intTypePromotion=1

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG

Chia sẻ: Tran Cong Nam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

1
1.224
lượt xem
237
download

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo các câu hỏi trắc nghiệm vật lý đại cương bao gồm các chương như: trường điện từ, sóng điện từ,tương tác điện tích...sẽ giúp cho các bạn học sinh, sinh viên có thêm tài liệu để ôn tập và củng cố kiến thức môn vật lý. Chúc các bạn hoàn thành các bài tập trắc nghiệp vật lý về điện từ để nắm vững kiến thức nhé.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG

 1. Câu h i tr c nghi m VLðC – ði n T . Ch ñ 1: Tương tác gi a các ñi n tích. 1 Ch ñ 1: TƯƠNG TÁC GI A CÁC ðI N TÍCH – B O TOÀN ðI N TÍCH Câu h i thu c lo i ki n th c c t lõi I – Các câu h i có th i lư ng 1 phút. (ðáp án là câu ñư c tô xanh) 1.1 Phát bi u nào sau ñây là SAI? A) Trong t nhiên t n t i hai lo i ñi n tích: dương và âm. B) ði n tích nguyên t là ñi n tích có giá tr nh nh t. C) ði n tích ch a trong m t ch t ñi m là m t ñi n tích ñi m. D) Hai v t kim lo i mang ñi n dương và âm b t kì mà ch m nhau thì s tr thành hai v t trung hòa v ñi n. 1.2 Phát bi u nào sau ñây là SAI? A) Hai ñi n tích cùng d u thì ñ y nhau, trái d u thì hút nhau. B) ði n tích c a m t h cô l p luôn không ñ i. C) ði n tích c a electron là ñi n tích nguyên t . D) L c tương tác gi a các ñi n tích ñi m t l ngh ch v i kho ng cách gi a chúng. 1.3 Qu c u kim lo i A tích ñi n dương +8C, qu c u B tích ñi n âm -2C. Cho chúng ch m nhau r i tách xa nhau thì ñi n tích lúc sau c a hai qu c u ñó có th có giá tr nào sau ñây? A) +5C, +5C B) +2C, + 4C C) -3C, +9C D) +8C, -2C 1.4 Hai v t tích ñi n +16C và - 10C trao ñ i ñi n tích v i nhau. ði n tích lúc sau c a chúng không th có giá tr nào sau ñây? A) +3C, +5C B) +4C, + 4C C) -3C, +9C D) +5C, +1C 1.5 Hai ñi n tích ñi m cùng d u q1 và q2 (q1 = 4q2) ñ t t i A và B cách nhau m t kho ng 3a trong không khí. ð t ñi n tích ñi m Q trên ño n AB, cách B m t kho ng a. L c t ng h p do q1 và q2 tác d ng lên Q có ñ c ñi m gì? A) Luôn hư ng v A. B) Luôn hư ng v B. C) Luôn b ng không. D) Hư ng v A n u Q trái d u v i q1. 1.6 Hai ñi n tích ñi m trái d u q1 và q2 (q1 = - 4q2), ñ t t i A và B cách nhau m t kho ng 4a trong không khí. ð t ñi n tích ñi m Q trên ño n AB, cách B m t kho ng a. L c t ng h p do q1 và q2 tác d ng lên Q có ñ c ñi m gì? A) Luôn hư ng v A. B) Luôn hư ng v B. C) Luôn b ng không. D) Hư ng v A, n u Q trái d u v i q1. 1.7 L c tương tác gi a 2 ñi n tích ñi m s thay ñ i th nào n u ta cho ñ l n c a m i ñi n tích ñi m ñó tăng g p ñôi, ñ ng th i kho ng cách g a chúng cũng tăng g p ñôi? A) Tăng g p ñôi. B) Gi m m t n a. C) Không ñ i. D) Tăng g p 4 l n. 1.8 L c tương tác gi a 2 qu c u tích ñi n s thay ñ i th nào n u ta tăng ñ l n ñi n tích c a m i qu c u lên g p ñôi, ñ ng th i gi m kho ng cách gi a 2 tâm c a chúng còn m t n a? A) Tăng g p ñôi. B) Gi m m t n a. C) Không ñ i . D) Tăng 16 l n. Biên so n: Th.S ð Qu c Huy
 2. Câu h i tr c nghi m VLðC – ði n T . Ch ñ 1: Tương tác gi a các ñi n tích. 2 1.9 Có 2 ñi n tích ñi m q1, q2 b ng nhau nhưng trái d u, ñ t trên ñư ng th ng xy như hình 1.1. ð t thêm ñi n tích ñi m Q < 0 trên ñư ng th ng xy q1 q2 thì l c tác d ng lên Q có chi u: x y A) v phía x, n u Q ñ t trên ño n x – q1. Hình 1.1 B) v phiá y, n u Q ñ t trên ño n q2 – y. C) v phiá q1 , n u Q ñ t trên ño n q1 – q2. D) A, B, C ñ u ñúng. 1.10 Có 2 ñi n tích ñi m q1, q2 b ng nhau, cùng d u, ñ t trên ñư ng th ng xy như hình 1.2. ð t thêm ñi n tích ñi m Q > 0 trên ñư ng th ng xy thì l c tác d ng lên Q có chi u: A) v phía x, n u Q ñ t trên ño n x – q1. q1 q2 B) v phiá y, n u Q ñ t trên ño n q2 - y x y C) A, B ñ u ñúng. D) A, B ñ u sai. Hình 1.2 1.11 Có 2 ñi n tích ñi m q1, q2 b ng nhau, cùng d u, ñ t trên ñư ng th ng xy như hình 1.3. ð t thêm ñi n tích ñi m Q < 0 trên ñư ng th ng xy thì l c tác d ng lên Q có chi u: A) v phía x, n u Q ñ t trên ño n x – q1. q1 q2 B) v phiá y, n u Q ñ t trên ño n q2 – y. x y C) A, B ñ u ñúng. D) A, B ñ u sai. Hình 1.3 1.12 Hai qu c u kim lo i gi ng nhau, có th chuy n ñ ng t do trên m t ph ng ngang. Ban ñ u chúng ñ ng cách nhau m t kho ng a. Tích ñi n cho qu c u th nh t là +2.10– 6 C và qu c u kia là -4.10– 6C thì chúng s : A) ñ y nhau ra xa hơn. B) chuy n ñ ng t i g n nhau, ñ ng vào nhau và dính li n nhau. C) chuy n ñ ng t i g n nhau, ñ ng vào nhau và sau ñó ñ y xa nhau ra. D) chuy n ñ ng t i g n nhau, ñ ng vào nhau và m t h t ñi n tích. 1.13 ð t m t electron “t do” và m t proton “t do” trong ñi n trư ng ñ u thì l c ñi n trư ng tác d ng lên chúng s : A) cùng phương, ngư c chi u, cùng ñ l n và chúng chuy n ñ ng v i cùng gia t c. B) cùng phương, cùng chi u, cùng ñ l n và chúng chuy n ñ ng cùng gia t c. C) cùng phương, ngư c chi u, khác ñ l n và chúng chuy n ñ ng khác gia t c. D) cùng phương, ngư c chi u, cùng ñ l n và chúng chuy n ñ ng v i gia t c khác nhau. 1.14 M t ñi n tích ñi m q < 0 ñư c ñ t trên tr c c a m t vành khuyên M tâm O mang ñi n tích dương (hình 1.4), sau ñó ñư c th t do. K t lu n nào sau ñây là ñúng? A) ði n tích q d ch chuy n v phía vành khuyên, ñ n tâm O thì d ng l i. B) ði n tích q d ch chuy n nhanh d n v phía vành khuyên, ñ n O tâm O và ti p t c ñi th ng ch m d n. C) ði n tích q ñ ng yên t i M. Hình 1.4 D) ði n tích q d ch chuy n t M ra xa tâm O. Biên so n: Th.S ð Qu c Huy
 3. Câu h i tr c nghi m VLðC – ði n T . Ch ñ 1: Tương tác gi a các ñi n tích. 3 1.15 M t ñi n tích ñi m dương q, kh i lư ng m, lúc ñ u ñ ng yên. Sau ñó ñư c th nh vào → ñi n trư ng ñ u có vectơ cư ng ñ ñi n trư ng E hư ng d c theo chi u dương c a tr c Ox (b qua tr ng l c và s c c n). Chuy n ñ ng c a q có tính ch t nào sau ñây? qE A) Th ng nhanh d n ñ u v i gia t c a = . C) Th ng ñ u. m qE B) Th ng ch m d n ñ u v i gia t c a = . D) Tròn ñ u. m 1.16 Cho qu c u kim lo i A ñã nhi m ñi n (+) ti p xúc v i qu c u kim lo i B chưa nhi m ñi n, r i tách ra xa nhau thì B ñư c nhi m ñi n +q. K t lu n nào sau ñây ñúng b n ch t? A) M t s ñi n tích (+) ñã ch y t A sang B. B) ði n tích c a A còn l i là –q. C) M t s ñi n electron ñã ch y t B sang A. D) Có c ñi n tích (+) ch y t A sang B và ñi n tích âm ch y t B sang A. II – Các câu h i có th i lư ng 3 phút. (ðáp án là câu ñư c tô xanh) 1.17 ð t 2 ñi n tích ñi m q và 4q t i A và B cách nhau 30cm. H i ph i ñ t m t ñi n tích th t i ñi m M trên ño n AB, cách A bao nhiêu ñ nó ñ ng yên? A) 7,5cm B) 10cm C) 20cm D) 22,5cm 1.18 Hai ñi n tích ñi m q1 = 3µC và q2 = 12µC ñ t các nhau m t kho ng 30cm trong không khí thì tương tác nhau m t l c bao nhiêu nuitơn? A) 0,36N B) 3,6N C) 0,036N D) 36N 1.19 Hai qu c u kim lo i nh , gi ng h t nhau, tích ñi n q1 = 2µC; q2 = -4µC, ñ t cách nhau m t kho ng r trong không khí thì hút nhau m t l c F1 = 16N. N u cho chúng ch m nhau r i ñưa v v trí cũ thì chúng: A) không tương tác v i nhau n a. B) hút nhau m t l c F2 = 2N. C) ñ y nhau m t l c F2 = 2N. D) tương tác v i nhau m t l c F2 ≠ 2N. 1.20 Hai qu c u kim lo i nh , gi ng h t nhau, tích ñi n cùng d u q1 ≠ q2 , ñ t cách nhau m t kho ng r trong không khí thì ñ y nhau m t l c F1. N u cho chúng ch m nhau r i ñưa v v trí cũ thì chúng: A) hút nhau m t l c F2 > F1. B) ñ y nhau m t l c F2 < F1. C) ñ y nhau m t l c F2 > F1. D) không tương tác v i nhau n a. 1.21 Trong chân không 2 ñi n tích ñi m cách nhau 10cm thì hút nhau m t l c 10 – 6 N. N u ñem chúng ñ n v trí m i cách nhau 2cm thì l c tương tác gi a chúng s là: A) 2,5.10 – 5 N B) 5.10 – 6 N C) 8.10 – 6 N D) 4.10 – 8N 1.22 ð t 2 ñi n tích ñi m q và 4q t i A và B cách nhau 12cm trong không khí. H i ph i ñ t m t ñi n tích th Q t i ñi m M trên ño n AB, cách t A bao nhiêu ñ nó ñ ng yên? A) 3cm B) 4cm C) 6cm D) 9cm 1.23 V t nhi m ñi n tích +3,2 µC. V y nó th a hay thi u bao nhiêu electron? Biên so n: Th.S ð Qu c Huy
 4. Câu h i tr c nghi m VLðC – ði n T . Ch ñ 1: Tương tác gi a các ñi n tích. 4 A) Thi u 2.1019 electron. B) Th a 2.1019 electron. C) Thi u 2.1013 electron. D) Th a 2.1013 electron. 1.24 ð t c ñ nh hai ñi n tích ñi m cách nhau 30cm trong không khí thì chúng hút nhau b i l c 1,2N. Bi t q1 = +4,0 µC. ði n tích q2 là: A) +3,0 µC. B) +9,0 µC. C) –3,0 µC. D) – 6,0 µC. 1.25 L c tĩnh ñi n và l c h p d n gi a hai h t alpha có ñi m tương ñ ng gì? A. Cùng t l ngh ch v i kho ng cách gi a chúng. B. Cùng ph thu c môi trư ng ngăn cách chúng. C. Cùng là l c hút. D. C 3 ñáp án kia sai. Câu h i thu c lo i ki n th c nâng cao (Th i gian cho m i câu là 5 phút) 1.26 Hai qu c u kim lo i nh , gi ng h t nhau, tích ñi n q1, q2, ñ t cách nhau m t kho ng r trong không khí thì hút nhau m t l c F1 . N u cho chúng ch m nhau r i ñưa v v trí cũ thì chúng ñ y nhau m t l c F2 = 9F1/16. Tính t s ñi n tích q1/q2 c a hai qu c u. A) –1/4 B) – 4 C) ho c –1/4, ho c – 4 D) ho c –3/4, ho c – 4/3. 1.27 Ba ñi n tích ñi m b ng nhau và b ng q ñ t t i ba ñ nh c a tam giác ñ u ABC c nh a. Ph i ñ t thêm ñi n tích th tư Q b ng bao nhiêu, v trí nào ñ h ñi n tích cân b ng? A) Q = q, t i tr ng tâm ∆ABC B) Q = - q, t i t ng tâm ∆ABC q C) Q = − , t i tr ng tâm ∆ABC D) Q < 0 tuỳ ý, t i tr ng tâm ∆ABC. 3 1.28 Ba ñi n tích ñi m b ng nhau và b ng q ñ t t i ba ñ nh c a tam giác ñ u ABC c nh a. Ph i ñ t thêm ñi n tích th tư Q b ng bao nhiêu, v trí nào ñ nó cân b ng? A) Q = q, t i tr ng tâm ∆ABC B) Q = - q, t i t ng tâm ∆ABC q C) Q = − , t i tr ng tâm ∆ABC D) Q tuỳ ý, t i tr ng tâm ∆ABC. 3 1.29 ð t 3 ñi n tích qA = - 5.10 – 8C, qB = 16.10 – 8C và qC = 9. 10 – 8C t i 3 ñ nh A, B, C c a tam giác ABC (AB = 8 cm, AC = 6 cm, BC = 10 cm). H i l c tĩnh ñi n tác d ng lên qA có hư ng t o v i c nh AB m t góc bao nhiêu? A) 150 B) 300 C) 450 D) 600 1.30 Gi s trong nguyên t hyñrô, electron (e = –1,6.10 – 19 C; m = 9,1.10 – 31 kg) chuy n ñ ng ñ u quanh h t nhân theo ñư ng tròn bán kính 0,53.10 – 10 m. Gia t c hư ng tâm c a nó là: A. 9.1022 m/s2. C. 8,1.10 – 22 m/s2. B. 5,13.1012 m/s. D. 5,13.1022 m/s2. 1.31 T c ñ dài v c a electron (e = –1,6.10 – 19 C; m = 9,1.10 – 31 kg) chuy n ñ ng ñ u quanh h t nhân nguyên t hyñrô theo ñư ng tròn bán kính 0,53.10 – 10 m là: A. 9,12.107 m/s. C. 2,19.10 – 6 m/s. B. 2,19.106 m/s. D. 6,25.105 m/s. Biên so n: Th.S ð Qu c Huy
 5. Câu h i tr c nghi m VLðC – ði n T . Ch ñ 1: Tương tác gi a các ñi n tích. 5 Ch ñ 2: VECTƠ CƯ NG ð ðI N TRƯ NG Câu h i thu c lo i ki n th c c t lõi I – Các câu h i có th i lư ng 1 phút. (ðáp án là câu ñư c tô xanh) 2.1 Phát bi u nào sau ñây là ñúng khi nói v cư ng ñ ñi n trư ng t i ñi m M do ñi n tích ñi m Q gây ra? A) T l ngh ch v i kho ng các t Q ñ n M. B) Ph thu c vào giá tr c a ñi n tích th q ñ t vào M. C) Hư ng ra xa Q n u Q > 0. D) A, B, C ñ u ñúng. → 2.2 M t ñi n trư ng có vectơ cư ng ñ ñi n trư ng E ñư c bi u di n b i công th c: → → → → → → → E = E x . i + E y . j + E z .k , trong ñó Ex, Ey, Ez là các h ng s và i , j, k là các vectơ ñơn v c a h t a ñ Descartes. ði n trư ng này là: A) ñi n trư ng xoáy. B) ñi n trư ng tĩnh, ñ u. C) ñi n trư ng tĩnh, không ñ u. D) ñi n trư ng bi n thiên. 2.3 Phát bi u nào sau ñây là ñúng? A) Vectơ cư ng ñ ñi n trư ng là ñ i lư ng ñ c trưng cho ñi n trư ng v phương di n tác d ng l c. B) Trong môi trư ng ñi n môi ñ ng hư ng, cư ng ñ ñi n trư ng gi m ε l n so v i trong chân không. C) ðơn v ño cư ng ñ ñi n trư ng là vôn trên mét (V/m). D) A, B, C ñ u ñúng. 2.4 Khi nói v ñ c ñi m c a vectơ cư ng ñ ñi n trư ng gây b i m t ñi n tích ñi m Q t i ñi m M, phát bi u nào sau ñây là SAI? A) Có phương là ñư ng th ng QM. B) Có chi u hư ng ra xa Q n u Q > 0; hư ng g n Q n u Q < 0. C) Có ñ l n t l ngh ch v i kho ng cách gi a Q và M. D) Có ñi m ñ t t i M. 2.5 ði n tích Q = - 5.10 – 8 C ñ t trong không khí. ð l n c a vectơ cư ng ñ ñi n trư ng do ñi n tích Q gây ra t i ñi m M cách nó 30cm có giá tr nào sau ñây? A) 15 kV/m B) 5 kV/m C) 15 V/m D) 5 V/m 2.6 Hai ñi m A và B cách nhau m t kho ng r trong không khí. Ngư i ta l n lư t ñ t t i A các ñi n tích trái d u q1 và q2 thì th y cư ng ñ ñi n trư ng t i B là E1 = 100 kV/m và E2 = 80 kV/m. N u ñ t ñ ng th i t i A hai ñi n tích trên thì cư ng ñ ñi n trư ng t i B s là: A) 20 kV/m B) 90 kV/m C) 180 kV/m D) 0 V/m 2.7 Hai ñi m A và B cách nhau m t kho ng r trong không khí. Ngư i ta l n lư t ñ t t i A các ñi n tích cùng d u q1 và q2 thì th y cư ng ñ ñi n trư ng t i B là E1 = 100 kV/m và E2 = 80 kV/m. N u ñ t ñ ng th i t i A hai ñi n tích trên thì cư ng ñ ñi n trư ng t i B s là: A) 20 kV/m B) 90 kV/m C) 180 kV/m D) 10 kV/m Biên so n: Th.S ð Qu c Huy
 6. Câu h i tr c nghi m VLðC – ði n T . Ch ñ 1: Tương tác gi a các ñi n tích. 6 2.8 Hai qu c u khim lo i nh gi ng h t nhau, tích ñi n trái d u, ñ t t i A và B. M i qu c u gây ra t i trung ñi m M cu AB m t ñi n trư ng có cư ng ñ là E1 = 150V/m và E2 = 200V/m. N u cho 2 qu c u ti p xúc nhau r i ñưa v v trí cũ thì cư ng ñ ñi n trư ng t i M là: A) 350 V/m B) 175V/m C) 50V/m D) 0 V/m 2.9 Hai qu c u nh gi ng h t nhau, tích ñi n cùng d u, ñ t t i A và B. M i qu c u gây ra t i trung ñi m M cu AB m t ñi n trư ng có cư ng ñ là E1 = 300V/m và E2 = 200V/m. N u cho 2 qu c u ti p xúc nhau r i ñưa v v trí cũ thì cư ng ñ ñi n trư ng t i M là: A) 500 V/m B) 250V/m C) 100V/m D) 0 V/m 2.10 Hai ñi n tích ñi m q1 và q2 cùng ñ l n và trái d u. Cư ng ñ ñi n trư ng do hai ñi n tích ñó gây ra s tri t tiêu (E = 0) t i ñi m M nào dư i ñây? A) N m trên ño n (A – q1) q1 q2 B) Trung ñi m c a ño n (q1 – q2) A B C) N m trên ño n (q2 – B) + – D) A, B, C ñ u sai. → 2.11 Hai ñi n tích ñi m Q1, Q2 l n lư t gây ra t i M các vectơ cư ng ñ ñi n trư ng E1 và → E 2 . Phát bi u nào sau ñây là ñúng, khi nói v vectơ cư ng ñ ñi n trư ng t ng h p t i M? → → → → → → A) E = E1 + E 2 n u Q1, Q2 cùng d u. B) E = E1 - E 2 n u Q1, Q2 trái d u. → → → C) Luôn tính b i công th c: E = E1 + E 2 D) E = E1 + E2 II – Các câu h i có th i lư ng 3 phút. (ðáp án là câu ñư c tô xanh) → 2.12 G i er là vectơ ñơn v hư ng t ñi n tích ñi m Q ñ n ñi m M; r là kho ng cách t Q ñ n M; ε là h s ñi n môi c a môi trư ng và q là ñi n tích th . Bi u th c nào sau ñây xác ñ nh vectơ cư ng ñ ñi n trư ng do ñi n tích Q gây ra t i M? → Q → → q → → Qq → → Q → A) E = .e r B) E = .e r C) E = .e r D) E = .e r 4πεε 0 r 2 4πεε 0 r 2 4πεε 0 r 2 4πεε 0 r 3 2.13 Trên 2 ñ nh c a tam giác ABC ( AB = 4 cm, AC = 3 cm, BC = 5 cm) ngư i ta ñ t 2 ñi n tích qB = 5.10 – 8 C và qC = -10.10 – 8 C. H i vectơ cư ng ñ ñi n trư ng t i A s h p v i c nh AC m t góc b ng bao nhiêu? A) 15,70 B) 22,50 C) 41,60 D) 55,20 2.14 Hai ñi n tích ñi m Q1 = 8µC, Q2 = - 6µC ñ t t i hai ñi m A, B cách nhau 10cm trong không khí. Tính ñ l n c a vectơ cư ng ñ ñi n trư ng do hai ñi n tích này gây ra t i ñi m M, bi t MA = 20cm, MB = 10cm. A) 3,6.10 6 V/m B) 7,2.10 6 V/m C) 5,85.10 6 V/m D) 0 V/m 2.15 Hai ñi n tích ñi m Q1 = 8µC, Q2 = - 6µC ñ t t i hai ñi m A, B cách nhau 10cm trong không khí. Tính ñ l n c a vectơ cư ng ñ ñi n trư ng do hai ñi n tích này gây ra t i ñi m M, bi t MA = 10cm, MB = 20cm. Biên so n: Th.S ð Qu c Huy
 7. Câu h i tr c nghi m VLðC – ði n T . Ch ñ 1: Tương tác gi a các ñi n tích. 7 A) 3,6.10 6 V/m B) 7,2.10 6 V/m C) 5,85.10 6 V/m D) 0 V/m 2.16 Hai ñi n tích ñi m Q1 = 8µC, Q2 = - 6µC ñ t t i hai ñi m A, B cách nhau 10cm trong không khí. Tính ñ l n c a vectơ cư ng ñ ñi n trư ng do hai ñi n tích này gây ra t i ñi m M, bi t MA = 5cm, MB = 5cm. A) 50,4.10 6 V/m B) 7,2.10 6 V/m C) 5,85.10 6 V/m D) 0 V/m 2.17 Hai ñi n tích ñi m Q1 = 8µC, Q2 = - 6µC ñ t t i hai ñi m A, B cách nhau 10cm trong không khí. Tính ñ l n c a vectơ cư ng ñ ñi n trư ng do hai ñi n tích này gây ra t i ñi m M, bi t MA = 8cm, MB = 6cm. A) 18,75.10 6 V/m B) 7,2.10 6 V/m C) 5,85.10 6 V/m D) 0 V/m 2.18 M t vòng dây tròn, bán kính R tích ñi n ñ u v i ñi n tích t ng c ng là Q, ñ t trong không khí. Cư ng ñ ñi n trư ng t i ñi m M trên tr c vòng dây, cách tâm vòng dây m t ño n R, ñư c tính theo bi u th c nào sau ñây? k|Q| k|Q| k|Q| A) E = B) E = C) E = D) E = 0 R2 2.R 2 2 2.R 2 2.19 M t vòng dây tròn, bán kính R tích ñi n ñ u v i ñi n tích t ng c ng là Q, ñ t trong không khí. Cư ng ñ ñi n trư ng t i tâm vòng dây ñư c tính theo bi u th c nào sau ñây? k|Q| k|Q| k|Q| A) E = B) E = C) E = D) E = 0 R2 2.R 2 2 2.R 2 Câu h i thu c lo i ki n th c nâng cao (Th i gian cho m i câu là 5 phút) 2.20 Trong chân không t i, 6 ñ nh c a l c giác ñ u c nh a, ngư i ta ñ t 6 ñi n tích ñi m cùng ñ l n q, g m 3 ñi n tích âm và 3 ñi n tích dương ñ t xen k . Cư ng ñ ñi n trư ng t i tâm O c a l c giác ñó b ng: kq 6kq 3kq A) E = B) E = C) E = D) E = 0 a2 a2 a2 2.21 Hai ñi n tích ñi m cùng d u q1 = q2 = q, ñ t t i A và B cách nhau m t kho ng 2a. Xét ñi m M trên trung tr c cu AB, cách ñư ng th ng AB m t kho ng x. Cư ng ñ ñi n trư ng t i M ñ t c c ñ i khi: a 2 A) x = 0 B) x = a C) x = D) x = a 2 2 2.22 ði n tích ñi m Q gây ra ñi n trư ng t i A và B có cư ng ñ EA = 100 V/m và EB = 1600V/m. Tính cư ng ñ ñi n trư ng t i trung ñi m M c a AB, bi t Q – B – A th ng hàng. A) 850V/m B) 256V/m C) 750 V/m D) 425 V/m 2.23 M t ñĩa tròn bán kính R tích ñi n ñ u v i m t ñ ñi n tích m t σ, ñ t trong không khí. Vectơ cư ng ñ ñi n trư ng t i ñi m M trên tr c c a ñĩa tròn, cách tâm ñĩa m t kho ng x, có ñ c ñi m nào sau ñây? A) Vuông góc v i m t ph ng c a ñĩa tròn. Biên so n: Th.S ð Qu c Huy
 8. Câu h i tr c nghi m VLðC – ði n T . Ch ñ 1: Tương tác gi a các ñi n tích. 8 B) Hư ng ra xa ñĩa, n u σ > 0; l i g n ñĩa, n u σ < 0. σ  x  C) Có ñ l n: E = 1 − . 2ε 0  R2 + x2  D) A, B, C ñ u ñúng. 2.24 M t ñĩa tròn bán kính R tích ñi n ñ u v i m t ñ ñi n tích m t σ, ñ t trong không khí. Phát bi u nào sau ñây là SAI, khi nói v vectơ cư ng ñ ñi n trư ng t i nh ng ñi m n m ngoài ñĩa, lân c n tâm O c a ñĩa? A) Vuông góc v i m t ph ng c a ñĩa tròn. B) Hư ng ra xa ñĩa, n u σ > 0. C) E = 0. D) Hư ng l i g n ñĩa, n u σ < 0. Ch ñ 3: ðƯ NG S C ðI N TRƯ NG – ðI N THÔNG – ð NH LÝ O - G Câu h i thu c lo i ki n th c c t lõi I – Các câu h i có th i lư ng 1 phút. (ðáp án là câu ñư c tô xanh) 3.1 Phát bi u nào sau ñây là SAI khi nói v ñư ng s c c a ñi n trư ng tĩnh? A) Các ñư ng s c không c t nhau. B) Chi u c a ñư ng s c: ñi ra t ñi n tích âm, ñi vào ñi n tích dương. C) ðư ng s c c a ñi n trư ng tĩnh không khép kín. D) Nơi nào ñi n trư ng m nh thì các ñư ng s c s dày, nơi nào ñi n trư ng y u, các ñư ng s c s thưa. 3.2 Phát bi u nào sau ñây là SAI? A) Thông lư ng c a vectơ cư ng ñ ñi n trư ng g i qua m t (S) g i là ñi n thông. B) ði n thông là ñ i lư ng vô hư ng có th dương, âm ho c b ng không. C) ði n thông g i qua m t m t (S) b t kì luôn b ng không. D) Trong h SI, ñơn v ño ñi n thông là vôn mét (Vm). 3.3 Bi u th c nào sau ñây dùng ñ tính thông lư ng ñi n trư ng Φ E g i qua m t (S) b t kì? → → → → → → ∑q 1 A) Φ E = ∫ (S) E.d S B) Φ E = ∫ (S) E.d S C) dΦ E = E.d S D) Φ E = εε0 i trong(S) 3.4 Bi u th c nào sau ñây dùng ñ tính thông lư ng ñi n c m Φ D g i qua m t (S) b t kì? → → → → → → A) Φ D = ∫ (S) D.d S B) Φ D = ∫ (S) D.d S C) dΦ D = D.d S D) Φ D = ∑q i trong(S) 3.5 Trong h SI, ñơn v ño cư ng ñ ñi n trư ng E là: A) vôn trên mét (V/m). B) vôn mét (Vm). C) coulomb trên mét vuông (C/m2). D) coulomb (C). 3.6 Trong h SI, ñơn v ño ñi n c m D là: A) vôn trên mét (V/m). B) vôn mét (Vm). C) coulomb trên mét vuông (C/m2). D) coulomb (C). Biên so n: Th.S ð Qu c Huy
 9. Câu h i tr c nghi m VLðC – ði n T . Ch ñ 1: Tương tác gi a các ñi n tích. 9 3.7 Trong h SI, ñơn v ño thông lư ng ñi n trư ng Φ E là: A) vôn trên mét (V/m). B) vôn mét (Vm). 2 C) coulomb trên mét vuông (C/m ). D) coulomb (C). 3.8 Trong h SI, ñơn v ño thông lư ng ñi n c m Φ D là: A) vôn trên mét (V/m). B) vôn mét (Vm). 2 C) coulomb trên mét vuông (C/m ). D) coulomb (C). 3.9 Hai ñi n tích Q1 = 8µC và Q2 = -5µC ñ t trong không khí và n m ngoài m t kín (S). Thông lư ng ñi n trư ng Φ E do hai ñi n tích trên g i qua m t (S) có giá tr nào sau ñây? A) 3.10 – 6 (Vm) B) 3,4.10 5 (Vm) C) 0 (Vm) D) 9.10 5 (Vm) 3.10 Hai ñi n tích Q1 = 8µC và Q2 = -5µC ñ t trong không khí và n m ngoài m t kín (S). Thông lư ng ñi n c m Φ D do hai ñi n tích trên g i qua m t (S) có giá tr nào sau ñây? A) 3 (µC) B) 3,4.10 5 (Vm) C) 0 (C) D) 8 (µC) 3.11 Hai ñi n tích Q1 = 8µC và Q2 = -5µC ñ t trong không khí và n m trong m t kín (S). Thông lư ng ñi n trư ng Φ E do hai ñi n tích trên g i qua m t (S) có giá tr nào sau ñây? A) 3.10 – 6 (Vm) B) 3,4.10 5 (Vm) C) 0 (Vm) D) 9.10 5 (Vm) 3.12 Hai ñi n tích Q1 = 8µC và Q2 = -5µC ñ t trong không khí và n m trong m t kín (S). Thông lư ng ñi n c m Φ D do hai ñi n tích trên g i qua m t (S) có giá tr nào sau ñây? A) 3 (µC) B) 3,4.10 5 (Vm) C) 0 (C) D) 8 (µC) 3.13 M t ph ng (P) r ng vô h n, tích ñi n ñ u v i m t ñ ñi n m t σ. Cư ng ñ ñi n trư ng do m t ph ng này gây ra t i ñi m M trong không khí, cách (P) m t kho ng a ñư c tính b i bi u th c nào sau ñây? σ 2σ σ σ A) E = B) E = C) E = D) E = ε0 ε0 2ε 0 2aε 0 3.14 M t ph ng (P) r ng vô h n, tích ñi n ñ u v i m t ñ ñi n m t σ, ñ t trong không khí. ði n trư ng do m t ph ng này gây ra t i nh ng ñi m ngoài m t ph ng ñó có ñ c ñi m gì? → A) Là ñi n trư ng ñ u. B) T i m i ñi m, E luôn vuông góc v i (σ) σ C) ð l n E = D) a, b, c ñ u ñúng. 2ε 0 3.15 T m kim lo i (P) ph ng r t r ng, tích ñi n ñ u. So sánh C cư ng ñ ñi n trư ng do (P) gây ra t i các ñi m A, B, C B (hình 3.1). A A) EA > EB > EC B) EA < EB < EC (P) C) EA = EB = EC D) EA + EC = 2EB Hình 3.1 3.16 T m kim lo i (P) ph ng r t r ng, tích ñi n ñ u. So sánh C cư ng ñ ñi n trư ng do (P) gây ra t i các ñi m A, B, C B A (hình 3.2). A) EA > EB > EC B) EA = EB < EC (P) C) EA = EB = EC D) EA = EB > EC Hình 3.2 3.17 ðư ng s c c a ñi n trư ng là ñư ng Biên so n: Th.S ð Qu c Huy
 10. Câu h i tr c nghi m VLðC – ði n T . Ch ñ 1: Tương tác gi a các ñi n tích. 10 → A) vuông góc v i phương c a véctơ cư ng ñ ñi n trư ng E t i ñi m ñó. B) mà ti p tuy n v i nó t i m i ñi m trùng v i phương c a véctơ cư ng ñ ñi n trư ng → E t i ñi m ñó. C) pháp tuy n v i nó t i m i ñi m trùng v i phương c a vectơ cư ng ñ ñi n trư ng → E t i ñi m ñó. D) do các h t nam châm s t t v nên. 3.18 ði n thông qua m t m t kín ch a m t ñi n tích q: A) Không ph thu c vào di n tích hay hình d ng m t kín. B) Ph thu c vào di n tích và hình d ng m t kín. C) Không ph thu c vào di n tích m t kín, ph thu c vào hình d ng m t kín. D) Ph thu c vào di n tích m t kín, không ph thu c hình d ng m t kín. 3.19 Trong s các phát bi u sau ñây, phát bi u nào là SAI? “N u ñi n thông g i qua m t gauss b ng 0 thì A) bên trong m t gauss không có ñi n tích”. B) ñi n tích t ng bên trong m t gauss b ng 0”. C) s ñư ng s c ñi n trư ng ñi vào m t gauss b ng s ñư ng s c ñi ra kh i nó”. D) bên trong m t Gauss không có ñi n trư ng”. 3.20 M t m t gauss hình c u bao l y m t ñi n tích q. N u ñi n tích tăng lên 3 l n thì ñi n thông: A) tăng 3 l n. B) không thay ñ i. C) gi m 3 l n. D) tăng 9 l n. 3.21 Công th c c a ñ nh lý Oxtrogradxki – Gauss v ñi n trư ng: → → → → → → → → A) Φ E = ∫ (S) E.d S B) ∫ (S) D.d S = ∑ i q i trong (S) C) ∫ (C) E.d ℓ = 0 D) ∫ (S) E.d S = ∑q i i trong (S) II – Các câu h i có th i lư ng 3 phút. (ðáp án là câu ñư c tô xanh) 3.22 M t s i dây dài vô h n, ñ t trong không khí, tích ñi n ñ u v i m t ñ ñi n tích dài λ. Cư ng ñ ñi n trư ng do s i dây này gây ra t i ñi m M cách dây m t ño n h ñư c tính b i bi u th c nào sau ñây? kλ 2kλ kλ kλ A) E = B) E = C) E = D) E = h h h2 2h 3.23 M t s i dây dài vô h n, ñ t trong không khí, tích ñi n ñ u v i m t ñ ñi n tích dài λ = - 6.10 – 9 C/m. Cư ng ñ ñi n trư ng do s i dây này gây ra t i ñi m M cách dây m t ño n h = 20cm là: A) 270 V/m B) 1350 V/m C) 540 V/m D) 135 V/m 3.24 M t ph ng (P) r ng vô h n, tích ñi n ñ u v i m t ñ ñi n m t σ = 17,7.10 – 10 C/m2. Cư ng ñ ñi n trư ng do m t ph ng này gây ra t i ñi m M trong không khí, cách (P) m t kho ng a = 10cm có giá tr nào sau ñây? A) 100 V/m B) 10 V/m C) 1000 V/m D) 200 V/m Biên so n: Th.S ð Qu c Huy
 11. Câu h i tr c nghi m VLðC – ði n T . Ch ñ 1: Tương tác gi a các ñi n tích. 11 3.25 M t t m kim lo i ph ng r t r ng, tích ñi n ñ u. Ngư i ta xác ñ nh ñư c ñi n tích ch a trên m t hình ch nh t kích thư c (2m x 5m) là 4µC. Tính cư ng ñ ñi n trư ng t i ñi m M cách t m kim lo i ñó 20cm. A) 11,3 kV/m B) 22,6 kV/m C) 5,6 kV/m D) 0 V/m 3.26 T i A và B cách nhau 20cm ta ñ t 2 ñi n tích ñi m qA= - 5.10 – 9 C, qB = 5.10 – 9C. Tính ñi n thông Φ E do h ñi n tích này g i qua m t c u tâm A, bán kính R = 30 cm. A) 18π.1010 (Vm) B) -8,85 (Vm) C) 8,85 (Vm) D) 0 (Vm) 3.27 Thông lư ng ñi n trư ng qua m t m t kín có giá tr ФE = 6.103 (Vm). Bi t h ng s ñi n εo = 8.86.10 – 12 (F/m). Tính t ng ñi n tích ch a trong m t kín ñó. A) q = 26,6.10 – 6 C B) q = 53,2.10 – 9 C C) q = 26,6.10 – 9 C D) q = 53,2.10 – 6 C 3.28 T i A và B cách nhau 50cm ta ñ t 2 ñi n tích ñi m qA= -8,85.10 – 7 C , qB = -qA. Tính thông lư ng ñi n c m Φ D do 2 ñi n tích trên g i qua m t c u tâm A, bán kính R = 30 cm. A) 0 (C) B) -8,85 .10 – 7 C C) 8,85.10 – 7 C D) 17,7.10 – 7 C 3.29 T i A và B cách nhau 50 cm ta ñ t 2 ñi n tích qA= -8,85.10 – 7 C, qB = - qA .Tính thông lư ng ñi n c m Φ D do 2 ñi n tích ñó g i qua m t c u tâm O là trung ñi m c a AB và bán kính R = 30 cm. A) 0 (C) B) -8,85.10 – 7 C C) 8,85.10 – 7 C D) 105 C Câu h i thu c lo i ki n th c nâng cao (Th i gian cho m i câu là 5 phút) 3.30 Di n tích ph ng S n m trong m t ph ng (Oxy), ñi n trư ng ñ u có vectơ cư ng ñ ñi n → → → trư ng E = a. i + b. j v i a, b là nh ng h ng s dương. Thông lư ng ñi n trư ng Φ E qua di n tích S s là: A) ФE = a 2 + b2 S B) ФE = aS C) ФE = 0 D) ФE = bS 3.31 Di n tích ph ng S n m trong m t ph ng (Oxy), ñi n trư ng ñ u có vectơ cư ng ñ ñi n → → trư ng E = a.k v i a là h ng s dương. Thông lư ng ñi n trư ng Φ E qua di n tích S s là: A) ФE = a S B) ФE = aS C) ФE = 0 D) ФE = a2S Ch ñ 4: ðI N TH , HI U ðI N TH , QUAN H GI A E VÀ V Câu h i thu c lo i ki n th c c t lõi I – Các câu h i có th i lư ng 1 phút. (ðáp án là câu ñư c tô xanh) 4.1 Công c a l c ñi n trư ng làm di chuy n ñi n tích th q trong ñi n trư ng, t ñi m M ñ n N có ñ c ñi m: A) Không ph thu c vào hình d ng quĩ ñ o. B) T l v i |q|. C) Luôn b ng không, n u M trùng v i N. D) A, B, C ñ u ñúng. Biên so n: Th.S ð Qu c Huy
 12. Câu h i tr c nghi m VLðC – ði n T . Ch ñ 1: Tương tác gi a các ñi n tích. 12 4.2 G i WM, WN là th năng c a ñi n tích q trong ñi n trư ng t i M, N; VM, VN là ñi n th t i M, N và AMN là công c a l c ñi n trư ng làm di chuy n ñi n tích q t M ñ n N. Quan h nào sau ñây là ñúng? WM − WM A) AMN = q(VM – VN) = WM – WN B) A MN = = VM – V N q C) AMN = |q|(VM – VN) = WM – WN D) AMN = q(VN – VM) = WN – WM 4.3 Trong không gian có ñi n trư ng thì: A) Lưu thông c a vectơ cư ng ñ ñi n trư ng d c theo ñư ng cong kín (C) b t kỳ luôn b ng hi u ñi n th gi a hai ñi m A, B nào ñó trên (C). B) Thông lư ng ñi n c m ΦD g i qua m t m t (S) b t kỳ luôn b ng không. C) Vectơ cư ng ñ ñi n trư ng luôn hư ng theo chi u gi m c a ñi n th . D) A, B, C ñ u ñúng. 4.4 Trong trư ng tĩnh ñi n, phát bi u nào sau ñây là SAI ? A) Vectơ cư ng ñ ñi n trư ng luôn hư ng theo chi u gi m th . B) Vectơ cư ng ñ ñi n trư ng n m trên ti p tuy n c a ñư ng s c ñi n trư ng. C) M t ñ ng th vuông góc v i ñư ng s c ñi n trư ng. D) Công c a l c ñi n trư ng A12 = q(V2 – V1) = q∆V. 4.5 ði n tích ñi m Q < 0. K t lu n nào sau ñây là ñúng? A) Càng xa ñi n tích Q, ñi n th càng gi m. B) Càng xa ñi n tích Q, ñi n th càng tăng. C) ði n th t i nh ng ñi m xa Q có th l n hơn ho c nh hơn ñi n th t i nh ng ñi m g n Q, tùy vào g c ñi n th mà ta ch n. D) ði n trư ng do Q gây ra là ñi n trư ng ñ u. 4.6 ði n tích ñi m Q > 0. K t lu n nào sau ñây là ñúng? A) Càng xa ñi n tích Q, ñi n th càng gi m. B) Càng xa ñi n tích Q, ñi n th càng tăng. C) ði n th t i nh ng ñi m xa Q có th l n hơn ho c nh hơn ñi n th t i nh ng ñi m g n Q, tùy vào g c ñi n th mà ta ch n. D) ði n trư ng do Q gây ra là ñi n trư ng ñ u. 4.7 ði n tích ñi m Q > 0, ñi m M cách Q m t kho ng r. K t lu n nào sau ñây là ñúng? A) ði n tích Q càng l n thì cư ng ñ ñi n trư ng t i M càng l n. B) ði n tích Q càng l n thì ñi n th t i M càng l n. C) ði n tích Q càng l n thì th năng c a ñi n tích Q trong ñi n trư ng ngoài càng l n. D) A, B, C ñ u ñúng. 4.8 Trong không gian có ñi n trư ng bi n ñ i liên t c, phát bi u nào sau ñây là SAI? A) ði m có ñi n th ñ t c c ñ i thì t i ñó cư ng ñ ñi n trư ng b ng không. B) ði m có ñi n th ñ t c c ti u thì t i ñó cư ng ñ ñi n trư ng b ng không. C) Vectơ cư ng ñ ñi n trư ng hư ng t nơi có ñi n th cao ñ n nơi có ñi n th th p. D) ði n trư ng ñ u thì ñi n th không thay ñ i t i m i ñi m. 4.9 Ch n g c ñi n th vô cùng. ði n th do ñi n tích ñi m q gây ra t i ñi m M cách q m t kho ng r là: Biên so n: Th.S ð Qu c Huy
 13. Câu h i tr c nghi m VLðC – ði n T . Ch ñ 1: Tương tác gi a các ñi n tích. 13 kq kq kq kq A) V = B) V = C) V = D) V = r r r 2 r2 4.10 Kh i c u tâm O, bán kính R, tích ñi n ñ u v i ti n tích t ng c ng là Q < 0. Ch n g c ñi n th vô cùng. K t lu n nào sau ñây là ñúng khi nói v phân b ñi n th V bên trong và bên ngoài kh i c u? A) Bên ngoài kh i c u, V gi m khi ra xa kh i c u. B) Bên trong kh i c u, V gi m d n khi l i g n tâm O. C) T i tâm O, ñi n th V có giá tr l n nh t. D) T i m t c u, ñi n th V có giá tr l n nh t. 4.11 ði n tích dương phân b ñ u trên m t ph ng (σ) r ng. Xét sát m t ph ng, ñi n trư ng có ñ c ñi m: A) Là ñi n trư ng ñ u. B) Vectơ cư ng ñ ñi n trư ng luôn hư ng vuông góc vào m t ph ng (σ). C) M t ñ ng th là m t ph ng vuông góc v i m t ph ng (σ). D) A, B, C ñ u ñúng. 4.12 ði n tích âm phân b ñ u trên m t ph ng (σ) r ng. Xét g n m t ph ng, ñi n trư ng có ñ c ñi m: A) Càng g n m t ph ng (σ), ñi n trư ng càng m nh. B) Càng xa m t ph ng (σ), ñi n th càng cao. C) Vectơ cư ng ñ ñi n trư ng luôn hư ng vuông góc ra xa m t ph ng (σ). D) A, B, C ñ u ñúng. 4.13 ði n tích âm phân b ñ u trên s i dây th ng, dài. ði n trư ng xung quanh s i dây KHÔNG có ñ c ñi m nào sau ñây? A) Phân b ñ i x ng quanh tr c c a s i dây. B) Càng xa s i dây, ñi n th càng tăng. C) Cư ng ñ ñi n trư ng có ñ l n không ñ i khi ra xa s i dây. D) M t ñ ng th là m t tr , có tr c là s i dây. 4.14 ði n tích Q > 0 phân b ñ u trên vòng dây tròn, tâm O, bán kính R. Ch n g c ñi n th vô cùng. Phát bi u nào sau ñây là ñúng khi nói v cư ng ñ ñi n trư ng E và ñi n th V t i tâm vòng dây ? A) Emax và Vmax B) E = 0 và Vmax C) Emax và V = 0 D) E = 0 và V = 0 4.15 Trong không gian có ñi n trư ng thì vectơ cương ñ ñi n trư ng luôn: A) hư ng theo chi u tăng th . B) hư ng theo chi u gi m th . C) vuông góc v i ñư ng s c c a ñi n trư ng. D) ti p xúc v i ñư ng s c ñi n trư ng và hư ng theo chi u gi m th . II – Các câu h i có th i lư ng 3 phút. (ðáp án là câu ñư c tô xanh) 4.16 Cho m t ño n dây m nh tích ñi n ñ u v i m t ñ ñi n dài λ ñư c u n thành m t cung tròn bán kính R, góc tâm α = 60o. Ch n g c ñi n th vô cùng, ñi n th t i tâm cung tròn có bi u th c nào sau ñây? Biên so n: Th.S ð Qu c Huy
 14. Câu h i tr c nghi m VLðC – ði n T . Ch ñ 1: Tương tác gi a các ñi n tích. 14 λ λ λ λ A) V = B) V = C) V = D) V = 12ε0 4ε 0 3ε 0 6ε 0 4.17 Trong h t a ñ Descartes, ñi n th có d ng V = a(x2+y2) – bz2 v i a, b là nh ng h ng s dương. Vectơ cư ng ñ ñi n trư ng s có bi u th c là: → → → → → 1 3→ 1 3→ 1 3→ A) E = 2ax. i + 2ay. j − 2bz. k B) E = ax . i + ay . j − bz . k 3 3 3 → 1 3→ 1 3→ 1 3→ → → → → C) E = − ax . i − ay . j + bz . k D) E = −2ax. i − 2ay. j + 2bz. k 3 3 3 4.18 Bi t ñi n th gây b i m t ñi n tích ñi m Q có bi u th c V = kQ/r. Tính ñi n th do m t vòng dây tròn bán kính a = 4cm, tích ñi n ñ u v i ñi n tích t ng c ng là Q = 4.10 – 8 C, gây ra t i tâm vòng dây. A) 900V B) – 900V C) 9000V D) – 9000V 4.19 ði n tích q di chuy n trong ñi n trư ng c a ñi n tích Q, t ñi m M ñ n ñi m N, cách Q nh ng kho ng rM, rN trong không khí. Bi u th c nào sau ñây tính công c a l c ñi n trư ng?  kQ kQ   kQ kQ  A) A = q  −  B) A = | q |  −   rM rN   rM rN   kQ kQ   1 1 C) A = q  −  D) A = k | Qq |  −   rN rM   rM rN  4.20 ði n tích Q = - 5µC ñ t c ñ nh trong không khí. ði n tích q = +8µC di chuy n trên ñư ng th ng xuyên qua Q, t M cách Q m t kho ng 40cm, l i g n Q thêm 20cm. Tính công c a l c ñi n trư ng trong d ch chuy n ñó. A) 0,9 J B) – 0,9 J C) – 0,3 J D) 0 J 4.21 ði n tích Q = - 5µC ñ t c ñ nh trong không khí. ði n tích q = +8µC di chuy n trên ñư ng th ng xuyên qua Q, t M cách Q m t kho ng 40cm, ra xa Q thêm 20cm. Tính công c a l c ñi n trư ng trong d ch chuy n ñó. A) 0,9 J B) – 0,9 J C) – 0,3 J D) 0 J 4.22 ði n tích Q = - 5µC ñ t c ñ nh trong không khí. ði n tích q = +8µC di chuy n trên ñư ng tròn tâm Q, t M cách Q m t kho ng 40cm, ñ n ñi m N, cách M 20cm. Tính công c a l c ñi n trư ng trong d ch chuy n ñó. A) 0,9 J B) – 0,9 J C) – 0,3 J D) 0 J 4.23 Cho hai ñi m P1 và P2 trong ñi n trư ng, có ñi n th là V1 = –140V và V2 = 260V. Công c a l c ñi n trư ng chuy n d ch ñi n tích q = -12.10 – 6 C t P2 ñ n P1 là: A) – 4,8.10 – 5 J B) – 4,8 m J C) 4,8.10 – 5 J D) 4,8 m J 4.24 T m kim lo i (P) ph ng r t r ng, tích ñi n dương, ñ u. So sánh cư ng ñ ñi n trư ng E và ñi n th V do (P) gây ra C t i các ñi m A, B, C (hình 4.1). B A) EA > EB > EC và VA > VB > VC. A B) EA < EB < EC và VA > VB > VC. (P) C) EA = EB = EC và VA > VB > VC. Hình 4.1 D) EA = EB = EC và VA < VB < VC. Biên so n: Th.S ð Qu c Huy
 15. Câu h i tr c nghi m VLðC – ði n T . Ch ñ 1: Tương tác gi a các ñi n tích. 15 4.25 T m kim lo i (P) ph ng r t r ng, tích ñi n âm, ñ u. So sánh cư ng ñ ñi n trư ng E và ñi n th V do (P) gây ra t i các ñi m A, B, C (hình 4.2). C A) EA = EB > EC và VA = VB > VC. B A B) EA = EB < EC và VA = VB < VC. C) EA = EB = EC và VA = VB > VC. (P) D) EA = EB = EC và VA = VB < VC. Hình 4.2 4.26 Có ba ñi n tích ñi m q1 = 5µC, Q2 = – 4µC và q3 = 2µC ñ t t i ba ñ nh A, B, C c a tam giác ñ u, c nh a = 10cm. Ch n g c ñi n th vô cùng. Tính ði n th t i tr ng tâm c a tam giác ABC. A) 2,7kV B) 4,7.105V C) 1,6.105V D) 4,7kV Câu h i thu c lo i ki n th c nâng cao (Th i gian cho m i câu là 5 phút) 4.27 ði n tích ñi m Q gây ra xung quanh nó ñi n th bi n ñ i theo qui lu t V = kQ/r. Xét 2 ñi m M và N, ngư i ta ño ñư c ñi n th VM = 500V; VN = 300V. Tính ñi n th t i trung ñi m I c a MN. Bi t Q – M – N th ng hàng. A) 400 V B) 375V C) 350V D) 450 V 4.28 Hai q a c u kim lo i nh gi ng h t nhau, tích ñi n Q1 và Q2 ñ t t i A và B, l n lư t gây ra t i trung ñi m M c a AB các ñi n th V1 = 100V; V2 = 300V (g c ñi n th vô cùng). N u cho 2 qu c u ti p xúc nhau, r i ñưa v v trí cũ thì ñi n th t ng h p t i M bây gi là: A) 200 V B) 250 V C) 400V D) 100V 4.29 Hai q a c u kim lo i nh gi ng h t nhau, tích ñi n Q1 và Q2 ñ t t i A và B, l n lư t gây ra t i trung ñi m M c a AB các ñi n th V1 = 100V; V2 = – 300V (g c ñi n th vô cùng). N u cho 2 qu c u ti p xúc nhau, r i ñưa v v trí cũ thì ñi n th t ng h p t i M bây gi là: A) – 200 V B) 200 V C) 400V D) – 100V 4.30 Hai m t ph ng r ng vô h n, tích ñi n ñ u v i m t ñ ñi n tích m t +σ và –σ, ñ t trong không khí, song song nhau, cách nhau m t kho ng 2a. Ch n g c ñi n th t i m t ph ng +σ. Tính ñi n th t i ñi m n m cách ñ u hai m t ph ng m t kho ng a. a.σ a.σ a.σ a.σ A) V = B) V = − C) V = D) V = − 2ε 0 2ε0 ε0 ε0 Ch ñ 5: V T D N, T ðI N, NĂNG LƯ NG ðI N TRƯ NG Câu h i thu c lo i ki n th c c t lõi I – Các câu h i có th i lư ng 1 phút. (ðáp án là câu ñư c tô xanh) 5.1 Ch n phát bi u ñúng: A) Hòn bi s t n m trên bàn g khô, sau khi ñư c tích ñi n thì ñi n tích phân b ñ u trong th tích hòn bi. B) V t tích ñi n mà có ñi n tích phân b trong th tích c a v t thì ch c ch n nó không ph i là kim lo i. Biên so n: Th.S ð Qu c Huy
 16. Câu h i tr c nghi m VLðC – ði n T . Ch ñ 1: Tương tác gi a các ñi n tích. 16 C) M t lá thép hình l c giác ñ u ñư c tích ñi n, thì ñi n tích s phân b ñ u trên b m t lá thép. D) Các v t b ng kim lo i, n u nhi m ñi n thì ñi n tích luôn phân b ñ u trên m t ngoài c a v t. 5.2 Tích ñi n Q < 0 cho m t q a t hình c u b ng thép, thì: A) ði n tích không phân b trong lòng q a t . B) trong lòng q a t , cư ng ñ ñi n trư ng tri t tiêu. C) ði n tích phân b ñ u trên b m t qu t . D) A, B, C ñ u ñúng. 5.3 ð i v i v t d n cân b ng tĩnh ñi n thì ñi n tích trên v t d n (n u có) s phân b : A) ñ u trong toàn th tích v t d n. B) ñ u trên b m t v t d n. C) ch bên trong lòng v t d n. D) ch trên b m t v t d n, ph thu c hình dáng b m t. 5.4 Hai t ñi n m c n i ti p, C1 > C2. G i ñi n tích m i t là Q1, Q2 và hi u ñi n th m i t là U1, U2. Quan h nào sau ñây là ñúng? A) U1 = U2 và Q1 = Q2 C) U1 < U2 và Q1 = Q2 B) U1 > U2 và Q1 = Q2 D) U1 = U2 và Q1 > Q2 5.5 Hai t ñi n m c song song, C1 > C2. G i ñi n tích m i t là Q1, Q2 và hi u ñi n th m it là U1, U2. Quan h nào sau ñây là ñúng? A) Q1 = Q2 và U1 = U2 C) Q1 < Q2 và U1 = U2 B) Q1 > Q2 và U1 = U2 D) Q1 = Q2 và U1 > U2 5.6 T ñi n ph ng không khí ñư c tích ñi n Q, r i ng t kh i ngu n. Ta cho 2 b n t r i xa nhau m t chút thì: A) ñi n tích Q c a t không ñ i. B) hi u ñi n th gi a 2 b n t không ñ i. C) hi u ñi n th gi a 2 b n t gi m. D) cư ng ñ ñi n trư ng trong lòng t ñi n tăng. 5.7 T ñi n ph ng không khí ñư c m c c ñ nh v i cqui. Cho 2 b n t ti n l i g n nhau m t chút. Phát bi u nào sau ñây là SAI? A) Cư ng ñ ñi n trư ng trong lòng t tăng. B) Năng lư ng c a t không ñ i. C) Hi u ñi n th gi a 2 b n t không ñ i. D) ði n dung c a t tăng. 5.8 T ñi n ph ng không khí ñư c tích ñi n Q r i ng t kh i ngu n. Ta l p ñ y lòng t m t ch t ñi n môi ε = 3, thì: A) cư ng ñ ñi n trư ng trong lòng t gi m. B) ñi n tích Q c a t gi m. C) ñi n dung c a t gi m 3 l n. D) A, B, C ñ u ñúng. 5.9 ði n dung c a h hai v t d n ph thu c vào: A) ñi n tích c a chúng. B) hi u ñi n th gi a chúng. C) ñi n trư ng gi a chúng. D) A, B, C ñ u sai. → 5.10 ð t m t h p kim lo i kín vào ñi n trư ng ñ u có E hư ng sang ph i. Phát bi u nào sau ñây là SAI? Biên so n: Th.S ð Qu c Huy
 17. Câu h i tr c nghi m VLðC – ði n T . Ch ñ 1: Tương tác gi a các ñi n tích. 17 A) T t c các electron t do c a h p kim lo i t p trung h t v m t bên trái. B) Trong h p kín cư ng ñ ñi n trư ng b ng không. C) ði n th t i ñi m bên trong h p luôn b ng ñi n th t i m t ñi m trên m t h p. D) M t ngoài c a h p: phía bên trái tích ñi n âm, phía bên ph i tích ñi n dương. 5.11 Ch n phát bi u ñúng: ði n trư ng gi a hai b n t ñi n A) ph ng là ñi n trư ng ñ u. B) c u là ñi n trư ng ñ u. C) tr là ñi n trư ng ñ u. D) ph ng, c u, tr là các ñi n trư ng ñ u. 5.12 Hai qu c u kim lo i khá xa nhau, tích ñi n Q1 và Q2. N i hai qu c u này b ng m t dây d n có ñi n dung không ñáng k thì hai qu c u s : A) m t h t ñi n tích. B) có cùng ñi n tích. C) có cùng ñi n th . D) cùng ñi n th và ñi n tích. 5.13 V t d n cân b ng tĩnh ñi n KHÔNG tính ch t nào sau ñây? A) ði n tích phân b ñ u trong th tích c a v t d n, n u nó có d ng kh i c u. B) Trong lòng v t d n không có ñi n trư ng. C) ði n th c a m t ñi m trong lòng và m t ñi m trên b m t v t d n luôn b ng nhau. D) Vectơ cư ng ñ ñi n trư ng m t ñi m sát m t ngoài v t d n luôn hư ng theo pháp tuy n c a b m t v t d n t i ñi m ñó. 5.14 M t qu c u kim lo i ñư c tích ñi n ñ n ñi n th Vo (g c ñi n th vô cùng). ð t qu c u này vào trong m t v c u r ng trung hòa ñi n có bán kính l n hơn, r i n i qu c u nh v i v c u b ng m t dây kim lo i. ði n th m i c a qu c u là V. So sánh v i Vo, ta th y: A) V < Vo B) V > Vo C) V = Vo /2 D) V = Vo 5.15 ði n dung c a m t v t d n cô l p ph thu c vào ñi m nào sau ñây? A) Hình d ng v t d n. B) ði n tích ch a trên v t d n. C) ði n th c a v t d n. D) C 3 y u t A, B, C. 5.16 Hai qu c u kim lo i tích ñi n, có bán kính khác nhau, khá xa nhau, ñư c n i v i nhau b ng s i dây d n m nh, có ñi n dung không ñáng k . Qu c u nào s có m t ñ ñi n tích m t l n hơn? A) Qu bé. B) Qu l n. C) B ng nhau. D) B ng không. 5.17 Hai qu c u kim lo i, có bán kính khác nhau, tích ñi n, ñư c n i v i nhau b ng s i dây d n m nh, có ñi n dung không ñáng k . ði n th lúc sau c a các qu c u s như th nào; qu nào có ñi n th cao hơn? (g c ñi n th vô cùng). A) Qu bé. B) Qu l n. C) B ng nhau. D) B ng không. 5.18 Hai v t d n tích ñi n, ñư c n i v i nhau b ng m t s i dây d n, khi chúng tr ng thái cân b ng tĩnh ñi n thì: A) ñi n trư ng trên b m t 2 v t có cư ng ñ như nhau. B) ñi n th và ñi n tích 2 v t ñ u như nhau. C) ñi n tích 2 v t b ng nhau. D) ñi n th 2 v t b ng nhau. II – Các câu h i có th i lư ng 3 phút. (ðáp án là câu ñư c tô xanh) Biên so n: Th.S ð Qu c Huy
 18. Câu h i tr c nghi m VLðC – ði n T . Ch ñ 1: Tương tác gi a các ñi n tích. 18 5.19 M t q a c u kim lo i bán kính 50 cm, ñ t trong chân không, tích ñi n q = 5.10 – 3 C. Tìm ñi n th t i tâm qu c u, ch n g c ñi n th vô cùng. A) V= 9.107 (V) B) V = 18.105 (V) C) V = 3.105 (V) D) V = 9.105 (V) 5.20 Tích ñi n Q > 0 cho qu t b ng thép hình c u tâm O, bán kính R, ñ t trong chân không. K t lu n nào v cư ng ñ ñi n trư ng E và ñi n th V (g c ñi n th vô cùng) sau ñây là SAI? A) ði n tích ch phân b ñ u trên b m t qu t . B) Bên ngoài qu t (r > R): E = kQ/ r2 và V = kQ/r C) Trong lòng qu t : E = 0 và V = 0 D) T i b m t qu t : E = Emax = kQ/R2 và V = kQ/R 5.21 Hai hòn bi s t có bán kính R2 = 2R1, r t xa nhau, tích ñi n dương như nhau. G i S1, S2 và σ1 , σ2 là di n tích b m t và m t ñ ñi n tích m t c a chúng. Quan h nào sau ñây là ñúng? A) S2 = 4S1 và σ1 = 4σ2 B) S2 = 8S1 và σ1 = 8σ2 C) S2 = 2S1 và σ1 = 2σ2 D) S1 = S2 và σ2 = σ1 5.22 M t qu c u kim lo i có bán kính R = 50 cm, ñ t trong chân không, ñư c tích ñi n Q = 5.10 – 6 C. Tính ñi n th t i tâm c a qu c u, ch n g c ñi n th vô cùng. A) 9.105 V B) 9.104 V C) 18.104 V D) 0 V 5.23 M t t C = 5µF, ghép v i t Co thì ñư c b t có ñi n dung 3µF. Tính Co và xác ñ nh cách ghép. A) 2µF, n i ti p B) 2µF, song song C) 7,5µF, n i ti p D) 7,5µF, song song 5.24 Hai t C1 = 10µF, C2 = 20µF l n lư t ch u ñư c hi u ñi n th t i ña là U1 = 150V, U2 = 200V. N u ghép n i ti p hai t này thì b t có th chi ñư c hi u ñi n th t i ña là: A) 350V B) 225V C) 175V D) 200 V 5.25 M t ñ ng cơ c n m t t 5µF – 220V ñ kh i ñ ng. Trên th c t , ngư i th ch có m t s t lo i 10µF – 22V. H i ph i c n bao nhiêu t ? Ghép chúng như th nào? A) 10 t , ghép n i ti p. B) 50 t , ghép thành 5 dãy song song, m i dãy 10 t . B) 10 t , ghép song song. D) 50 t , ghép 10 dãy song song, m i dãy 5 t . 5.26 Qu c u kim lo i r ng, bán kính 10cm, tích ñi n Q = 6µC, ñ t trong không khí. Tính cư ng ñ ñi n trư ng t i tâm O c a qu c u. A) E = 5,4.106 V/m B) E = 5,4.108 V/m C) E = 5,4.109 V/m V/m D) E = 0 V/m 5.27 Qu c u kim lo i r ng, bán kính 10cm, tích ñi n Q = 6µC, ñ t trong không khí. Tính ñi n th t i tâm O c a qu c u, ch n g c ñi n th vô cùng. A) V = 5,4.106 V B) V = 5,4.109 V C) V = 0 V D) V = 5,4.105 V 5.28 Cho qu c u kim lo i ñ c tâm 0, bán kính R, mang ñi n tích Q > 0. Cư ng ñ ñi n trư ng E và ñi n th V t i ñi m P cách tâm O m t kho ng r > R ñư c tính theo bi u th c nào sau ñây? (g c ñi n th vô cùng). kQ kQ kQ kQ A) EP = và VP = B) EP = và VP = εr 2 εr εr 2 εR Biên so n: Th.S ð Qu c Huy
 19. Câu h i tr c nghi m VLðC – ði n T . Ch ñ 1: Tương tác gi a các ñi n tích. 19 kQ kQ C) EP = và VP = D) Ep = 0 và Vp = 0 εR 2 εR 5.29 Cho qu c u kim lo i ñ c tâm O, bán kính R, mang ñi n tích Q > 0. Cư ng ñ ñi n trư ng E và ñi n th V t i ñi m P cách tâm O m t kho ng r < R ñư c tính theo bi u th c nào sau ñây? (g c ñi n th vô cùng). kQ kQ kQ A) EP = 0 và VP = B) EP = và VP = εR εr 2 εr kQ C) EP = 0 và VP = 0 D) EP = 2 và Vp = 0 εr 5.30 Cho qu c u kim lo i ñ c tâm O, bán kính R, mang ñi n tích Q < 0. Cư ng ñ ñi n trư ng E và ñi n th V t i ñi m P cách O m t kho ng r > R ñư c tính theo bi u th c nào sau ñây? (g c ñi n th vô cùng). kQ kQ kQ kQ A) EP = và VP = B) EP = và VP = εr 2 εr εr 2 εr kQ kQ kQ C) EP = 2 và VP = D) EP = 2 và Vp = 0 εr εR εr 5.31 Cho qu c u kim lo i ñ c tâm O, bán kính R, mang ñi n tích Q < 0. Cư ng ñ ñi n trư ng E và ñi n th V t i ñi m P cách O m t kho ng r < R ñư c tính theo bi u th c nào sau ñây? (g c ñi n th vô cùng). kQ kQ A) EP = 0 và Vp = B) EP = 0 và Vp = εR εR kQ C) EP = 0 và VP = 0 D) EP = và Vp = 0 εr 2 5.32 Qu c u kim lo i bán kính R = 90cm, ñ t cô l p trong không khí thì có ñi n dung bao nhiêu? A) 100pF B) 10pF C) 1pF D) 300pF 5.33 Tính ñi n dung c a t ñi n c u có bán kính 2 b n là R1 = 15cm, R2 = 18cm, gi a hai b n có ch t ñi n môi có h s ε = 5. A) 500pF B) 500nF C) 500µF D) 50µF Câu h i thu c lo i ki n th c nâng cao (Th i gian cho m i câu là 5 phút) 5.34 T ñi n ph ng không khí, di n tích m i b n là S, kho ng cách gi a 2 b n là d. Ngư i ta ñưa vào gi a 2 b n m t t m ñi n môi có h s ñi n môi ε, b dày a < d, ñ ng d ng và cùng di n tích v i 2 b n. ði n dung c a t bây gi : εε oS εεoS εε oS εε oS A) C = B) C = C) C = D) C = d d−a ε d + (1 − ε)a d+a Biên so n: Th.S ð Qu c Huy
 20. Câu h i tr c nghi m VLðC – ði n T . Ch ñ 1: Tương tác gi a các ñi n tích. 20 5.35 Có 4 t m kim lo i ph ng, ñ ng ch t, di n tích m i t m là S, ñ t song song, cánh nhau m t kho ng d trong không khí như hình 5.1. Tính ñi n dung c a h . 3ε o S 2ε o S A) C = B) C = + d 3d U _ 3ε o S ε oS C) C = D) C = 2d 3d Hình 5.1 5.36 Có 4 t m kim lo i ph ng, ñ ng ch t, di n tích m i t m là S, ñ t song song, cánh nhau m t kho ng d trong không khí (hình 5.2). Tính ñi n dung c a h . 3ε o S 2ε o S + A) C = B) C = d 3d U _ 3ε o S εS C) C = D) C = o 2d 3d Hình 5.2 Ch ñ 6: VECTƠ C M NG T , CƯ NG ð T TRƯ NG Câu h i thu c lo i ki n th c c t lõi I – Các câu h i có th i lư ng 1 phút. (ðáp án là câu ñư c tô xanh) 6.1 Phát bi u nào sau ñây là SAI? T trư ng có xung quanh: A) các dòng ñi n. B) các nam châm. C) các ñi n tích ñ ng yên. D) các v t nhi m t . → → 6.2 Vectơ c m ng t B và vectơ cư ng ñ t trư ng H có m i quan h nào sau ñây? → → → → → B → H → → A) H = µµ 0 B B) H = C) B = D) B.H = µµ 0 µµ0 µµ0 → 6.3 Vectơ cư ng ñ t trư ng gây b i m t y u t dòng ñi n I.d ℓ KHÔNG có ñ c ñi m nào sau ñây? → A) Phương: vuông góc v i m t ph ng ch a y u t dòng I.d ℓ và ñi m kh o sát. B) Chi u: tuân theo qui t c “cái ñinh c” – xoay cái ñinh c sao cho nó ti n theo chi u c a dòng ñi n thì chi u quay c a cái ñinh c là chi u c a vectơ cư ng ñ t trư ng. I.dℓ.sin θ → → C) ð l n: dH = , v i θ là góc gi a I.d ℓ và r . 4πr D) ði m ñ t: t i ñi m kh o sát. 6.4 Trong h SI, ñơn v ño cư ng ñ t trư ng là: A) ampe trên mét vuông (A/m2). B) ampe trên mét (A/m). C) tesla (T). D) henry trêm mét (H/m). → 6.5 Khi nói v vectơ c m ng t B do dòng ñi n th ng dài vô h n I gây ra t i ñi m M cách dòng ñi n I m t kho ng r, phát bi u nào sai ñây là SAI? Biên so n: Th.S ð Qu c Huy
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2