intTypePromotion=3

Báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng: Nghiên cứu hoạt động tham vấn tâm lý cho học sinh tại các trường THCS trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Chia sẻ: Bautroibinhyen24 Bautroibinhyen24 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
123
lượt xem
32
download

Báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng: Nghiên cứu hoạt động tham vấn tâm lý cho học sinh tại các trường THCS trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài đã hệ thống hóa các lý thuyết nghiên cứu về mô hình tham vấn học đường, trên cơ sở đó xây dựng các phương pháp nghiên cứu nhằm nghiên cứu thực trạng khó khăn tâm lý của học sinh, nhu cầu tham vấn của học sinh và thực trạng hoạt động tham vấn học đường hiện nay và từ đó đề xuất mô hình tham vấn học đường tại các trường THCS trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng: Nghiên cứu hoạt động tham vấn tâm lý cho học sinh tại các trường THCS trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> BÁO CÁO TÓM TẮT<br /> ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ<br /> CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG THAM VẤN TÂM LÝ CHO<br /> HỌC SINH TẠI CÁC TRƢỜNG THCS<br /> TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG<br /> <br /> Mã số: Đ2015-03-71<br /> <br /> Chủ nhiệm đề tài: TS. NGUYỄN THỊ TRÂM ANH<br /> <br /> Đà Nẵng, 9/2016<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> BÁO CÁO TÓM TẮT<br /> <br /> ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ<br /> CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG THAM VẤN TÂM LÝ<br /> CHO HỌC SINH TẠI CÁC TRƢỜNG THCS<br /> TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG<br /> <br /> Mã số: Đ2015-03-71<br /> <br /> Đà Nẵng, 9/2016<br /> <br /> DANH SÁCH NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI<br /> <br /> Cá nhân – Đơn vị<br /> <br /> STT<br /> <br /> Đơn vị công tác<br /> Khoa Tâm lý – Giáo dục,<br /> <br /> 1<br /> <br /> Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Trâm Anh<br /> <br /> Đại học Sư Phạm – Đại học<br /> Đà Nẵng<br /> <br /> Thành viên:<br /> TS. Nguyễn Thị Hằng Phương<br /> 2<br /> ThS. Tô Thị Quyên<br /> <br /> Khoa Tâm lý – Giáo dục,<br /> Đại học Sư Phạm – Đại học<br /> Đà Nẵng<br /> <br /> ThS. Phạm Thị Mơ<br /> 3<br /> <br /> Đơn vị phối hợp: Khoa Tâm lý – Giáo dục, Đại học Sư Phạm – ĐHĐN<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU<br /> 1. Thông tin chung<br /> - Tên đề tài: Nghiên cứu hoạt động tham vấn tâm lý cho học sinh tại các trường THCS<br /> trên địa bàn thành phố Đà Nẵng<br /> - Mã số: Đ2015-03-71<br /> - Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Trâm Anh<br /> - Cơ quan chủ trì: Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng<br /> - Thời gian thực hiện: Tháng 10/2015 – 9/2016<br /> 2. Mục tiêu:<br /> Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn vấn đề, nghiên cứu xây dựng mô hình hoạt<br /> động tham vấn tâm lý học đường tại các trường THCS trên địa bàn thành phố Đà Nẵng<br /> 3. Tính mới và sáng tạo:<br /> - Về mặt lý luận, kết quả nghiên cứu của đề tài đã cho phép hệ thống hóa các lý thuyết<br /> nghiên cứu về khó khăn tâm lý của học sinh và nhu cầu tham vấn học đường, nội dung hoạt<br /> động của tham vấn học đường và các mô hình hoạt động tham vấn học đường trên thế giới và<br /> ở Việt Nam.<br /> - Về mặt thực tiễn, kết quả của đề tài cho thấy thực trạng khó khăn tâm lý của học sinh<br /> được đánh giá trên các mặt: sức khỏe, nhận thức, xúc cảm, hành vi; nhu cầu tham vấn học<br /> đường của học sinh; và hoạt động tham vấn học đường hiện nay tại các trường THCS trên địa<br /> bàn thành phố Đà Nẵng với những thuận lợi và hạn chế như: từ đó đề tài đã đề xuất mô hình<br /> hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường.<br /> 4. Kết quả nghiên cứu<br /> Đề tài đã hệ thống hóa các lý thuyết nghiên cứu về mô hình tham vấn học đường, trên<br /> cơ sở đó xây dựng các phương pháp nghiên cứu nhằm nghiên cứu thực trạng khó khăn tâm lý<br /> của học sinh, nhu cầu tham vấn của học sinh và thực trạng hoạt động tham vấn học đường<br /> hiện nay và từ đó đề xuất mô hình tham vấn học đường tại các trường THCS trên địa bàn<br /> thành phố Đà Nẵng.<br /> 5. Sản phẩm:<br /> - Báo cáo toàn văn công trình<br /> - 03 bài báo<br /> [1] Nguyễn Thị Trâm Anh (2015). Thực trạng hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường tại<br /> các trường THCS trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Hỗ trợ sức<br /> <br /> khỏe tâm thần học đường từ nghiên cứu, đào tạo đến thực tiễn”. Đại học Sư phạm – Đại học<br /> Đà Nẵng.<br /> [2] Nguyễn Thị Trâm Anh (2016) Nghiên cứu đề xuất chương trình hoạt động hỗ trợ<br /> tâm lý học đường tại các trường THCS trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tạp chí KHCN<br /> ĐHĐN, số 8 (105).2016. ISSN 1859-1531<br /> [3] Nguyễn Thị Hằng Phương (2016) Nhận thức và nhu cầu của phụ huynh về hoạt<br /> động tham vấn tâm lý học đường (Nghiên cứu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng). Kỷ yếu Hội<br /> thảo quốc tế tâm lý học đường “Phát triển tâm lý học học đường trên thế giới và ở Việt<br /> Nam”. NXB Thông tin và truyền thông<br /> - 01 mô hình đề xuất về hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường tại các trường THCS<br /> 6. Hiệu quả, phƣơng thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng ứng dụng<br /> Kết quả nghiên cứu được ứng dụng trong lĩnh vực tâm lý học đường và việc xây dựng<br /> hoạt động thực hành tâm lý trong trường học, trong hướng dẫn sinh viên NCKH của Khoa<br /> Tâm lý – Giáo dục, trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN. Kết quả của đề tài còn là cơ sở cho<br /> các nghiên cứu tiếp theo về chương trình hỗ trợ tâm lý học đường và chương trình đào tạo<br /> thạc sĩ tâm lý học (theo hướng tâm lý học đường) tại Đại học Đà Nẵng.<br /> <br /> Ngày<br /> Cơ quan chủ trì<br /> <br /> tháng<br /> <br /> năm 2016<br /> <br /> Chủ nhiệm đề tài<br /> <br /> TS. Nguyễn Thị Trâm Anh<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản