intTypePromotion=1

Bài giảng Kế toán Ngân hàng thương mại: Chương 9 - Nguyễn Quỳnh Hương

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
83
lượt xem
2
download

Bài giảng Kế toán Ngân hàng thương mại: Chương 9 - Nguyễn Quỳnh Hương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương này trình bày về báo cáo tài chính trong ngân hàng thương mại. Trong chương này đề cập tới một số nội dung như: Bảng cân đối tài khoản kế toán, bảng tổng kết tài sản, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính, báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Mời bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán Ngân hàng thương mại: Chương 9 - Nguyễn Quỳnh Hương

  1. 10/09/2010 BÁO CÁO TÀ TÀI CHÍNH CHÍNH - NHTM NỘI DUNG CHÍNH  Nguyên tắc và yêu cầu cơ bản đối với lập BCTC (Chuẩn mực kế toán Việt Nam – VAS 21 & VAS 22) Yêu cầu: Thích hợp với nhu cầu ra các quyết định KT Đáng tin cậy Nguyên tắc: Hoạt động liên tục Cơ sở dồn tích Nhất quán Trọng yếu và tập hợp Bù trừ Có thể so sánh được  Bộ BCTC – NHTM  Báo cáo kế toán – NHTM: Bảng cân đối tài khoản kế toán  Báo cáo tài chính – NHTM:  Bảng tổng kết tài sản/ Bảng cân đối tài sản/ Bảng cân đối kế toán ***  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ  Thuyết minh BCTC  Báo cáo vốn chủ sở hữu 1
  2. 10/09/2010 BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN KẾ TOÁN  Khái niệm: Là BCTC tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị tài sản hiện có và các nguồn hình thành tài sản trong một thời kỳ nhất định theo chỉ tiêu các tài khoản tổng hợp. -> BCTC quan trọng nhất và chi tiết nhất phản ánh tình hình hoạt động của đơn vị trong thời kỳ nhất định  Nội dung: Bảng cân đối tài khoản kế toán được lập cho các tài khoản trong bảng và ngoài bảng cân đối tài khoản kế toán -> Kiểm tra sự khớp đúng giữa quá trình hạch toán phân tích và hạch toán tổng hợp trong kỳ -> Cung cấp các thông tin KT phục vụ quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh NH và báo cáco lên thanh tra NHNN, BTC -> Cơ sở để lập Bảng tổng kết tài sản BẢNG TỔNG KẾT TÀI SẢN  Khái niệm: Là BCTC tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị tài sản hiện có và các nguồn hình thành tài sản đó theo chỉ tiêu nguồn vốn và sử dụng vốn tại một thời điểm nhất định.  Nội dung -> kết cấu dưới dạng cân đối số dư các tài khoản kế toán -> gồm 2 phần: Phần tài sản nợ (nguồn vốn): Các chỉ tiêu phản ánh nguồn hình thành tài sản hiện có của đơn vị tại thời điểm lập BC. Phần tài sản có (sử dụng vốn): Các chỉ tiêu phản ánh giá trị tài sản hiện có của đơn vị tại thời điểm lập BC theo mục đích sử dụng/ hình thức tồn tại trong quá trình hoạt động kinh doanh Cách lập: Tài sản = Nguồn vốn ( Vốn chủ sở hữu + Nợ phải trả) Tập hợp số dư các TK tương ứng :  TK có số dư Có phản ánh bên TSN ( Nguồn vốn)  TK có số dư Nợ phản ánh bên TSC (Sử dụng vốn) 2
  3. 10/09/2010 Ngoại lệ:  Một số TK hoặc dư Nợ hoặc dư Có (TK Lợi nhuận, TK Chênh lệch; TK Thanh toán vốn) phản ánh bên TSN: Dư Nợ (-) hoặc Dư Có (+)  TK vừa dư Nợ vừa dư Có (TK Điều chuyển vốn chờ xử lý) phản ánh bên TSC nếu Dư Nợ và phản ánh bên TSN nếu Dư Có  TK điều chỉnh giá trị (TK Hao mòn; TK Dự phòng) có số Dư Có nhưng phản ánh bên TSC (-)  TK đối ứng (TK CCLĐ đang dùng; TK Mua bán ngoại tệ kinh doanh; TK Thanh toán mua bán ngoại tệ kinh doanh) có số dư nhưng khi lên bảng cân đối không cần đưa lên. => Chính vì những ngoại lệ trên mà: Tổng dư Nợ = Tổng dư Có (Bảng CĐTKKT) không bằng Tổng Tài sản = Tổng nguồn vốn (Bảng TKTS/ Bảng CĐTS/ Bảng CĐKT) BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  Khái niệm: BCKQHĐKD là BCTC tổng hợp, phản ánh tổng quát tình hình và KQKD trong một kỳ kế toán của đơn vi, chi tiết theo hoạt động kinh doanh chính và hoạt động kinh doanh khác, là cơ sở theo dõi việc thực hiện kế hoạch thu chi tài chính của đơn vị báo cáo -> Trong BCKQHĐKD thu nhập và chi phí được nhóm theo bản chất -> Cơ sở lập: Bảng cân đối tài khoản kế toán của kỳ báo cáo Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ trước THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH  Khái niệm: Thuyết minh BCTC là một trong những bộ phận hợp thành của BCTC đơn vị, được lập để giải thích và bổ sung các thông tin cần thiết về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của đơn vị trong kỳ báo cáo mà các BCTC trên không có đủ thông tin chi tiết hoặc không thể trình bày rõ ràng. -> Cơ sở lập: Bảng cân đối tài khoản kế toán Bảng tổng kết tài sản Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Sổ hạch toán chi tiết Các báo cáo từ kỳ trước 3
  4. 10/09/2010 -> Các báo cáo cần có trong Thuyết minh BCTC: Tình hình tăng giảm TSCĐ Báo cáo tình hình thu nhập của cán bộ công nhân viên Báo cáo tình hình nợ quá hạn Báo cáo tình hình tăng giảm nguồn vốn và sử dụng vốn BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ  Khái niệm: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là báo cáo cung cấp thông tin về các thay đổi từ trước tới nay về tiền mặt và các tài sản tương đương tiền. Nó phản ánh những thay đổi về tài chính trong đơn vị -> Cơ sở lập: Bảng cân đối kế toán so sánh Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 4
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2