intTypePromotion=1

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam, về nhà nước của dân, do dân, vì dân

Chia sẻ: Nguyễn Thị Hiền Phúc | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:62

0
60
lượt xem
10
download

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam, về nhà nước của dân, do dân, vì dân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam, về nhà nước của dân, do dân, vì dân. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam, về nhà nước của dân, do dân, vì dân

 1. MÔN HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Soạn giảng: Ths Bùi Tuyển Email: buituyencn27@gmail.com SĐT: 0976.22.69.44
 2. Chương 5 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, VỀ NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN Kết cấu : I.I. Những Nhữngluận luậnđiểm điểm cơ cơ bản bảncủa củaHồ Hồ Chí Chí Minh Minh về về Đảng ĐảngCộng Cộngsản sảnViệt ViệtNam. Nam. II. II.Tư Tưtưởng tưởngHồHồChí ChíMinh Minhvề vềxây xâydựng dựngnhà nhà nước nước của củadân, dân,do do dân, dân,vì vì dân. dân. III. III. Xây Xâydựng dựngđảng đảng vững vững mạnh, mạnh,làmlàmtrong trong sạch sạchbộ bộ máy máy nhà nhànước nướctheo theo tư tưtưởng tưởngHồHồ Chí Chí Minh. Minh.
 3. 1. ®¶ng céng s¶n lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh hµng ®Çu ®Ó ®­a c¸ch m¹ng ViÖt Nam ®Õn th¾ng lîi.
 4. 1. Đảng cộng sản là nhân tố quyết định hàng đầu đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi  “Lực lượng của giai cấp công nhân và nhân dân  lao động là rất to lớn, là vô cùng vô tận. Nhưng  lực lượng ấy cần có Đảng lãnh đạo mới chắc  chắn thắng lợi”              ( Hồ Chí Minh toàn tập, t 9, tr 290”  “Muốn khỏi đi lạc phương hướng, quần chúng  phải có đảng lãnh đạo để nhận rõ tình hình,  đường lối và định phương châm cho đúng …….  Vì vậy cần phải có Đảng để tổ chức và giáo dục  nhân dân thành một đội quân thật mạnh, để đánh  đổ kẻ địch, tranh lấy chính quyền. Cách mạng  thắng lợi rồi, quần chúng vẫn cần có Đảng lãnh  đạo”              ( Hồ Chí Minh toàn tập, t 7, tr 228)
 5. 2. Đảng cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Đảng cộng sản là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác với phong trào công nhân Pho Phong ng    Chñ  Chñ  trtrào ào    ng nghÜa  hÜa  cc«ng «ng    M¸c M¸c nh©n nh©n ®¶ng  c é ng  s ¶n V.I.Lênin
 6. + + Hồ Chí Minh: “Chủ nghĩa Mác – Lênin kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước đã dẫn tới việc thành lập Đảng cộng sản Đông Dương vào đầu năm 1930” ( Hồ Chí Minh toàn tập, t10, tr 8)
 7. • жng Céng s¶n ViÖt Nam lµ s¶n phÈm cña sù kÕt hîp chñ nghÜa M¸c – Lªnin víi phong trµo c«ng nh©n vµ phong trµo yªu  n­íc.  Pho Phong ng  Chñ  Chñ  Pho Phongng   tr trào ào  ng nghÜa  hÜa  tr trào ào yªu   yªu  cc«ng «ng   M¸c M¸c­Lªnin ­Lªnin n­íc n­íc nh©n nh©n ®¶ng  c é ng  s ¶n viÖt  nam
 8. • YÕu tè ®Æc thï cña ®¶ng Céng s¶n ViÖt Nam
 9. YÕu tè ®Æc thï cña ®¶ng Céng s¶n ViÖt Nam
 10. • YÕu tè ®Æc thï cña ®¶ng Céng s¶n ViÖt Nam
 11. T«n ®ø c Th¾ng  Ng­ê i s ¸ng lËp ra  C«ng hé i ®á ë   S µi Gß n Mé t s è  c ué c  ®Êu tranh tiª u  b iÓu
 12. • YÕu tè ®Æc thï cña ®¶ng Céng s¶n ViÖt Nam Nam ®ång th­ x· ­ TiÒn th©n cña ViÖt Nam quèc d©n ®¶ng
 13. 3. ®¶ng Céng s¶n ViÖt Nam - ®¶ng cña giai cÊp c«ng nh©n, cña nh©n d©n lao ®éng vµ cña d©n téc ViÖt Nam. Hå ChÝ Minh to µn tËp , TËp .3,  tr.3
 14. Quy Quy luËt luËt Quy Quy luËt luËt ®Æc ®Æc thï thï chung chung vÒ vÒ sù sù vÒ vÒ sù sù ra ra ®êi ®êi cña cña ra ra ®êi ®êi cña cña жng жng céng céng s¶n s¶n c¸c ViÖt ViÖt Nam Nam c¸c жng жng Céng Céng s¶n s¶n Phong Phong Phong Phong Phong Phong Chủ Chủ trµo trµo Chñ Chñ c«ng trµo trµo trµo trµo yªu yªu nghĩa nghĩa c«ng nghÜa nghÜa n­íc nh©n nh©n c«ng c«ng n­íc ViÖt ViÖt M¸c- M¸c- M¸c M¸c ViÖt ViÖt nh©n nh©n Nam Nam Lªnin Lªnin Nam Nam C¬ C¬ së së cña cña Néi Néi dung dung luËn luËn ®iÓm ®iÓm luËn luËn ®iÓm ®iÓm жng жng Céng Céng s¶n s¶n ViÖt ViÖt Nam Nam lµlµ s¶n s¶n phÈm phÈm cña cña sù sù kÕt kÕt hîp: hîp: CN CN M¸c-Lªnin M¸c-Lªnin víi víi phong phong trµo trµo c«ng c«ng nh©n nh©n vµ vµ phong phong trµo trµo yªu yªu n­íc n­íc ViÖt ViÖt Nam Nam
 15. 3. ®¶ng Céng s¶n ViÖt Nam - ®¶ng cña giai cÊp c«ng nh©n, cña nh©n d©n lao ®éng vµ cña d©n téc ViÖt Nam.  Tro ng  B¸o  c ¸o  c hÝnh trÞ ®äc  t¹i  ®¹i  hé i  II  c ña  жng   (2/1951),  Hå  ChÝ Minh nªu râ: “Trong giai đoạn này, quyền lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động và của dân tộc là một. Chính vì Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, cho nên nó phải là Đảng của dân tộc Việt Nam” (Hồ Chí Minh toàn tập, t6,tr 175) - Hå ChÝ Minh, B¸o  c ¸o  c hÝnh trÞ ®äc  t¹i  ®¹i hé i II c ña Đ¶ng  (2/1951) ­  
 16. 4. Đảng cộng sản VN lấy chủ nghĩa Mác – Lênin “ làm cốt” жng жng CSVN CSVN lÊy lÊy chñ chñ nghÜa nghÜa M¸c-Lªnin M¸c-Lªnin "lµm "lµm cèt" cèt" Vai Vai trß trß cña cña lý lý luËn luËn Chñ Chñ nghÜa nghÜa M¸c-Lªnin M¸c-Lªnin lµ lµ c¸ch c¸ch m¹ng m¹ng ®èi ®èi víi víi ho¹t ho¹t nÒn nÒn t¶ng t¶ng t­ t­ t­ëng t­ëng vµ vµ kim kim ®éng ®éng cña cña chØ chØ nam nam cho cho hµnh hµnh ®éng ®éng жng жng Céng Céng s¶n s¶n cña cña жng жng CSVN CSVN • Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam ……… Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhât là chủ nghĩa Lênin” ( Hồ Chí Minh toàn tập, t2, tr 259)
 17. 5. Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng theo các nguyên tắc đảng kiểu mới của giai cấp vô sản + Tập trung dân chủ - là nguyên tắc cơ bản của tổ chức Đảng. + Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách luôn đi đôi với nhau. + Tự phê bình và phê bình. Đây là nguyên tắc sinh hoạt của Đảng. + Kỷ luật nghiêm minh và tự giác. + Đoàn kết thống nhất trong Đảng.
 18. 5. ®¶ng  Cé ng  s ¶n ViÖt Nam ph¶i ®­îc  x©y dùng   the o  nh÷ng  ng uyªn t¾c  ®¶ng  kiÓu míi c ña  g iai c Êp v« s ¶n ®. Thèng nhÊt, ®oµn kÕt trong жng         Hå ChÝ Minh to µn tËp, T.12,  tr.510 . Bó t tÝc h Di c hó c  c ña Hå Chñ tÞc h
 19. 6. Tăng cường và củng cố mối quan hệ bền chặt giữa Đảng với Dân жng жng võavõa lµ lµ ng­êi ng­êi l·nh l·nh ®¹o ®¹o võa võa lµ lµ ng­êi ng­êi ®Çy ®Çy títí trung trung thµnh thµnh cña cña nh©n nh©n d©n d©n Ng­êi Ng­êi l·nh l·nh ®¹o ®¹o Ng­êi Ng­êi ®Çy ®Çy tí tí Ph¶i Trung Trung Toµn Toµn t©m, t©m, Ph¶i Ph¶i cã cã Ph¶i cã cã tµi thµnh thµnh víi víi lîi lîi toµn toµn ýý ®¹o ®¹o ®øc ®øc tµi năng, năng, năng Ých Ých nh©n nh©n phôc phôc vô vô c¸ch c¸ch m¹ng m¹ng năng lùc lùc d©n d©n nh©n nh©n d©n d©n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2