intTypePromotion=1

Bài giảng Luật ngân hàng và chứng khoán (Phần 1: Luật ngân hàng): Chương 3 - Nguyễn Từ Nhu

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:78

0
58
lượt xem
13
download

Bài giảng Luật ngân hàng và chứng khoán (Phần 1: Luật ngân hàng): Chương 3 - Nguyễn Từ Nhu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Luật ngân hàng và chứng khoán - Chương 3: Địa vị pháp lý của tổ chức tín dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, đặc điểm và các loại hình TCTD; quy chế thành lập, cấp giấy phép hoạt động, kiểm soát đặc biệt, phá sản, giải thể, thanh lý TCTD; cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý, điều hành TCTD;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Luật ngân hàng và chứng khoán (Phần 1: Luật ngân hàng): Chương 3 - Nguyễn Từ Nhu

 1. LOGO LUẬT NGÂN HÀNG & CHỨNG KHOÁN Chương III ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA TỔ CHỨC TÍN  DỤNG
 2. I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC LOẠI HÌNH TCTD 1. Khái niệm TCTD :   NHTW ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH –  NGÂN HÀNG TRUNG GIAN 01/10/17 Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu
 3. I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC LOẠI HÌNH TCTD 1. Khái niệm TCTD :  Ở Mỹ :  ĐỊ NH CHẾ TC –  TRUNG GIAN TÀI CHÍNH Financial Intermediaies NH TRUNG GIAN NHTM  Công ty bảo hiểm Quỹ tương hỗ Quỹ tương hỗ Commercial banks Insurances Companies Mutual Funds Mutual Funds Định chế tiết kiệm Các trung gian khác Thrift Instiutions Other Intermediaries 01/10/17 Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu
 4. I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC LOẠI HÌNH TCTD 1. Khái niệm TCTD :  Ở Pháp : ĐỊ NH CHẾ TC –  TỔ CHỨC TÍN DỤNG Credit Instiutions NH TRUNG GIAN Nhận tiền gửi (deposits) hoặc các khoản tài chính pải hoàn trả khác (Repayable Funds) Cấp tín dụng (Credits) 01/10/17 Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu
 5. I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC LOẠI HÌNH TCTD 1. Khái niệm TCTD :  Luật các TCTD được Quôc hội thông  qua  ngày  12/12/1997,  sửa  đổi  bổ  sung  theo  Luật  số  20/2004/QH11 ngày 15/06/2004.   TCTD  là  doanh  nghiệp  được  thành  lập  theo  quy  Khái niệm  định của Luật các TCTD và  về TCTD các  quy  định khác của pháp  luật  để  hoạt  động  ngân  01/10/17 Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu
 6. I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC LOẠI HÌNH TCTD 2. Đặc điểm TCTD :   Đối tượng kinh doanh trực tiếp là  tiền tệ và dịch vụ ngân hàng Doanh nghiệp  Hoạt động kinh doanh chính, chủ yếu,  thường xuyên và mang tính nghề  đặc biệt nghiệp là hoạt động ngân hàng Chịu sự quản lý nhà nướ của NHNN  và thuộc phạm vi áp dụng pháp luật  NH. 01/10/17 Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu
 7. I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC LOẠI HÌNH TCTD 3. Các loại hình TCTD : a. Căn cứ vào phạm vi, lĩnh vực hay nội dung hoạt động : ­ TCTD là ngân hàng. ­ TCTD phi ngân hàng. 01/10/17 Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu
 8. I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC LOẠI HÌNH TCTD 3. Các loại hình TCTD : b. Căn cứ vào tính chất sở hữu vốn điều lệ : ­ TCTD nhà nước. ­ TCTD cổ phần. ­ TCTD hợp tác. ­ TCTD liên doanh. ­ TCTD 100% vốn nước ngoài. 01/10/17 Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu
 9. I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC LOẠI HÌNH TCTD 3. Các loại hình TCTD : c. Các TCTD hoạt động ở Việt Nam hiện nay : ­ NHTM. ­ NH chính sách. ­ Quỹ tín dụng nhân dân. ­ Công ty cho thuê tài chính. ­ Công ty tài chính.  01/10/17 Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu
 10. II. QUY CHẾ THÀNH LẬP, CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG, KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT, PHÁ SẢN, GIẢI THỂ, THANH LÝ TCTD  1. Quy chế thành lập, cấp giấy phép hoạt động đối với TCTD a.Cơ quan thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động :  NHTW Cơ quan quản lý tài chính – tiền tệ Ở Nhật là Bộ tài chính. Ở  Anh  là  Cơ  quan  dịch  vụ  tài  chính  (Financial  Services  Authority). Ở Việt Nam là NHNN. 01/10/17 Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu
 11. II. QUY CHẾ THÀNH LẬP, CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG, KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT, PHÁ SẢN, GIẢI THỂ, THANH LÝ TCTD  1. Quy chế thành lập, cấp giấy phép hoạt động đối với TCTD a.Cơ quan thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động :  Điều 21 Luật các TCTD quy định : NHNN là cơ quan nhà nước  có  thẩm  quyền  cấp  giấy  phép  thành  lập  và  hoạt  động  cho  các  TCTD  và  cấp  giấy  phép  hoạt  động  ngân  hàng  cho  các tổ  chức  khác theo quy định của luật này và các quy định khác của pháp  luật. 01/10/17 Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu
 12. II. QUY CHẾ THÀNH LẬP, CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG, KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT, PHÁ SẢN, GIẢI THỂ, THANH LÝ TCTD  1. Quy chế thành lập, cấp giấy phép hoạt động đối với TCTD b.  Điều  kiện  để  TCTD  được  cấp  giấy  phép  thành  lập  và  hoạt  động Điều 22 – Luật các TCTD  Đối với TCTD trong nước : ­ Có nhu cầu hoạt động NH trên địa bàn xin hoạt động. ­ Có vốn thoả mãn qui định pháp luật đối với từng loại hình  TCTD. ­ Thành viên sáng lập là tổ chức, cá nhân có uy tín và năng lực  tài chính. 01/10/17 Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu
 13. II. QUY CHẾ THÀNH LẬP, CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG, KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT, PHÁ SẢN, GIẢI THỂ, THANH LÝ TCTD  1.Quy chế thành lập, cấp giấy phép hoạt động đối với TCTD b. Điều kiện để TCTD được cấp giấy phép thành lập và hoạt  động Đối với TCTD trong nước : ­Người quản trị điều hành có năng lực hành vi dân sự đầy đủ  và trình độ chuyên môn phù hợp với từng loại hình TCTD. ­Có  điều  lệ  tổ  chức,  hoạt  động  phù  hợp  với  qui  định  của  Luật TCTD và các qui định khác của pháp luật ­Có phương án kinh doanh khả thi.  01/10/17 Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu
 14. II. QUY CHẾ THÀNH LẬP, CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG, KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT, PHÁ SẢN, GIẢI THỂ, THANH LÝ TCTD  1.Quy chế thành lập, cấp giấy phép hoạt động đối với TCTD b. Điều kiện để TCTD được cấp giấy phép thành lập và hoạt  động Đối với TCTD liên doanh, TCTD 100% vốn nước ngoài : Điều kiện thêm là : được cơ quan có thẩm quyền nước ngoài  cho  phép  thực  hiện  hoạt  động  NH  và  cho  phép  hoạt  động  NH  tại Việt Nam. Điều 106 – Luật các TCTD. 01/10/17 Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu
 15. II. QUY CHẾ THÀNH LẬP, CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG, KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT, PHÁ SẢN, GIẢI THỂ, THANH LÝ TCTD  1.Quy chế thành lập, cấp giấy phép hoạt động đối với TCTD b. Điều kiện để TCTD được cấp giấy phép thành lập và hoạt động Đối  với  chi  nhánh  NH  nước  ngoài  tại  Việt  Nam  :  Điều  kiện  thêm là :  ­Được cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cho phép mở chi nhánh tại  Việt Nam. ­Có văn bản bảo đảm khả năng giám sát toàn bộ hoạt động của chi  nhánh tại Việt Nam, ­Có văn bản bảo lãnh, chịu trách nhiệm đối với mọi nghĩa vụ và cam  kết của chi nhánh tại Việt Nam •Lưu  ý  các  điều  kiện  loại  trừ  là  các  điều  kiện  liên  quan  đến  thành  viên sáng l 01/10/17 ập. Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu
 16. II. QUY CHẾ THÀNH LẬP, CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG, KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT, PHÁ SẢN, GIẢI THỂ, THANH LÝ TCTD  1.Quy chế thành lập, cấp giấy phép hoạt động đối với TCTD b. Điều kiện để TCTD được cấp giấy phép thành lập và hoạt động : Đối với tổ chức không phải là TCTD : ­Hoạt động ngân hàng là cần thiết và có liên quan chặt chẽ với hoạt  động chính của tổ chức đó. ­Có  đủ  vốn  và  điều  kiện  vật  chất  phù  hợp  với  yêu  cầu  của  hoạt  động ngân hàng. ­Có đội ngũ am hiểu hoạt động ngân hàng. ­Có phương án kinh doanh khả thi về hoạt động ngân hàng. 01/10/17 Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu
 17. II. QUY CHẾ THÀNH LẬP, CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG, KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT, PHÁ SẢN, GIẢI THỂ, THANH LÝ TCTD  1.Quy chế thành lập, cấp giấy phép hoạt động đối với TCTD c. Thủ tục xin cấp giấy phép thành lập, giấy phép hoạt động  TCTD  phải  lập  hồ  sơ  và  thực  hiện  các  thủ  tục  theo  các  yêu  cầu  được quy định tại các điều 22, 23 – Luật các TCTD. Trong thời hạn 90 ngày , NHNN phải nghiên cứu, thẩm tra, đối chiếu  với những điều kiện để cấp giấy phép hoặc từ chối. Trong trường hợp  từ chối phải có văn bản giải thích lý do. 01/10/17 Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu
 18. II. QUY CHẾ THÀNH LẬP, CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG, KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT, PHÁ SẢN, GIẢI THỂ, THANH LÝ TCTD  1.Quy chế thành lập, cấp giấy phép hoạt động đối với TCTD d. Trách nhiệm của TCTD từ khi được cấp giấy phép  ­Nộp khoản lệ phí cấp giấy phép theo quy định. ­Sử dụng đúng tên và hoạt động đúng nội dung ghi trong giấy phép. ­Thực  hiện  đăng  ký  kinh  doanh  và  khai  trương  hoạt  động  theo  quy  định tại các điều 25, 26, 27, 28 – Luật các TCTD. ­Khi có thay đổi một trong các điểm theo quy định phải được NHNN  chấp thuận bằng văn bản. Sau đó phải đăng báo trung ương, địa phương  theo quy định tại điều 31 – Luật các TCTD. 01/10/17 Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu
 19. II. QUY CHẾ THÀNH LẬP, CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG, KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT, PHÁ SẢN, GIẢI THỂ, THANH LÝ TCTD  1.Quy chế thành lập, cấp giấy phép hoạt động đối với TCTD e. Điều kiện hoạt động  Đối với TCTD : ­Có điều lệ được NHNN chuẩn y. ­Có giấy chứng nhận  đăng ký kinh doanh, có đủ vốn pháp  định, có trụ sở  phù hợp với hoạt động ngân hàng. ­Phần  vốn  pháp  định  góp  bằng  tiền  phải  gửi  vào  TK  phong  tỏa  mở  tại  NHNN trước khi hoạt động tối thiểu 30 ngày. Số vốn này sẽ được giải tỏa khi  TCTD hoạt động. ­Đăng báo trung ương, địa phương về nội dung quy định trong giấy phép. 01/10/17 Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu
 20. II. QUY CHẾ THÀNH LẬP, CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG, KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT, PHÁ SẢN, GIẢI THỂ, THANH LÝ TCTD  1.Quy chế thành lập, cấp giấy phép hoạt động đối với TCTD e. Điều kiện hoạt động  Đối với tổ chức không phải là TCTD : ­Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, có trụ sở kinh doanh  phù hợp với yêu cầu hoạt động ngân hàng. ­Đăng báo trung  ương, địa phương theo quy định của pháp luật  về nội dung quy định trong giấy phép. 01/10/17 Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2