intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng về Vi điều khiển 8051

Chia sẻ: Ken Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:47

206
lượt xem
39
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng nắm kiến thức trong bài giảng "Vi điều khiển 8051" thông qua việc tìm hiểu nội dung các bài sau: bài 2 nguyên lý chung hệ vi xử lý, bài 3 cấu trúc vi điều khiển 8051, bài 4 các tính năng Onchip. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức cần thiết được trình bày trong bài giảng này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng về Vi điều khiển 8051

CH NG 3: VI i U KHI N 8051<br /> BÀI 2: Nguyên lý chung h vi x lý<br /> <br /> 3: khi n 8051<br /> <br /> u<br /> <br /> Bài 2: Nguyên lý chung h vi x lý<br /> <br /> 1<br /> <br /> C u trúc t ng quan m t h vi x lý<br /> <br /> 3: khi n 8051<br /> <br /> u<br /> <br /> Bài 2: Nguyên lý chung h vi x lý<br /> <br /> 2<br /> <br /> C u trúc t ng quan CPU<br /> <br /> 3: khi n 8051<br /> <br /> u<br /> <br /> Bài 2: Nguyên lý chung h vi x lý<br /> <br /> 3<br /> <br /> C u trúc t ng quan CPU (ti p)<br /> • Kh u khi n (Control Unit – CU):<br /> – Nh n l nh c ình t b nh ào CPU – Gi i mã các l nh – T o ra các tín hi u khi n công vi c c a các b ph n khác c a máy tính theo yêu c u c is d ng ho ì ã cà t..<br /> <br /> 3: khi n 8051<br /> <br /> u<br /> <br /> Bài 2: Nguyên lý chung h vi x lý<br /> <br /> 4<br /> <br /> C u trúc t ng quan CPU (ti p)<br /> • Kh i tính toán s h c và logic (Arithmetic and Logic Unit - ALU):<br /> – Bao g m các thi t b th c hi n các phép tính s h c (c ng, tr , nhân, chia, ...), các phép tính logic (AND, OR, NOT, XOR) và các phép tính quan h (so sánh l , nh , b ng nhau, ...) – D li u t b nh hay các thi t b vào-ra s c chuy n vào các thanh ghi c a CPU, r i chuy n ALU. – D li c tính toán r i tr l i các thanh ghi và chuy n v b nh hay các thi t b vào-ra.<br /> 3: khi n 8051 u Bài 2: Nguyên lý chung h vi x lý 5<br /> <br /> C u trúc t ng quan CPU (ti p)<br /> • T p các thanh ghi (Registers):<br /> – Nhi m v : b nh trung gian cho CPU. – Các thanh ghi có ch ng (SFR) – N m ngay trong CPU i thông tin trong CPU khi th c hi n. – Trên các CPU hi n nay có t vài ch n và thanh ghi. – dài c a các thanh ghi khác nhau t n 64 bit.<br /> <br /> 3: khi n 8051<br /> <br /> u<br /> <br /> Bài 2: Nguyên lý chung h vi x lý<br /> <br /> 6<br /> <br /> Chu k l nh – Instruction Cycle<br /> • Nh n l nh - Fetch Cycle: c mã l nh t a ch do PC (Program Counter) tr t i trên b nh ình chuy n vào thành ghi l nh (instruction register – IR), và 1 tr t i a ch l nh ti p theo. Gi i mã l nh - Decode Cycle: gi i mã xá nh vi l nh (kh i thi hành) ng. Th c hi n l nh - Execute Cycle: th c hi n các thao tá ã c“ nh” b i vi l nh.<br /> <br /> •<br /> <br /> •<br /> <br /> 3: khi n 8051<br /> <br /> u<br /> <br /> Bài 2: Nguyên lý chung h vi x lý<br /> <br /> 7<br /> <br /> Các ki u quy trình th c hi n l nh<br /> <br /> 3: khi n 8051<br /> <br /> u<br /> <br /> Bài 2: Nguyên lý chung h vi x lý<br /> <br /> 8<br /> <br /> D ng th c c a l nh - Instruction format<br /> <br /> •<br /> <br /> Opcode (Operation Code) – Mã thi hành:<br /> – – – Mã l nh ch th u khi n – CU) các thao tác c n ph i th c hi n. M i l nh có mã l nh riêng duy nh t. i v i các h 8 bit, mã l nh là u tiên c a l nh. Toán h ng xá nh thông tin c n thi th c hi n l nh. Toán h ng có th là a ch ho c d li u. dài c a l nh ph thu c vào s toán h ng và tính ch t c a toán h ng i v i h 8 bit, l nh có th có dài 1,2 ho c 3 byte<br /> 3: u Bài 2: Nguyên lý chung h vi x lý 9<br /> <br /> •<br /> <br /> Operands – toán h ng:<br /> – – – –<br /> <br /> khi n 8051<br /> <br /> C u trúc th c hi n l nh<br /> =0<br /> <br /> 3: khi n 8051<br /> <br /> u<br /> <br /> Bài 2: Nguyên lý chung h vi x lý<br /> <br /> 10<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2