intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Các tiếp cận quá trình tổ chức

Chia sẻ: Diemanh Diemanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

204
lượt xem
85
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các cuộc gặp đối mặt là một can thiệp được thiết kế để huy động các nguồn lực của tổ chức để nhận dạng vấn đề, thiết lập các ưu tiên và các mục tiêu hành động, và bắt đầu giải quyết với những vấn đề đã được xác định

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các tiếp cận quá trình tổ chức

  1. Chapter 13 Organizational Change & Development Các Ti p c n Quá trình T ch c Nguy n H u Lam, Ph.D. Center for Excellence in Management Development (CEMD) Email: lam@ueh.edu.vn Web Site: www.cemd.ueh.edu.vn Các cu c G p im t Các cu c g p i m t là m t can thi p c thi t k huy ng các ngu n l c c a t ch c nh n d ng các v n , thi t l p các u tiên và các m c tiêu hành ng, và b t u gi i quy t v i nh ng v n ã c xác nh. Ch ng 13: Ti p c n Quá trình T ch c Nguy n H u Lam, Ph.D. Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 1
  2. Chapter 13 Organizational Change & Development Quá trình H p im t Ho ch nh h p m t Hình thành danh m c v n T o ra các nhóm i di n cho nh ng vi n c nh khác nhau Hình thành các nhóm Gi i quy t v n Thi t l p nh ng nguyên t c n n t ng Phân h ng các v n , các c h i, Phát tri n k ho ch hành ng, Các nhóm nh n d ng C th hóa l ch trình các v n và các c h i Cung c p các báo cáo nh k Báo cáo cho các nhóm l n Cho nhóm l n Ch ng 13: Ti p c n Quá trình T ch c Nh ng Can thi p Quan h Qua l i Gi a các Nhóm Ch t l ng c a nh ng quan h gi a các nhóm trong m t t ch c có th nh h ng t im c th c hi n c a t ch c Hai can thi p chính • Các nhóm h th ng thu nh (Microcosm Groups) • Gi i quy t xung t gi a các nhóm Ch ng 13: Ti p c n Quá trình T ch c Nguy n H u Lam, Ph.D. Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 2
  3. Chapter 13 Organizational Change & Development Các Nhóm H th ng Thu nh Các nhóm nh gi i quy t các v n trong m t h th ng l n h n Các c tính c a các thành viên nhóm ph i ph n ánh nh ng ch s c gi i quy t (v.d. n u gi i quy t v n v s a d ng, nhóm ph i a d ng, khác bi t) C ch ch y u cho s thay i là “các quá trình song hành” Ch ng 13: Ti p c n Quá trình T ch c Quá trình c a Nhóm H th ng Thu nh Nh n d ng m t ch T p h p, t i thành nhóm h th ng thu nh Cung c p nh ng hu n luy n cho nhóm Gi i quy t ch trong nhóm Gi i tán nhóm Ch ng 13: Ti p c n Quá trình T ch c Nguy n H u Lam, Ph.D. Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 3
  4. Chapter 13 Organizational Change & Development X lý Xung t Gi a các Nhóm Các nhóm và nhà t v n ng i l i v i nhau gi i quy t v n Các nhóm c ngh tr l i ba câu h i • Nh ng c tính, ph m ch t c a nhóm mình là gì? • Nh ng c tính, ph m ch t c a nhóm kia là gì? • Nhóm kia s mô t v chúng ta nh th nào? Các nhóm trao i và làm rõ các câu tr l i c a mình Các nhóm phân tích nh ng cách bi t và làm vi c hi u nh ng gì t o nên nh ng nh n th c c a h! Các nhóm th o lu n v nh ng cách bi t và nh ng nh n th c c a h! Các nhóm làm vi c phát tri n các k ho ch hành ng trong nh ng l"nh v c c t y u Ch ng 13: Ti p c n Quá trình T ch c Nh ng Can thi p trong Nhóm L n Chú tr!ng vào nh ng ch nh h ng t i toàn b t ch c ho c nh ng b ph n l n c a t ch c, nh phát tri n các s n ph m ho c d ch v m i, ph n ng v i s thay i c a môi tr ng ho c s ra i c a m t công ngh m i Các ch ng trình thay i khác nhau • H i ngh tìm ki m t ng lai (Weisbord) • H!p không gian m (Owen) • Ho ch nh h th ng m (Beckhard) Ch ng 13: Ti p c n Quá trình T ch c Nguy n H u Lam, Ph.D. Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 4
  5. Chapter 13 Organizational Change & Development Nh ng Gi nh v H p nh ng Nhóm l n Nh ng nh n th c c a các thành viên t ch c óng m t vai trò ch y u trong nh ng quan h v i môi tr ng Các thành viên t ch c ph i chia s# m t quan i m chung v môi tr ng có nh ng hành ng h p tác v i nhau trong quan h v i môi tr ng Nh ng nh n th c c a các thành viên t ch c ph i ph n ánh chính xác i u ki n c a môi tr ng n u mu n ph n ng c a t ch c là hi u qu Các t ch c không ch$ thích ng v i môi tr ng c a nó mà còn ph i ch ng t o ra môi tr ng Ch ng 13: Ti p c n Quá trình T ch c Các Giai o n c a Ph ng pháp Nhóm L n Chu n b cho cu c h!p nhóm l n • Nh n d ng m t ch h!p h p d%n • Ch!n l a các nhân v t h u quan phù h p tham gia • Phát tri n các nhi m v phù h p gi i quy t ch c a cu c h!p Th c hi n cu c h!p • Ph ng pháp các h th ng m • Ph ng pháp Không gian m Ti p t c theo u i th c hi n các k t c c c a cu c h!p Ch ng 13: Ti p c n Quá trình T ch c Nguy n H u Lam, Ph.D. Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 5
  6. Chapter 13 Organizational Change & Development Ph ng pháp H th ng M Xác nh môi tr ng hi n t i c a t ch c &ánh giá nh ng ph n ng c a t ch c i v i nh ng mong i v môi tr ng Nh n d ng s m ng c t y u c a t ch c T o ra m t vi n c nh t ng lai có tính hi n th c v nh ng mong i v môi tr ng và nh ng ph n ng c a t ch c T o ra m t vi n c nh t ng lai lý t ng v nh ng mong i v môi tr ng và nh ng ph n ng c a t ch c So sánh hi n t i v i t ng lai lý t ng và chu n b m t k ho ch hành ng cho vi c thu h'p kho ng cách Ch ng 13: Ti p c n Quá trình T ch c Ph ng pháp Không gian M Thi t l p nh ng i u ki n cho vi c t t ch c • Thông báo ch c a bu i làm vi c • Thi t l p các chu n m c c a cu c h!p • Qui lu t The “Law of Two Feet.” • B n nguyên t c Các thành viên t o ra ch ng trình h!p Ph i h p các ho t ng thông qua vi c Coordinate activity through information postings Ch ng 13: Ti p c n Quá trình T ch c Nguy n H u Lam, Ph.D. Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 6
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2