intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Các trọng số phân phối và các nhu cầu thiết yếu

Chia sẻ: Ziwan Ziwan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

159
lượt xem
25
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong phương pháp các trọng số phân phối: Những lợi ích đang tới với người trong các nhóm có thu nhập thấp cần được đánh giá cao hơn bằng cách gán một trọng số lớn hơn 1 cho phần lợi ích này. Tương tự, nếu dự án được tài trợ qua việc đánh thuế tác động chủ yếu lên người có thu nhập cao, thì những chi phí này cần được gán một trọng số nhỏ hơn 1. Gán chính xác những trọng số là bao nhiêu cho những chi phí và lợi ích này phụ thuộc......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các trọng số phân phối và các nhu cầu thiết yếu

  1. Project Appraisal CAÙC TROÏNG SOÁ PHAÂN PHOÁI VAØ CAÙC NHU CAÀU THIEÁT YEÁU Caû hai ñöôïc söû duïng ñeå ñöa caùc xem xeùt veà m aët coâng baèng xaõ hoâïi vaøo t haåm ñònh döï aùn. Xeùt veà m oät khiaù caïnh, chuùng laø caùc bieán t aáu xuaát phaùt t öø ñònh ñeà t höù ba cuûa Harberger. Trong phöông phaùp caùc troïng soá phaân phoái: Nhöõng lôïi ích ñang t ôùi vôùi ngöôøi t rong caùc nhoùm coù t hu nhaäp t haáp caàn ñöôïc ñaùnh giaù cao hôn baèng caùch gaùn m oät t roïng soá lôùn hôn 1 cho phaàn lôïi ích naøy. Töông t öï, neáu döï aùn ñöôïc t aøi t rôï qua vieäc ñaùnh t hueá t aùc ñoäng chuû yeáu leân ngöôøi coù t hu nhaäp cao, t hì nhöõng chi phí naøy caàn ñöôïc gaùn m oät t roïng soá nhoû hôn 1. Gaùn chính xaùc nhöõng t roïng soá laø bao nhieâu cho nhöõng chi phí vaø lôïi ích naøy phuï t huoäc vaøo phaùn xeùt cuûa nhaø phaân t ích, baèng ñieàu naøy ngöôøi t a ñöa t ính chuû quan vaøo t rong phaân t ích. Ñeå ñôn giaûn hoaù caùc vaán ñeà, t hay vì lo laéng veà caùc chuûng loaïi giaàu vaø ngheøo khaùc nhau vaø gaùn nguyeân m oät daõy caùc t roïng soá cho lôïi ích vaø chi phí, t reân t höïc t eá ngöôøi t a gaùn m oät khoaûn phuï phí döông (khoaûn phaït aâm ) cho caùc lôïi ích (t oån t haát hoaëc laø m aát m aùt ) t ôùi vôùi nhöõng ngöôøi ôû döôùi m öùc ngheøo khoù. Möùc ngheøo khoù ñöôïc xaùc ñònh döïa t reân m oät soá t ieâu chuaån ñoäc laäp vôùi döï aùn. Ñoàng t hôøi, t æ leä cuûa phuï phí (chaúng haïn 5% hoaëc 12% hoaëc 20%) laø m oät vaán ñeà t huoäc veà phaùn xeùt chuû quan. Ñoàng t hôøi, t roïng soá veà phía chi phí t höôøng bò boû qua. Do ñoù, ñeå ñöa vaøo caùc xem xeùt veà m aët phaân phoái, NPV kinh t eá seõ ñöôïc caûi bieán nhö sau ñaây: NPVee (vôùi taùc ñoäng phaân phoái) = NPVee + PVEg *phuï phí phaân phoái (chaúng haïn 15%) - PVEb *phaït phaân phoái (chaúng haïn 10%) Trong ñoù, PVEg laø moät ngoaïi taùc tích cöïc (toát) tôùi vôùi nhöõng ngöôøi ôû döôùi möùc ngheøo khoù vaø PVE b laø moät ngoaïi taùc tieâu cöïc (xaáu), neáu coù, tôùi vôùi nhöõng ngöôøi ôû döôùi möùc ngheøo khoù. Ñieàu naøy coù nghóa laø neáu moät döï aùn cung caáp caùc lôïi ích cho ngöôøi döôùi möùc ngheøo khoù, thì moät phuï phí döông seõ ñöôïc gaùn cho phaàn lôïi ích tôùi vôùi hoï. Töông töï moät khoaûn phaït aâm treân toån thaát cuûa ngöôøi döôùi möùc ngheøo khoù ñöôïc ñöa vaøo neáu döï aùn taùc ñoäng baát lôïi tôùi nhoùm naøy theo caùch naøo ñoù. Do ñoù phöông phaùp caùc troïng soá phaân phoái quan taâm tôùi caùc lôïi ích hay maát maùt tröïc tieáp tôùi vôùi ngöôøi döôùi möùc ngheøo khoù. Trong phöông phaùp caùc nhu caàu thieát yeáu : Neáu döï aùn t hoûa m aõn m oät soá nhu caàu t hieát yeáu cho nhöõng ngöôøi ngheøo t rong xaõ hoâïi, t hì m oät phuï phí nhu caàu t hieát yeáu ñöôïc gaùn cho löôïng boå sung (hoaëc laø m oät phaàn cuûa noù) hieän giôø ñang ñöôïc t ieâu duøng laø (Q0d – Q0) do keát quaû cuûa döï aùn nhaèm tính tôùi ngoaïi taùc tôùi vôùi phaàn coøn laïi cuûa xaõ hoâïi (haõy nhôù raèng phaàn löôïng khaùc laø Q0 - Q0s chæ laø thay theá cho 1
  2. Project Appraisal phaàn ñang ñöôïc saûn xuaát bôûi caùc nhaø saûn xuaát khaùc). Caùc lôïi ích tôùi vôùi chính nhoùm höôûng lôïi ñaõ ñöôïc tính tôùi trong nhu caàu ñoái vôùi haøng hoaù vaø dòch vuï ñang xeùt vaø khoâng coù troïng soá naøo ñöôïc gaùn cho chuùng caû. Khoâng coù troïng soá boå sung naøo ñöôïc gaùn cho nhöõng lôïi ích vaø chi phí tö nhaân naøy. Ñoàng thôøi, phuï phí caùc nhu caàu thieát yeáu chæ coù maët khi caùc nhu caàu thieát yeáu naøo ñoù ñöôïc thoûa maõn bôûi döï aùn naøy chöù khoâng theå coù ñöôïc baèng caùch naøo khaùc. Ñaây laø söï khaùc bieät cô baûn so vôùi phöông phaùp caùc troïng soá phaân phoái. Do ñoù, ñeå ñöa vaøo caùc xem xeùt veà nhu caàu thieát yeáu, NPV seõ ñöôïc caûi bieán nhö sau ñaây : NPVee (vôùi nhu caàu thieát yeáu) = NPVee + (Q0d – Q0)*phuï phí nhu caàu thieát yeáu (chaúng haïn 15%) Ño löôøng phuï phí nhu caàu thieát yeáu naøy nhö theá naøo? Coù moät caùch laø ñaùnh giaù löôïng lôïi ích naøo thoûa maõn caùc nhu caàu thieát yeáu cuûa ngöôøi ngheøo vaø sau ñoù gaùn moät phuï phí chuû quan, phaûn aùnh giaù trò maø xaõ hoâïi ñònh ra cho söï tieâu duøng haøng hoaù hay dòch vuï naøy vì laø thöù caàn thieát. Ñeå laøm cho phaàn phuï phí naøy chính xaùc hôn, coù theå thöïc hieän moät ñaùnh giaù veà “ñoä saün loøng chi traû” (ñieàu tra hoaëc ñaùnh giaù tuyø tình hình), noù seõ cho bieát chính xaùc hôn raèng xaõ hoâïi ñaùnh giaù nhöõng lôïi ích naøy laø bao nhieâu. Moät caùch khaùc ñeå öôùc tính phuï phí nhu caàu thieát yeáu laø nhö sau ñaây. Neáu toàn taïi moät caùch khaùc thay theá ñeå cung öùng chính nhöõng nhu caàu thieát yeáu naøy cho chính nhoùm ñöôïc höôûng lôïi hoaëc nhoùm muïc tieâu naøy, thì chi phí cuûa vieäc cung caáp haøng hoaù hay dòch vuï naøy seõ laø moät thöôùc ño cho toång phuï phí nhu caàu thieát yeáu caàn ñöôïc gaùn cho döï aùn. Döï aùn, baèng caùch phuïc vuï caùc nhu caàu thieát yeáu, ñang tieát kieäm ñöôïc caùc nguoàn löïc maø chính ra ñaõ maát ñi ñeå cung caáp chính nhöõng nhu caàu thieát yeáu naøy theo con ñöôøng thay theá khaùc, vaø vì theá nhöõng tieát kieäm chi phí naøy laø moät thöôùc ño cho ñoä saün loøng chi traû cuûa xaõ hoâïi ñoái vôùi caùc nhu caàu thieát yeáu naøy. Minh hoaï: Moät döï aùn ñöôøng giao thoâng noái lieàn moät laøng queâ vôùi ñiaï ñieåm thò tröôøng vaø thò traán gaàn ñoù, nôi caùc cö daân ngheøo cuûa laøng queâ coù theå baùn caùc saûn phaåm cuûa hoï vaø cuõng coù theå tieáp caän vôùi dòch vuï chaêm soùc söùc khoûe. Nhöng moät soá cö daân ngheøo trong khu nhaø oå chuoät cuõng bò böùng ñi choã khaùc ñeå xaây döïng döï aùn ñöôøng giao thoâng naøy. Trong caû hai phöông phaùp caùc troïng soá phaân phoái vaø caùc nhu caàu thieát yeáu, caùc lôïi ích tö nhaân cuûa caùc daân laøng ngheøo töø vieäc tieáp caän ñòa ñieåm thò tröôøng cuõng nhö dòch vuï chaêm soùc söùc khoûe ñaõ ñöôïc ñöa vaøo nhu caàu duøng ñeå tính lôïi ích kinh teá cuûa döï aùn. Caùc chi phí (maát maùt) tö nhaân cuûa caùc cö daân khu oå chuoät cuõng seõ ñöôïc ñöa vaøo nhu caàu (hoaëc laø chi phí). 2
  3. Project Appraisal Trong phöông phaùp caùc troïng soá phaân phoái, phaàn lôïi ích cuûa döï aùn tôùi vôùi ngöôøi döôùi möùc ngheøo khoù seõ ñöôïc gaùn moät phuï phí döông, trong khi maát maùt tôùi vôùi nhöõng cö daân khu oå chuoät seõ ñöôïc gaùn cho moät khoaûn phaït. Trong phöông phaùp caùc nhu caàu thieát yeáu, neáu döï aùn ñöôøng giao thoâng khoâng cung caáp söï tieáp caän vôùi dòch vuï chaêm soùc söùc khoûe (moät nhu caàu thieát yeáu), thì phaân tích kinh teá seõ laø hoaøn thieän maø khoâng phaûi lo veà taùc ñoäng phaân phoái cuûa döï aùn. Tuy nhieân, trong tröôøng hôïp naøy, döï aùn ñöôøng giao thoâng thoûa maõn dòch vuï chaêm soùc söùc khoûe cho ngöôøi ngheøo, vaø vì theá moät phuï phí nhu caàu thieát yeáu caàn ñöôïc boå sung vaøo caùc lôïi ích kinh teá cuûa döï aùn. Giaù trò cuûa lôïi ích boå sung naøy hay toång phuï phí laø gì? Coù theå tìm ñöôïc noù baèng caùch öôùc tính ñoä saün loøng chi traû cuûa xaõ hoâïi ñoái vôùi dòch vuï chaêm soùc söùc khoûe cho nhöõng daân laøng ngheøo naøy. Noùi caùch khaùc, neáu coù theå cung caáp cuøng dòch vuï chaêm soùc söùc khoûe y nhö vaäy baèng caùch ñöa baùc só hay y taù tôùi laøng queâ 2 tuaàn moät laàn, thì chi phí cuûa dòch vuï thay theá naøy (tieàn coâng cho baùc só hay y taù, chi phí vaän taûi v.v...) laø moät thöôùc ño cho phuï phí nhu caàu thieát yeáu caàn ñöôïc boå sung vaøo lôïi ích kinh teá cuûa döï aùn ñöôøng giao thoâng naøy. Ví duï khaùc: Coù moät döï aùn nhaèm cung caáp caùc böõa aên giöõa ngaøy cho hoïc sinh trong tröôøng tieåu hoïc, nhôø noù maø só soá coù maët cuûa nhaø tröôøng taêng leân. Chuùng ta tính tôùi ngoaïi taùc nhu caàu thieát yeáu cuûa só soá taêng leân naøy nhö theá naøo ? 3
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2