intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng môn học Tài chính quốc tế: Chương 1 - TS. Lê Tuấn Lộc

Chia sẻ: Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

63
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

 Bài giảng môn học "Tài chính quốc tế - Chương 1: Những vấn đề về tài chính quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Sự hình thành và phát triển TCQT, nội dung tài chính quốc tế, hoạt động tài chính quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn học Tài chính quốc tế: Chương 1 - TS. Lê Tuấn Lộc

 1. Chöông 1: NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ VEÀ TAØI MOÂN HOÏC: LOGO CHÍNH QUOÁC TEÁ TAØI CHÍNH QUOÁC TEÁ 1 Söï hình thaønh vaø phaùt trieån TCQT 2 Noäi dung taøi chính quoác teá 3 GV:TS LÊ TUẤN LỘC 4 Hoaït ñoäng taøi chính quoác teá 5 LOGO 2 1. Sự hình thành và phát triển của tài 1. Sự hình thành và phát triển của tài LOGO LOGO chính quốc tế chính quốc tế Khái quát về tài chính quốc tế Cơ sở hình thành quan hệ tài chính quốc tế “Tài chính quốc tế là hoạt ñộng tài chính Các quan hệ quốc tế giữa các quốc gia về kinh diễn ra trên bình diện quốc tế” tế, văn hoá, xã hội, chính trị, quân sự…  Nghĩa là các hoạt ñộng tài chính diễn ra Sự xuất hiện tiền tệ như vật trao ñổi trung gian giữa một bên là các chủ thể của các quốc gia Thương mại quốc tế phát triển ñó với một bên là chủ thể của các quốc gia Xuất hiện những tổ chức tài chính trung gian khác hoặc tổ chức tài chính quốc tế. thực hiện cho vay quốc tế Sự phát triển công nghệ khích thích FDI 3 4 1. Sự hình thành và phát triển của tài LOGO chính quốc tế LOGO 2. Nội dung của tài chính quốc tế Quá trình phát triển của tài chính quốc tế Thanh toán quốc tế Hình thức sơ khai: Buôn bán hàng hoá, cống Viện trợ quốc tế nộp vàng bạc, châu báu…; Tín dụng quốc tế Hình thức ở mức ñộ cao hơn: thuế xuất nhập ðầu tư gián tiếp quốc tế khẩu, tín dụng quốc tế; ðầu tư trực tiếp nước ngoài Hình thức ở mức ñộ phức tạp: FDI, ñầu tư gián tiếp, viện trợ quốc tế không hoàn lại, hợp tác quốc tế về tài chính…. 5 6 1
 2. LOGO 3. Hoạt ñộng tài chính quốc tế LOGO 3. Hoạt ñộng tài chính quốc tế 3.1 Khái niệm Thiết chế tài chính nội ñịa: là các ñơn vị tài chính “Hoạt ñộng tài chính quốc tế là một chuỗi vận thực hiện các chuyển dịch tài chính trong nước ñộng thông qua việc vận hành của ba thành Gồm: ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, phần: các thiết chế cơ sở, hệ thống tiền tệ và tài hiệp hội cho vay và tiết kiệm, quỹ tương hỗ, công ty chính quốc tế, thị trường tài chính quốc tế” tài chính, công ty bảo hiểm, quỹ hưu trí … 3.2 Thiết chế tài chính cơ sở: Chức năng -Trung gian tài chính “ là các ñơn vị làm cơ sở ñể chuyển dịch tài chính trong nước bao gồm: -Phát hành công cụ tài chính: tiền, cổ phiếu, trái phiếu, thẻ tín dụng, thư tín dụng … -Thiết chế nội ñịa -ðầu tư tài chính -Thiết chế cấp quốc tế -Thực hiện các dịch vụ tài chính quốc tế 7 8 LOGO 3. Hoạt ñộng tài chính quốc tế LOGO 3. Hoạt ñộng tài chính quốc tế Thiết chế tài chính quốc tế 3.3 Hệ thống tiền tệ và tài chính quốc tế Thường là một tập ñoàn cổ phần ña quốc gia, “Hệ thống tiền tệ và tài chính quốc tế là hệ hoặc một tổ chức quốc tế sáng lập (WB, IMF) thống các công cụ tài chính quốc tế” Chỉ thực hiện các dịch vụ ở cấp quốc tế, cấp Công cụ tài chính thông thường: tiền giấy, cổ chính quyền quốc gia, dịch vụ với các tổ chức phiếu, trái phiếu, các loại chứng thư tài sản tài chính khác Là tổ chức cầu nối tài chính ở phạm vi toàn cầu Công cụ tài chính quốc tế: các công cụ trên Công cụ tài chính của nó ñược luân chuyển và khi nó ñược chấp nhận ở phạm vi quốc tế chấp nhận ở cấp quốc tế 9 10 LOGO 3. Hoạt ñộng tài chính quốc tế LOGO 3. Hoạt ñộng tài chính quốc tế 3.4 Thị trường tài chính quốc tế 3.4.1 Các hình thức chuyển dịch tài chính “Thị trường tài chính là nơi công cụ tài chính Chuyển dịch không ñối tác: là dịch chuyển ñược chuyển dịch. Thị trường tài chính bao nội bộ hay ñiều ñộng tài chính (Unilateral) gồm người bán, người mua, hàng hoá và cơ Chuyển dịch tài chính hai ñối tác: chuyển chế vận hành” dịch tài chính giữa 2 chủ thể ở hai quốc gia (Bilaterals) Chuyển dịch tài chính nhiều ñối tác: là hình thức chuyển dịch ña phương (Multilaterals) 11 12 2
 3. LOGO 3. Hoạt ñộng tài chính quốc tế LOGO 3. Hoạt ñộng tài chính quốc tế 3.4.2 Phân loại thị trường tài chính 3.4.2 Phân loại thị trường tài chính Theo công cụ tài chính (Form of Financial Phân loại theo thời gian ñáo hạn (Length of Instruments) Maturity) Thị trường cổ phiếu (Equity Markets) Thị trường tiền tệ (Currency Market): là loại thị trường tài chính buôn bán tất cả các loại Thị trường trái phiếu (Bond Markets) công cụ tài chính không lãi suất và các phiếu Thị trường ngoại tệ (Foreign Exchange nợ ngắn hạn có thời gian ñáo hạn dưới một Markets) năm: ngoại tệ, trái phiếu ngắn hạn, chứng chỉ tiền gởi… Thị trường vốn (Capital Market): thị trường buôn bán các phiếu nợ dài hạn và vốn cổ phaàn 13 14 LOGO 3. Hoạt ñộng tài chính quốc tế LOGO 3. Hoạt ñộng tài chính quốc tế 3.4.2 Phân theo hình thức buôn bán (Kind of 3.4.2 Phân theo hình thức buôn bán Trading) (Kind of Trading) (tt) Thị trường cấp 1 (Primary Market): thị trường Thò tröôøng mua baùn coù kyø haïn (Future buôn bán các loại phiếu nợ mới phát hành contracts): thò tröôøng mua baùn caùc hôïp Thị trường caáp 2 (Secondary Market):buoân baùn ñoàng coù kyø haïn sæ vaø leû caùc chöùng khoaùn, phieáu nôï ñaõ ñöôïc phaùt haønh Thò tröôøng hoái phieáu kho baïc töông lai (T- Thò tröôøng caùc khoaûn nôï coù theå theá chaáp CMOs bill Futures Markets) naèm döôùi daïng caùc (Collateralized Mortgage Obligations): nôi mua hôïp ñoàng mua chöùng khoaùn öùng tröôùc vôùi baùn caùc khoaûn nôï coù theå theá chaáp kho baïc 15 16 LOGO Sô ñoà hoaït ñoäng taøi chính quoác teá LOGO Caâu hoûi thaûo luaän Hoaït ñoäng -Vay, nhaän kyù göûi, phaùt 1. Lôïi ích vaø ruûi ro khi tham gia vaøo thò tröôøng taøi TCQT Vaän ñoäng cuûa caùc haønh coâng cuï taøi chính thieát cheá taøi chính -Cho vay, ñaàu tö, phaùt chính quoác teá QT haønh coâng cuï taøi chính 2. Taïi sao thò tröôøng taøi chính quoác teá ngaøy caøng -Thöïc hieän dòch vuï mua nôï, aán ñònh nôï quan troïng -Dòch vuï cô caáu nôï 3. Nhöõng lôïi ích cô baûn trong ñaàu tö taøi chính quoác Chuyeån dòch giaù trò taøi chính trong teá Coâng cuï taøi thò tröôøng QT chính noäi ñòa -Chuyeån dòch 4. Nhöõng ruûi ro trong ñaàu tö taøi chính quoác teá song phöông -Chuyeån dòch 5. Söï khaùc nhau giöõa thò tröôøng tieàn teä vaø thò Chuyeån dòch ña phöông tröôøng voán Coâng cuï tieàn -Chuyeån dòch cuûa caùc coâng noäi boä cuï TC teä vaø TCQT 17 18 3
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2