intTypePromotion=3

Thiết kế cầu bê tông cốt thép - Chương 4

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
218
lượt xem
105
download

Thiết kế cầu bê tông cốt thép - Chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo trình Thiết kế cấu bê tông cốt thép - Chương 4 Cấu bàn bê tông cốt thép

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế cầu bê tông cốt thép - Chương 4

 1. CH NG 4: CH C U B N BÊ TÔNG C T THÉP BÊ TH
 2. 4.1. C I M VÀ PHÂN LO I 1.1. c i m: -Là c u nh p nh có ti t di n ngang là m t t m hình ch nh t ho c g n 1. nh hình ch nh t C u B n BTCT ST ( ng H chí Minh) (d ng c ho c r ng). + u i m: -C ut o n gi n, d thi công. - Chi u cao ki n trúc nh , ti t ki m t p u c u. + Nh c i m: -Kh n ng v t nh p kém 1.2. Ph m vi s d ng: - Th ng áp d ng khi chi u dài nh p l = 2-9m : áp d ng c u b n BTCT. l = 10-24m : áp d ng c u b n BTCT ST
 3. 4.2.CÁC S C UB N 2.1. Lo i m n ng: Lo i M r i Lo i M li n + u i m: (so v i m r i) - n nh ch ng l t, tr t t t h n so v i m r i. - Kh i l ng, kích th c nh ( ti t ki m v t li u. - Thoát n c t t (dòng sông có d ng máng). + Nh c i m: (so v i m r i) - Ch u l c ph c t p, c t thép nhi u và b trí khó kh n.
 4. 2.2. Lo i m nh : (r t ph bi n) 1/2 CÁÖU TOAÌN KHÄÚI 1/2 CÁÖU TOAÌN KHÄÚI 1/2 CÁÖU LÀÕP GHEÏP 1/2 CÁÖU LÀÕP GHEÏP CHÄÚT LIÃN KÃÚT b Gia cäú loìng säng 4-5m THANH CHÄÚNG BTCT THANH CHÄÚNG BTCT M ch u t i tr ng ngang do áp l c t và làm vi c nh m t d m kê trên hai g i. +G i trên là KCN +G i d i là thanh ch ng. - M có th toàn kh i ho c l p ghép.
 5. •S tính c a h : M -H làm vi c nh khung 4 kh p. ây là h bi n hình, nó n nh c nh t p hai m cân b ng. kh mô men M (do áp l c t gây ra) ta t ch t l ch tâm . +Chú ý: t p sau m ph i c m k cho k t c u n nh Khi thi công ph i p t u và i x ng hai bên m cân b ng áp l c t. chú ý ph i l p b n nh p r i m i c l p t.
 6. 2.3. C u b n mút th a: * u i m: -Ti t ki m v t li u h n so v i c u b n n gi n -Lo i này có th kê u d m tr c ti p lên t, không ph i xây m ( tránh c áp l c t lên m ). * Nh c i m: - L c xung kích u công-xon l n (phá ho i KCA ).
 7. 2.4. C u b n liên t c: * u i m: -Ti t ki m v t li u h n so v i c u b n n gi n -Kh c ph c c nh c i m c a c u b n mút th a * Nh c i m: -Thi công khó nh hình hóa k t c u -Kh n ng v t nh p b h n ch . (L
 8. 4.3.C U T O M T C T NGANG C U B N 3.1. C u b n toàn kh i: có 2 lo i: 3. TD Hình ch nh t TD d ng mui luy n 1 1 h l 18 20 +TD d ng ch nh t áp d ng khi kh c u nh +TD d ng mui luy n áp d ng khi kh c u r ng
 9. * M t s yêu c u v c u t o: CÄÚT THEÏP CÁÚU TAÛO 3. h CÄÚT THEÏP CHËU LÆÛC l -C t thép ch u l c không nh h n 10,th ng 14 - 16 (có1 th 20). 1 h l 18 20 -S thanh ch u l c /1m r ng b n: 5-14/thanh. -S thanh u n không c n tính: 1 thanh th ng thì có 1 thanh u n lên,góc u n t 30o – 45o - C t c u t o 8 - 10; t cách kho ng 20-25cm.
 10. 3.2. C u b n l p ghép: 3.2.1. u và nh c i m: + u i m: d công x ng hóa; thi công c u l p nhanh. + Nh c i m: Tính toàn kh i kém, m i n i ph c t p. 3.2.2. Các lo i ti t di n: 3.2.2.1. Ti t di n c: M in i Kh i l p ghép 100 100 3.2.2.2. Ti t di n r ng: Kh i l p ghép M in i
 11. 3.2. C u b n bán l p ghép: C u b n bán l p ghép g m hai ph n: + C u ki n úc s n: th ng b trí phía d i có ti t di n HCN ho c ch T ng c... b ng BTCT ho c BTCT ST. + Ph n t i ch : b ng BTCT th ng bên trên có m c ích liên k t các kh i l i v i nhau cùng ch u t i tr ng giai o n II (ho t t i, t i tr ng 2...). (Ti t di n hình thành theo hai giai o n) * CAÏC DAÛNG MÀÛT CÀÕT NGANG PHÁÖN ÂUÏC SÀÔN 3 2 1 2 2 4 1. Cäút theïp cæåìng âäü cao 2. Cäút theïp thæåìng 3. Cäút theïp chåì liãn kãút ngang
 12. *M t s d ng c u b n b n l p ghép Bê tông t i ch B n l p ghép Ván khuôn bê tông sau C t thép ch liên k t ngang
 13. * M t s d ng c u b n b n l p ghép Bê tông t i ch C t thép d c m i n i
 14. * M t s d ng c u b n b n l p ghép Ván khuôn BTCT Ván khuôn thép l i trong k t c u C t thép c ng cao
 15. 3.3. C u b n ng su t tr c: Th ng áp d ng cho L
 16. u i m: -So v i d ng BTCT th ng lo i c u b n BTCT ST ti t ki m v t li u h n r t nhi u: +Bê tông gi m c 20-30% +C t thép th ng gi m 2-3 l n. -Tr ng l ng b n thân gi m nhi u, thi công c u l p d h n. 1/2 MAË T CAÉ T II-II - 1/20 940 310 320 310 6 LÖÔÙI N2 30 5 7 300 235 LÖÔÙI N1 980 35
 17. C ub n ST l p ghép trên ng H Chí Minh
 18. * M t s kích th c c b n c a kh i d m b n l p ghép: Kh i l ng v t li u cho 1 b n Tr ng K/c tim chi u dày Nh p l ng l p ltt (m) tr (m) b n (m) CT ST CTth ng Bê tông (m) ráp (T) (m3) (m) (kg) 6 5.6 6.05 0.3 83/69 130 1.24 3.1 9 8.6 9.05 0.45 117/110 189 2.23 5.6 12 11.4 12.05 0.6 180/158 283 3.4 8.5 15 14.4 15.05 0.6 301/285 345 4.25 10.7 18 17.4 18.05 0.75 410/396 465 5.71 14.3 *Chú ý: T s : dùng tao 7 s i M u s : dùng c t thép r i.
 19. 14,89 12,90 8-7,5 1,2 10,5 1,2 1,1 1,0 1,0 40 16 C u b n ST áp d ng phù h p cho c u v t trong ng ô th (do chi u cao ki n Vaûch sån tràõng Vaûch sån tràõng 2% 2% trúc nh ) 250 1043 500 R= 0 95 00 R=1 95 0 500 R=1 R= 00 KÃÚT CÁÚU NHËP CÁÖU BAÍN COÏ KHOEÏT LÄÙ (CÁÖU VÆÅÜT NGAÎ TÆ VOÜNG)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản