intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài giảng: Quy mô và thời điểm đầu tư cho dự án

Chia sẻ: Ziwan Ziwan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:15

241
lượt xem
101
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lợi ích ròng tăng liên tục theo thời gian lịch. Chi phí đầu tư độc lập với thời gian lịch

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng: Quy mô và thời điểm đầu tư cho dự án

 1. QUI MOÂ VAØ THÔØI ÑIEÅM ÑAÀU TÖ CHO DÖÏ AÙN CAO HAØO THI 1
 2. QUI MOÂ DÖÏ AÙN  Taïi sao qui moâ laø vaán ñeà quan troïng?  Qui moâ quaù nhoû hoaëc quaù lôùn coù theå laøm hoûng moät döï aùn toát 2
 3. QUI MOÂ DÖÏ AÙN Nhu Caàu Thôøi gian 3
 4. QUI MOÂ DÖÏ AÙN NPV r% NPV Max MIRR MARR Stoái öu Qui moâ MNPV 4
 5. QUI MOÂ DÖÏ AÙN TAÏI QUI MOÂ TOÁI ÖU:  NPV Max  NPV(gia soá) = 0  IRR (gia soá) = MARR 5
 6. QUI MOÂ DÖÏ AÙN Nê am 0 1 2 .... n NV P Q i mâ u o NF 1 C (S) NF 2 C (S) N F toö ) C (S áu i N VM x P a NF m C (S ) 6
 7. QUI MOÂ DÖÏ AÙN Nê am 0 1 2 .... n NV P IRR Q i mâ u o G sá ia o G sá ia o N F 2- S) C (S 1 + >M R AR N F 3–S) C (S 2 + >M R AR + >M R AR N F i –S ) C (S I-1 + >M R AR N F toö –S) C (S á u i I 0 =M R AR -
 8. THÔØI ÑIEÅM ÑAÀU TÖ  Luùc naøo laø thôøi ñieåm thích hôïp ñeå baét ñaàu döï aùn  Luùc naøo laø thôøi ñieåm thích hôïp ñeå keát thuùc döï aùn 8
 9. THÔØI ÑIEÅM ÑAÀU TÖ CAÙC TRÖÔØNG HÔÏP TÍNH TOAÙN  Lôïi ích roøng taêng lieân tuïc theo thôøi gian lòch. Chi phí ñaàu tö ñoäc laäp vôùi thôøi gian lòch  Lôïi ích roøng taêng lieân tuïc theo thôøi gian lòch. Chi phí ñaàu tö thay ñoåi theo thôøi gian lòch  Chi phí vaø lôïi ích khoâng thay ñoåi moät caùch coù heä thoáng vôùi thôøi gian lòch 9
 10. THÔØI ÑIEÅM ÑAÀU TÖ B(t) taêng theo t, K = Const B(t) Bt+1 t t+1 t Kt K=Const 10
 11. THÔØI ÑIEÅM ÑAÀU TÖ B(t) taêng theo t, K = Const  Neáu ñaàu tö ôû thôøi ñieåm t (cuoái naêm t) --> Lôïi ích thu ñöôïc: Bt+1  Neáu hoaõn ñaàu tö sang thôøi ñieåm t+1 (cuoái naêm t+1) --> Lôïi ích thu ñöôïc: r* K t = r* K 11
 12. THÔØI ÑIEÅM ÑAÀU TÖ B(t) taêng theo t, K(t) taêng theo t B(t) Bt+1 t t+1 t Kt Kt+1 K(t) 12
 13. THÔØI ÑIEÅM ÑAÀU TÖ B(t) taêng theo t, K = Const  Neáu ñaàu tö ôû thôøi ñieåm t (cuoái naêm t) --> Lôïi ích thu ñöôïc: Bt+1+ (Kt+1- Kt )  Neáu hoaõn ñaàu tö sang thôøi ñieåm t+1 (cuoái naêm t+1) --> Lôïi ích thu ñöôïc: r* Kt  Ñaàu tö ôû thôøi ñieåm t: 13
 14. THÔØI ÑIEÅM KEÁT THUÙC DÖÏ AÙN SV(t) SVt B(t) SVt+1 Bt+1 t t+1 t 14
 15. THÔØI ÑIEÅM KEÁT THUÙC DÖÏ AÙN Neáukeát thuùc ôû thôøi ñieåm t (cuoái naêm t) --> Lôïi ích bò maát ñi: Bt+1 --> Lôïi ích thu ñöôïc: (SVt - SVt+1) + r*SVt Keát thuùc ôû thôøi ñieåm t: (SVt - SVt+1) + r*SVt > Bt+1 15
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2