intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Trang trí ứng dụng 1 - ĐH Phạm Văn Đồng

Chia sẻ: Đồng Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:38

144
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng học phần Trang trí ứng dụng 1 nằm trong chương trình đào tạo giáo viên Mỹ thuật trình độ Cao đẳng Sư phạm. Nội dung học phần được thể hiện từ thấp đến cao và liên kết tạo thành một mạch thống nhất, giúp sinh viên nắm chắc và hiểu sâu kiến thức qua từng bài học, từ đó rút ra những kiến thức cơ bản nhất để vận dụng trong công tác giảng dạy.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Trang trí ứng dụng 1 - ĐH Phạm Văn Đồng

TR<br /> <br /> NG Đ I HỌC PH M VĂN ĐỒNG<br /> KHOA S PH M XÃ HỘI<br /> <br /> I GI NG HỌC PH N<br /> <br /> TRANG TRÍ<br /> Ch<br /> <br /> NG DỤNG 1<br /> <br /> ng trình CĐSP đƠo t o GV ngƠnh Mỹ thuật<br /> <br /> Giảng viên: Võ Thanh Tùng<br /> Tổ bộ môn: Nhạc - Họa<br /> <br /> h nh nội bộ<br /> ảng Ng i - 2013<br /> 1<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Ch ng 1: Những kiến th c chung<br /> Trang 3<br /> - Trang trí cơ bản v trang trí ứng dụng<br /> 3<br /> - Vai trò của trang trí ứng dụng trong nh tr ng v trong đ i sống x hội<br /> 5<br /> Ch ng 2: Mẫu chữ vƠ cách trình bƠy chữ<br /> 7<br /> - Sơ l ợc về q á trình hình th nh v phát triển của chữ<br /> 7<br /> - Mẫ chữ cái v đặc điểm của chữ cái<br /> 8<br /> - Vai trò của chữ trong trang trí<br /> 10<br /> - Ph ơng pháp trình b y chữ<br /> 10<br /> Ch ng 3: Trình bƠy báo t ng<br /> 13<br /> - Khái niệm v ý nghĩa của báo t ng<br /> 13<br /> - Vai trò của báo t ng trong tr ng phổ thông<br /> 13<br /> - Hình thức của báo t ng<br /> 13<br /> - Trình b y báo t ng<br /> 14<br /> - Các b c tiến h nh trang trí một t báo t ng<br /> 15<br /> Ch ng 4: Chép – phóng tranh ảnh<br /> 17<br /> - Mục đích của phóng tranh ảnh<br /> 17<br /> - Ph ơng pháp phóng tranh ảnh<br /> 17<br /> - Các b c tiến h nh b i phóng tranh<br /> 17<br /> <br /> 2<br /> <br /> I NÓI Đ U<br /> B i giảng học ph n trang trí ứng dụng 1 nằm trong ch ơng trình đ o tạo giáo viên Mỹ<br /> th ật trình độ Cao đẳng S phạm. Nội d ng học ph n đ ợc thể hiện từ th p đến cao v<br /> liên kết tạo th nh một mạch thống nh t, giúp sinh viên nắm chắc v hiể sâ kiến thức<br /> q a từng b i học, từ đó rút ra những kiến thức cơ bản nh t để vận dụng trong công tác<br /> giảng dạy.<br /> Trong các học ph n tr c (của trang trí cơ bản) chủ yế gi i thiệ những kiến thức cơ<br /> bản về trang trí nh : đ ng nét, hình mảng, m sắc, họa tiết, đơn giản v cách điệ<br /> hoa lá, trang trí các hình cơ bảnầtrong học ph n n y sẽ gi i thiệ cách vận dụng<br /> những kiến thức của trang trí cơ bản v o trong trang trí ng dụng thông q a các<br /> ch ơng:<br /> Ch ơng 1: Những kiến thức ch ng về trang trí ứng dụng<br /> Ch ơng 2: Gi i thiệ một số kiể chữ v ph ơng pháp k chữ<br /> Ch ơng 3: Trình b y báo t ng<br /> Ch ơng 4: Chép v phóng tranh<br /> Những nội d ng trên đ ợc thể hiện đ i dạng gi i thiệ v h ng dẫn tìm hiể những<br /> v n đề liên q an, các ph ơng pháp tiến h nh l m các b i trang trí trong học ph n. Từ<br /> đó, sinh viên có khả năng ho n th nh các b i thực h nh đ ợc giao, hình th nh ở sinh<br /> viên những kiến thức v kỹ năng c n thiết trong công tác giảng dạy v hoạt động x hội<br /> sau này.<br /> V i b i giảng n y, hy vọng sinh viên có thêm t i liệ tham khảo để học môn trang trí<br /> tốt hơn. R t mong nhận đ ợc sự đóng góp ý kiến của các th y cô giáo v các anh chị<br /> sinhviên.<br /> <br /> 3<br /> <br /> CH<br /> <br /> NG 1: NH NG KI N TH C CH NG<br /> 1 tiết (lý th yết)<br /> <br /> Nội dung chi tiết bài học:<br /> - Trang trí cơ bản v trang trí ứng dụng.<br /> - Vai trò của trang trí ở tr ng v trong đ i sống x hội.<br /> - Những yê c đối v i việc học v dạy trang trí ứng dụng<br /> c ti u bài học:<br /> -Sinh viên th y đ ợc sự khác nha giữa trang trí cơ bản v trang trí ứng dụng, vai trò<br /> của trang trí ứng dụng ở tr ng phổ thông v trong đ i sống x hội.<br /> - Sinh viên vận dụng đ ợc kiến thức về trang trí cơ bản v nghệ th ật tr yền thống của<br /> dân tộc v o trong học tập v sáng tạo.<br /> - Sinh viên l m tốt , đúng yê c các b i tập thực h nh trong ch ơng trình.<br /> 1. Trang tr c bản vƠ trang tr ng ng:<br /> 1.1 S i n uan:<br /> Trong thực tế, chúng ta gặp r t nhiề loại hình trang trí v i nhiề cách thức v hình dáng<br /> khác nha . Nh ng xét cho cùng, t t cả các hình đó điề có thể q y về ba dạng hình cơ bản<br /> l hình v ông, hình tròn, hình chữ nhật. Những hình khác ch l sự biến dạng của một<br /> trong ba hình trên, hoặc l sự kết hợp của chúng.<br /> 1.1.1. Trang trí cơ bản:<br /> - Sắp xếp trong trang trí cơ bản l phối hợp các yế tố trang trí th o các ng yên tắc cơ<br /> bản của bố cục trang trí (ng yên tắc cân đối, ng yên tắc t ơng phản) v các hình thức sắp<br /> xếp trong trang trí (đối xứng, x n k , nhắc lại) để trang trí các hình cơ bản (hình v ông,<br /> chữ nhật, tròn, đ ng diềm)<br /> - Họa tiết trong trang trí cơ bản đòi h i phải có tính cách điệ cao về hình v m sắc<br /> c trúc của họa tiết về mảng, hình, nét đ ợc sắp xếp đăng đối, x n k v nhắc lại. Họa tiết<br /> th ng l hình c cây, hoa lá, chim thú.<br /> - M sắc trong trang trí cơ bản không phụ th ộc v o nội d ng họa tiết, m yê c haì<br /> hòa trong tổng thể, ăn nhập v i những m sắc x ng q anh l yê c l n nh t. Số l ợng<br /> m sắc trong một b i trang trí cơ bản l hạn chế (th ng ch có bốn hoặc năm m ).<br /> - ê c ch ng của trang trí l sắp xếp các hình mảng, họa tiết, tổ chức đ ng nét, điề<br /> phối m sắc, phân bố đậm nhạt, kết c có nhịp diệ để có đ ợc bố cục chặt chẽ, hợp lý,<br /> họa tiết chọn lọc mang tính cách điệ cao, m sắc đ p, h i hòa h p dẫn.<br /> 1.1.2. Trang trí ứng dụng:<br /> - Trang trí ứng dụng l ứng dụng những kiến thức của trang trí cơ bản để trang trí một<br /> không gian, một đ vật hay một bề mặt n o đó nh : trang trí q ảng tr ng, không gian<br /> kiến trúc phòng ởầTạo dáng v trang trí các vật dụng h ng ng y nh b n, ghế, cốc, bátầ<br /> - Trong trang trí ứng dụng, không gian v các bề mặt trang trí r t đa dạng nh ng nhìn<br /> ch ng điề l biến thể từ gốc của các hình cơ bản: v ông, tròn, chữ nhật. Những yê c<br /> <br /> 4<br /> <br /> của trang trí ứng dụng r t khác nha tùy th o từng tr ng hợp cụ thể của từng không gian,<br /> từng đ vật v i các mục đích s dụng khác nha .<br /> Đ i sống con ng i bao g m khía cạnh: ăn, mặc, ở, lao động, học tập, ngh ngơiầTừ đó<br /> nghệ th ật trang trí c ng có nhiề ch yên ngh nh khác nha để đáp ứng nh c của con<br /> ng i:<br /> Trang trí nội ngoại th t l l m đ p không gian bên trong công trình kiến trúc, l m cho<br /> nội th t vừa đ p, vừa tiện dụng. Bao g m các việc thiết kế, sắp đặt v tạo dáng, trang trí đ<br /> vật bên trong căn phòng, h nh lang, lối đi, tạo các ng n ánh sáng, phối hợp m sắc.<br /> Trang trí ngoại th t l l m đ p không gian bên ngo i công trình kiến trúc nh q ảng<br /> tr ng, kh ôn viên tr c công sở, kh vực xây dựng t ợng đ i, c ng thể thao, công<br /> viênầnó bao g m việc thiết kế, tạo không gian, sắp đặt, trang trí cảnh vậtầTrang trí nội<br /> th t c ng nh trang trí ngoại th t, l ôn phải kết hợp h i hòa v i không gian kiến trúc cả về<br /> đ ng nét, hình khối, m sắc v phong cách, chúng phải l m tôn v đ p của nha , l m<br /> tăng thêm giá trị công trình.<br /> Tr<br /> Thiết kế mẫ vải vóc, từ việc chọn ch t liệ sợi vải đến việc chọn m sắc, các hoa văn<br /> trang trí. Thiết kế các kiể dáng q n áo, m nón, gi y dép, phù hợp v l m đ p cho từng<br /> lứa t ổi, dùng trong những sinh hoạt khác nha trong những điề kiện th i tiết khác nha .<br /> Tạo dáng v trang trí những sản ph m mỹ nghệ nh gốm, sứ, sơn m iầ, các sản ph m từ<br /> mây tr , thủy tinh, các đ trang sức từ v ng bạc, đá q ýầ.Thông th ng các sản ph m<br /> n y đ ợc sản x t th o ph ơng thức thủ công.<br /> Nghệ th ật thiết kế, trình b y các loại sách báo, tập chí v các n ph m khác. Trong trang<br /> trí n loát, nghệ th ật s dụng chữ đóng một vai trò hết sức q an trọng, nó có mặt trong r t<br /> nhiề n ph m. Câc mẫ thiết kế n y đ ợc sản x t ra nhiề bản bằng các công nghệ in<br /> khác nha .<br /> Công việc thiết kế đáp ứng các yê c mỹ th ật của sân kh nh ch o, t ng, cải<br /> l ơngầ phục vụ cho các cảnh q ay điện ảnh: tạo dựng bối cảnh, các loại dạo cụ, trang<br /> phục, hóa trangầ.<br /> Thiết kế mẫ , tạo dáng cho các sản ph m công nghiệp nh : máy bay, ô tôầTạo dáng<br /> một thân máy, v máy v i hình dáng, góc cạnh hợp lý để tiết kiệm vật t . Sản ph m tạo ra<br /> có hình thức h p dẫn, gọn nh , tiện dụng.<br /> Trình b y, tr yền đạt những thông tin t yên tr yền cho những chủ tr ơng, đ ng lối của<br /> nh n c, các phong tr o, chiến dịch hoạt động x hội, gi i thiệ , q ảng cáo h ng hóa.<br /> 1.2 S gi ng nhau vƠ khác nhau giữa trang tr c bản vƠ trang tr<br /> <br /> 5<br /> <br /> ng<br /> <br /> ng:<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2