intTypePromotion=3

Bài giảng Quản trị chất lượng - ThS. Nguyễn Văn Hóa

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Triều | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
45
lượt xem
8
download

Bài giảng Quản trị chất lượng - ThS. Nguyễn Văn Hóa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị chất lượng giúp người học nắm được những kiến thức cơ bản về môn học này: khái niệm chất lượng, đặc điểm và vai trò của chất lượng, các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng, văn hóa chất lượng trong tổ chức. Bên cạnh đó, bài giảng còn cung cấp cho người học những nội dung quan trọng trong môn học này như các phương thức quản lý chất lượng, kỹ thuật quản lý chất lượng và hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9000. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị chất lượng - ThS. Nguyễn Văn Hóa

12/25/2017<br /> <br /> Quality Management<br /> <br /> Nguyễn Văn Hóa - hoaqtkd@yahoo,com<br /> <br /> <br /> <br /> Nguyễn Văn Hóa<br /> <br /> <br /> <br /> Khoa Quản trị - Đại học Kinh tế Tp.HCM<br /> <br /> <br /> <br /> Email: hoaqtkd@yahoo.com<br /> <br /> <br /> <br /> Website: https://sites.google.com/site/nguyenvanhoaqtcl/<br /> <br /> <br /> <br /> Facebook: https://www.f acebook.com/nguyenvanhoa.ueh/<br /> <br /> 1<br /> <br /> Nguyễn Văn Hóa - hoaqtkd@yahoo,com<br /> <br /> 1<br /> <br /> 12/25/2017<br /> <br /> Nguyễn Văn Hóa - hoaqtkd@yahoo,com<br /> <br /> <br /> <br /> Nội dung 1: Chất lượng<br /> <br /> <br /> <br /> Nội dung 2: Quản lý chất lượng<br /> <br /> <br /> <br /> Nội dung 3: Kỹ thuật quản lý chất lượng<br /> <br /> <br /> <br /> Nội dung 4: Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9000<br /> <br /> Nguyễn Văn Hóa - hoaqtkd@yahoo,com<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2<br /> <br /> 12/25/2017<br /> <br /> CHẤT LƢỢNG LÀ GÌ?<br /> <br /> Nguyễn Văn Hóa - hoaqtkd@yahoo,com<br /> <br /> <br /> <br /> Chất lượng là sự phù hợp với yêu cầu - Philip B.Crosby<br /> <br /> <br /> <br /> Chất lượng là cái tốt nhất<br /> <br /> <br /> <br /> Chất lượng là mức phù hợp của sản phẩm đối với yêu<br /> <br /> 5<br /> <br /> cầu của người tiêu dùng - Tổ chức kiểm tra chất lượng<br /> Châu Âu<br /> <br /> Nguyễn Văn Hóa - hoaqtkd@yahoo,com<br /> <br /> 6<br /> <br /> 3<br /> <br /> 12/25/2017<br /> <br /> <br /> <br /> Chất lượng là mức độ của một tập hợp các đặc tính<br /> (đặc trưng để phân biệt) vốn có đáp ứng các yêu cầu<br /> (nhu cầu hay mong đợi đã được công bố, ngầm hiểu<br /> chung hay bắt buộc) - ISO 9000:2000<br /> <br /> Nguyễn Văn Hóa - hoaqtkd@yahoo,com<br /> <br /> 7<br /> <br /> Đặc điểm của chất lƣợng<br /> <br /> <br /> Quy tắc 3P:<br /> <br /> Performance, Perfectibility/ Price/ Punctuality<br /> <br /> <br /> Quy tắc QCDSS:<br /> <br /> Quality/ Cost/ Delivery Timing/ Service/ Safety<br /> <br /> Nguyễn Văn Hóa - hoaqtkd@yahoo,com<br /> <br /> 8<br /> <br /> 4<br /> <br /> 12/25/2017<br /> <br /> Nguyễn Văn Hóa - hoaqtkd@yahoo,com<br /> <br /> Marketing<br /> <br /> Toå chöù c<br /> dòch vuï<br /> Kieå m<br /> tra<br /> <br /> Marketing<br /> <br /> 9<br /> <br /> Baù n<br /> Dòch vuï<br /> sau baù n<br /> <br /> THOÛA MAÕN<br /> NHU CAÀU XAÕ HOÄI<br /> NHU CAÀU XAÕ HOÄI<br /> <br /> Nghieâ n cöù u<br /> Thieá t keá<br /> <br /> Saû n xuaá t<br /> Saû n xuaá t thöû<br /> <br /> Thaå m ñònh<br /> Hoaï ch ñònh thöï c hieä n<br /> <br /> VOØNG XOAÉN JURAN.<br /> <br /> Nguyễn Văn Hóa - hoaqtkd@yahoo,com<br /> <br /> 10<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản