ñònh li u ã ki m nh n nh p kho . Chi phí v n ñöôïc nguyeân nhaân, k toán h ch toán theo chuy n v t li u v kho: 2.200 (trong ó thu sơ sau: GTGT 10%). 2. Ngày 10/1: Chuy n kho n thanh toán cho ngư i bán v t li u nghi p v 1. T giá xu t ngo i t : 21/USD 19 20 Sơ k toán thi u NVL khi mua ngoài Nh p kho NVL phát hi n chênh l ch th a 152 331, 111, 112 (1) Neáu nguyeân vaät lieäu thöøa xaùc nh ñöôïc 133 nguyeân nhaân, do beân baùn xuaát nhaàm, DN giöõ hoä cho beân baùn, keá toaùn ghi ñôn Nôï TK 002 giaù trò VL thöøa. Khi beân baùn nhaän laïi ghi ñôn 1381 1388 111, 334 beân Coù TK 002. (2a) (4) Neáu nguyeân vaät lieäu thöøa chöa xaùc ñònh 632 ñöôïc nguyeân nhaân vaø ñöôïc DN nhaäp kho, k (2b) toán h ch toán theo sơ sau: 152 (3) 21 22 Sơ k toán NVL th a khi mua ngoài X lý chênh l ch th a NVL Tröôøng hôïp xaùc ñònh ñöôïc nguyeân nhaân do 331, 111, 112, 311 152 ngöôøi baùn xuaát nhaàm, DN xuaát traû soá haøng treân Nôï TK 3381 3381 133 Coù TK 152 Tröôøng hôïp xaùc ñònh ñöôïc nguyeân nhaân do ngöôøi baùn xuaát nhaàm vaø ñoàng yù baùn luoân cho DN: Nôï TK 3381 Nôï TK 133 Coù TK 111, 112, 331... 23 24 Th.S C Th Thanh Hương 4
 5. KTDN 1 – Chương 7 10/09 2012 Ví d : Nh p NVL t các ngu n khác Hãy K các NVKTPS sau t i DN X: (1.000 ) 1. Ngày 5/1: Mua ngoài nh p kho 1.000 kg v t li u A v i giá mua chưa thu GTGT 10%: 10/kg, chưa tr ti n ngư i bán. Khi ki m nh n nh p (1) Do töï saûn xuaát ra, caên cöù vaøo giaù thaønh kho phát hi n thi u 50kg chưa rõ nguyên nhân. thöïc teá cuûa vaät lieäu ñöôïc saûn xuaát ñeå ghi: 2. Ngày 10/1: Nguyên nhân thi u NVL mua ngày 5/1 là do bên bán giao thi u 30 kg nên bên bán ã giao b sung 20 kg, DN ã nh p kho , s còn l i bên bán ã h t hàng; 10 kg do nhân viên thu mua v t li u làm Nôï TK 152 m t nên DN ã b t nhân viên này ph i b i thư ng; 10 kg do hao h t Coù TK 154 (KKTX) trong nh m c. 3. Ngày 15/1: Nhân viên làm m t v t li u mua ngày 5/1 ã n p ti n m t b i thư ng cho DN. 4. Ngày 20/1: Mua 1.000 m v t li u B theo giá mua ã có thu GTGT 10% là 22/m, ã thanh toán b ng chuy n kho n. Khi nh p kho phát hi n th a 100 m chưa rõ nguyên nhân. DN ã nh p kho c s th a. 5. Ngày 31/1: S VL th a ngày 20/1 là do bên bán giao nh m, DN xu t tr l i bên bán 20 m, nh n bán h bên bán 30m, s còn l i DN ng ý mua thêm nhưng chưa thanh toán. DN ã nh n ư c hóa ơn b sung c a ngư i bán. 25 26 Nh p NVL t các ngu n khác Nh p NVL t các ngu n khác (2) VL thuê ngoài gia công ch bi n hoàn thành: (3) Nhaän goùp voán lieân doanh baèng NVL Nôï TK 152 152 154 152 Coù TK 411 (1) (3) (4) Nh n bi u t ng b ng v t li u: 111, 112, 331 N TK 152 (2) Có TK 711 133 27 28 Nh p NVL t các ngu n khác K toán xu t kho nguyên v t li u Ví d : Hãy K các NVKTPS sau t i DN X: (1.000 ) 1. Ngày 5/1: Nh p kho 2.000 kg v t li u C do doanh nghi p t s n xu t v i giá thành ơn v là 15/kg. 2. Ngày 10/1: Xu t kho 1.000 kg v t li u C em i thuê gia Xu t NVL s d ng cho SXKD công, tr giá xu t kho: 20/kg. Chi phí v n chuy n i gia công c thu GTGT 10% là 550 chưa tr ngư i bán. Xu t NVL cho ơn v tr c thu c 3. Ngày 25/1: Nh p kho s v t li u C mang i gia công ngày Xu t NVL bán thanh lý 10/1. Chi phí thuê ngoài gia công chưa thu GTGT 10% là 5/kg ã tr b ng chuy n kho n. Chi phí v n chuy n v t li u v Xu t NVL mang i u tư vào công ty liên k t nh p kho c thu GTGT 10% là 550, DN ã tr toàn b ti n v n chuy n v t li u i và v cho ngư i bán b ng ti n m t. 4. Ngày 29/1: Nh n v n góp liên k t b ng 1 lô v t li u A tr giá 500.000 5. Ngày 31/1: ư c bi u t ng 1 lô v t li u B tr giá 10.000 29 30 Th.S C Th Thanh Hương 5
 6. KTDN 1 – Chương 7 10/09 2012 Ví d : Hãy K các NVKTPS sau t i DN X: (1.000 ) Sơ h ch toán xu t kho NVL 1. Ngày 5/1: Nh p kho 2.000 kg v t li u A do doanh nghi p t s n xu t v i giá thành ơn v là 13/kg. 152 621, 627, 641, 642, 241… 2. Ngày 10/1: Xu t kho 2.500 kg v t li u A trong ó tr c (1) ti p s n xu t s n ph m là 2.000 kg, dùng cho phân xư ng là 136 (1361) 300 kg, dùng cho QLDN: 100 kg, dùng cho bán hàng: 100 kg. (2) 3. Ngày 20/1: Mua ngoài nh p kho 10.000 kg v t li u A theo giá mua chưa có thu GTGT 10% là 11/kg. DN ã thanh toán 811 cho ngư i bán b ng chuy n kho n sau khi tr 2% CK thanh (3) toán ư c hư ng trên giá mua chưa có thu GTGT. 4. Ngày 25/1: Xu t kho cho vay t m th i không l y lãi: 2.000 222,128,223 kg v t li u A. Giá xu t kho (4) Giá góp v n 5. Ngày 31/1: Nh p kho do ư c bi u t ng 1.000 kg v t li u A tr giá 12.000 711 811 6. Ngày 31/1: Xu t kho góp v n liên doanh ng n h n: 10.000 kg v t li u A, tr giá v n góp th a thu n: 15/kg Giá xu t kho < Giá góp v n Giá xu t kho > Giá góp v n Cho bi t: SD K TK 152: 20.000 (SL: 2.000 kg VL A, G: 31 10). DN tính giá xu t NVL theo phương pháp FIFO. 32 K toán ki m kê NVL phát hi n thi u K toán ki m kê NVL phát hi n th a 152 152 3381 632 632 (1) Chưa rõ nguyên 152 nhân 1381 1388 (2) (3) TK liên quan 632 (4) Do b sót, nh m l n 33 34 K toán ánh giá l i NVL DN ÁP D NG PHƯƠNG PHÁP KK K (1) Khi ñaùnh giaù laïi laøm taêng giaù trò cuûa nguyeân vaät lieäu: K toán s d ng TK 611 - Mua hàng. Nôï TK 152 - Phaàn cheânh leäch taêng Ngoài ra, k toán còn s d ng các TK liên Coù TK 412 quan như: TK 151, 152, 153, … (2) Khi ñaùnh giaù laïi laøm giaûm giaù trò nguyeân vaät lieäu: Nôï TK 412 - Phaàn cheânh leäch giaûm Coù TK 152 35 36 Th.S C Th Thanh Hương 6
 7. KTDN 1 – Chương 7 10/09 2012 K toán NVL theo PP KK K DN Y áp d ng PP KK K có tài li u sau: (1.000 ) Sơ h ch toán NVL theo PP KK K I. SD K: VL t n kho: 100.000, VL ang i ư ng: 30.000 151,152 611 151,152 II. Các nghi p v phát sinh trong kỳ: 1. Thu mua v t li u nh p kho c a công ty X theo giá mua c K t chuy n tr giá K t chuy n tr giá v t thu GTGT 10% là 275.000. DN ã thanh toán 50% b ng VL t n u kỳ li u t n cu i kỳ chuy n kho n. Chi phí v n chuy n DN ã tr b ng TM 2.100 (1) (3) (c thu GTGT 5%). 111,112,331,… 2. Ph li u thu h i t thanh lý TSC nh p kho: 5.000 CKTM,GG,HMTL 3. Nh n bi u t ng m t lô v t li u nh p kho tr giá: 20.000 111,112,331… 133 (4) 4. Mua VL c a công ty Y thanh toán ngay b ng TGNH sau Tr giá v t li u khi tr chi t kh u thanh toán 1% trên giá mua chưa thu nh p vào trong kỳ 621,627,641… GTGT, giá mua trên hóa ơn c thu GTGT 10% là 330.000. (2) Cu i kỳ, k t chuy n 5. Cty X ch p nh n gi m giá 2% lô v t li u mua NV 1 do tr giá v t li u xu t có m t s v t li u sai quy cách tr vào s n còn ph i thu. 133 dùng trong kỳ III. SDCK: VL t n kho: 120.000, VL ang i ư ng: 50.000 (5) Yêu c u: X tr giá VL xu t dùng tr c ti p SXSP trong kỳ và 37 38 K các NVPS. K TOÁN CÔNG C D NG C Tài kho n s d ng (TOOLS AND SUPPLIES) DN áp d ng PP KKTX Ch ng t k toán (Xem GT) TK 153 - Công c d ng c , có 3 TK c p 2: S KT và quy trình ghi s KT (xem GT) 1531 - Công c d ng c Tài kho n s d ng 1532 - Bao bì luân chuy n Sơ k toán 1533 - dùng cho thuê DN áp d ng PP KK K (tương t KT NVL) 39 40 Sơ h ch toán CCDC theo PP KKTX K toán CCDC Ví d : Tài li u t i Công ty Q h ch toán hàng t n kho theo PP 111, 112, 331… 153 627, 641,642… KKTX trong tháng 10/N (1.000 ): MuaCCDC nh p kho Xu t dùng CCDC PB 1 l n I. Tình hình công c t n kho và ang dùng u tháng: Ch tiêu S ti n 133 1. Công c t n kho 50.000 142,242 2. Công c ang dùng lo i phân b 2 l n trong năm Xu t dùng CC K phân b PB nhi u l n - T i PXSX chính s 1 20.000 - T i PXSX chính s 2 15.000 Mua CCDC lo i PB nhi u l n Báo h ng, báo m t - T i văn phòng công ty 10.000 dùng ngay cho SXKD 3. Công c ang dùng lo i phân b 3 l n (xu t dùng t 133 152,138… năm N-1, m i năm phân b 1 l n) - T i PXSX chính s 1 36.000 - T i PXSX chính s 2 27.000 - T i b ph n bán hàng 18.000 41 Mua CCDC lo i PB 1 l n dùng ngay cho SXKD 42 - T i văn phòng công ty 18.000 Th.S C Th Thanh Hương 7
 8. KTDN 1 – Chương 7 10/09 2012 II. Trong tháng có các nghi p v phát sinh như sau: 1. Xu t dùng công c nh thu c lo i phân b 2 l n trong 2 năm s d ng Sơ h ch toán CCDC theo PP KK K cho phân xư ng 1 theo giá th c t : 13.000, cho PX 2: 14.000. 2. Mua m t s công c nh c a công ty S theo t ng giá ã có thu GTGT 611 5% là 63.000. Công ty Q ã thanh toán b ng TM sau khi tr 1% chi t kh u thanh toán ư c hư ng. S công c này ư c dùng ngay cho PX 1 151, 153 151, 153 là 60%, PX 2 là 40%. Công ty d tính phân b 3 l n trong 3 năm. 3. Các b ph n s d ng báo h ng m t s CCDC ang dùng thu c lo i K t chuy n tr giá K t chuy n tr giá CCDC phân b 2 l n như sau: CCDC t n u kỳ t n cu i kỳ - PX 1 báo h ng: 20.000, ph li u thu h i nh p kho: 500. (1) (3) - PX 2 báo h ng: 15.000, ph li u thu h i nh p kho: 100. - VP công ty báo h ng: 10.000, ngư i làm h ng ph i b i thư ng: 100. 111, 112, 331… 627, 641, 642,… 4. Phân b giá tr công c nh ang dùng lo i phân b 3 l n xu t dùng t Tr giá CCDC nh p năm N -1 vào chi phí. vào trong kỳ Tr giá CCDC xu t 5. Dùng TM mua m t s CCDC lo i phân b 1 l n dùng ngay cho VP theo (2) dùng trong kỳ t ng giá thanh toán là 4.200, trong ó thu GTGT là 200. (4) 6. Mua m t s công c c a công ty K nh p kho theo giá ã có thu GTGT 133 5% là 52.500. Ngư i bán ch p nh n gi m giá cho công ty 1%. 7. Xu t kho công c nh lo i phân b 1 l n cho PX 1: 5.000, PX 2: 6.000. Yêu c u: nh kho n các nghi p v phát sinh. 43 44 K TOÁN CHI PHÍ SXKD D DANG Nh ng v n chung (WORK IN PROGRESS) Các khái ni m Nh ng v n chung v CPSX, CPSX d dang và tính giá thành SP - Chi phí s n xu t: Là toàn b các kho n hao K toán t p h p CPSX phí v t ch t mà DN ã b ra th c hi n quá Các phương pháp ánh giá SPDD trình s n xu t s n ph m. Các phương pháp tính giá thành SP theo - Giá thành s n ph m: Là nh ng chi phí s n chi phí th c t xu t g n li n v i m t k t qu s n xu t nh t nh. 45 46 Nh ng v n chung Các kho n m c c a CPSX Các lo i giá thành Chi phí nhân công + Giá thành k ho ch: Xác nh d a trên các nh tr c ti p m c và d toán c a kỳ KH. Chi phí Chi phí + Giá thành nh m c: Xác nh d a trên các nh NVL tr c s n xu t m c chi phí hi n hành t i t ng th i i m nh t nh ti p chung trong kỳ KH. + Giá thành th c t : Xác nh d a trên các kho n Chi phí hao phí th c t th c hi n quá trình s n xu t s n s n ph m. xu t 47 48 Th.S C Th Thanh Hương 8
 9. KTDN 1 – Chương 7 10/09 2012 Chi phí nguyên v t li u tr c ti p Chi phí nhân công tr c ti p Chi phí nhân công tr c ti p là toàn bô các Chi phí NVL tr c ti p là toàn b các chi phí chi phí liên quan n ngư i lao ng tr c v v t li u chính, v t li u ph , nhiên li u, … ti p s n xu t SP như chi phí ti n lương, ph dùng tr c ti p s n xu t s n ph m trong kỳ. c p, ti n ăn ca, các kho n trích theo lương (BHXH, BHYT, BHTN, KPC ), … 49 50 Chi phí s n xu t chung i tư ng t p h p CPSX và i tư ng tính giá thành Chi phí s n xu t chung là toàn b các chi phí - i tư ng t p h p CPSX ph c v và qu n lý s n xu t g n li n v i Là ph m vi, gi i h n mà k toán ph i t p h p chi t ng phân xư ng s n xu t. phí s n xu t ph c v cho vi c ki m soát chi phí và tính giá thành s n ph m. Xác nh i tư ng t p h p CPSX là xác nh: + Nơi phát sinh chi phí: phân xư ng, t , i s n xu t, giai o n công ngh s n xu t… Lương qu n c + i tư ng ch u chi phí: s n ph m, ơn t PX, chi phí i n, hàng,… nư c, i n tho i, KH MMTB c a PX… - i tư ng tính giá thành s n ph m Là các lo i s n ph m, công vi c, lao v mà doanh nghi p ã s n xu t hoàn thành c n ph i tính t ng 51 52 giá thành và giá thành ơn v . Quy trình tính giá thành cơ b n Sơ k toán CPSX và tính Z s n ph m (Theo phương pháp KKTX) Bư c 1: TK 621 TK 154 TK 152, 111 T p h p chi phí s n xu t theo 3 Ph li u thu h i t kho n m c chi phí. K/C CPNVLTT SX nh p kho ho c bán luôn Bư c 2: TK 155 Phân b , k t chuy n chi phí s n TK 622 Nh p kho xu t sang TK tính giá thành. K/C CPNCTT TK 157 Bư c 3: T ng Z G i bán ánh giá s n ph m d dang cu i SX kỳ. TK 627 TK 632 Bư c 4: K/C CPSXC Tiêu th Tính giá thành s n ph m hoàn thành trong kỳ. CPSXC c nh không ư c tính vào Zsp do m c 53 54 SX th c t < m c công su t bình thư ng Th.S C Th Thanh Hương 9
 10. KTDN 1 – Chương 7 10/09 2012 Sơ k toán CPSX và tính Z s n ph m (Theo phương pháp KK K) K TOÁN T P H P CHI PHÍ S N XU T TK 154 TK 631 TK 154 K/C CPSXKDDD K/C CPSXKDDD u kỳ cu i kỳ K toán t p h p chi phí NVLTT K toán t p h p chi phí NCTT TK 621,622 K toán t p h p chi phí SXC TK 632 K/C CPNVLTT, CPNCTT Nh p kho thành ph m (Z) TK 627 K/C CPSXC CPSXC c nh không ư c tính vào Zsp do m c 55 SX th c t < m c công su t bình thư ng 56 K TOÁN T P H P CHI PHÍ NVLTT K TOÁN T P H P CHI PHÍ NVLTT (DIRECT RAW MATERIALS COST) - Phương pháp t p h p và phân b CPNVLTT - Ch ng t s d ng: + Phương pháp t p h p tr c ti p L nh s n xu t, Phi u xu t kho, B ng phân b + Phương pháp phân b gián ti p NVL, Hóa ơn GTGT, … Ví d : Có s li u t i m t DN s n xu t 2 lo i s n ph m A và B - Tài kho n s d ng: trong tháng 2/N như sau: (1.000 ) - T ng chi phí v t li u chính xu t dùng tr c ti p s n xu t s n TK 621 - CPNVLTT ư c m chi ti t cho t ng i ph m A: 600.000, s n ph m B: 400.000 tư ng t p h p CPSX ho c i tư ng tính Z. - T ng chi phí v t li u ph xu t dùng s n xu t c 2 lo i s n - S k toán s d ng: ph m: 50.000 + S chi ti t: S chi phí SXKD (TK 621) và các - Chi phí v t li u ph phân b cho t ng lo i s n ph m theo s chi ti t liên quan khác (S chi ti t v t li u, …) chi phí v t li u chính xu t dùng tr c ti p SXSP trong kỳ. + S t ng h p: Tùy t ng hình th c KT áp d ng. Yêu c u: Phân b chi phí v t li u ph cho t ng lo i SP và tính t ng chi phí NVLTT s n xu t t ng lo i SP trong kỳ. 57 58 Sơ k toán t p h p CPNVLTT Ví d 1: 111,112,331 152 (611) 621 (Cti t...) 152 (611) T i DN X có 1 PXSX chuyên s n xu t 2 lo i 2 1a 3a s n ph m A và B trong tháng 5/N có tài li u 3b 4 sau: (1.000đ) (Ghi âm) 133 5 1388 1. T ng h p phi u xu t kho VL chính xu t dùng tr c ti p vào SX s n ph m A: 370.000, 154 (631) 1b 6 B: 150.000 2. Mua ngoài VL ph chưa tr ti n ngư i bán 1a. Mua ngoài nh p kho VL 3b. VL dùng không h t đ l i PX dùng ngay vào s n xu t 2 lo i s n ph m A và 1b. Mua ngoaifVL xu t th ng cho SX 4. Ph li u thu h i do s d ng VL 2. Xu t kho VL cho SX SP, VL t SX 5. Ti n b i thư ng ph i thu B không qua nh p kho theo giá mua đã có đưa ngay vào SXSP 6. K t chuy n CPNVLTT cu i kỳ thu GTGT 10%: 33.000 3a. CK nh p l i kho VL dùng không h t 59 Chú ý: Kỳ sau nghi p v (3b) s đư c ghi như nghi p v (2) 60 Th.S C Th Thanh Hương 10
 11. KTDN 1 – Chương 7 10/09 2012 Ví d 1: (tt) K TOÁN T P H P CHI PHÍ NCTT 3. Cu i tháng, b ph n s n xu t báo cáo tr giá (DIRECT LABOR COST) v t li u chính s d ng cho SXSP A còn th a - Ch ng t s d ng: B ng ch m công, B ng thanh toán ti n lương, 20.000 đ l i PX tháng sau ti p t c s d ng, B ng phân b ti n lương và các kho n trích theo đ ng th i nh p kho s v t li u ph s d ng lương,… không h t là 6.000 - Tài kho n s d ng: 4. Cu i tháng, k toán tính toán phân b và k t TK 622 - CPNCTT ư c m chi ti t cho t ng i chuy n CPNVLTT th c t s d ng cho SXSP A tư ng t p h p CPSX ho c i tư ng tính giá và B. thành. Yêu c u: Đ nh kho n các NVPS bi t CPVL - S k toán s d ng: + S chi ti t: S chi phí SXKD (TK 622) và các s ph đư c phân b theo CPNVL chính th c t chi ti t liên quan khác (S chi ti t ti n lương, …) s d ng trong tháng. + S t ng h p: Tùy t ng hình th c KT áp d ng. 61 62 Sơ k toán t p h p CPNCTT Ví d 2: Ti TK 334 TK 622(Cti t...) TK154(631) 1 TK 335 2 6 TK 338 3 TK 111, 141 4 63 Th.S C Th Thanh Hương 11
 12. ERROR: syntaxerror OFFENDING COMMAND: %ztokenexec_continue STACK: -filestream- -mark- /sfnts
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2