intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 1 - TS. Nguyễn Đức Trí

Chia sẻ: Kha Nguyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:52

107
lượt xem
17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 Nhập môn thương mại điện tử, trong chương học này trình bày các nội dung sau: Internet và thương mại điện tử, bộ trình duyệt Web, thương mại điện tử và vấn đề an toàn, sự gia tăng các tên miền thương mại, đăng ký và phát hành web, lịch sử hình thành thương mại điện tử, những rủi ro của thương mại điện tử.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 1 - TS. Nguyễn Đức Trí

 1. Chương 1 Nhập môn Thương mại điện tử TS Nguyễn Đức Trí Trưởng Bộ môn Du lịch Khoa Thương mại – Du lịch Đại học Kinh tế TP. HCM tri@triduc.net
 2. Nội dung 1. Internet và Thương mại điện tử 2. Bộ trình duyệt Web, TMĐT và vấn đề an toàn 3. Sự gia tăng các tên miền thương mại 4. Đăng ký và phát hành web 5. Lịch sử hình thành TMĐT 6. Những rủi ro của TMĐT 2 22/9/04 Introduction to e-commerce
 3. 1- Khái niệm Internet  Internet là một mạng lưới nối liền các máy tính trên phạm vi toàn cầu  Thành lập 1960 tại Mỹ và phổ biến rộng rãi ngày nay  Không có trung tâm điều khiển trung ương  Nối liền hầu hết mọi lĩnh vực  Số người sử dụng Internet tăng từ 2,3 triệu (1995) lên khoảng 300 triệu (1998).  Hiện tại (3/2002), số người sử dụng ước tính là 448 triệu (www.nielsen-netratings.com) 3 22/9/04 Introduction to e-commerce
 4. Thương mại điện tử  Internet hình thành những năm 1960 nhưng đến những năm 1990, nó mới được ứng dụng vào lĩnh vực thương mại  Sự hình thành và phát triển TMĐT gắn liền với Internet và sự ra đời của nghi thức ‘võng thị toàn cầu’ (world wide web - www)  Nghi thức www cho phép các máy tính (kết nối Internet) có thể thông đạt với nhau trong môi trường ‘siêu văn bản’ (hypertext) 4 22/9/04 Introduction to e-commerce
 5. 5 22/9/04 Introduction to e-commerce
 6. www.expedia.com Khái niệm kinh doanh  Giải pháp du lịch cho các kỳ nghỉ  Bán sản phẩm du lịch trực tiếp tại bàn làm việc của khách hàng  Giúp lên kế hoạch du lịch và đặt chỗ trước  Giúp mua các dịch vụ du lịch đang khuyến mãi  Đầu mối cung cấp các dịch vụ du lịch đến nhiều quốc gia 6 22/9/04 Introduction to e-commerce
 7. www.expedia.com Mô hình kinh doanh  Sản phẩm: Môi giới thông tin  Khách hàng:  Người tiêu dùng: cá nhân có nhu cầu du lịch  Nhà cung cấp: công ty/tổ chức bán SP du lịch  Thu nhập  Dịch vụ đặt chỗ  Quảng cáo trực tuyến 7 22/9/04 Introduction to e-commerce
 8. Chức năng của TMĐT Chöùc naêng Moâ taû Thoâng tin Phaân phoái thoâng tin, saûn phaåm/dòch vuï vaø thanh toaùn thoâng qua maïng tel, vaø caùc maïng thoâng tin khaùc Kinh doanh Töï ñoäng hoaù caùc taùc vuï kinh doanh vaø qui trình coâng vieäc Dòch vuï Caét giaûm chi phí, taêng chaát löôïng saûn phaåm vaø taêng nhanh thôøi gian giao haøng Tröïc tuyeán Cung caáp khaû naêng mua vaø baùn SP vaø thoâng tin qua Internet vaø caùc dòch vuï tröïc tuyeán khaùc 8 22/9/04 Introduction to e-commerce
 9. 2- Bộ trình duyệt Web (Web browser)  Là một phần mềm cho phép người sử dụng tiếp cận thông tin dưới hình thức âm thanh, văn bản, đồ họa và video trên Internet  Các bộ trình duyệt thường sử dụng:  Internet Explorer  Netscape Navigator / Netscape Communicator 9 22/9/04 Introduction to e-commerce
 10. Giao thức truyền siêu văn bản (Hypertext Transfer Protocol)  Để thông tin trên Internet hiển thị được trên màn hình, chúng được truyền theo những giao thức nhất định  Giao thức là loại tiêu chuẩn mã hóa thông tin giúp chúng được truyền trên Internet một cách hiệu quả  Bộ trình duyệt có nhiệm vụ ‘đọc’ từ các giao thức để chuyển thông tin thành dạng văn bản hay hình ảnh để hiển thị trên màn hình (còn gọi là giao diện- Interface)  Một số loại giao thức thông dụng: http, fpt, gopher 10 22/9/04 Introduction to e-commerce
 11. Giao thức an toàn  Khi các thông tin truyền trên Internet cần được bảo mật, người ta dùng các giao thức truyền an toàn (secure hypertext transfer protocol)  Giao thức an toàn giúp cho bộ trình duyệt mã hóa thông tin khi gửi đi đến máy chủ (server) và xác nhận mày chủ  Giao thức an toàn cũng giúp máy chủ mã hóa phản hồi và xác nhận bộ trình duyệt 11 22/9/04 Introduction to e-commerce
 12. Ý nghĩa và các sử dụng của giao thức Giao thöùc Haønh ñoäng Muïc tieâu File:// Truy suaát caùc taäp tin HTML vaø multimedia Duøng trong quaù trình thieát keá noäi boä Telnet:// Truy nhaäp vaøo (log on) vaø laøm vieäc vôùi Thích hôïp ñeå truy nhaäp vaøo caùc thö vieän töø xa caùc maùy tính töø xa Gopher:// Tieáp caän heä thoáng danh muïc daïng vaên Thích hôïp cho tìm kieám vaø tieáp nhaän vaên baûn baûn News: Ñoïc caùc maãu tin töø caùc nhoùm thaûo luaän Thoâng ñaït vôùi nhieàu ngöôøi tham gia thaûo luaän veà nhöõng ñeà taøi ñang quan taâm http:// Truy suaát vaên baûn vaø truyeàn thoâng ña Keát noái boä trình duyeät cuûa ngöôøi söû duïng phöông tieän vaøo maùy ngöôøi söû duïng vôùi maùy chuû https:// Baûo ñaûm an toaøn cho caùc taùc vuï Maõ hoùa caùc taùc vuï thanh toaùn ftp:// Taûi taäp tin xuoáng maùy ngöôøi söû duïng töø Ví duï: taûi xuoáng maùy caùc phaàn meàm maùy tính khaùc töø xa 12 22/9/04 Introduction to e-commerce
 13. Ngôn ngữ lập trình web  Khi Internet vừa hình thành, chúng chỉ truyền tải văn bản và nội dung thường không sinh động  Ngày nay, nhờ sự xuất hiện các phần mềm truyền thông đa phương tiện, nội dung của Internet trở nên phong phú hơn  Để có thể truyền tải thông tin dưới nhiều dạng khác nhau, Internet cần có 2 tính năng:  Mã hóa (Codification)  Phân phối (Distribution) 13 22/9/04 Introduction to e-commerce
 14. Mã hóa (Codification)  Mã hóa là cách tổ chức thông tin trong hệ thống vi tính  Ví dụ hệ ASCII dùng để mã hóa ký tự, hình ảnh, âm thanh và video 14 22/9/04 Introduction to e-commerce
 15. Phân phối (Distribution)  Phân phối là việc sử dụng ngôn ngữ siêu văn bản (hypertext markup language – HTML), một loại ngôn ngữ lập trình trang web, để chia sẻ các thông tin được mã hóa với nhiều máy tính khác có kết nối với Internet  HTML có thể giúp chia sẻ thông tin dưới dạng văn bản, hình ảnh, âm thanh hay video  Tiêu chuẩn mới: XML (extensible markup language) cho phép bộ trình duyệt và máy chủ thực hiện các tác vụ  HTML cho phép phát hành văn bản  XML cho phép phát hành cơ sở dữ liệu 15 22/9/04 Introduction to e-commerce
 16. URL – Uniform Resource Locator (Bộ định vị tài nguyên đồng nhất)  Còn được gọi là Universal Resource Locator  Nó là địa chỉ của các trang web trên Internet  Nhờ URL mà người sử dụng có thể gõ vào bộ trình duyệt địa chỉ chính xác của trang web mong muốn để hiển thị nó trên màn hình của mình 16 22/9/04 Introduction to e-commerce
 17. 3- Sự gia tăng các tên miền thương mại  Domain name, là tên đặt cho một web nào đó  Thông thường nó có dạng: www.xyz.com Tên miền URL 17 22/9/04 Introduction to e-commerce
 18. Sự gia tăng các tên miền thương mại  Các tên miền có đuôi ‘.com’ có số lượng nhiều nhất hiện nay  Có các đuôi khác:  .gov  .edu  .org  .net  .ws  .ac  ... 18 22/9/04 Introduction to e-commerce
 19. Các loại tên miền  Có 2 loại tên miền cấp 1  Loại tổng quát: .com, .org, .net, .edu, .gov., .mil, .int  Loại thể hiện tên nước: .vn, .uk, .au, .nz, .ch, .sg, .jp 19 22/9/04 Introduction to e-commerce
 20. Sự gia tăng các tên miền thương mại  Đa số những người đi trước chọn các tên miền dễ nhớ, dễ đọc và ngắn  Đuôi .com thường sử dụng để cho biết website có đuôi này là phục vụ nhu cầu kinh doanh  Tên miền được quản lý thống nhất và không có tên miền trùng nhau  Để đăng ký, bạn có thể dùng nhiều website dịch vụ. Chẳng hạn:  www.networksolutions.com  www.register.com  Hoặc các nhà cung cấp dịch vụ Internet trong nước như VDC, Fpt, Netnam, Saigonnet 20 22/9/04 Introduction to e-commerce
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2