intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Xây dựng cầu - Chương 4: Công nghệ và kỹ thuật đóng cọc

Chia sẻ: Thuong Thuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:51

132
lượt xem
24
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Xây dựng cầu - Chương 4: Công nghệ và kỹ thuật đóng cọc" cung cấp cho các bạn sinh viên các kiến thức: Các công nghệ đóng cọc, đóng cọc trên phương tiện nổi, những vấn đề cần lưu ý khi đóng cọc, đóng cọc theo phần đoạn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Xây dựng cầu - Chương 4: Công nghệ và kỹ thuật đóng cọc

 1. C«ng nghÖ vμ kü thuËt ®ãng cäc
 2. 1. c«ng nghÖ ®ãng cäc: ƒ §ãng cäc ë n¬i kh«ng cã n−íc mÆt: ™ §ãng cäc trªn mÆt ®Êt tr−íc khi ®μo hè mãng: 2 o Trong tr−êng hîp nμy, ®Çu cäc 3 ®−îc ®ãng ch×m s©u d−íi mÆt ®Êt. 5 Do ®ã khi h¹ cäc ®Õn s¸t mÆt ®Êt, 1 ph¶i dïng thªm cäc ®Öm vμ ®ãng tíi khi ®¹t yªu cÇu thiÕt kÕ. Cäc ®Öm ®−îc rót lªn vμ dïng cho c¸c cäc sau.
 3. o Khi di chuyÓn gi¸ bóa ®Ó ®ãng cäc hμng sau chØ cÇn bÈy dÇn ®−êng ray lïi vÒ phÝa sau 1 ®o¹n b»ng kho¶ng c¸ch 2 hμng cäc. §Ó ®−êng ray di chuyÓn víi cù ly ng¾n nhÊt vμ sè lÇn Ýt nhÊt, cã thÓ sö dông gi¸ bóa quay ®−îc 360o. o Sau khi ®ãng cäc, tiÕn hμnh ®μo mãng, gia cè v¸ch ®μo, b¬m hót n−íc, ®Ëp ®Çu cäc, ®Æt cèt thÐp vμ ®óc bÖ mãng. o -u nh−îc ®iÓm: 9Kh«ng cÇn dùng giμn gi¸o cho gi¸ bóa. 9Gi¶m ®¸ng kÓ thêi gian hót n−íc hè mãng. 9V× qu¸ tr×nh ®ãng cäc trªn mÆt ®Êt nªn ®iÒu kiÖn an toμn lao ®éng ®−îc thuËn lîi, gi¶m gi¸ thμnh x©y dùng.
 4. 9NÕu kh«ng dïng cäc ®Öm mμ ®Çu cäc n»m s©u d−íi mÆt ®Êt th× ph¶i c−a ph¸ ®Çu cäc qu¸ dμi, g©y l·ng phÝ. 9NÕu dïng cäc ®Öm, träng l−îng cäc t¨ng, lùc ma s¸t t¨ng lμm gi¶m hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®ãng cäc. ™§ãng cäc sau khi ®μo hè mãng: o So víi ph−¬ng ph¸p trªn, thø tù thi c«ng 2 c«ng viÖc c¬ b¶n lμ ®μo mãng vμ ®ãng cäc hoμn toμn tr¸i ng−îc nhau. o Tuú theo kÝch th−íc hè mãng, ®Þa chÊt xung quanh mãng, cã thÓ chän 1 trong c¸c biÖn ph¸p sau ®©y: 9§−a gi¸ bóa vμo lμm viÖc trong hè mãng:
 5. ¾Sau khi san ph¼ng hè ®μo, chuyÓn c¸c bé phËn gi¸ bóa vμ l¾p nã ngay trong hè mãng. ¾Trong tr−êng hîp nμy, kÝch th−íc hè mãng ph¶i më réng ®ñ cho gi¸ bóa ®ãng ®−îc tÊt c¶ c¸c cäc. ¾BiÖn ph¸p nμy thÝch dông cho c¸c lo¹i mãng cã kÝch th−íc lín, kh«ng gÆp n−íc ngÇm; Ýt sö dông trong mãng cÇu nh−ng ®−îc sö dông nhiÒu trong x©y dùng nhμ d©n dông vμ c«ng nghiÖp. 9Gi¸ bóa lμm viÖc trªn giμn gi¸o: ¾KÕt hîp víi c«ng t¸c ®μo ®Êt vμ chèng v¸ch gia cè hè mãng, cã thÓ dùng 1 sμn
 6. ®¹o cã giμn gi¸o chèng ®ì vμ cao b»ng mÆt ®Êt xung quanh: -Ph−¬ng ¸n nμy cã lîi thÕ lμ kh«ng dïng cäc ®Öm v× cÇn gi¸ bóa cã kh¶ n¨ng l¾p 2 dμi thªm xuèng d−íi. 3 -ViÖc lμm thªm giμn 1 gi¸o vμ sμn ®¹o g©y tèn vËt liÖu, thêi gian vμ khã ®¹t ®−îc n¨ng suÊt cao → chØ dïng khi giμn gi¸o ®−îc th¸o l¾p nhanh vμ cã thÓ thu håi toμn bé ®Ó dïng cho c¸c lÇn sau.
 7. ¾NÕu mãng hÑp, cã thÓ trùc tiÕp b¾c sμn nhÞp ng¾n qua hè ®μo. Nã cã thÓ tùa trªn bê hay trªn vßng v©y. 2 3 4 1
 8. 9Gi¸ bóa lμm viÖc trªn cÇu di ®éng: ¾CÇu di ®éng th−êng ®−îc chÕ t¹o b»ng dÇm thÐp h×nh, th¸o l¾p c¬ ®éng, ®−îc sö dông nhiÒu c«ng tr×nh. Nã cã thÓ di chuyÓn b»ng bμn têi, hÖ móp c¸p,... ¾Gi¸ bóa cã thÓ di chuyÓn theo 2 ph−¬ng trªn mÆt b»ng rÊt c¬ ®éng võa lÊy cäc võa h¹ cäc ë bÊt kú vÞ trÝ nμo trong hè mãng → n¨ng suÊt sÏ rÊt cao, kh«ng tèn nhiÒu vËt liÖu vμ c«ng lao ®éng → hiÖu qu¶ nhÊt lμ tr−êng hîp hè mãng cã chiÒu dμi kh¸ lín.
 9. 9§ãng cäc dïng cÇn trôc vμ cét dÉn hoÆc khung dÉn cäc: ¾Tr−êng hîp ®¬n gi¶n vμ hiÖu qu¶ nhÊt lμ dïng cÇn trôc tù hμnh di chuyÓn trªn bê hè mãng, g¾n thªm cét dÉn cäc vμ l¾p thanh chèng ngang ®Ó ®iÒu chØnh cét dÉn ®ãng cäc th¼ng hayxiªn. ¾Tr×nh tù thi c«ng: -Dïng cÇn trôc h¹ khung ®Þnh vÞ ®· ®−îc l¾p s½n trªn bê xuèng hè mãng. -Xá 4 cäc vμo 4 « gãc cña khung vμ ®ãng tíi cao ®é thiÕt kÕ.
 10. -Cè ®Þnh khung tùa vμo 4 cäc võa ®ãng, tiÕp tôc dïng cÇn trôc xá c¸c cäc vμo c¸c « quy ®Þnh; sau ®ã cÈu bóa ®Æt vμo tõng cäc vμ h¹ cäc ®Õn mÆt trªn khung. -Dïng cÈu kÐo khung ra khái hè mãng vμ tiÕp tôc ®ãng cäc ®Õn cao ®é thiÕt kÕ. -BiÖn ph¸p nμy kh«ng cÇn ®−êng ray, kh«ng cÇn bÈy, kÝch hoÆc dïng têi kÐo di chuyÓn; cã thÓ dïng ®μo ®Êt, l¾p vßng v©y gia cè, l¾p dùng v¸n khu«n, ®Æt cèt thÐp, ®óc bªt«ng mãng,... ƒ §ãng cäc khi cã n−íc mÆt: ™§¾p ®¶o vμ ®ãng cäc trªn ®¶o: o BiÖn ph¸p nμy ¸p dông khi mùc n−íc thi c«ng kh«ng s©u, vËn tèc dßng ch¶y nhá, kh«ng x¶y ra xãi lë vμ ®iÒu kiÖn ®¾p ®¶o thuËn lîi. o Thø tù thi c«ng cäc t−¬ng tù nh− ®ãng cäc n¬i kh«ng cã n−íc nh−ng cÇn ®Æt biÖt chó ý vÊn ®Ò
 11. nÒn mãng vμ an toμn cho c¸c c«ng tr×nh t¹m v× thi c«ng trªn nÒn ®¾p b·o hoμ n−íc. ™§ãng cäc trªn giμn gi¸o (cÇu t¹m): o Giμn gi¸o lμ 1 lo¹i cÇu t¹m ®Ó vËn chuyÓn cäc, vËt t−, thiÕt bÞ vμ bè trÝ ®−êng di chuyÓn cña gi¸ bóa. o CÊu t¹o gåm: 9C¸c trô palª dùng trªn lμ nh÷ng cäc gç hoÆc thÐp. 9Trªn c¸c trô palª cã b¾c dÇm däc gç hoÆc thÐp ®Ó ®ì hÖ mÆt cÇu réng kho¶ng 2m.
 12. 9HÖ mÆt cÇu cã cÊu t¹o ®¬n gi¶n gåm ray, tμ vÑt vμ v¸n lãt cho ng−êi ®i. 9BiÖn ph¸p nμy cã hiÖu qu¶ khi ®é s©u mùc n−íc d−íi 2m, 1 sè tr−êng hîp trªn 2m thËm chÝ 5-6m. 9§ãng cäc trªn mÆt n−íc cã thÓ lîi dông nh÷ng cäc ®· ®ãng tr−íc lμm mãng ®Ó lμm sμn ®¹o:
 13. ¾ Gi¶i ph¸p nμy sÏ hiÖu qu¶ h¬n nÕu dïng gi¸ bóa ®−îc thay thÕ b»ng tæ hîp cÇn trôc vμ cét dÉn víi ®iÒu kiÖn cù ly cäc t−¬ng ®èi ng¾n, phï hîp víi tÇm víi cña cÇn trôc. ¾Cßn khi dïng gi¸ bóa th× chØ h¹n chÕ gi¸ bóa nhÑ ®Ó ®ãng c¸c bè trÝ theo chiÒu ngang trong ph¹m vi hÑp → ¸p dông cho trô Ýt cäc, cÇu khæ nhá, nhiÒu nhÞp ng¾n. ⇒Nãi chung, gi¶i ph¸p dïng sμn ®¹o hoÆc cÇu t¹m cã −u ®iÓm Ýt phô thuéc vμo thêi tiÕt, mùc n−íc lªn xuèng, sãng vμ dßng ch¶y.
 14. ™§ãng cäc trªn ph−¬ng tiÖn næi: o BiÖn ph¸p ®Æt thiÕt bÞ ®ãng cäc trªn ph−¬ng tiÖn næi th−êng ®−îc ¸p dông khi: 9Mùc n−íc s©u tõ 2-3m trë lªn. 9ViÖc x©y dùng cÇu t¹m tèn kÐm vμ c¶n trë th«ng th−¬ng. 9Trong thêi gian bóa ho¹t ®éng, ph−¬ng tiÖn næi ph¶i ®−îc neo gi÷ cè ®Þnh t¹i ®Þa ®iÓm thi c«ng. o Mét sè gi¶i ph¸p ®ãng cäc trªn hÖ næi: 9§ãng cäc trªn phao KC:
 15. ¾Phao ®−îc di chuyÓn b»ng têi c¸p vμ d©y neo→viÖc neo gi÷ mÊt nhiÒu thêi gian, n¨ng suÊt thÊp v× ph¶i di chuyÓn hÖ phao tõ cäc nμy sang cäc kh¸c. ¾VËn chuyÓn cäc cho gi¸ bóa còng khã kh¨n v× v−íng c¸c cäc ®· ®ãng tr−íc. ¾V× phao t−¬ng ®èi nhÑ nªn rÊt dÔ nghiªng lÖch, khã ®ãng chÝnh x¸c.
 16. 9§ãng cäc trªn xμ lan: ¾Gi¸ bóa ®−îc cè ®Þnh t¹i 1 ®Çu cña xμ lan. ¾Cäc ®−îc dïng bëi xμ lan kh¸c. ⇒Hai ph−¬ng ¸n trªn chØ ¸p dông trong tr−êng hîp ch−a cã hoÆc kh«ng v−íng vßng v©y. Khi n©ng h¹ cäc vμ khi bóa ho¹t ®éng, hÖ næi dÔ chßng chμnh ph¶i dïng ®èi träng. 9§ãng cäc trªn xμ lan ghÐp ®«i:
 17. ¾Hai xμ lan ®−îc ghÐp song song bëi 2 dÇm liªn kÕt kiÓu dμn thÐp t¹o thμnh hÖ næi, kho¶ng c¸ch th«ng thuû gi÷a 2 xμ lan phô thuéc kÝch th−íc mãng. ¾Däc theo xμ lan bè trÝ 2 ®−êng ray trªn mÆt boong t¹o ra ®−êng di ®éng cho cÇu nèi ngang. ¾Ngoμi ra cßn cã c¸c ph−¬ng kh¸c nh− ®ãng cäc b»ng cÇn trôc trªn hÖ næi, ®ãng cäc dïng sμn næi tù n©ng.
 18. 2.Kü thuËt ®ãng cäc: ƒ C«ng t¸c chuÈn bÞ: ™ Cäc ®−îc tËp kÕt bªn c¹nh gi¸ bóa víi sè l−îng tÝnh to¸n, vËn chuyÓn b»ng xe goßng, xμ lan. ™ Tr−íc khi dùng cäc vμo gi¸ bóa, ph¶i kiÓm tra l¹i khuyÕt tËt cã kh¶ n¨ng x¶y ra trong lóc bèc xÕp, vËn chuyÓn. ™ §Ó dÔ dμng theo dâi cäc khi ®ãng, cÇn v¹ch s¬n trªn th©n cäc b¾t ®Çu tõ mòi cäc c¸ch nhau 1m ®Õn gÇn ®Ønh cäc c¸ch nhau 50, 20, 10, 5cm. Ngoμi ra cßn ph¶i c¨ng d©y mùc tõ mòi ®Õn ®Ønh cäc ®Ó lÊy ®−êng tim trªn 2 mÆt th©n cäc. ƒ §ãng cäc:
 19. ™Khi cäc lón xuèng 1 ®o¹n nhÊt ®Þnh d−íi t¸c dông träng l−îng bóa, tiÕn hμnh chØnh h−íng vμ kiÓm tra vÞ trÝ cäc lÇn cuèi cïng b»ng m¸y tr¾c ®¹c theo ®−êng mùc c¶ 2 h−íng. ™Sau ®ã cho bóa ®ãng nhÑ vμi nh¸t ®Ó cäc c¾m vμo ®Êt vμ ®Ó kiÓm tra cäc, bóa, hÖ thèng d©y vμ ®é æn ®Þnh cña gi¸ bóa. Cuèi cïng cho bóa ho¹t ®éng b×nh th−êng. ™Khi ®ãng cäc trong ®Êt yÕu, ph¶i gi÷ cäc b»ng d©y thõng cho ®Õn khi h¹ bóa th× níi láng dÇn. ™Trong qu¸ tr×nh ®ãng cäc cÇn ph¶i theo dâi th−êng xuyªn: o VÞ trÝ cäc, nÕu ph¸t hiÖn sai lÖch cÇn ®iÒu chØnh ngay.
 20. o Tèc ®é lón xuèng cña cäc ph¶i phï hîp víi mÆt c¾t ®Þa chÊt: 9Khi cäc ngõng xuèng hoÆc gi¶m lón ®ét ngét vμ bóa nÈy déi lªn th× chøng tá gÆp ch−íng ng¹i vËt→nÕu kh«ng v−ît qua vËt c¶n cäc sÏ g·y→cäc tôt xuèng ®ét ngét vμ trôc tim cäc bÞ chÖch h−íng. 9Khi mòi cäc g·y→cäc xuèng kh«ng ®Òu khi nhiÒu khi Ýt. ƒ Mét sè vÊn ®Ò chó ý: ™An toμn lao ®éng: o Khi n©ng h¹ cäc ph¶i chó ý ®iÒu kiÖn æn ®Þnh cña gi¸ bóa→chèng lËt ®æ b»ng ®èi träng, chªm chÌn, d©y nÐo.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2