intTypePromotion=1

Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Giới thiệu môn học - TS. Trương Quang Thông

Chia sẻ: You You | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
60
lượt xem
4
download

Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Giới thiệu môn học - TS. Trương Quang Thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại cung cấp các kiến thức và kỹ năng nghiệp vu chủ yếu của một ngân hàng thương mại như nghiệp vụ ký thác, nghiệp vụ tín dụng, nghiệp vụ ngoại hối, nghiệp vụ quản lý rủi ro hối đoái và lãi suất trong hoạt động kinh doanh của một ngân hàng thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Giới thiệu môn học - TS. Trương Quang Thông

  1. Giôùi thieäu moân hoïc NGHIEÄP VUÏ NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI (Chöông trình cao hoïc taøi chính-ngaân haøng) Giaûng vieân phuï traùch: TS Tröông Quang Thoâng Khoa Ngaân haøng – Ñaïi hoïc Kinh teá TP.HCM 1
  2. Ñoái töôïng vaø muïc tieâu  ÑOÁI TÖÔÏNG  Caùc hoïc vieân cao hoïc chuyeân ngaønh taøi chính- ngaân haøng  Caùc nhaø quaûn lyù ngaân haøng  MUÏC TIEÂU Cung caáp caùc kieán thöùc vaø kyõ naêng nghieäp vu chuû yeáu cuûa moät ngaân haøng thöông maïi nhö nghieäp vuï kyù thaùc, nghieäp vuï tín duïng, nghieäp vuï ngoaïi hoái, nghieäp vuï quaûn lyù ruûi ro hoái ñoaùi vaø laõi suaát trong hoïat ñoäng kinh doanh cuûa moät ngaân haøng thöông maïi. 2
  3. Yeâu caàu vaø thôøi löôïng  YEÂU CAÀU Ñeå coù theå hoïc taäp vaø lónh hoäi toát moân hoïc naày, hoïc vieân caàn phaûi coù caùc kieán thöùc veà Kinh teá hoïc, Tieàn teä vaø Ngaân haøng, Taøi chính Doanh nghieäp, Taøi chính Quoác teá...  THÔØI LÖÔÏNG Moân hoïc ñöôïc thieát keá trong thôøi löôïng 45 tieát vôùi caùc noäi dung trình baøy nhö sau: 3
  4. Caùc chuyeân ñeà Soá thöù töï Chuyeân ñeà Giôùi thieäu moân hoïc 1 Toång quan veà ngaân haøng vaø nghieäp vuï ngaân haøng thöông maïi 2 Ño löôøng vaø ñaùnh giaù hieäu quaû hoïat ñoäng ngaân haøng 3 Nghieäp vuï kyù thaùc 4 Nghieäp vuï caáp tín duïng 5 Phaân tích tín duïng 6 Nghieäp vuï ngoaïi hoái 7 Nghieäp vuï quaûn trị ruûi ro laõi suaát 4
  5. Phöông phaùp Thuyeát giaûng keát hôïp vôùi phaân tích tình huoáng vaø ñaët caâu hoûi thaûo luaän.  Hoïc vieân neân ñoïc taøi lieäu tham khaûo vaø baøi giaûng tröôùc khi ñeán lôùp.  Giaûng vieân trình baøy lyù thuyeát lieân quan ñeán baøi giaûng.  Giaûng vieân ñöa ra caùc tình huoáng vaø höôùng daãn hoïc vieân thaûo luaän xöû lyù caùc tình huoáng.  Song song vôùi caùc baøi giaûng laø thuyeát trình vaø thoaûo luaän caùc tieåu ñeà taøi cuûa caùc nhoùm hoïc vieân 5
  6. Saùch tham khaûo  Nguyeãn Minh Kieàu. Nghieäp vuï Ngaân haøng hieän ñaïi. Nhaø Xuaát baûn Thoáng keâ. 2007  P. Rose. Quaûn trò ngaân haøng thöông maïi. Baûn dòch Vieät ngöõ cuûa Ñaïi hoïc Kinh teá Quoác daân (2001). 6
  7. Ñaùnh giaù  Thuyeát trình tieåu ñeà taøi: 30%  Thi cuoái kyø: 70% 7
  8. Lieân laïc vôùi giaûng vieân  Ñieän thoaïi di ñoäng: 0903 969 525  Email: truongquangthong@yahoo.com 8
  9. Thoâng tin cuoái cuøng THANK YOU ! 9
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2