intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng khoan dầu khí tập 1 part 2

Chia sẻ: Asfj Asfhjk | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

234
lượt xem
93
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bể chứa là các đơn vị thạch học có tính thấm và chứa nhiều lổ rỗng hat tập hợp các đơn vị thạch học có khả năng chứa hydrocacbon. Việc phân tích các bể chứa ở mức độ đơn giản nhất đòi hỏi công tác đánh giá độ lổ rỗng (để tính thể tích hydrocacbon hiện trường) và độ thấm (để tính xem lượng hydrocacbon có di chuyển dễ dàng ra khỏi bể chứa) của bể chứa. Một số chuyên ngành liên quan sử dụng để phân tích bể chứa là địa tầng học, trầm tích học, và kỹ thuật...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng khoan dầu khí tập 1 part 2

 1. vËy trong qu¸ tr×nh quay c¸c chãp xoay sÏ cã sù dÞch chuyÓn lªn xuèng vµ t¸c dông va ®Ëp tõng phÇn lªn ®¸y. Nhê thÕ mµ chãp xoay t¸c dông lªn ®¸y c¶ t¶i träng tÜnh lÉn t¶i träng ®éng. Tuú theo h×nh d¹ng cña chãp xoay vµ vÞ trÝ t­¬ng ®èi gi÷a trôc cña choßng vµ trôc cña chãp xoay mµ t¸c dông cña r¨ng choßng lªn ®Êt ®¸ ë ®¸y lµ ®Ëp thuÇn tuý hoÆc ®Ëp céng víi c¾t. Trong qu¸ tr×nh quay xung quanh trôc cña m×nh vµ trôc cña choßng, c¸c chãp xoay thùc hiÖn mét chuyÓn ®éng phøc t¹p. A B OA MN O1 B M O N a b a’ OB O1 a b’ H×nh 6 : Ph©n tÝch sù chuyÓn ®éng cña chãp xoay Khi quay choßng quanh trôc OA theo chiÒu kim ®ång hå víi tèc ®é OA c¸c chãp xoay sÏ l¨n vµ quay quanh trôc OB ng­îc chiÒu kim ®ång hå víi tèc ®é OB. ChuyÓn ®éng tuyÖt ®èi cña chãp xoay (tæng hîp 2 chuyÓn ®éng trªn) lµ chuyÓn ®éng quanh trôc tøc thêi MN víi tèc ®é MN. Trôc MN ®i qua giao ®iÓm O (gi÷a trôc choßng vµ trôc chãp xoay) vµ O1 (lµ tiÕp ®iÓm gi÷a r¨ng choßng víi mÆt ®¸y lç khoan). Mäi ®iÓm n»m trªn trôc quay tøc thêi ®Òu ®øng yªn. Mäi ®iÓm n»m ngoµi trôc quay tøc thêi MN ®Òu chuyÓn ®éng trªn ®­êng trßn b¸n kÝnh b»ng kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm ®ã ®Õn MN. Khi chuyÓn ®éng quay quanh trôc quay tøc thêi, c¸c chãp xoay c¾t ®Êt ®¸. C­êng ®é tr­ît cña choßng ®­îc ®¸nh gi¸ b»ng hÖ sè tr­ît K (lµ tû sè gi÷a diÖn tÝch tr­ît cña choßng vµ -15-
 2. diÖn tÝch ®¸y sau 1 vßng quay). Dùa vµo vÞ trÝ t­¬ng ®èi gi÷a c¸c trôc cña chãp xoay ng­êi ta cã thÓ ph©n ra: * Choßng cã t¸c dông ®Ëp thuÇn tuý: Lµ choßng cã ®­êng sinh cña chãp xoay trïng víi trôc tøc thêi MN hay ®Ønh cña c«n trïng víi t©m lç khoan (cã hÖ sè tr­ît = 0). A B M N O H×nh 7 Choßng khoan ch¹y trôc: Chãp cã thÓ ®¬n c«n hoÆc ®a c«n. Tr­êng hîp ®¬n c«n nh­ng cã ®Ønh v­ît ra ngoµi hay hôt vµo trong t©m lç khoan ®Òu ®­îc gäi lµ choßng ch¹y trôc. Lo¹i choßng nµy ngoµi t¸c dông ®Ëp cßn cã hiÖn t­îng tr­ît vu«ng gãc víi ®­êng sinh. Kho¶ng ch¹y trôc f cµng lín th× tr­ît cµng nhiÒu. NÕu chãp ®a c«n, hiÖn t­îng tr­ît ®­îc xem xÐt cho tõng c«n riªng rÏ. C«n nµo cã ®Ønh n»m ë t©m sÏ kh«ng cã hiÖn t­îng tr­ît vµ ng­îc l¹i. O O a,Choßng hôt trôc b,Choßng v­ît trôc H×nh 8 * Choßng lÖch trôc: Choßng lÖch trôc lµ choßng mµ trôc cña chãp xoay vµ trôc cña choßng kh«ng giao nhau, nh»m t¨ng c­êng hÖ sè tr­ît K (däc + ngang) -16-
 3. O O b, lÖch trôc ©m a, lÖch trôc d­¬ng HiÖn t­îng lÖch trôc ®­îc xem lµ lÖch d­¬ng (a) nÕu lÖch vÒ phÝa chiÒu quay cña choßng. Tr­êng hîp ng­îc l¹i (b) lµ lÖch ©m. Nh­ vËy nÕu choßng lÖch trôc l¹i thªm hiÖn t­îng tr­ît däc h­íng vµo trong (lÖch d­¬ng) vµ tr­ît däc h­íng ra ngoµi (lÖch ©m). Tãm l¹i: Dùa vµo ®Æc tÝnh ph¸ huû cña choßng ta cã thÓ ph©n ra 3 nhãm: Choßng cã t¸c dông ®Ëp thuÇn tuý, choßng ®Ëp + c¾t vµ choßng cã t¸c dông ®Ëp + c¾t + däc. Khi nghiªn cøu sù lµm viÖc cña choßng ta cÇn quan t©m tíi c¸c kh¶ n¨ng tr­ît ngÉu nhiªn vµ tr­ît c­ìng bøc.  Choßng tù lµm s¹ch: Sù cÇn thiÕt t¨ng hÖ sè tr­ît vµ thÓ tÝch c«n sÏ dÉn ®Õn sù x©m nhËp lÉn nhau gi÷a c¸c chãp. NghÜa lµ hµng r¨ng cña chãp nµy ®i vµo r·nh gi÷a 2 hµng r¨ng cña chãp kia ng¨n ngõa sù lÊp nhÐt mïn khoan ë c¸c choßng nµy. HiÖn t­îng ®ã ®­îc gäi lµ tù lµm s¹ch.  HÖ sè phñ (): Lµ tû sè gi÷a tæng chiÒu dµi cña c¸c r¨ng cña 1 chãp tiÕp xóc víi ®¸y lç khoan ë mét thêi ®iÓm nµo ®ã vµ b¸n kÝnh cña choßng khoan. Víi choßng th­êng dïng cã  = 1,2  1,5 §Êt ®¸ cµng mÒm, dÎo th× dïng choßng cã hÖ sè phñ cµng lín vµ ng­îc l¹i. + Ph­¬ng ph¸p ph©n lo¹i choßng chãp xoay: §Ó ®¸p øng víi sù ®a d¹ng cña ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt ë c¸c n­íc ng­êi ta chÕ t¹o ra rÊt nhiÒu nh÷ng lo¹i choßng cã ®Æc tÝnh lµm viÖc phï hîp. Theo OCT ng­êi ta ph©n ra 4 lo¹i chÝnh lµ: mÒm, trung b×nh, cøng vµ r¾n t­¬ng øng víi c¸c ký hiÖu ch÷ c¸i lµ: M, C, T vµ K. Bªn c¹nh ®ã cßn chÕ -17-
 4. t¹o ra c¸c lo¹i choßng liÒn kÒ ®Ó phï hîp víi ®iÒu kiÖn ®Êt ®¸ cøng mÒm vµ mµi mßn xen kÑp. Cô thÓ theo GOST - 20692-75 ®­îc thÓ hiÖn ë b¶ng d­íi ®©y (b¶ng 1). Ngoµi c¸c ký hiÖu ®­îc nªu trong b¶ng cßn c¸c ký hiÖu kh¸c nh­: B: C¸c æ ®ì r·nh l¨n, H: Mét æ ®ì tr­ît, c¸c æ ®ì cßn l¹i lµ æ ®ì cã r·nh l¨n, A: æ ®ì tr­ît, U: Choßng cã n­íc röa th­êng, : Choßng cã vßi phun thuû lùc, : Choßng khoan thæi khÝ, v.V.... -18-
 5. B¶ng ph©n lo¹i choßng 3 chãp xoay theo GOST. 20692-75 b¶ng 1 Lo¹i choßng Ph¹m vi sö dông D¹ng r¨ng M §Êt ®¸ mÒm R¨ng phay MZ §Êt ®¸ mÒm, mµi mßn R¨ng chèt MC §Êt ®¸ mÒm cã c¸c líp kÑp cøng võa R¨ng phay MCZ §Êt ®¸ mÒm mµi mßn cã c¸c líp kÑp R¨ng phay vµ r¨ng cøng võa chèt C §¸ cøng trung b×nh R¨ng phay CZ §¸ cøng trung b×nh cã mµi mßn R¨ng chèt CT §¸ cøng trung b×nh cã c¸c líp kÑp R¨ng phay cøng T §¸ cøng R¨ng phay TZ §¸ cøng mµi mßn R¨ng phay TK §¸ cøng cã xen kÑp r¾n R¨ng phay vµ r¨ng chèt TKZ §¸ cøng xen kÑp r¾n mµi mßn, liÒn R¨ng chèt khèi K §¸ r¾n mµi mßn R¨ng chèt OK §¸ rÊt r¾n mµi mßn R¨ng chèt C1 §¸ cøng trung b×nh vµ gißn R¨ng phay (1 chãp ®­êng kÝnh) Ngoµi ra theo tiªu chuÈn ph­¬ng T©y, cô thÓ lµ theo hiÖp héi c¸c nhµ thÇu khoan (IADC) ph©n lo¹i choßng 3 Chãp xoay b»ng 4 ký hiÖu gåm 3 ch÷ sè vµ 1 ch÷ c¸i. Qua ®ã ta cã thÓ ph©n biÖt ®­îc lo¹i choßng phï hîp víi tõng lo¹i ®Êt ®¸ khi khoan. VÝ dô cã lo¹i choßng ATJ 22 cña h·ng Hughes cã m· hiÖu 5 - 1 - 7 (G) ®­îc hiÓu lµ: 5: Choßng r¨ng nhän ®Ó khoan trong ®¸ mÒm vµ h¬i mÒm 1: Lo¹i cã ®é cøng thÊp -19-
 6. 7: M¶nh b¶o vÖ trªn ®­êng kÝnh vµ c¸c æ l¨n tr¬n (nh½n), G: Cã b¶o vÖ t¨ng c­êng (chèng mßn ®­êng kÝnh ngoµi) Ph©n lo¹i choßng chãp xoay theo m· hiÖu IADC B¶ng 2 æ l¨n M¶nh M¶nh M¶nh æ l¨n tiªu b¶o vÖ æ l¨n b¶o vÖ æ l¨n b¶o vÖ tiªu chuÈn chãp kÝn æ l¨n tr¬n æ l¨n Lo¹i Lo¹i ®Êt ®¸ H¹ng chuÈn thæi khÝ xoay kÝn tr¬n 1 2 3 4 5 6 7 1 2 §Êt ®¸ mÒm cã ®é 1 khoan thÊp 3 4 1 Dông §Êt ®¸ mÒm trung b×nh 2 cô 2 ®Õn cøng trung b×nh r¨ng 3 søc kh¸ng nÐn cao phay 4 1 2 §Êt ®¸ nöa mµi mßn 3 hoÆc mµi mßn 3 4 1 §Êt ®¸ mÒm cã søc 2 4 kh¸ng nÐn thÊp vµ ®é 3 khan cao 4 1 §Êt ®¸ mÒm ®Õn cøng 2 5 trung b×nh søc kh¸ng 3 nÐn thÊp 4 1 Dông cô §Êt ®¸ cøng trung b×nh 2 6 r¨ng cã søc kh¸ng nÐn cao 3 chèt 4 1 2 §Êt ®¸ cøng nöa mµi 7 mßn ®Õn mµi mßn 3 4 1 2 §Êt ®¸ rÊt r¾n vµ mµi 8 mßn lín 3 4 -20-
 7. 1.2.4. C¸c lo¹i choßng ®Æc biÖt: + Choßng ®Çu nhän: Dïng ®Ó khoan chuyÓn ®­êng kÝnh tõ lín sang nhá, khoan ph¸ nót xi m¨ng trong èng chèng, dïng ®Ó cøu sù cè (ha) a, Choßng ®Çu nhän H×nh 10 b, Choßnh lÖch t©m + Choßng lÖch t©m: Dïng ®Ó khoan më lç nh¸nh trong tr­êng hîp cÇn cã lç khoan ®­êng kÝnh lín h¬n ®­êng kÝnh ®· cho (hb) + Choßng l­ìi xo¾n: Dïng ®Ó khoan xiªn giÕng khoan trong tr­êng hîp khoan b»ng ph­¬ng ph¸p khoan roto cã sö dông m¸ng nghiªng (hc) c, Choßng xo¾n H×nh 11 d, Choßng doa réng -21-
 8. + Choßng doa réng: Lµ lo¹i choßng dïng ®Ó më réng ®­êng kÝnh th©n lç khoan. Th­êng cã 2 lo¹i: Lo¹i cÊu t¹o c¸nh ®Ó doa trong ®Êt ®¸ mÒm, lo¹i b»ng chãp xoay ®Ó doa trong ®Êt ®¸ cøng (h.D) + Choßng khoan mÉu: Lµ lo¹i choßng ph¸ huû ®Êt ®¸ ë ®¸y theo h×nh vµnh kh¨n s¸t thµnh lç khoan ®Ó l¹i mÉu lâi ë gi÷a: Choßng lÊy mÉu cã nhiÒu kiÓu cÊu tróc kh¸c nhau. Lo¹i l­ìi c¾t choßng kim c­¬ng lo¹i 4 chãp xoay cã ®é cøng còng rÊt kh¸c nhau phï hîp víi tõng lo¹i ®Êt ®¸ khoan qua. Choßng khoan mÉu ®­îc l¾p phÝa d­íi cña èng mÉu b»ng ren (h12) H×nh 12 Choßng khoan mÉu 1.3. Ph­¬ng ph¸p lùa chän choßng khoan. Do tÝnh chÊt rÊt kh¸c nhau vÒ ®é cøng, ®é mµi mßn cña ®Êt ®¸ còng nh­ sù ®a d¹ng, phong phó vÒ chñng lo¹i nªn viÖc lùa chän ®­îc choßng thËt phï hîp cho tõng ®èi t­îng ®Êt ®¸ lµ c«ng viÖc rÊt khã kh¨n vµ hÇu nh­ kh«ng thÓ. ë ®©y ta chia ra 2 tr­êng hîp: 1.3.1.§èi víi lç khoan th¨m dß: Cét ®Þa tÇng míi chØ lµ dù kiÕn s¬ bé c¸c tÝnh chÊt c¬ lý cña ®Êt ®¸ (ch­a hiÓu râ) vµ sù thay ®æi ®ét ngét cña chóng th­êng g©y rÊt nhiÒu khã kh¨n cho viÖc sö dông choßng. ViÖc lùa chän choßng ë ®©y hoµn toµn mang tÝnh chÊt gi¶ ®Þnh. V× vËy ph¶i kÕt hîp chÆt chÏ víi sù ph¸n ®o¸n cña kü thuËt ®Þa chÊt ®Ó lµm c¬ së lùa chän chñng lo¹i hîp lý. Trong tr­êng hîp nµy c¸c chñng lo¹i choßng cÇn ®­îc chuÈn bÞ nhiÒu h¬n ®Ó ®Ò phßng mäi tr­êng hîp ph¸t sinh bÊt ngê. -22-
 9. 1.3.2.§èi víi c¸c giÕng khoan khai th¸c: Cét ®Þa tÇng ®· biÕt tr­íc mét c¸ch kh¸ chÝnh x¸c vÒ tÝnh chÊt c¬ lý, ®é cøng vµ bÒ dµy c¸c líp ®Êt ®¸. V× thÕ ta cã thÓ chñ ®éng lùa chän ®­îc choßng phï hîp. §èi víi mét lo¹i ®Êt ®¸ cô thÓ ë chiÒu s©u nhÊt ®Þnh cã thÓ cã nhiÒu lo¹i choßng cã kh¶ n¨ng ph¸ huû tèt. V× vËy c«ng viÖc nghiªn cøu mang tÝnh so s¸nh ®­îc thùc hiÖn ë giÕng khoan ®Çu tiªn sÏ t¹o ra ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho phÐp thùc hiÖn ë nh÷ng giÕng khoan khai th¸c tiÕp theo ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao vÒ thêi gian khoan còng nh­ kinh tÕ. ë ®©y ta xem lo¹i choßng khoan hîp lý nhÊt lµ choßng cho phÐp ®¹t gi¸ thµnh 1m khoan thÊp nhÊt trong ®iÒu kiÖn kü thuËt tèt. Sau ®©y lµ nh÷ng vÝ dô ®Ó so s¸nh trong viÖc lùa chän choßng phï hîp víi ®Þa tÇng khoan qua: Ta ®· biÕt, gi¸ thµnh 1m khoan ®­îc tÝnh nh­ sau; (Gm): Gc + Gh (tc + tnt) Gm = ; VND/m h Trong ®ã: Gm - Gi¸ thµnh 1m khoan Gc - Gi¸ thµnh cña choßng Gh - Gi¸ thµnh 1 giê lµm viÖc cña thiÕt bÞ khoan tc - Thêi gian khoan thuÇn tuý tnt - Thêi gian n©ng th¶ h - Sè l­îng m khoan ®­îc VÝ dô1: Mét choßng A lo¹i h¬i cøng khoan ®­îc 41m trong 17h. Còng trong ®Þa tÇng Êy, mét choßng B kh¸c h¬i mÒm h¬n khoan ®­îc 35m trong 12h. Trong khi ®ã ®­îc biÕt: gi¸ 1h thuª thiÕt bÞ lµ: 8.000.000®, gi¸ thµnh choßng A = gi¸ thµnh choßng B = 17.000.000 ®. Thêi gian n©ng th¶ hÕt 4h00. Tõ kÕt qu¶ trªn ta tÝnh ®­îc §èi víi choßng A: 17.000.000 + 8.000.000 (17+4) GmA = = 4.512.195 ®/m 41 -23-
 10. §èi víi choßng B: 17.000.000 + 8.000.000 (12+4) GmB = = 4.142.857 ®/m 35 Nh­ vËy viÖc sö dông choßng B kinh tÕ h¬n so víi choßng A VÝ dô 2: VÒ sù lùa chän gi÷a choßng chãp xoay vµ choßng kim c­¬ng. GiÕng khoan 1: CÇn 3 choßng chãp xoay míi khoan ®­îc 310m trong 126h, nh­ vËy 1 choßng trung b×nh khoan ®­îc 103m trong 42h. Gi¸ trung b×nh 1 choßng lµ 35.200.000 ®. Gi¸ 1h thuª thiÕt bÞ lµ: 12.500.000®, thêi gian kÐo th¶ trung b×nh lµ: 12h Tõ ®ã ta tÝnh ®­îc: 35.200.000 + 12.500.000 (42 + 12) Gm = = 6.895.146 ®/m 103 GiÕng khoan thø 2: Mét choßng kim c­¬ng khoan ®­îc 330m trong thêi gian 117h gi¸ choßng lµ: 500.000.000 ® (b»ng gi¸ thµnh choßng míi trõ ®i gi¸ kim c­¬ng thu håi ®­îc). C¸c ®iÒu kiÖn kh¸c gièng giÕng khoan thø nhÊt VËy ta tÝnh ®­îc Gm lµ 500.000.000® + 12.500.000® (117 + 12) Gm = = 6.401.512 ®/m 330 Nh­ vËy râ rµng trong tr­êng hîp nµy nªn chän choßng kim c­¬ng ®Ó khoan sÏ kinh tÕ h¬n. 1.4. Ph­¬ng ph¸p lo¹i bá choßng khoan hîp lý: ViÖc lo¹i bá choßng khoan hîp lý cã ý nghÜa kinh tÕ kü thuËt rÊt lín. Gi¸ thµnh 1m khoan phô thuéc phÇn lín vµo møc ®é hîp lý cña viÖc thay choßng ®óng thêi ®iÓm. ViÖc gi¶m thêi gian lµm viÖc cña choßng trªn ®¸y cho phÐp t¨ng ®­îc tèc ®é c¬ häc cùc ®¹i, nh­ng viÖc thay choßng l¹i kh«ng thÓ c¨n cø vµo tèc ®é c¬ häc ®­îc mµ ph¶i c¨n cø vµo tèc ®é hiÖp (vh) sao cho vh ®¹t cùc ®¹i. h vh = t + t (1) c nt -24-
 11. Tõ (1) ta cã thÓ ph©n tÝch thµnh (2) 1 tc tnt vh = h + h (2) Trong ®ã: vh - Tèc ®é hiÖp tc - Thêi gian khoan thuÇn tuý tnt - Thêi gian n©ng th¶ h - Sè mÐt khoan ®­îc BiÓu thøc (2) biÓu thÞ sù ph©n bè thêi gian ®Ó thùc hiÖn ®­îc 1m trong 1 hiÖp khoan. t - Khi t¨ng thêi gian lµm viÖc cña choßng trªn ®¸y, thµnh phÇn c t¨ng h 1 tnt lªn vµ h sÏ gi¶m xuèng kÕt qu¶ lµ v t¨ng lªn  vh gi¶m xuèng h tnt - Khi gi¶m thêi gian lµm viÖc cña choßng trªn ®¸y th× h sÏ t¨ng lªn rÊt 1 tc nhiÒu h¬n h¼n møc ®é gi¶m xuèng cña h , kÕt qu¶ lµ v t¨ng lªn suy ra vh h gi¶m ®i. Nh­ vËy kh«ng thÓ ®¹t ®­îc vh cùc ®¹i khi kÐo thËt dµi hoÆc rót thËt ng¾n thêi gian lµm viÖc cña choßng trªn ®¸y. Do ®ã sÏ tån t¹i mét thêi gian tèi ­u mµ ë ®ã vh sÏ ®¹t cùc ®¹i. Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ thùc nghiÖm MinHim ®· thiÕt lËp ®­îc mèi quan hÖ sau. vch = v0. e-k.t (3) Trong ®ã: vch - Tèc ®é c¬ häc v0 - Tèc ®é c¬ häc ban ®Çu k - HÖ sè ®Æc tr­ng cho tèc ®é mßn cña choßng. t - Thêi gian choßng lµm viÖc trªn ®¸y e- H»ng sè L«ga tù nhiªn Tõ c«ng thøc (3) chóng ta cã thÓ tÝnh ®­îc tiÕn ®é sau 1 hiÖp -25-
 12. t t v0   h =  v ch .dt   v 0 .e kt dt  1  e kt (4) k 0 0 Thay gi¸ trÞ ë (4) vµo (1) ta tÝnh ®­îc vh lµ: v0 (1 - e-kt) vh = k (t + t ) (5) c nt Tõ (5) ta cã nhËn xÐt: tèc ®é hiÖp phô thuéc vµo chÊt l­îng choßng khoan, chÕ ®é khoan, ®é cøng ®Êt ®¸ vµ chiÒu s©u cña lç khoan. ë mét ®é s©u x¸c ®Þnh cña lç khoan ta biÕt tr­íc v0, tnt vµ hÖ sè k vµ cã thÓ biÓu diÔn vh = f (t) lµ mét ®­êng cong (h×nh vÏ d­íi). §­êng cong cã mét ®iÓm cùc ®¹i râ rÖt. Thêi gian ®Ó ®¹t ®­îc ®iÓm cùc ®¹i ®ã cña vh gäi lµ thêi gian khoan kinh tÕ, hay cßn ®­îc xem lµ thêi gian lo¹i bá choßng hîp lý. Vch,Vh(m/h) vh Vch t(h) tkt H×nh 13 Quan hÖ gi÷a vh, vch víi thêi gian lµm viÖc cña choßng Thêi gian kinh tÕ (tkt) cña choßng ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc 13 tnt tkt = (6) k Tõ c«ng thøc (6) ta thÊy r»ng ®Ó tÝnh ®­îc tkt ta cÇn ph¶i biÕt ®­îc tnt vµ hÖ sè k. HÖ sè k phô thuéc vµo chÊt l­îng choßng, chÕ ®é khoan, ®é cøng vµ mµi mßn cña ®Êt ®¸ vµ møc ®é röa lç khoan. Th«ng th­êng hÖ sè k ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: vch ln v k= t 0 (7) Ta cã thÓ xem mét vÝ dô cô thÓ cña viÖc cÇn thiÕt ph¶i thay choßng míi sau ®©y: -26-
 13. Néi dung lµ: H·y tÝnh thêi gian cÇn thiÕt ®Ó thay choßng míi khi chiÒu s©u khoan lµ: 1000m tnt = 2h Cø sau mçi 15’ th©n lç khoan l¹i tiÕn s©u ®­îc nh­ sau: h1 = 5m; h2 =4m; h3 = 3m; h4 = 2,5m; h5 = 2m; h6 = 1,5m h7 = 1m; h8 = 0,5m; h9 = 0,3m Nh­ vËy lµ muèn ph¸t huy tèt hiÖu qu¶ lµm viÖc cña choßng trªn ®¸y th× ta ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc thêi gian mµ ë ®ã vh ®¹t cùc ®¹i råi thay choßng míi. hi vh = tci + tnt Tõ c«ng thøc tÝnh vh tæng qu¸t, ta sÏ tÝnh ®­îc vh sau thêi gian mçi 15’ nh­ sau: h1 5 vh1 = t + t = = = 2,22 (m/h) 025 + 2 c1 nt 5+4 vh2 = = 3,6 m/h 0 5 + 2 5+4+3 vh3 = = 4,37 m/h 075 + 2 5 + 4 + 3 + 2 5 vh4 = = 4,83 m/h 1+2 5 + 4 + 3 + 2 5 + 2 vh5 = = 5,08 m/h 125 + 2 5 + 4 + 3 + 2 5 + 2 + 1 5 vh6 = = 5,14 m/h 15 + 2 5 + 4 + 3 + 2 5 + 2 + 1 5 + 1 vh7 = = 5,07 m/h 175 + 2 (5 + 4 + 3 + 25 + 2 + 15 + 1 + 0,5) vh8 = = 4,87 m/h 2+2 5 + 4 + 3 + 25 + 2 + 15 + 1 + 05 + 03 vh9 = = 4,66 m/h 225 + 2 -27-
 14. Tõ kÕt qu¶ tÝnh to¸n ta thÊy vh6 = 5,14 m/h cã gi¸ trÞ cùc ®¹i víi chiÒu 6 h s©u khoan ®­îc lµ = 5 + 4 + 3 + 2,5 + 2 + 1,5 = 18m i i 1 Thêi gian khoan thuÇn tuý lµ tc = 6 x 0,25 = 1,5 h Tæng thêi gian lµ: tc + tnt = 1,5 + 2 = 3,5h Gi¶ sö nh­ sau khi khoan ë tèc ®é hiÖp vh9 = 4,66 m/h míi thay choßng sÏ hoµn toµn kh«ng phï hîp v× ta thÊy ngay r»ng. 9 h ChiÒu s©u khoan ®­îc lµ = 19,8m i i 1 Tæng thêi gian khoan thuÇn tuý sÏ lµ: tc = 9 x 0,25 = 2,25 h Tæng thêi gian sÏ lµ: tc + tnt = 2,25 + 2 = 4,25 h Nh­ vËy sÏ chªnh lÖch thêi gian lµ: 4,25 - 3,5 = 0,75 h Cïng víi thêi gian nµy nÕu thay choßng míi th× sÏ khoan ®­îc sè mÐt t¨ng thªm lµ: 5 + 4 + 3 = 12m. Tæng sè mÐt khoan ®­îc b»ng 2 choßng trong tr­êng hîp ®Çu tiªn sÏ lµ: 18 + 12 = 30m, cßn tr­êng hîp thø 2 chØ lµ 19,8m vµ hiÖu qu¶ sÏ t¨ng ®­îc sè mÐt khoan lµ 30m - 19,8m = 10,2m vÉn cïng mét thêi gian thi c«ng. -28-
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2