intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Toàn cầu hóa và khủng hoảng tài chính

Chia sẻ: Cxzvscv Cxzvscv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:56

67
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Toàn cầu hóa và khủng hoảng tài chính nhằm trình bày về khái niệm và các khía cạnh của toàn cầu hóa, tự do hóa tài chính và các khái niệm liên quan, phải chăng khủng hoảng tài chính là cái giá phải trả cho tự do hóa tài chính? nguyên nhân và cơ chế gây khủng hoảng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Toàn cầu hóa và khủng hoảng tài chính

 1. 2/28/2011 TOAØN CAÀU HOÙA VAØ KHUÛNG HOAÛNG TAØI CHÍNH Caùi giaù cuûa söï baát oån: töø töï do hoùa taøi chính ñeán khuûng hoaûng taøi chính 1
 2. 2/28/2011 • Khái ni m và các khía c nh c a Noäi dung toàn c u hóa. • T do hóa tài chính và các khái ni m liên quan. • Ph i chăng kh ng ho ng tài chính là cái giá ph i tr cho t do hóa tài chính sai? • Nguyên nhân và cơ ch truy n ñ ng gây kh ng ho ng. • Các cu c kh ng ho ng tài chính dư i cái nhìn l ch s • Mư i bài h c kinh nghi m cho VN Toaøn caàu hoùa laø gì ? Toaøn caàu hoùa laø söï hoäi nhaäp ngaøy caøng taêng cuûa caùc neàn kinh teá treân theá giôùi, ñaëc bieät laø thoâng qua thöông maïi vaø caùc luoàng taøi chính. 2
 3. 2/28/2011 Toaøn caàu hoùa laø gì ? Caùc khía caïnh cuûa toaøn caàu hoùa : 1. Töï do hoùa thöông maïi 2. Söï di chuyeån cuûa nguoàn voán 3. Söï di chuyeån cuûa con ngöôøi (vaên hoùa, xaõ hoäi…) 4. Söï phoå bieán cuûa kieán thöùc (vaø coâng ngheä) Töï do hoùa taøi chính vaø caùc khaùi nieäm T do hóa tài chính là quá trình xóa b nh ng kìm hãm và ràng bu c v m t tài chính, hay nói cách khác t do hóa tài chính là quá trình ñ cho các công c c a chính sách ti n t ñư c v n hành theo cơ ch th trư ng. McKinnon (1973), Edward Shaw (1973), Fry (1988) và Roland Clark (1996). 3
 4. 2/28/2011 Töï do hoùa taøi chính vaø… Kìm hãm tài chính N u Chính ph các nư c ñánh thu ho c bóp méo th trư ng v n b ng cách s d ng các công c như t l d tr b t bu c cao, áp d ng m c tr n lãi su t ti n g i và cho vay v.v. thì n n kinh t nư c ñó ñư c coi là b kìm hãm v m t tài chính. McKinnon (1973) Töï do hoùa taøi chính vaø… Kìm hãm tài chính C n tr s phát tri n c a h th ng tài chính theo chi u sâu. Không làm tăng trư ng v n ñ u tư vì kh năng huy ñ ng ti t ki m b h n ch . Ti n t b t n ñ nh và các tài s n tài chính không có tính thanh kho n v.v. T do hóa tài chính là m t bư c ñi t t y u c a quá trình phát tri n kinh t . 4
 5. 2/28/2011 Töï do hoùa taøi chính vaø… Chi u sâu tài chính (financial deepening) Là thu t ng dùng ñ ch quá trình phát tri n các trung gian tài chính, bao g m c quá trình t do hóa khu v c ngân hàng, và phát tri n m t th trư ng c phi u và trái phi u năng ñ ng. Töï do hoùa taøi chính vaø… Chi u sâu tài chính (financial deepening) Quá trình t do hóa tài chính và vi c áp d ng lãi su t th c dương là nguyên nhân d n ñ n chi u sâu tài chính thông qua t s M3/GNP (M3: là cung ti n m r ng). T s M3/GNP càng cao thì chi u sâu tài chính càng ñáng k . T s M3/GNP cao cho th y m t dòng v n th c s c a các qu có kh năng cho vay trong nư c dùng ñ tài tr cho các d án ñ u tư m i. 5
 6. 2/28/2011 Töï do hoùa taøi chính vaø… Nói tóm l i, t do hóa tài chính là quá trình tháo g nh ng kìm hãm tài chính nh m làm gia tăng chi u sâu tài chính và phát tri n th trư ng tài chính c a m t qu c gia. Noäi dung cuûa töï do hoùa taøi chính Linh h n c a t do hóa tài chính v n là t do hóa lãi su t. Ngoài ra, còn bao g m: T do hóa lãi su t T do hóa t giá h i ñoái T do hóa tài kho n v n T do hóa các d ch v tài chính 6
 7. 2/28/2011 Noäi dung cuûa töï do hoùa taøi chính T do hóa lãi su t là Chính ph không n ñ nh các m c lãi su t (lãi su t ti n g i, ti t ki m, cho vay,…) ñ ng th i không kh ng ch lãi su t (lãi su t tr n và lãi su t sàn) mà ñ cho lãi su t t hình thành theo cơ ch th trư ng và có s tác ñ ng gián ti p c a NHTW. Lãi su t hình thành theo các y u t c a th trư ng d a trên cơ s c a cung c u v v n, m c ti t ki m, thu nh p và chi tiêu c a cá nhân và t ch c và các nhân t khác. Noäi dung cuûa töï do hoùa taøi chính T do hóa t giá h i ñoái g m hai c p ñ là t do hóa hoàn toàn và t do hóa có qu n lý. T do hóa t giá h i ñoái còn g n li n v i vi c n i l ng và ñi ñ n xóa b các gi i h n v ngo i h i, các lu ng v n vào và lu ng v n ra qua biên gi i và các giao d ch vãng lai. 7
 8. 2/28/2011 Noäi dung cuûa töï do hoùa taøi chính T do hóa tài kho n v n g n v i li n v i vi c chu chuy n t do c a các dòng v n ñ u tư tr c ti p và gián ti p, vào và ra kh i m t qu c gia. Các bi n pháp ki m soát v n s theo xu hư ng d n ñư c n i l ng và s ti n t i m c a hoàn toàn tài kho n v n khi ñã h i ñ các ñi u ki n như h th ng tài chính ngân hàng trong nư c th t m nh và n ñ nh, d tr ngo i h i l n và v ng ch c. Noäi dung cuûa töï do hoùa taøi chính T do hóa các d ch v tài chính là vi c m c a th trư ng ho c bãi b nh ng rào c n trong vi c thâm nh p th trư ng ñ i v i nh ng nhà cung c p d ch v nư c ngoài trong lĩnh v c ngân hàng, b o hi m, ch ng khoán và qu n lý qu . 8
 9. 2/28/2011 Kh ng ho ng tài chính T i sao kh ng ho ng tài chính (financial crisis) thư ng theo sau t do hóa tài chính? Kh ng ho ng tài chính T do hóa tài chính làm tăng m c ñ h i nh p c a th trư ng tài chính trong nư c th hi n qua s gia tăng m nh m có dòng v n ñ u tư nư c ngoài, ñ c bi t là dòng v n ng n h n, ñi u này d n ñ n: 1. Làm tăng kh i ti n t thông qua các kho n ký g i c a các ñ nh ch tài chính. Đi u này có th d n ñ n vi c cho vay không th n tr ng và gây ra nh ng m m m ng cho m t cu c kh ng ho ng trong tương lai. 9
 10. 2/28/2011 Kh ng ho ng tài chính 2. Dòng v n qu c t có th ng x như m t t m gương phóng ñ i c a n n kinh t trong nư c: chúng khuy ch ñ i l i ích c a nh ng chương trình c i t h p lý nhưng l i làm tăng thêm thi t h i do nh ng chính sách và cơ ch kinh t y u kém. Dòng ch y v n ào t càng làm tăng thêm nguy cơ d b t n thương c a n n kinh t . Khi các nhà ñ u tư thi u ni m tin vào chính sách vĩ mô, s ñ o ngư c dòng v n là m i ñe d a l n cho các nư c trong giai ño n h i nh p. Kh ng ho ng tài chính 3. Đ nh giá cao ñ ng n i t , là m t trong nh ng nhân t góp ph n làm tăng s khác bi t gi a n n kinh t tài chính và n n kinh t th c. 4. các nư c ñang phát tri n, h th ng thông tin b t hoàn h o và m t cân x ng cũng như s y u kém v th ch tác ñ ng m nh m ñ n th trư ng tài chính hơn là nh ng nư c phát tri n. Do ñó, xu hư ng b y ñàn c a nhà ñ u tư l n hơn và nh ng nhà ñ u tư trong nư c có th b nh hư ng b i nh ng nhà ñ u tư nư c ngoài, d n ñ n s b t n càng l n hơn. 10
 11. 2/28/2011 Kh ng ho ng tài chính Tóm l i, có th nói m t n n kinh t ñang trong quá trình t do hóa tài chính s ñ ng trư c m t tình tr ng mà các nhà kinh t h c g i là “s mong manh v tài chính”. (Nh ng phân tích th c nghi m cho th y kh ng ho ng ngân hàng qu th t ñã x y ra nhi u hơn t i nh ng qu c gia có t do hoá tài chính, ngay c khi các y u t khác v n ñư c Chính ph ki m soát). Caprio và Kliengebiel (1995), Lindgren, Garcia và Saal (1996). Kh ng ho ng tài chính Kh ng ho ng tài chính, m t cách t ng quát ñư c hi u là s x u ñi m t cách rõ ràng và nhanh chóng c a t t c hay h u h t các nhóm ch tiêu tài chính c a m t n n kinh t qu c gia như lãi su t ng n h n, giá tr tài s n, tình tr ng không tr ñu c n và nh ng th t b i c a các ñ nh ch tài chính. 11
 12. 2/28/2011 Kh ng ho ng tài chính là gì? Kh ng ho ng tài chính là bi n c mà khu v c tài chính và các t ch c kinh t có s v n v i s lư ng l n, các t p ñoàn và ñ nh ch tài chính ph i ñ i m t v i r t nhi u khó khăn, nh ng h p ñ ng ñ n h n thanh toán. Do ñó, nh ng kho n n m t kh năng thanh toán tăng v t và t t c ho c h u h t ngu n v n c a h th ng ngân hàng b rút c n. Kh ng ho ng tài chính là gì? Kh ng ho ng là m t trong hai lo i bi n c : •Vi c rút ti n hàng lo t d n t i vi c chính ph ph i ñóng c a, sáp nh p ho c thâu tóm m t ho c nhi u ñ nh ch tài chính. •N u không có s rút ti n, ñóng c a, sáp nh p, thâu tóm hay s giúp ñ quy mô l n c a chính ph ñ i v i m t ñ nh ch tài chính quan tr ng thì s b t ñ u tình tr ng căng th ng ñ i v i các ñ nh ch tài chính khác. 12
 13. 2/28/2011 Kh ng ho ng tài chính là gì? Kh ng ho ng tài chính Kh ng ho ng Kh ng ho ng Kh ng ho ng ti n t ngân hàng n Kh ng ho ng Kh ng ho ng kép lo i m t kép lo i hai Kh ng ho ng ti n t Kh ng ho ng ti n t còn ñư c g i là kh ng ho ng t giá h i ñoái hay kh ng ho ng cán cân thanh toán n ra khi ho t ñ ng ñ u cơ ti n t d n ñ n s gi m giá m t cách ñ t ng t c a ñ ng n i t ho c trư ng h p NHTW ph i b o v ñ ng ti n c a nư c mình b ng cách nâng cao lãi su t hay chi ra m t kh i lư ng l n d tr ngo i h i. 13
 14. 2/28/2011 Kh ng ho ng ti n t Paul Krugman (1979) và sau ñó là Flood & Garber (1984) ñã gi i thích cơ ch truy n ñ ng c a kh ng ho ng ti n t d a vào mô hình ti n t ñơn gi n v i tên g i mô hình kh ng ho ng th h th nh t, ñư c khái quát t các cu c kh ng ho ng c a các nư c Châu M Latin trong th p niên 80. Kh ng ho ng ngân hàng Theo qu ti n t qu c t (IMF) ñ nh nghĩa thì: “Kh ng ho ng ngân hàng là tr ng thái các ngân hàng lâm vào tình tr ng rút ti n t và b phá s n. Các ngân hàng bu c ph i d ng vi c thanh toán các cam k t c a mình, ho c ñ tránh tình tr ng này, chính ph bu c ph i can thi p b ng các bi n pháp h tr ñ c bi t. Kh ng ho ng ngân hàng có th bùng phát t i m t ngân hàng và lan truy n ra toàn b h th ng”. 14
 15. 2/28/2011 Kh ng ho ng ngân hàng Lý thuy t v kh ng ho ng ngân hàng cho r ng tính b t n (d ñ v ) c a h th ng ngân hàng b t ngu n t tính b t cân x ng thông tin c a th trư ng, ñi u này d n t i ba v n ñ cơ b n sau: S l a ch n ñ i ngh ch R i ro ñ o ñ c Tâm lý b y ñàn Kh ng ho ng kép Khi kh ng ho ng ti n t và kh ng ho ng ngân hàng x y ra ñ ng th i v i nhau, ngư i ta g i tình hu ng này là kh ng ho ng kép lo i m t. Kh ng ho ng n thư ng ñi kèm v i kh ng ho ng ti n t , t o nên hi n tư ng kh ng ho ng kép và ngư i ta g i là kh ng kép lo i hai. 15
 16. 2/28/2011 Kh ng ho ng tài chính toàn c u năm 2008 David Mayer và Foulkes (2009) cho r ng: “cu c kh ng ho ng tài chính toàn c u năm 2008 có ngu n g c t quá trình tăng tr ng kinh t d i tác ñ ng c a toàn c u hóa”. Kh ng ho ng tài chính Mô hình kh ng ho ng ti n t th h th nh t Thâm h t ngân sách Xu t phát ñi m là các chính sách kinh t vĩ mô không n Tài tr b ng cách ñ nh và duy trì ch ñ t giá phát hành thêm ti n h i ñoái c ñ nh S c ép lên t giá h i NHTW bán d tr ngo i h i ñ ñoái c ñ nh duy trì t giá h i ñoái c ñ nh D tr T n Kh ng ngo i công ho ng h i ñ u ti n t suy cơ gi m 16
 17. 2/28/2011 Kh ng ho ng tài chính Mô hình kh ng ho ng ti n t th h th hai (Mô hình kỳ v ng xoay vòng) Kỳ v ng th tr ng: Chính ph có th r i b t giá c ñ nh ñ KỲ V NG XOAY VÒNG th c hi n chính sách kinh t khác (như gi m th t nghi p) T n công x y ra Chính ph th y lãi su t t o kỳ v ng Các nhà ñ u cơ ñ ng n i t có tăng lên gây nh hư ng t n công ñ ng x u ñ n tăng trư ng và th b phá giá và n it tình tr ng th t nghi p nên làm tăng lãi su t th n i t giá Kh ng ho ng tài chính Mô hình kh ng ho ng ti n t th h th ba H th ng tài chính n i ñ a: Dòng v n nư c Chính sách kinh t vĩ mô: T p trung vào ngân hàng ngoài ch y vào: T giá h i ñoái c ñ nh Giám sát y u kém N có m nh giá Tâm lý l i b ng ngo i t và kỳ h n ng n gia tăng Tình hình kinh t vĩ mô Phân b v n sai l ch: T giá h i ñoái th c b Đ u tư quá m c nâng cao Bong bóng giá tài s n Thâm h t thương m i gia Tham nhũng tăng Tình hình tài chính KH NG HO NG T l n khó ñòi cao •T n công ñ u cơ M t cân x ng v kỳ •V n ch y ra ngoài h n gi a tài s n n và •Ngân hàng và doanh tài s n có nghi p phá s n 17
 18. 2/28/2011 Kh ng ho ng tài chính toàn c u năm 2008 Kh ng ho ng tài chính – h u qu 18
 19. 2/28/2011 Kh ng ho ng tài chính – h u qu Kh ng ho ng tài chính – k t lu n Nói tóm l i, kh ng ho ng tài chính là cái giá ph i tr c a s b t n kinh t trong nư c do m t l trình t do hóa tài chính sai b khu ch ñ i b i các cú s c t bên ngoài. Vì v y, ñ không b kh ng ho ng thì t t nh t là chúng ta ñ ng làm sai. 19
 20. 2/28/2011 Kh ng ho ng tài chính dư i cái nhìn l ch s Mexico 1994 T do hóa mau l các th trư ng tài chính vào cu i nh ng năm 1980 Nâng cao lãi su t và các cu c thương lư ng ñ gia nh p NAFTA d n ñ n s gia tăng quá m c nh p kh u và nh p v n Cán cân tài kho n vãng lai thâm h t g n 30 t USD (8% GDP) Năm 1994, cu c n i d y c a vùng Chiapas b c phát, các nhà ñ u tư nư c ngoài b t ñ u rút v n ñưa v các th trư ng tài chính c a M . Tháng 12/1994, T ng th ng Zedillo quy t ñ nh gi m giá ñ ng peso, gây n i kinh hoàng cho các nhà ñ u tư, ch trong có hai ngày sau quy t ñ nh ñó, 5 t ñôla M ñã ra ñi, và ñ ng peso gi m giá t 3,5 xu ng 7,5 peso ăn m t ñôla M . Trong vài tháng, TTCK Mexico gi m m t n a giá tr . Kh ng ho ng tài chính dư i cái nhìn l ch s Châu Á 1997 Nh ng nhân t chung. Thâm h t tài kho n vãng lai l n và kéo dài, ñánh giá quá cao ñ ng b n t , công tác giám sát ngân hàng và phi ngân hàng y u kém, m t lư ng v n vay ng n h n t nư c ngoài ñ vào quá nhi u. Nh ng nguyên nhân ñ c thù c a m i nư c. Qu n lý sai l m d tr ngo i t ( Thái Lan và Hàn Qu c), tình tr ng vay n b ng ngo i t gi a các ngân hàng (Thái Lan và Hàn Qu c), công tác qu n tr doanh nghi p y u kém (Hàn Qu c và Indonesia) và s lây lan có nh hư ng m nh nh t t i nh ng nư c có n n t ng non y u. 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2