Các giới sinh vật

Chia sẻ: Nguyenanh Tuan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:9

1
512
lượt xem
110
download

Các giới sinh vật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giới (Regnum) trong Sinh học là đơn vị phân loại lớn nhất bao gồm các ngành sinh vật có chung những đặc điểm nhất định.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các giới sinh vật

  1. Tröôøng thpt traàn vaên thaønh 10A7 Baøi 2 Baøi 2 CAÙC GIÔÙI CAÙC SINH VAÄT SINH
  2. I. GIỚI VÀ HỆ THỐNG PHÂN LOẠI 5 GIỚI: 1. Khái niệm giới: - Giới (Regnum) trong Sinh học là đơn vị phân loại lớn nhất bao gồm các ngành sinh vật có chung những đặc điểm nhất định. - Thế giới sinh vật được phân loại thành các đơn vị theo trình tự nhỏ
  3. 2. Hệ thống phân loại 5 giới: - Whittaker và Margulis chia thế giới sinh vật thành 5 giới, được trình bày theo sơ đồ sau:
  4. II. ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA MỖI GIỚI: 1. Giới Khởi sinh (Monera): - Giới Khởi sinh gồm những sinh vật nhân sơ, đơn bào, có kích thước rất nhỏ, sinh sản nhanh và có phương thức sống rất đa dạng. - Đặc điểm dinh dưỡng : Tự dưỡng và dị dưỡng.
  5. 2. Giới Nguyên sinh (Protista): - Giới Nguyên sinh chủ yếu gốm những sinh vật nhân thực, đơn bào. - Đặc điểm dinh dưỡng: Tự dưỡng, dị dưỡng.
  6. 3. Giới Nấm (Fungi): - Giới Nầm gồm những sinh vật nhân thực, đơn bào hoặc đa bào dạng sợi, phần lớn có thành tế bào chứa kittin, không có lục lạp. - Đặc điểm dinh dưỡng: Dị dưỡng hoại sinh.
  7. 4. Giới Thực vật (Plantae): - Giới Thực vật gồm những sinh vật nhân thực, thành tế bào có cấu tạo bằng xenlulôzơ, có khả năng cảm ứng chậm. - Đặc điểm dinh dưỡng: Tự dưỡng quang hợp.
  8. 5. Giới động vật (Animalia): - Giới Động vật gồm những sinh vật nhân thực, phản ứng nhanh và có khả năng di chuyển. - Đặc điểm dinh dưỡng : Dị dưỡng.
  9. Caùm ôn caùc baïn ñaõ laéng nghe phaàn thuyeát trình cuûa toå 2!

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản