intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 1 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

Chia sẻ: Conbongungoc09 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

23
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 1 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

 1. HỌC PHẦN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 05/08/2021
 2. THÔNG TIN HỌC PHẦN  Tên học phần: Tư tưởng Hồ Chí Minh  Loại học phần: Giáo dục đại cương  Số tín chỉ: 2 tín chỉ (30 tiết)  Phân bố thời gian: - Lý thuyết: 30 tiết - Tự học: 60 tiết
 3. THÔNG TIN HỌC PHẦN Đánh giá học phần :  Thang điểm: 10/10  Điểm quá trình: 30% Chuyên cần Phát biểu Bài nhóm  Thi cuối kỳ: 70% - Hình thức thi: trắc nghiệm (40 câu) - Thời gian: 45 phút (không sử dụng tài liệu)
 4. YÊU CẦU ĐỐI VỚI SINH VIÊN  Tham dự lớp học: trên 80% giờ học lý thuyết  Chuẩn bị bài:  Đọc trước tài liệu  Làm các bài nhóm (bài tập, tiểu luận…), kiểm tra  Tham gia thi cuối học phần  Thái độ: tích cực, phát biểu SẼ ĐƯỢC CỘNG ĐIỂM
 5. TÀI LIỆU THAM KHẢO I. Sách, giáo trình chính
 6. II. Tài liệu tham khảo [1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kể chuyện Bác Hồ T1,T2,T3, NXB.Giáo dục, Hà Nội 2003. [2] Hội đồng TW chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các môn Khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, NXB.Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2010. [3] Nguyễn Việt Hùng, Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc: một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2019. [4] Lê Quang Mạnh, Trần Kim Hoàng, Tư tưởng Hồ Chí Minh về lãnh đạo công tác tư tưởng - Giá trị lý luận và thực tiễn, Nhà xuất bản Công an Nhân dân, Hà Nội, 2019. [5] Trần Văn Bính, Di sản Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, Hà Nội, 2010. ….
 7. CHƯƠNG I KHÁI NIỆM, ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA HỌC TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra HỒ CHỦ TỊCH, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta. (Trích Điếu văn do đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành TW đảng Lao động Việt Nam đọc 09/9/1969, tại lễ truy điệu bác Hồ.)
 8. I. KHÁI NIỆM TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH “Tư tưởng là một hệ thống những quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo của chủ nghĩa Mác- Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi”
 9. II. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU MÔN HỌC - Nghiên cứu hệ thống các quan điểm, quan niệm, lý luận trong tư tưởng HCM về cách mạng VN - Nghiên cứu quá trình vận động và hiện thực hóa tư tưởng của HCM trong quá trình phát triển của dân tộc.
 10. III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1. Phương pháp luận của việc nghiên cứu tư tưởng HCM Nghiên cứu tư tưởng HCM dựa trên cơ sở thế giới quan, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-LêNin và những quan điểm có giá trị phương pháp luận của HCM.
 11. III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1. Phương pháp luận của việc nghiên cứu tư tưởng HCM Các nguyên tắc PP luận trong nghiên cứu tư tưởng HCM:  Thống nhất tính đảng và tính khoa học  Thống nhất lý luận và thực tiễn  Quan điểm lịch sử cụ thể  Quan điểm toàn diện và hệ thống  Quan điểm kế thừa và phát triển
 12. III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2. Một số phương pháp cụ thể - Phương pháp logic, phương pháp lịch sử và sự kết hợp cả 2 phương pháp. - Phương pháp phân tích kết hợp với nghiên cứu thực tiễn. - Phương pháp chuyên ngành, liên ngành.
 13. IV. Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 1. Góp phần nâng cao năng lực tư duy lý luận - Nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với CMVN. - Bồi dưỡng, củng cố cho SV lập trường, quan điểm CM: kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH; bảo vệ chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng HCM trước mọi quan điểm sai trái.
 14. IV. Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 2. Giáo dục và thực hành đạo đức cách mạng, củng cố niềm tin khoa học gắn liền với trau dồi tình cảm cách mạng, bồi dưỡng lòng yêu nước SV hiểu sâu sắc và toàn diện về tư tưởng HCM, tin tưởng sự nghiệp các mạng của đất nước, nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện và học tập theo tấm gương sáng của chủ tịch Hồ Chí Minh.
 15. IV. Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 3. Xây dựng, rèn luyện phương pháp và phong cách phong tác Vận dụng những kiến thức và kỹ năng vào việc tư duy, làm việc, ứng xử, sinh hoạt…theo phương châm: Dĩ bất biến, ứng vạn biến của chủ tịch Hồ Chí Minh. Rèn luyện và giáo dục phẩm chất cách mạng cho cán bộ, đảng viên, sinh viên và toàn dân.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2