intTypePromotion=1
ADSENSE

bài giảng môn học thiết kế hệ thống cầu đường, chương 9

Chia sẻ: Tran Van Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

177
lượt xem
43
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hình 1: Ván khuôn gỗ Thép góc Hình 2: Ván khuôn thép Hình 3: Ván khuôn thép trên bãi đúc Cửa sổ Hình 5: Bố trí cửa sổ bầu dầm Hình 4: Bố tri đầm cạnh ở ngoμi ván khuôn */Cốt thép ứng suất trước: Hình 6: Máy tạo bó cáp 1. Thép cường độ cao 2. Bộ phận tạo bó 3. Thép nhỏ cuốn bó 4. Máy cắt 5. Puli 6. Kẹp nối tháo lắp 7. Công tắc tự động 8. Tời điện 9. Bệ đỡ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bài giảng môn học thiết kế hệ thống cầu đường, chương 9

 1. */CÊu t¹o v¸n khu«n dÇm: Thanh gi»ng V¸n khu«n Khung chèng ®ì Thanh liªn kÕt däc Khíp quay ®ù¬c V¸n ®¸y H×nh 1: V¸n khu«n gç
 2. ThÐp gãc H×nh 2: V¸n khu«n thÐp H×nh 3: V¸n khu«n thÐp trªn b·i ®óc
 3. Cöa sæ H×nh 5: Bè trÝ cöa sæ bÇu dÇm H×nh 4: Bè tri ®Çm c¹nh ë ngoμi v¸n khu«n
 4. */Cèt thÐp øng suÊt tr−íc: a) 1 2 1 3 b) 2 6 5 4 6 7 8 9 3 H×nh 6: M¸y t¹o bã c¸p 1. ThÐp c−êng ®é cao 2. Bé phËn t¹o bã 3. ThÐp nhá cuèn bã 4. M¸y c¾t 5. Puli 6. KÑp nèi th¸o l¾p 7. C«ng t¾c tù ®éng 8. Têi ®iÖn 9. BÖ ®ì
 5. */Ph−¬ng ph¸p chÕ t¹o dÇm: 3 2 2 5 4 6 1 H×nh 7: BÖ c¨ng cè ®Þnh 1. BÖ c¨ng 2. B¶n neo c¸c bã cèt thÐp 3. Thanh kÐo 4. Bã cèt thÐp 5. Neo cèt thÐp 6. ThiÕt bÞ neo t¹o bã xiªn 7. DÇm cÇn chÕ t¹o
 6. H×nh 8: BÖ c¨ng cèt thÐp dÇm super T
 7. 5 1 4 2 3 6 H×nh 9: BÖ c¨ng ®i ®éng 1. BÖ trô 2. DÇm ®ì 3. HÖ thèng di ®éng 4. Neo 5. Bã c¸p 6. D©y neo
 8. H×nh 10: ChÕ t¹o dÇm BTCT ¦ST c¨ng sau
 9. */Ph−¬ng ph¸p chÕ t¹o ®èt dÇm l¾p ghÐp: A-A A 12 10 4 6 7 8 9 5 1 3 2 13 10 11 11 A H×nh 11: BÖ chÕ t¹o c¸c khèi dÇm 1-9. C¸c khèi bªt«ng dÇm 10. Líp bªt«ng bÖ 11. §Êt ®¾p 12. B¶n ®Þnh vÞ 13. èng dÉn h¬i
 10. H×nh 12: ChÕ t¹o c¸c ®o¹n dÇm (short line) cÇu KiÒn
 11. */VËn chuyÓn dÇm BTCT l¾p ghÐp: 2 5 1 1 4 2 5 ≤ 7m 2 5 4 1 4 1 1 H×nh 13: VËn chuyÓn b»ng toa xe löa 1. Toa xe 2. DÇm 4. Toa ®Öm 5. Gèi ®ì
 12. H×nh 14: VËn chuyÓn b»ng xe
 13. H×nh 15: VËn chuyÓn trªn ®−êng ray
 14. H×nh 16: VËn chuyÓn trªn xe goßng H×nh 17: VËn chuyÓn trªn cÇu t¹m
 15. */N©ng cÈu cÊu kiÖn: P/2 Mãc n©ng S α α N DÇm P Mãc (CT3) H×nh 18: Buéc c¸p treo trùc tiÕp vμo dÇm
 16. § ßn g¸nh α D Çm P H×nh 19: Dïng ®ßn g¸nh 1 1 2 2 3 3 4 4 Theo tÝnh to¸n H×nh 20: C¸c h×nh thøc mãc treo cÈu 1. Móp 2. Trôc ngang 3. Thanh kÑp 4. Trôc ®ì
 17. */Lao l¾p dÇm BTCT b»ng cÇn trôc tù hμnh: L L 4 4 3 3 2 2 1 5 H×nh 21: Lao ngang 1. B·i ®Ó dÇm 2. CÇn trôc 3. DÇm l¾p 4. §ßn treo L 2 L 5. §−êng di chuyÓn 4 cña cÇn trôc L 3
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2